22 Nisan 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 9

22 Nisan 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 Nisan 1937 HİKÂYE : Beş Büyük AĞ — TÜRK. DS » 10 $e Ça liTei SAA — Açık Hava, Bol Güneş.. Açık ve temiz hava çocukların en büyük ihtiyacıdır . Küçük yarama:zlar o kadar dalmışlardı ki öğretmen ses. lenmese onun geldiğini bile duymuyacalılardı Ders bitti. Bütün Çocuklar okulun bahçesine neşe için- de dağıldılar. Büyük bahçe- de ko suşmularına dalmışlar , Ne yanlarından öteya beriyo koşan arkadaşlarının patır- nin her köşesinden bir kah- | tısı, ne de gürültü hiç bir kaha, bir gürültü çıkıyordu. | şey onları bu dalgınlıkların- Kimi top oynıyor, kimi ip | dan uyandıramıyor. Bu hal atlıyor, kimj de kol kola bir aşığı bir yukarı dolaşırken bir kuüş şakraklığı ile yek- diğerine bir şeyler anlatı- | yordu. İşte İnci, Güler, Gülören, Ayten, Türkân, Suna da bir | araya toplanmışlar ., Bu yek- diğerinden hiç ayrılmıyan altı arkadaş da tenefüste Kimi ip atlıyordu ateşli ateşli yekdiğerine bir | şeyler anlatıyorlar.. Hepsi de | kendilerinden geçmiş bir hal- sınıf öğretmeninin gözünü Gülörenin de sesi güzeldir. de çekmekten geri kalmadı. Onlara doğru ilerledi, kendi kendine: — Bu küçük yaramazla- rada bugün re olmuş?. Di- ye söylendi.. Yanlarına kadar sokuldü. Onlar bunun bile Tfarkında olmadılar. Öğretmenin: — Ne var çocuklar?.. Di- Onun için boş zamanlarınızda, tatil günlerinde bol bol kırlara çıkınız , Şehirlerde hava o kadar saf ve temiz de- ğildir. Halbuki kırlarda güneş boldur, esen rüzgârlar ne bir toz taşır, ne de fena bir koku... Sessizlik ve yeşillik her gün sizler gibi çalışanların ka- | fa a z ddünte di vlr ÖY ce ve1 8 İşlere bay'an ak ve Oon ' Tart Maığır ma< kuwv l a Kaz n ş o uNRUNUZ | Y k sdakı rrenirl- gör üzürüz uc okullu sıkadaş da DESİN gü verta 'cen u: güzc faydalbnıyLı.cı Ceğil hai7 . Neşe içinde yeşil çimenlerde, bol güneş altında kim , bilir birbirlerine neler anlatıyorlar. Kırları seviniz vik ve dinç yapar. ' ye kulaklarına kadar uzanan sesi ancak kendilerine geti- rebildi. Türkân güldü. Arkadaş larının yüzüne bakarak: — Bayramı görüşüyoruz efendim dedi. — Byi, bakalım neler di- yorsunuz? İnci — 23 nisanda öğle. den sonra okulda bir tören | yapılacak, bayram kutlula- | nacak demiştinizyal! BKiz de 'ona hazırlanmak — için bir [ şeyler yapmayı düşündük. ’ Öğretmen küçüklerin bu ) Kimlde gülüp oynrayordu güzel düşüncesi önünde de- rin bir zevk duyuarak gül- dü ve: Çünkü bol hava, bol güneş vücudu çe- Çok güzel diye ilâve etti: Ayten İncinin sözlerini ta- mamladı: — Efendim bu törende biz da yukarıki sınıflar gibi bir şeyler söyliyelim, birşey ler yapalım dedik, Suna he- pimizden evel davrandı. O gün ben Türkün en büyüğü Ulu Atamız için dilimin dön. düğü kadar birşeyler söy- lerim dedi, Güler de benim babam bir askordir, diyerek bu mevzuu aldı. İaci şanlı Bayrağımız; ben güzel yurdumuz, Türkân Cumhuriyet üzerinde sözler töyliyeceğiz. Tam Gülören için bir va. mife arıyorduk ki siz geldi- nız.. Öğretmen küçüklerin saç. larını okşıyarak tatlı bir sesle — Aferin çocuklar...Çok: güzel bir proğram hazırla- mışsınız. Atatürk Türkiyesi- nin beş büyük varlığını bü- yük bayramda yaşatacaksı- nız, Bönim hatırıma Gülören (Lütfen Sahifeyi çevirin)

Bu sayıdan diğer sayfalar: