22 Nisan 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

22 Nisan 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

OÜN savı 9621 AAAT GA 22 Nis a Pororleci 1935 MAMMAIITRDRC ” GGRURERRR Do kuruncu Yl MNN TUÜREKDİLİ' SİDEN ÖZGE C UNLER_D 'G MARTE l Japonyadabir zelzele oldu, yüzlerce ölü ve yaralı var | Belediye Kamutayı nisan çalışmalarını bitirdi. Turkıyede Sanayı Bulgar Durma d an İlerliyor. 3|lılhank şimdiye kadar ne işler gördü ve neler ya: Ratak? Banka heyeti %kın 210 (AA.) — Sü- ank genel heyeti bu toplunacaktır. — İdare elisinin göenel heyetf ar ı“'ı'“k Üzere hazırlanan Yborda Sümerbank fabrika- 2 —'h:"lmnlılhnın umum sa- Yi g Hda geçen yıl gibi ba da İstisnasız bir canlılık l'k'ş'lf görüldüğü a 'Gtlerden tatbiki — için lik :dümış olan beş sene: Yilı 0“’!' Programının — ilk m"; 934 yılında müvaf- Wııaııı.:""îfn",':"' d üktadır; Hüki başlamış olun fab 'ü, Ş d“n Kayseri bez fab hi g, ""lmıuun birinei gü- İyete Bgeçecektir. Kİt küğıt fabrikası ey- $i '*lum--ge açılacaktır İ N.,. tam fabrikası dti 'ı fabrikası bu 'm.,, Veğli Paşa n Yıl sonunda ve Üövletii şunları ile yıl fabrika- faal Ueîıonu” Mt umumiyesi toplandı. İsparta gülyağı fabrikası mayıs ayında gülyağı istıh sahne başlayacaktır Keçibordu fabrıkası martta piyasaya kükürtlü süagorcilik şirketi bu yıl sünger mev- siminde işo buşlıyacaktır. Nazılli pamuklu fabrikası 937 yılı ikincikânunun birinde| | nazarlarında | kabinenin bay Toşef tarafı açılacaktır. Konya Ereğlisinin başlıca mahsüllerinden — olan pata teslerden — fabrikalarımızın ve piyasanın ihtiye çları için nişasta ihtihsalj dü- şünülmektedir. Kondir suna. yi için tetkikatla — bulun- mak üzere Sovyet Rusya- daan bir. mütehassıs davet edilmiştir. Yakında gelecek ve Kastamonu — ve İzmir havaljisinde tetkiklerde bu- | lunacak sonra İilen işe baş lanacaktır, - Bursa konsorye fabrikasının yori - tesbit o- lunmuştur. — Mütehassıs üzerindeki etütlerini bildir- miştir. Kütuhya fabrikası için ge- U)muuı dördüncü sayfada) —— —ammaş ae "'1 aasında zalyeleden 742 kişi öldü, 2929 kişi | Tok; e g20 2T TAZA.) — Por. el e SBidda vükubulan bir ;;u, ıg'mımte 742 kişi 5 9 kişi yarılanmış yllvlım— harap ol- '8 &v de/hasara | ,,_Rn.;" lll dülzele oldu. Trab öğle bir zel- va, Ma- Ve g A.) | :;:ıo.. Çi 'yuııu dün ıîlır N İ Mhnımııın Sor- Tsit; Ş Mnin Vuslar kon- Be.ı, î!ıııı İtirazı, - Lq(A A.) — Alman öi Öden, Paris' 've ıq.'nıı Solünin bir ay- 'l'unıu konse edil. Vletleri z İ olan Tin hükümet z eri, : © vermiştir. Bu lar K ı? Kurumu ko U '“—."“ Üi """nn l) '“"“ müzake etmiş """ler,,, kendi- | hhku- hak. itiraz A”rnnva,u | Müamole te. Üğündon bu da ayrı- l Yermek kl,, “"'hltınna M S bi | Telişari nseyi Yaralandı, 2295 &v yıkıldı. Dişişleri bakan | işleri B. ve vekili — bay torufından Şükrü Kaya hrimizde bulu nan Sovyet arlistleri şe refine bu akşam Marmura köşkünde bir vnfpl veril- miştir, Z vekila — azalarile lavlar ve Soyyet büyük el çiliği ve Dağ — işleri bakan erkânı hezır bu'numuştur Avusturya Saşvekil muavini Z20 JA A | .- Avus- bakan muavini pe iıax say- Romoa, türyo h | rans St herg bugün ta yare ile Viyanaya dönmüş tür Balkaf Balkan Antanı - delegeleri | Şörefine zıyamlıı( verildi. Ankara, 21 JALA.| Bugün Balkan antantı ökonomi ko şerefine bir delegeleri Yugoslavya sefaretinde kabul resmi yapılmıştır Balkan Antantı konsayi 21 (ALA.) — Bal- istişari konseyi halinde — ma- Ankara, kan Antantı komisyonlar sajsine devam etmiştir. ca' Almânya hükümetinin ko- nseyde görüşülen meseleleri karşısındaki vaziyetini ya- kında bitirimi yazılmakta- Çıkarım Genel altıa: ıw.ı V- ER ÇIKAR, fhll_ İğesi veBaşyazganı: Balıkesir saylavı H.KARAN K. E. AKMAN Çevirgeni: —— Türk Dili Evi Balıkesir yliğı 400 kuruştur, sayısı 3 kürüş [ yılar 25 kuruştur. Kahinsi bir tü teşti, Şehrimizin Bazı Mahalle, Cadde Ve Sokaklarının Adları Değiştirildi. | Belediye Kamutayı 1 dün mezarlık talimatnamelerini de kabul etti. Birinci sımf metre Murabbar ü Üç. ikinci sınıl metre muıahhıı bir buçuk lira ııraı:ıktır Üçüncü uıııl:ıııliı edilemiyor! Toşaf kabine taşkilinde muva- | fak olamadı, Çankof taratta- rlan Solyada nümayiş yaptılar.' Sofya, 21 (A A.) — Kabi ne buhranına henüz bir ça re bul mıştır. Eski Ad liya Bakanı bay mevkuf bay Çankofısa bırakıl masına ısrarla istemesi ve ordu mümeassillerinin noktai inadeylemeleri serbes güçleştirme. mektedir. Bay Çankof ve - taraftar- ları Başkanlarının hapsedil. miş protesto için ukşam So. fya sokaklarında — nümayiş teşebbüslerinde bulunmuşla- edir. 'anonyada Bir Felâket İ b (AA.J — Bay Litvinof orkadaşlarile birlik | t6 otomobille me;hul bir is. | tikamete doğru hareket et- mMişlir, Berlin, 20'A A.| - Bay itvinofun Cenevreden doöğ- Moskovaya gidişi siya- sil mehefild>» Frosiz Sovyet müzaköratının son dakikada vahim güçlüklerle karşılaş- tığına bir dolil gibi sayılma ktadır Paris, 20 (A.A) at ba Li ofun | Devamı dördüncü sayfada) Boluda Müthış bır kasırğa oldu ev: ların kirsmitleri üştü Bolu, 21 JAAJ - saat üçle görülmemiş bir | sant Matbu Parise ce ve bir çok evlerin kasırga olmuş Bir sürmüştür Dün ge-| kiremit ve tahta - perdeleri | camiin kub- kurşun- uçmuş, büyük besinin üzerindeki ları söküp atmıştır. Burdur,21 çA.A.) — Bele- diye meclisi peçelerin — ve bazı evlerdeki kafeslerin ka- Ikmasına karar vermiştir. Kadınlar kongresi İstanbul, 21 (A.A.) Tararası kadınlar köngresi dünkü toplantısında müzake Ulus- Şehre Telefonda Yapılacak. Belediye Kamutayı — dün | akşam üç saat kadar süren bir toplantıdan sonra nisan çalışmalarını bitirmiş ve da- gılmıştır. Kamutaya Vali ve Belediye Başkanı Bay Salim Gündoğan Başkanlık — etmiş- tir. ,Belediye Kamutayının dün- kü toplantısında görüşüp ka- rar verdiği işler şunlardır: Asri mozarlık — talimatna- mesi. Yirmi maddeden ibüret olon bu talimatnameye göre mezarlık bir memur ve iki hademe tarıfından idare edi- lecektir. eler ruhı.ılsıı defnediln nı)ı(v ve ölümün sebebi tesbit edi- lecoktir. Mozarlıkta — hıristi. yan ve ecbebiler için de yer ayrılacaktır. Mezarlık üç sı- tılfa oyrılmıştır. nf metremurabbat üç - lira ikinei sınıf birbuçuk lira, üçüncü — sımıf — ücretsizdir Nakliye ücreti birinci sınıf- tan iki buçuk lira, ikinci sı- nıftan bir. buçuk İjradır, üç- üncü sınıftan ücret alınmı- yacaktır İcar ve isticar mukavele- lerinden alınan belediya res- mi yüzden yirmi paradan bir kuruşa çıkarılmıştır. Şehrin — bazı mahalle, cadde Yökek ( düları | değiştirilmiştir. Kabul edi len encümen — mazbatasına göre, Mustofafakih mahallesi Kara Kasaplar mahallesi Anafartalar,Hacı agaybi maha İlesi Altıeylül, mahallesi Cümu Birinci &- ve sa, | mahallleaj Asari;şi Yıldırım, İzzıurlur Ege, —Hamidiye Akıncılar, Seli miye mahallesi Dumlup.nar Osman mahallesi Al Mecidiyo mahallesi Kaya- Y. Vicdaniye — maballesi Sakaryo, Hacıishak M. Çay, Aziziye mahallösi Kurtuluş Hacıismail — mahallesi İdönü adıniı almakta Börek- ciler, Aygören, ÜOruçgazi, Okeukara, Karaoğlan, Dinkeiler, — Martlı, — Es- kikuyumcular, Yenice ve mahalleleri muhafaza mahallesi mühallesi mahallesj ve Ümurbey eski — adlarını | etmektedir., | Hükümet — caddesi Ana- fartalar, Şamlı - caddesi Al. tay, Türbo caddesi Türker, Kuvayimilliye caddesi Milli l;ıvveller. iğadıç caddesi liye Kamutayı karat! aldı. tenmimiz Ana lar kümet caddesi ddezi iki ,_n.,.w yapı Partı ve Belediye de Anafartalar caddesi binalarım göst 'nşhlıılfııl'ılı k; Vı'lâyei Genel Kamutayında Bütce Görüşmeleri. büviyeti | Benel Kamutayı bütceler özerindeki görüşmelerine bu: gün başlıyor. Muvazene - encümeni tetkiklerini bitirdi. Vilâyet Gonel dünde Valimizin başkanlığin- da toplanmış, encümenlerin tetkikinden geçen işler üze- rinde görüşmüşlerdir. Balıkesir Belediye lisince hektar başına bir lira mec süsüm alınması len kararın tasdiki hakkında müzakere üzerinde uzun gö. rüşmeler — yapılmıştır. rüsumun taammüle müstenit olduğunu ve Vilâyet Genel Kamutayca — yapılacak — işin yalnız tasdikinden — ibaret olacağını söylemiştir. Feyzi Sözener, lehde, Hulüsi Kü- çükler, Sadık Deniz Emin, söz alarak aleyhde söy- lemiştir. — Neticede — bele diye kararı tasdik — edil. mışlır Kamutayı | | Akman ve Foyzi | vilâyetin muhtelif yerlerin- hukkındr veri- Vali | - tısında Bandırma kaymakamlığı- nın Şevketiye nahiyesinde haftada bir pazar kürulması hakkındaki müzekköresi K. Sözenerin deki suları tetkik etmek üzere bir su mühendisi getirtilmasi ve Hulusi Küçüklerin Dur- sunbey köyleri hakkındaki takrirleri verilmiştir. * Kamutay müvazenei mali- ye encümeni dün öğleden evel ve öğleden sonra toplanarak bütceler tetkiklerine — de- vyam — etmiştir. Encümen bütceler esas itibarile tos. bit etmiş bulunmaktadır. Kamutay dünkü toplan- bütcelerin — müza- keresine b:ıçlnnırıklıı Çocuk Haftası Yarın başlıyor. r. Hafta çok gü- zel ve eğlenceli geçecek yarın baş- Esirge hazıladığı bastığımız yıl ve Çocuk haftası lamaktadır. Çocuk me Kurumunun ve bizim dün bu güzel programa — göre çocuk — haftası eğlenceli geçecektir. Yarın soat 9,5 da ilk ve orta bü- tün — mektopler bükümet önünde toplanacak bundan büyük bir —alay şehrimizin — muh- ve - sokaklarını sonra halinde tolif cadde donanacaktır. Haftanın — devam — ettiği günlerde Halkevinde bir ço- cuk balosu ve — mektep- 'de de müsameroler — ve. rilecektir. Ayrıca gürbüz çocuk ve güzel çocuk müsabakaları da tertip edil- miştir. Yuııınîırtîiî%mm çalışması Atina, 20 (ALA.) — Har- biye Bakanı hudatların mü. dafaasına mütcallik plânları tetkik — ötmektedir. Sovyet artistlerinin konseri Ankara, 21 (ALA.) — Şe- hrimizde bulunan — Sovyet Rusya artistleri dün gece ordu ınoııııpla_r efine bi kol

Bu sayıdan diğer sayfalar: