10 Eylül 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

10 Eylül 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: GözHastalıkları RAHOM . Yazan: Göz Uzmanı Dr. İhsan Ahmet Senede - birkaç defa bu nekisler tekrar edebilir. Me vslin ve havanın bu geri dönmelerde hiç bir tesri olamaz. Öyle defalar var dir ki: Uzun zaman tedavi edildiği halde 15 200 sene sonra kapaklar çevri se san- ki Trahom yeni başlamış gibi görülür. Fakat bunlar | pek nadirdir ber halde hat | talık kabi i şifadır ve tedavi de mutlak sürette Tâzımdır. Geçen de yazdığım — gibi | Trahom bulaşıcı bir basta lıktır. Bir ailecen her hangi | bir şeyde meveut olan bir | Trahom'u, o aileye hastalı * ğını verir. Meselâ, çocuksa mektebe gittiği zzman bil- | miyerek arkadaşlarına geçi | rir. Bu sebepten ytamhane | Yer, kışla ve mektepler, has- taneler * velhasıl kalabalık — yerlerde bulunanlar içirsin de Trahomlu mevcutsa mut- lak o müesseseden muayene 'e Trahomlu'arı ayırmak l4 zımdır. Çünkü hastalık bu: | laşıcı olduğundan her — kesi | aşılar. Sirayet tarzı" Gözlerdeki çapakların ya vasıta ile ve ya doğrudan doğruya tema sile olmasıdı. Parmaklar, havlu, mendil, çarşaf ve sa ire ile Trahom geçer. Fakat | tozla havadan Trahom geç- ı mez. bildiğimiz karasinek- ler çok mühimdir. Bir sinek l | | bir Trahom'udan aldığı Tra- höm mikroplarını bir çok kimselere aşılıyabilir. İlerde karasinek — mücadelesinde bahsedeceğim için şimdilik burada kısa kesiyorum Trahomun mikrobu elli derecet hararette 39 daki kada mahvo'ut 32 derece- de yarım saat — kurutuülürsa yine mahvolur. İncimat, ya- ni tahtessıfır derecedeki tra- hom mikrobu yedi gün ya- gtadığını profesör döktor Ni- kol tecrübe ile bulmuştur Profesör doktor Murakıs da diyor ki: Trahom bülün se- yri müddetince bu'aşıcıdır. Hattâ Doktor Köenu, Nikol ve Be'ezuyey> — görede Trahomun sirayeti, vehameli gibi sonsuzdur diyorlar, Yukarıda söyledim ki, hiç birirk yoktur ki Trahomdan maaf olsun. Bundan başka arazik irtifarmın ehemmiye- Ü yoktur. 1200 — metreden 4200 metreye kadar Kordil- ya dağlarında bulunan yer- lilerde de Trahom görülmüş tür. Hattâ bize yakın olan Nebian dağının tepesindeki sakin ahalide de pek çok Trahom Körülmüştür Ya'nız İsviçrede — Trahom azdır. Çünkü oranın ötede- nberi Trahom bölzesi o'ma- maşındandır Bundan başka ahalisinin temizliğe çok riayetkâr ol- masından ileri gelmektedir Trahom temizlikten hiç ho şlanmaz, En ziyade sevdiği pisliktir. Nerede pislik varsa orada çok olur, hattâ Ara bistanın pek çok şehirlerin. de hurma saian — arapların önlerindeki hurmaları bir sepet içersinde karasinek- lerden görünmez-bir halde- dir. Sattcının bir elinde bir hurmu dalı vardır. ki stinek leri bununla kovalar. Fakat gülünecek bir şey varsa. bu yelpazeyi yalnız hurma'ara dağru sallar, kendi yüzüne gözlerine konan yüzlerce sineği hoğmaz. Esaren her | şayden yani tatlıdan, tuz'u dan ve saireden lezzet alan ziyade hoşlandıklâri da gö yaşları dir. Çönkü tuz'udur Hortu mlarını karasinek'erin en oralara — saldırırlar mükemmel bir ziyafete ka; nmuş'ardır. Koğduğunuz ha- lde oradan - ayıılınak — bile istemezler. Bunun için tra homu ber kese geçirirler , Bundan şu mana çıkıyor ki ahalisi pis, cah | temizlikle alâkası olmıyan şehir erde Trahom pek çoktur. Hararet ile soğuğun da Trabhomda yeri yoktur. Ne hir geçen sıcak memleket lerde ziyade olmasının — se. bebi rutubeti ve aynı zam- anda arasıra zuhure — gelen kuüm fırtınalarındandır. Çü nkü kum daneleri gözlerde tahrişat yapar, kan gelirir ve diğer nezle mikropları bulunan insanlarda evelâ bir neze başlar ve Trahoma da aşılanınış ise iki mikrop birden müthiş bir göz ağrı- &1 husule getirirler. Bu de rece şiddetli olan'arın ismi n: Oftalmi denilmektedir. Ekseriya küçük çocuklarda olur. ' Trahomda istidat, bünye, sin ve cinsiyetin tesirleri: Müellifler irahomun istidat şahsile bir alâkası olduğun- | dan müttefik değildirler. Aksenfelde göre kavi bün şede olan bir adamda da pek âlâ Trahom olduğu gi- bi zayıf olanlarda da “olur demektir. Arlt, Künet Pet er de bunun aksini söylem ektedirler. — Sinin — tesirine ge'ince, Trahom her — yaşta görülebilir. Hattâ bir yaşı- ndan aşağı çocuk arda da Trahom görülür Benim tec rülelerime göre de, çocuk. larla kadınlarda ziyadeliğidir Trahomun cografive nok- talnazarından intişarı; Tr ahom kürreylarzın hemen her tarafında — mevcuttur. En ziyade Misir, — Filistin ve en az ın'vl!erl ve İıviç redir. Demek oluyor ki her memleket az çok Trahomla müle,vesdir. Fakat bir me mleketin meselâ Feransanın Bahrisefit sahillerinde, Al manyanın Purusya eyaletin de,Rusyanın Sibirya kıtasın- da. Türkiyemizin de Şark vi âyetlerinde Trakbom pek çoktur. Türkiyemizin Cenup vilâyetlerinde de az çol Trahom bölgeleri vardıt. Trahomun nelicesi — her halde fenadır. Tedavi edi ' en ler hüsusile başlangıçta ge lenlerin şifası yüzde yüzdür. Fakat — cehaletle gözlerine eheammiyet — vermiyenlerde görmek muhakkaklır. Mısır da e'li senedenberi tecrübe lerile meşhur - olan lnçılıı do'ttarlarından — Makkallar m o yaptığı — muayenelerde 2300 körün yüzde altmışının Trahomun Trahomdan ileri geldiğini görmüştür. - (Devamı var) — K ö Ehli Hayvanlar Sergisi UAT HLAY SK l İL VE İLÇELERİMİZDE Dün Kapandı. Pazar gönü sazt On başte açılan sergi çot alâka top: | İadı. Birçot hayvan sah pl Geçen sayımızda da yaz; dığımız gibi ehli hayvanlar sergisi pazar günü at on beşte Koşu alanında — açıl mışlir Sergiye otuz boğa, 8 inek, kırk iki tay, yirmi taylı kısrak iştirak etimştir Sergide seçim kuru unun en çok reyini olan taylara, kısraklara, boğa ve ine klere muhtelif ikramiyeler dağıtılmıştır. Tay şubesinden Susığırlık jandarma kamutanı B. Sa- dinin tayı birinciliği, ikincili ği Şamlıdan Hüseyin: oğlu Mehmedin ve Kurtdereden Mehmet Çavuşun - tayları, kazınmışlardır. — İÜlirinci ere a'tmış. ikincilere de kırkar lira, bunlardan başka dört üçüncüye otuzar, on iki dör> | düncüye yirmişer lira ikra | miye verilmiştir. | Kısrak şübesinden Kep | söt Kamunbayı B Sedadın kısrağı birinci'iği, Susiğirli ğın Babaköyünden Alı Ça vuşla, bir Erkânharp Binba | Öğretmen okuluna parasız yılılı talebe alınıyor. Necatibey öğretmen olu- luna parasız yatılı talebe yazımına başlanmıştır. Okulun orta okulayı pekeyi ve eyi birinci — sınıfına derecede bitirmiş olanlar ikinci ve üçüncü sınıflara, ' da lisenin aynı — sınıflarını yine eyi ve pekeyi olarak geçmiş olanlar a 'ınacaktır. Neşriyat Yeni Adam 88 inci sayısı çıktı. İçin- dekiler: İsınail Hakkı, Kül- tür bahçe'eri. Kısa tetkik tenkitler . Z. S. Ölen | L H Saadet bulu ş Loon, ve ressam. İsviçre, İ Tokay, Ulusun istediği, Ca Kültür Mühendis. Nüvit | radyolarımız.” V. Gültekin, Birkaç nokta. Dr. İzzeltin nur mu? mi, Siyasa acunu, tetkikleri Osman, Nurullah Ata ve yeni kapitü'üsyonlar | İsmail Hakkı. Gençlik için | | en büyük tehlikeler, Resim. | | ler ve karikatürler, | oadan . ztine bol mükâf.l verildi zabirıl | tecek derecededir. | kat yapılmaktadır. | Terden birçok ble şısınin kısrağı ikinsiliği ka- zanmışlardır Birincilere yetmişer, ikin cilere ellişer, diğer ayrılan Öçüncülere otuzar, dördün” cülere yirmişer lira mükâ fat veri'miştir. Sığır şubesinden; Atköylü Ahmedin, Kayalardan Halıl oğlu Alinin boğaları birin ciliği kazanarak oluzar lira almışlardır. Ayrıca iki ikin ciye yirmişer, dört üçüncü ye de on beşer lira veril miştir, Küruüdereli Ali oğlu Üze ineği birin iliği, yıne aynı köyden Halil oğlu Me- hmedin ineği- ikinci ği ka zanınış, birinciye oluz, ikin- yirin ciye yirmi lira verilmiştir. Sergi pazar günü ve dün bir çok kimseler tarafından gezilmiş ve eyi bir alâka gördüğü gibi büyük bir in tizam içinde geçmiştir. Se rgi dün saat on yedile ka panmıştır. Taşla yatalama, Dinkçiler — mahallesinde oturan Hüseyinin, metresi Hat'ceyi taşa başından ya raladığı iddia - edildiğinden tahkikata baş'anmıştır Çacukların kaygası Pazar günü Aziziye ma- hal'esinden tenekeci Rasim oğlu on ” bir yaşlarındaki İzzet. Hacılsmail mahal'e sinde oturan sağlık işyarı Kemalin oğlu on iki yaşla rındaki Tüurhan ile ara larında çıkan kavgada İzzet çakı ile Turhanı arkasından yaralamıştır. Yarn beş gün şonra mMüayeneyi İcap etti Tahkı- Oralöy panayıtı — bugün açılıyor Ovaköy panayırı bugün açılacaktır. Panayıra şehri: mizden. köy, kamun, ilçe lerden ve diğer birçok yer satıcılar işti. rak etmişlerdir. Bu satıcılar panayır yerinde çardakları Saşlınıkoğlarıkir Bu yıl hayvan ve diğer alış verişlerin yi o'acağı umü maktadır. Panayır dört gün sürecektir. * | da, beediye İlimizde Hatern bi posta, talgral - Köytezinin birinde bir ıti — kıçırmak İstediler. —— Binası yaptınlscık Posta telgral ve telefon gen-i direktörü P, Nazıf pszar günü Bandırma yolile | şehrimize gelmişlerdir Genel direktör dün ken , dilerile görüşen Lir muhar Niğfimize “gerileri hakkında şu malüâmalı vermişlerdir: “Her yerde Palıkesirde bina, memur ve posta, tel graf servisi işleri i'e yakın dan alâkadar oldum olduğu gibi de idaremizin Bura ve vilâyet el verişli bir arazi istimlâkine ettikleri takdirde yıl içinde mocern yardım gelecek bir postu, te'graf binası yap tıracağız. Bina meselesi bu şekilde halledildikten sonra Falıkesirde yine çok mun- tazam bir telefon — tesisatı kurulacaktır., B. Nazif dünkü trenle İz- şehri mizden ayrılmışlardır. Ken dileri istasyonda Parti Baş kanımız B Lütfi Kırdar, mire gitmek üzere Mektuüpcu B. Hilmi v& Posta, Telgraf Direktörümüz tara fından uğurlammışlardır. Kumar Oynıyan s:kiz kişi yakayı tle verdi Kumar yasağına rağınen yine bazı yerlerde gizli gizli kumar oynanmakta olduğu anlaşılmaktadır Dün akşam Balıklı kö yünde saat 11 de kahveci Süleymanla yine kahveci Muzaflerin kahvelerinde ja- ndarma kamutanlığı tara fından oyun esnasında şun- | dar yakalanmışlardır: Kahveci Raşit oğlu Sü leyman, Muzafler oğlu Fa- iz, Ali oğlu kahveci Mustafa ve ortağı İzzet oğlu Musta- fa, Mehmet oğlu Mehmet, Mustafa oğlu Mehmet, Mus- tafa oğlu Hüseyin, Kepsü dün — Karaçaltı köyünden İsmail.. Yakalananlar hakkında özel takibat yapılımaktadır lıîık—aîmı Tapu ve Kadastro Genel Giresun Giresun kamununun- KÖ ylerinin birinde bir kız '"'1 çırma vakası olmuştur. Bu kamunun Eğerci kö” yünden Mustafa oğlu Mut tafa ile Hali! oğlu İsmi gece saat on bir tıralarında ellerinde — Hlâkları - olduğu halde “Çüllikdere köyünde oturan Yakup oğlu İbrahi- . min evine ıirıniiw ve — İbrahimin — karif! Zeynep ile kızı Haticenit yattıkları odanın pıM"' parmak'ıklarını kırmışlard!" Odaya dalan iki — arkadat Haticeyi zor'a kıçıımll' yeltenmiş'erdir. Fakat kız!? haykırışına korucu - ile »’_ muhtarı koşmuş, onlar dar bu sırada ortadan kayıp ©' muşlardır. Fakat çok BEF meden gerek Mustafa, g©? ekse İsmail yakalanarak ad liyeye verilmişlerdir. * di Sığlık ve sosyal yardım ta törünüzün atanma EMI! Kiniz sağık vu wl”ı yardım direktörü Dr. Yunüf Vasfı Yücelin Mardin ve sosyal yardım direktöf” lüğüne, yerine de Gaziâ” tep sağlık ve sosyal ,ırdl' direktörü Faizin atandığı"” evelce yazmıştık. Bu atanma emri bu d.“ ilimize gelmiştir Si Bayan Sat'ha Gökçül Saylavımız bayan SII”"._ Gökçül pazar günü l'h"' mize gelmiştir. Saylavım! ilimizde ince'emelerde | nacaklardır. Direktör üğünce tapu direk- | törümüz — B. Hüsametlinin aylığı 35 Tiradan Mt Jiraya çıkarılmtştır. Değerli direktörü larız kut u- ! Unlar Çuval Kurut ş 55 Randımanlı 610 | 600 » BB 70 " s00 80 ; “â | Kırma Parlak /21 NOT: Türkiye melı'ivznırıı ; geçme göreşleri. . Çocuk Esirgeme Kurumu Genel - Merkezi - tarafından tertip edilmiekte olan Türkt- ye Baş Pehlivanımı güreşleri | — İkinciteşrinde Ankarada - yeni stadyumda yapılacaktır. Baş pehlivan- lığı kazanona 500 lira hedi ye ile bir de madalya veri lecektir. Bütün Türkiye Peh- livanlı rt bu güreşe — çağrılı- dir. sıçme #i italyan fankası i;hıı_tı fi atlarını yütselt | İstanbul, 9 (A A.) — İA7 ya bankası iskonto "'lh rını yüzde 4-5 den V 5 şe çıkmıştır. "1. "r zhire iıııİsrı L üzde 9? Bu fiyat'ara yüzde muamele verğisi ile ÇUY ş da 140 kuruş buğday! ruma vergisi zam edi "ı:': İ Cinsi Kuruş S:“î | Kızılca Yum 4 uşak buğday 10 Sert *« 4 10 Arpa » 3 ü Misir , 3 Nohut . 4 5,0 İ 1 4 | Bak'a R 625 Kepek »,

Bu sayıdan diğer sayfalar: