20 Mayıs 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

20 Mayıs 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T” Valimizin Dün Heye- can Veren Nutku. ( Baştarafı birinci sayfada ) leri mevzubahs olduğu zaman hatıra gelen gençliktir. Türk Mleti dinçleşmiş, baştan aşağı genç kesilmiş, genç olmuştur. Bunun başı 19 mayıstır. Milletler medeniyetlerini gençliklerile, gençlerile ölçmektedir. Medeniyet bu bakımdan kuvvet demekdir. Milletlerin gençlik ve medeniyetleri kuvvet bu kuvvet techizat nevinden maddi olur, bu kuvvel cismani ve manevi olur. Türklerde medeniyelt nokta sından gençliği, dinçliği, hepsini ihtiva eden kuvvetidir. Cismani manevi kuvvelt ve kudretleridir. Esas kuvvet cismani kuüdrette ve manevi kuvvettedir Ayni şeralt altında bulunan iki millet hatlâ maddi- yatı yüksek olsa bile cismani ve manevi tefevvuku kar- gşısında ondan mutlaka geri geldiği anlaşılan bir devir- deyiz. Miletia siyasi, ailevi, iktisadi ve içtimai terbiye- leri idrak etmiş kuvvetli beden terbiyesi ve bu arada en ziyade mevki alan beden terbiyesi, cismani terbiye ye çok önem vermiştir. Durgunlük yerine hareket, meskenet yerine atılgan'ık ve mutlaka hareket, cansız hk yerine canlılık veren, cevval çalâk, tesanütlü bir millet istiyoruz Öyle bir milletin ihtiyarı genci, kadımı erkeği ara- sında hareket, spor, beden terbiyesi, idıir en bakımından farkı yoktur. Milletimin her ferdi haline, vaziyetine, zamanına ve İmkânına göre bundan istiladeye koşmalı ve bütün bu kudretini burada seyretmekle değil, kendisi de spor yapmakla görünmelidir Sporla fertler, hayat kudretlerini ve kuvvetini ko Tayca, tamamile sezer. Hayatta proğramın çok İyi ya- par ve tatbik eder. Spor dürüst karektar, sağlam seciyye, vücuda milleti malik kılar. Sağlam kafa, sağlam vücudda bulunur. Buna tekaddüm eden zamanda İngi'tere Amerikada daimi ııkeılikyokken' bu mükellefiyete karar verdikleri gün sırf sporla ter- biye edip hazırladıkları kendi milletlerinden sa; ğ* lam, çok kalabalık, baştan başa hazır bir ordu çıkara- rak meydana koymadı'lar mı? Bu kabili inkâr değildir. Türkler ber şeyde medeniyet hocalığı yaptıkları gibi sipahilik, silâhşorluk gibi spor şubelerine de dalma ön- derlik, pirlik yapmadılar mı ? Bu husus hiç olmazsa tarih'erde görümiyor mu? Muhtelif spor onları böyle yükseltmişti Tarihen büyük eserleri olan milletler, muhtelif sporlarla yükselmiş olanlar değil midir ? İşte 19 Mayıs gönü başlıyan ve senelerce devam eden Bü. yük Atatürkün Reisliği ile Beşkumandanlığı i'e asil kanlı millet, eski hasta adam dirilerek cebren yeni baştan kendi yurdunu hem de nasıl kurtarmış, galip vayı- lan eski galipleri erikeigazattan yere düşmüş kendini halen gittikçe devam eden yüksek saygile saydırmışlır. (Şiddetli alkışlar. ..) 19 Mayıs ışığı o günden itibaren gittikçe mak suretile parlamaktadır. Onun işıklı yolu ile daha neler kazanacağız. Bütün alanlarda yükseleceğiz, Ordumuz evlâtlarını sinesine alınca her türlü terbiyevi vazıfeyi kemalile yapıyorlar. Orduya gelinciye kadar mekteplerde, mektepler haricin de sporla hazırlanan gençler mukaddes asker hizmetine geldikleri vakit hazırlanmış gelmeleri için spora ne de. rece ehemmiyet verirlerse o mertebe yurtlarına hizmet olunca fazlalaş için hazırlanmış olurlar. Bütün baştan başa genç olan milletimizi ve sporcu gürbüzlerimizi. mektepli #porcularımızı. bu bayramdan ötürü ve bütün yürekten gelen sevinçle kutlar, bay- ramı açar, daima büyük varlığımız ve her şeyde ışık kaynağımız olan Atatürkü ona lâyık saygı ile selâmlı k sözüme nihayet veririm. Ün konserin bedelil.. — .. orm <—meamamame e AAA S LA U AM AA AM AM e A Eski ve yeni Moskova En maruf şef orkestrler Aşağıdaki rakamlar, her türlü sözden daha beliğ bir surette Moskovada az zaman da vücude getirilen muazzam terakkiyi göstermektedir: 1913 te, 1936 da Nüfus 1.665.800 3.567 900. Endüs- tri randımanı (milyon ruble) 927 12.133 Adam başına gündelik su (litre) 61,6-182 Gündelik gaz sarfiyatı 38.6 287 (bin m3.) Elektrik (mil- yon kilovat saat) 1414 2 235 Şehir dahili yolcu nak liyatı (tramvay, otobüs, met- re ve saire, milyon k. m ) 257.4 2.136 Asfalt yol (bin | m3.) 198,7 4 500 Granit rıh- ı _uı (Hııme)l 421'ıy.ı den Toskanini — Nevyorkta yeni bir mukavele imzala | mıştır. Toskanini, bu mukavele mucibince muayyen — bir müddet içinde on — konser verecektir Ve. Bu on konsere mu kabil bu adamcağız bir milyon dolar ücret alacaktır. ro 15.34 Müze 38 65 Yük sek mektep ve akademe 13 79 Yüksek mektep talebesi 36.257 92.195, Sanat mek tepleri 2283 Sanat mektebi talebesi 16023 32097 İlk ve Osta mektep - talebesi 116.236 549.579. , - Atatürk “Büstüne dünkü merasimde konulan çelenkler | — Atatürk büstüne dün bir | çok cemiyet ve müesseseler tarafından çelenkler konul: muştur. Çelenk koyan cemiyet ve müesseseler şunlardır: Parti, Belediye, Halkevi, Gazetemiz, — Polis, Ticaret Odası, Atatürk parkı. Dev let Demiryolları, Spor Böl. gesi, İş Bankası, Ziraat Ban | kası, Osmanlı Bankası, Tay | yare Kurumu, Çocük - Esir geme Kurumu, Yoksulları Gözetme Birliği, Öğretmen okulu, Lise, Şehir Kulübü, Elektrik şirketi. Bağlarda Hastalık Görüldü. Son günlerde bazı bağ:- larda Mildiyo hastalığı gâ rülmüşlür. Bu, bağlara — çok zarar veren bir hastalık olduğun- dan dolayi derhal tedavisi cihetine gidilmesi lâzımdır. Zirsat Müdürlüğü de bu hu- susta lâzım gelen tedbirleri almaktadır Kirğç ve göztağından ya pılan ilâcın bağ çubuklarına serpilmesile hastalığın önü ne geçilebilmektedir. Gençler Çevik, Muntazam Ha- reketlerile Spor Bayramını Yaşattılar.. ( Baştarafı birinci sayfada ) sütunlarımızda — bulacaklar dır. Söylevlerden sora Lise ve Öğretmen okulu ile sporcular Ha'kevi bandosunun ça!'dığı marşla Valinin ve Generalin bulundukları tribünün önün: den geçit resmine başladılar. Sert adımlarlu ve çok mun tazam geçen, bu geçişle gö ğüs kabartan gençler halk tarafından sık sık alkışlanı yordu . Geçit resmini müteakip Lisenin kız talebesi, daha sonra da Lise ve Öğretmen okulu — erkek — talebesinin bir arada yaptıkları İsveç usulü jimnastik hareketleri muvalfakiyetle devam etti. Gerek kiz talebenin ve ge- rekse erkek talebenin hare | ketleri sik siık alkışlandı. | Gençler çevik, yeknasak, muntazam hareketleri — ile cidden öğülmeğe değer mu vaffakiyet gösterdiler Jim nastik hareketlerine iştirak eden kızların adedi 160, Lise gençlerinin — adedi 525 Öğretmen okulunun ise 300 dü. 825 Erkek talebenin hep bir arada yaptık'arı hareketler kız talebeler ka- dar hatasız ve muntazam oldu. d Atatürke |Dün Armağan Alan Ve Okullar.. Balıkesir halkının mimet ve şükranı ulaştırıldı. | CUMHURREİSİ ATATÜRK! | —ANKARA — 18 Yıl önce u'us ve yurdu kurtarmak için yük- sek dehanızla hazırladığı mız plânları tatbika baş- ladığınız günün yıldönü münü, Balıkesir halkı ve gençliği coşkun tezahürat ile kutlamakta ve bun dan ötürü Ulu Önderleri ne sonsuz minnet ve şük- ran duygularile derin bağ hılıklarını bir kerre daha izhar etmektedirler Ebpgin saygılarımla arz- ederim. Kutlama Komisyonu namına Başkan Va- li ve Parli Başkanı Ethem Aykut PARTİ GENEL SEKRETERLİĞİNE: — ANKARA — 19 Mayıs Spor ve Gençlik bayramı yüksek katınız dan gönderilen — taltmata göre vilâyetin her tarafın - da coşkun tezahüratla kut lanmış, spor - alanlarında ! çok — kalabalık toplanan , | halk ve gençlik Atatürke olan sarsılmaz bağlılıkla rını sevinçle izhar etmiş lerdir Sonsuz saygılarım'a arz ederim. Vali ve Partf Başkanı j Ethem Aykut talebe de en son olarak sa- haya gelerek bir jimnastik müsameresi verdiler. Küçük lerin muhtelif oyunları çok | fakiyetler zevkli olu, Onlar da alkışlandılar, Mu htelif kulüplere mensup pe: hlivanların gösteriş güreşlerini ve kupaların tevziini müteakip Halkevi bandosu önde oldu ğu halde okullar ve sporcu lar Vali ve Generalin önün- den geçit — resmi yaparak Miliikuvvetler caddesini ta- | kiben Hükümet konağı önü ne kadar gittiler ve burada merasime son verildi 19 Mayıs geçen yıllardan çok parlak ve hareketli ola rak kutlulanmıştır. — Stad- yumdan başka Cumhuriyet alanına doğru da binlerce halk toplanmıştı. On bini mütecaviz Sa- hkesirli bu mul'u günde, bu hareket gününde hazır bulunmuştur. Gece de Parti, Belediye, Halkevi binalarile bankalar ve diğer cemiyet ve mües sesre binaları bol ışıkla ay dınlatılmıştır. Sokaklar geç vakte kadar kalabalıklığını muhafaza etti. Gece Halkevinde sporcu lar şerefine bir çay ziyafeti Lise küçüklerinden 225 verildi. Gençler burada neşe li saatler geçirdiler. K R S , | merkez kulüpleri iLİMiİZDEN HABERLER Kulüp İdman şsnliilırini mütsakip 44 madalya ile dokuz kupa törenle tevzi edildi.. Okulların jimnastik hare ketleri sona erdikten ve lise küçüklerinin Jimnastik mü- sameresini müteakip kupa ve madalyaların tevzliatına başlanıldı ldman Bölgesi Başkanı ve Halkevi Reisi B Feyzi Sö: zener önce madalya, sonra da kupa —alan gençlerin ve — kulüplerinin adlarımı söyliyor ve hoparlör saha- yi dolduran halka dağıtıyor du Koşarak ve çevik bir hal- de gelen gençlere sayın İl bay B. Ethem Aykut ilk ma- dalyayi bir gencin yakası na iliştirirken bu armağan dağıtılışını değerli sözlerle canlandırdılar. Bu münare betle #porcu gençlik bu he diyelerden duyacağı ve duyduğu sevinci açıkladılar. Kazananın sevin- kazanımıyanın olmıyan yese ci yanında Türke lâyik düşmemesi İâzım geldiğini söylediler ve: — Kazanmıyan eksiğini anlar, enerjisini artlırır. Çalışan böyle kazanır ve mükâfatını alır. Maddi mü kâfatını aldığı zaman da se- vİnir! , B. Ethem Aykut alkış'ar- la karşılanan bu sözleri müteakip madalya ve ku- paları birer birer sahipleri- ne verdiler. Ve her gence, her talebeye güzel sözlerle iltifatta bulundular, kendi lerini tebrik ettiler. Muvaf- dilediler. — Dün 44 madalya ve dokuz kupa tevzi edilmiştir. Bu kupa- lari alan kulöplerle okulla- rı ağşağıya yözıyoruz: 1936 Bölge voleybol bi- | rinciliği kopası İdmangücü- ne, Bölge atletizim — teşvik müsabakası İdmanyurduna, arasında futbol birincisi Halkevi birin” ellik kupası İdmanyurduna, oku'lar arasında yapılan futbol maçında bu iki takım berabe re kaldıklarından her iki ta- kıma Halkevi tarafından birer kupa, yine okullar arasında | Halkevi völeybol - birincilik | kupası Öğretmen — okuluna, 1w ilk okullar voleybol birinci- Hk kupası Dumlupinar ilk okuluna, ikincilik — kopası Gazi — ilk okuluna, basketbol — birincisine Hal. kevi tarafından Gazi ilk okuluna .. 44 Madalya bu atletizm yarışlarında kazananlara da- gıtılmıştır. 100, 200, 400, &00, 1500, 5,000, tek adım, üç adım atlama, yüksek atlama, disk, cirit, gülle, 4 X 100 Bal kan bayraktır. ip muhtelif müsabakalara ait ü |ot ——— — | b Sanayi |* « | 'e » B » Mıntakaları teşkil edilecek —| ( İlktisat vekâleti bizzat ve- p kilin gösterdiği lüzum üze- tiğ rine yeni bir. tetkike âbi Ve tutu'an sanayi teşkilât kanu ke nu süratle meclise sevket. — - meğe ve çıkarmağa karar ali vermiştir. Bunun için kanun Yü üzerinde müsteşar Faik Kurt | ân oğlunun reisliği altında bir ı.i heyet tarafından yapılan tet: Ak, kikler bitirilmiş ve kanun J projesi tekemmül etmiştir. Öğrendiğimize göre yeni kanunla biri İstanbul, diğeri İzmirde bulunan sanayi bir- —| ti likleri kaldırılmaktadır. Bu- ( nun yerine memleket sanayi Yür mıntakalarına ayrılarak her — | Bile mıntakada bir sanayi fede- | t | rasyonu kurulmaktadır. Bu İi sanayi — federasyonlarından — başka teşkil eden sanayi için mahalli birlikler kurulacak- — tır. Ankarada bir yüksek sa nayi merkezi kurulacak ve bu merkezin riyasetinde ik- tisat vekili bulunacaktır. Bu suretle sanayi federas 4 yonları nimresmi bir mabi yeti haiz bulunacaktır. Bu şekilde altı federasyon ku rulacağı zennolunmaktadır. — -eee - Â vi Yurd . Cumhu.iyet halk partisi tarafından köylümüze arma' ğan edilmek üzere neşredi” len ve memleketimizde ef yüksek gazete tirajına malik bulunan Yurdun 1 mayıs tâ> rihli 84 üncü sayısı çıkmıf tır. Bu sayıda dış poletikâ mıza, Kayseri fabrikasıntı Türk Hava Kurumunun çalı malarına dair haberle ağız veremi, afyon yetişt! renlere inüjde, orman kal nu gibi bahisler, bahar def tanı birçok küçük haberlef ve resimli kısmında İsmt İnönünün Yugoslavya sı hatiyle Irak dış bakanı ğ d Ankaraya seyahati ve kömü' ı'h sergisi intibalarını tesbit ed | Hi büyük ve canlı resimler v t G dir. © A y & oe n . . T B Tiflis. Hafit-Atletizm Mek | <. Z tepleri — Gürcistan Cumhuriy#” halk komiserleri meclisif” merbut Spor ve -beden biyesi komitesi. Tıfliste ni bir hafif atletizm m! bi açmıştır. Bu mektebin "” len GÜ: gönç kız ve j yvardır. FEr

Bu sayıdan diğer sayfalar: