20 Ağustos 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

20 Ağustos 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-GEZİNTİLER Avcılar Bayramında... “Tüfakler atıldı Kulüp Reisi - düdüğünü çaldı ve: - “—Müsabaka taşlıyoonr!,, Y BI Kısa bir otomobil yo'cu- luğundan sonra, — muzika sealeri arasında, — rüzgârın püfür püfür estiği Çengel- oğlu çiftliğine indik.. Çengeloğlu çiftliği ne gü zel bir yermiş meğer.. Ve serinlik. .. General Ali Korkurmay altında kır yas'lanmışlar.. Biz de, yanlarına geçtik.. Oturduğum zaman, gözü- Hikmet ve bir ağaç sandalye erine me V'k olarak. önümdeki ağaca asılmış olan — avlar ilişti. . Bir kaç tavşan, keklik ve üvek vardı... Aradan beş - on dakika geçmişti ki, avcılar akın et- miye başladılar... Her gelen çantasını açıyor, kanlı tavşan. ve keklikleri önümüze atıyordu... Nihayet dönmüştü... Önümdekiıı'(ncn bir da- ha baktım bütün — avcılar zara: Yira iden fazla tavşanın, yüzelli kadar kekliğin — ve önbeş bıldırcının bir arada oluşu burasının avcılar ku lübüne aidiyetini, adeta, hay- kırıyordu .. Tüfekler atıldı kulüp baş- kanı düdüğünü çaldı ve: Müsabaka başlıyor!.. Diye bağırdılar . En çok av getirenler ve ay- nı derecede olanlar arasında kura çekildi . Sabri, Bedri, Cevdet avcı Ali arasında — çekilen bu kurada, birinciliği Be- dri, ikinciliği avcı Ali ve üçüncülüğü de Cevdet kaza ndılar ve ikramiyelerini al dilar.. Biz, yemekteyken karşı- dan yeni bir avcı grubu sö kün etti... Meğer, bun'ar Balya av- cıları imiş... Yolda; Işıklar çiftliğinde avlanmış olan Bl'n'ıluıp Ahmet, bizimkilerden — iki misli fazla av getirdiği ha!. de, ne yazık ki, geç kaldığı için müsabaka dışı addedildi. Yemekte cumuriyet genel savamanlığı yardımcısı İlilmi durmadan, gülünç — avcılık hikâyeleri anlatıyor, etra fındakileri, gül vekten kırıp geçiriyordu..- Tuhafı şu — ki, anlattığı vakanın en gü ünç kısınını bitirir bitirmez, evelâ ken- disi kahkahayı — basıyor ve ardından biz yetişiyorduk .. ve | ucundan geçiyor | i | | | kadar Hakikaten görü'ecek man- | Hakkının Diye bağırdılar!., Evelâ Zeybek oyunu oy nandı.. Ardından, gelsin avcı Halil İbrahimin numaraları... Sant-bire dğru, “Generel | Ali Hikmet, tüfek sesleri arasında teşyi o'undu... Tüfekler atılırken, av kö pekleri, çılgına dönüyorlar dı. Atlıyorlar, zıplıyorlardı. İki buçukta, Korkurmayı mızib bakem'iği” “altın: da, makina — ile — atılacak | plâklara atış müsabakasıma başlanıldı... Plâk, makinadan havaya fırliyor ve havada: geniş bir da're — çizerken, avcı ateş ediyor , Hava. fazla rüzgârlı oldu" ğu için plâklar yukarı yirmi | beş * otuz. metre kadar yük seldikten sonra, geniş — bir kavis çizerek, avcının baş ve yere düşüyordu. Bu müsabukada da otuz avcı — içinde, aynı derecede olan Cabir usta | ile Cemâl usta aras nda çe- kilen kurada birinciliği Ca bir ve ikinciliği de Cemâl ustalar aldı. . Sözümü bitirmeden, Kor- kurmayımızın şu sözünü yaz- madan geçemiyeceğim: Bizde, avcılığa erkek ten fazla kadınlar rağbet göstermelilerdir... — Avcılık, insanı cesur yapar ve nefse itimadı çoğaltır... Mademki kadınlar da, erkeklerle her yönde birdirler.. Cesaret alanında da erkek- lere yetişebilmeleri için, muhakkak, avcılığa — heves etmelidirler... ö d Davetlilere ve — avcılara neşeli bir gün geçirten Av- cılar kulübüne yeni av yıl Parını kutlülarken - teşekkür etmeyi de bir borç sayarız... M. T. —meeır Yeşriyat Yeni Adaz Terbiyeci İsmail Hakkı tarafından idare edilen bu inci sayısı da çıktı. İçinde pek mühin: yazılar ve tercüme ler vardır. Bilhassa İsmail “Gençler — için tehlikeler, - yazısını değerli mecmuanın 5 | gün İlbayımız Sındırgıya — giderek —dün Şehrimize döndü. İlbay ve Şarbaymuız B. Salim Gündoğan pazar gü nü Sındırgıya giderek ilçe ye ait iacelemelerde bulun- duktan sonra dün şehrimize dönmüştür b. W Cavit İncelemeler yapmak üze- re Bürhaniyeye giden say lavımız. B. M. Cavit dün şehrimize gelmiştir. Saylavımız begün bula gidecektir. Eminittin Ozçelik Nazilli Ortaokula Direk- törü hemşerimiz Eminittin Özçelik memleket — içinde yaptığı kısa bir geziden $0 nra şehrimize gelmiştir. Eminittin Özçelik birkaç Balıkesirde kaldıktan sonra Nazilliye dönecektir. Arkadaşımız bu gezisine ait notlarını bir müddet son ra gazetemizde neşredilmek vadet İstan: üzere vereceklerini miş'erdir. Egan kurtutuşunun on ye- dinci yıldönümü, Necat.bey öğretmen oku lunda — tahsil görmekte olan Efgan gençleri yurtlarınm kurtuluşunun on yedinci yıl- dönümü mü (asebetile bugün saat on yedi buçukta (lalk evi salonunda bir — toplantı yapacaklardır. Gençler bu ulusal günle- ini kutlulamak için bir pr- ogram hazırlamışlardır. ( Gönende yeni bir inhisar- br İdaresi - yaptırılıyor. Gönen, 19 (Özel mızdan|) — aytarı Burada güzel bir inhisarlar idaresi yaptı- rılmaktadır. Bir aya kadar bitirilecek olan — bina kırk sekiz bin liraya çıkacak ve ona bin kilo tütün alabilecek tir İcabında iki yöz işçi ice risinde ça'ışabilecektir. Gö nen bu idare yapırı ile gü- zel bir binaya kavuşacaktır. Kapsüt panayırı da açıldı. Kepsüt panayırı ayın ön sekizin 'e açılmıştır. Panayı ra getirilen hayvanların sıhhi muayenesini yapmak Üzere baytar müfettişi B. Fehmi Kepsüde gitmiştir. Henüz panayıra gelen hayvan ade- di az isede, şu birkaç gün içinde çoğalması umudu fa zladır. Evlenmek isterken... Kebsüdün Camicedit ma- Hrllsdloden Haman of Fah- ri evlenmek vadile evinde epeyce bir buunmakta olan Susığırlı ğin Orta mahallesinden bak kal Musa kızi Ayşenin ev de bulunmamasından istifa de ederek bazı kiymetli eş yasının alındığını iddia etti ğginden tahkikata başlanmış: zamandanberi | Susığırlık. 18 (Özel ay tarımızdan) Pazar günü bir maç yapmak üzere çağ- rılan Balıkesir İdmanbirliği ikinci takımı bu sabah oto- mobille — ilçemize — gelerek Yurt'u gençler - tarafından karşı'anmışlardır Maça saat tam 5 de Fuat E temin hakemliği — altında başlandı. Rüzgâr altına düşen Bir likli'er müdafaa durumunu almak mecburiyetinde kal- dılar. Rüzgâr pek şiddetli esiyor, top taçdan kurtula - miyordu, Yurtlulardan Hakkı sağ, Nihat sol hattan - Birliklile- rin kalesini sıkıştırı. yordu. Birinci — haftayımın bitmesine on dakika kala Nihadiın güz :| bir şütu Yur Hulara bir sayı kazandırdı. Birinci haftayım böylece sı- fıira karşı bir ile Susığırlıkl- ların lehine neticelendi altına Yurtlular düştü. Bir /Panayırına ne kadar hay- van g tirildı? Ağustosun onunda başlı: yan Dursunbey panayırının on beşinde kapanmış o'du ğunu, ve bu müddet içinde panayırın eyi bir. — disiplin altında göçmiş — olduğunu yazmıştık, Dursunbey — panayırında hayvan alışverişi geçen yalı- kine göre daha canlı muştur. | Pavayıra 13 at, 41 | 58 kısrak, 553 tosun, inek, 140 merkep, 16 katır, 68 manda, 210 öküz geti rilmiştir. Vütün bu hayvan larda yapılan sıhbi muaye- ne sonunda hiç bir hastalık görülmemiştir. Yapılan hesata göre tek tırna'lı hayvanların — üçte biri, çift tırnaklı hayvan'a- rın da yar sı salılmıştır Yurdun Müsameresi şehir sinema- sında veriliyor. Yurtlu Gençlerin kulüp lerinin on altıncı yıl dönümü mübasibeti ile hazırladıkla rı müsamere bu akşam şe- hir sinemasında veri'ecektir, Kulüp menfaatına yapılacak olan bu müsamerede “Ebe ol- tay, di iztıraplar,, piyesi ile “Üç deliler, komedi-i caktır Gençler her yıl yaptıkla rı müsamerelerde — olduğu gibi bunda da eyi bir mu.- vaffakıyet oynana gösterebilmek için çok eyi hazır'anmışlar dır. Kulübün bu müsamere- sine gidecek olan halkımız güzel bir gece geçirmiş ola- k Susığırlık- idmanyordu ile, Unda yapılan maçta Susığırlıklılar bir golle Birliklileri yendiler. Maç çok güözel oldu. İkinci haftayımda rüzgâr | B0 | " GA &. ASA İL VELLÇELERİMİZDE $ Mülâyim _J Susığırlıkta Bir Maç Birlik ikinci takımı arası- likliler muntazam paslarla Yurtlu'arın kalesini sıkıştı- rıyor ve takım'arına bir sa- yı kazandırmak için çalışı- yorlardı. Fakat Yurt kalecisi Ha midin güzel kurtarışları Bir- liklilerin gol atmalarına ma Maçın bit- kalmıştı ki top Susığırlıkların kalesi önünde tehlikeli dolaşmalar yapıyor, fakat birer atlatılıyordu. Bir ara hk Yurtlular tekrar sıkı bir | taarruza — geçtiler. — Fakat sayı yapmağa — muvaffak o'amadan maç Susığır'ıklı. ni oluyordu mesine pek az birer | ların galibiyeti ile netice- lendi. Her iki — takım çok güzel ve çok — samimi | bir şekilde oynadılar. Ha- kem de oyunu eyi idare etti Susığırlık gençleri bu maç- la eyi bir eksersiz yaptılar. Misafirler gece saat do- kuzda gençlerimiz - tarafın- | dan sevgile uğurlandılar. IDursunbey_ Gönende Onbir ay önce açılan dis- panserden halkçok istifade | Parasız yatılı talebeler alif | edecektir. Bu bi etlerde Yü görüyor. | — İlçemizde on bir ay önce ı açılan dispanserden — halkı- | mız çok istifade etmiştir. |D Bu kısa zaman içinde şimdiye kadar (2781) kişi bu müesseseye — müracaat etmiş. kendilerine icabeden tedavi yapılmıştır. Bunların arasında vaktı hali yerinde — olmıyanlara ilâç da dağıtılmıştır. Halk dispanserden çok memaundur. | Bir atanma Edremidin eski — umumi meclis üyelerinden fabrıka tör B Necati Evliya An kara urayı otobüsler muha | sebe şefliğine atonmıştır. 1 B Necati vazifes'ne baş | Jamak üzere Ankaraya git | mMiştir o? M . Ün ve zahire - fiatları [ 19 Muğstos Pazarlesi — S 4, Unlar Çuval — Kuruş | 55 Randımanlı 600 &) " 590 | | — 70 a 500 | f 80 ğ 410 VîKırrrı 280 ğ NOT: . İşbu fiatlara — mu- amele — vergisi ile, çu valda 140 kuruş buğdayi koruma verigisi dâhil de ğildir. | e A YA — kızı'ca Yum 5 - ' uşak buğday | Son . 4 10 Arpa 25 Nohut L Bakla Pahlivan Dinarlı Mehmeti yendi, İstanbul, 19 (A A.) — Ha va Kurumu tarafından t€f Up edilen güreşlere dün l"_ tanbulda devam edildi. Mü” lâyım Dinarlı Mehmedi yet” miştir. Okullara î ması Sültür Rakanlığından bildirildi. Ankara,19(A.A.) 935'9jw ders yılı için ilk öğretme” oku'asına parasız yatı talt besi alınması Kültür Bakaf” lığından bildirilmiştir. eee e 9 eylül ; Panayırı ; . İçin. ; (Üstarafı birinci uyfvıhl) y Bundan başka'on altı ağtf tosda başlamış olan 09 günlük halk ticaret bilet'e” ri 6 eylüle kadar — devaff de elli nisbetinde ten yapılmıştır. Birinci me' T yedi buçuk, ikinct an iki PU çuklira ve üçüncü seki?z yetmiş beş kuruştur Yalnız bu halk ticaret bı'elle""' almış olanların her İemire uğramaları ve bi lerini orada vize ettirim€ şarttır. X Bu biletleri alanlar 29? zamanda sekizinci - işlet b mintakası olan Aydın hât üzerinde de seyyahat yapt bileceklerdir. * Bütün bu bilet n-":" Balıkesirden gidecek Y? lara göredir. İtalya Habeş Anlaşamıyor. (Üstarafı birinci n!f'd:,- Fransa ve İngiltere tarati” dan İtalyaya paraca dım edilmesi lek""“delcli. lunulmuştur. — Üç dev * bu ekonomik döviz'erde la mamıle uygun bulunm? a rile beraber İngilterenin" nsanın Habeş ""P"..J tarafından — kabul edil ve şartile ileri sürdüğü Habeş ordusunun şubelerinde ve oördi hal' yan müşıviılerinin '“bu' ması gibi bazı kayıtla yakı lunan siyasal taviz ev;ı şı durduğu bildirilme ei'bir Habeş imparatoru y diyevinde: 2 « — Erkinliğimiz! ';: Ş dafaa yolunda $0 et r ze kadar ölmeğt İtalyan himayesini zaman kabul etmiyo' biç, b TUZe miştir. Paris, 19 (AA — 4 teki Amerika işgödef | hiz elçisi, ile — görülü e. İtalya - Habeş ."ııı.ııw._ mazlığı etrafında 7':' h kta olan konuşma'?”

Bu sayıdan diğer sayfalar: