25 Ağustos 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

 îî(';usîî)s Ç;ARŞAMBA 1937 - GÜND;ELIK sIY;_;Ar;EJ;L_Z_ETE ON lıcmîyıî SAYI: 10265 . ,' | I;ıljın G.azeteleri ve=Maı.ıavr.a: | Ata_tîr_kân |Meçhul T a h t e l b a h i r i n | Türkiye Kuvvetli Bir hsğahmçqva_v_e Clıdn__h[w Docerdeğu v . Devlet Olmuştur.., Tittmmnik DoğurduğuSiyasiVaziyet — Atatürkün Kastamonu v “Harp donoinin keşletmiş olduğu hor vasıta —— Çeskre teriferinin onun. | İspanya Hükümeti Batan Gemilerini İtalyan cu ve oön ikinci yıl dönüm.-
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KDELİ 25 Acuuos ÇARŞAMBA 1937 x_* GÜNDELİR SİY.A’—“AL GAZETE Yunan Gazeteleri ve"Manavra: M ea Türkiye Kuvvetli Bir Devlet Olmuştur..,, “Harp fenninin keşfetmiş olduğu her vasıta Türk ordusunda kullanılmaktadır ,, Büyük Şef; Trakya Trak ada yapılan ma N'"layr İıııkk'ılmrl’u Yonan %elen hararetli neşrlyatla NMaktadırlar. g,n”l::midıs gazetesi şöyle Mülist Türkiye, askeri r'k'ueılnl göstermektedir. M YA Mmanavrası Türkiye ":H sahada — sarfettiği N Üleri berrak sürette is *decektir. lld'ıı ehemmiyet bile H_"nn bu devlet, diri ’:'::ın yürtseverlik — ve sayesinde istediği “— tamtabilecek [."hllılıını *li bir devlet olmuş iye, bu sahada çok ! ve şayanı — hayret ı,_':.'lıı elde etmiştir. Harp | ha “Bin keşfetmiş — olduğu A Suta, Türk - ordusün i..:"lmlıuıkııdıı Trakya Vti bunu — ibsat Manavralarında Siperde Mehmeltcikle Konuşuyor ROrrıanyaKabınesınde Bu manavralarda dost dev- letlerin genel kurmay başkan-| İgrı ile Ankaradaki ateşe, militerler hazır. bulunacak lardır de davet etmiştir. Bulgar atnşesi edilmiş ve kabul Bu manavraya hava kuvvet leri de iştirak etmektedir. Hatay meselesi, bu gün lerde yeniden mevzuubah solmıya başlamıştır. Türki- yenin bu muvaffakıyeti de küçük — değildi. yoluna Rus çarlarının ver İskendertn dikleri ehemmiyet malüm dür. Kıbira bü giltereye verilmiş değil miy di? 5 | Montreux ve Hatay za | feri, Türkiye Cumhurriyeti nin dış siyasısında göster: diği maharetin bir neticesi- dir. yöüzden İn Değısıklık Yapılacak.. Y. B. Titülesko *& dış politikasının “— noktasında bu 4 hakkında P.L ga eden bir ehemmiyetine tercüme ve aşağıya Yoruz: ıı.m"'tuuu.. Karlsbadda ömen politikacı TÜşerek kendisinin Mevkiine Tni mevzuubahsetti teeyyüt etmiştir, fiftçiler partisinin | N.R"" Senahinin lideri | geri dönm | tesbit t Arada Harıcıye Nazaretine he B. Titülesko Get rilecek.. çe; & B $ « B. Antenesko Julius Maniunun da bu po litikacılar arasında bulunup kati edilmemiştir. olarak Fakat şu cihet kati ve şüphesiz: dir ki Romanya da umumi bulunmadığı | bir hükümet buhranı değil- | se de, nezaret mevkilerinde göicülüu | kısmen değişiklik yapılması ektüel bir iş halini almıştır. Kral Karol yabancı memle. ketlerde yaplığı seyahatten ve hemen baş- Atatürlıün Kastımnnuya Ve Bnnkıııy: layak bastığı günün yıldönümi Ankara, 24 ( ALA. ) — Atatürkün Kastamonu ve Çankırıya teşriflerinin onun- cu ve oön ikinci yıl dönüm. leri dün her iki şehirde de coşkun tezahüratla kultlan | amıştır. aei ee İtalya Sicilyayi tahkim ediyor Lalyan başvekili Mussoli: vi, Sicilyadaki askeri ma- navralardan sonra zabitlere verdiği nutukta, - Sicilyanın müdafaasından bahsederken harbi umumi esnasında Ça- nakkalenin gösterdiği mu kavemeti misal olarak ileri sürüp demiştir ki: *Sicilyaya bir hücum ya- pılabileceği ihtimalini uzak görmüyorum. HÜerkes harbi umumide Çanakkalenin mu kavemetini ve orayı almak hevesiyle itilâf devlellerinin ne kadar insan kaybettikle- rini, gene de alamadıklarını hâlâ hatırlar Fakat, Sicil yaya bir hücum yapılması imkânı da tamamen akıldan çıkarmamalıdır. Sicilya, her hangi bir hâdiseye karşı ha zırlanmış bulunmalıdır., Meçhul Tahtelbahir meselesi de- vam etmektedir. Bir torpitomuz dün Bozcaada açıklarına doğru hareket etmiştir. ON İKİNCİ YIL SAYI: 10265 MeçhulTahtelbahirin J DoğurduğuSiyasiVaziyet İspanya Hükümeti Batan Gemilerini İtalyan Deniz Kuvvetlerine Atfettiğinden Milletler Ce- miyeti Konseyinin Fevkalâde Toplantı Yap - ma s1t için Müracaat Etti.. Paris, 24 (A A.) — İspan: ya hükümeti bir kıstım va- porlarının son zamanlarda Akdenizde İtalyan deniz kuvvetlerine atfettiği torpil- lenme meselesinin Miülletler Cemiyeti konseyinin ruzna mesine konmasını ve kon seyin fevkalâde bir toplan tiya karar vermesini cemi- yet umumi kâtipliğinden is temiştir Bir tozpidomuz Bozcasda- ya hareket etti İstanbul, 24 ( Hususi ) Bir torpidomuz Bozcanda açıklarına hareket etmiştir. Londradean bildiriliyor: Deyli Herald gazetesine göre Çanakkaleden Akdeni ze çıkan ticaret gemilerini tahtelbahirlerin — hücumun

dan kurtarmak — maksadiyle İngi'tere hükümeti “Koven derhal hareket etmesini emretmiş- tir. Fransa hükümeti de iki harp gemisinin süratle Ak- denize hareket ederek tah- telbahirlere karşı tedbirler almasını emretmiştir. Velânsiya hükümeti rez mi bir tebliğ neşretmiştir Bu tebliğde, C. 13 tahtel bahirinin Malagada birkaç ay evvel batırılmış olduğu- nu, binaenaleyh, Çanakkale dışında görülen C. 13 tah telbahirininin General Fran- koya ait olamıyacağını ilân etmektedir. Paristen gelen bazzı ha- berlere göre, Akde nizde, İspanyadan Karade- nize giden bir gemi daha | batırılmıştır. Bu gemi dört bin tonluk Conde Abasolo tr, harp gemininin iseminde bir vapurdur. İspanya -bandıralı Karadenizden alaca- gı bazı eşya üzere İspanyadan hareket etmiştir. Bu gemi Sicilyadan 75 mil — açıkta tabil seyrile giderken, meç hul bir torpito tarafından torpillenerek yaralanmış, biraz sonra da — batmıştır. Meçhul torpito da — derhal kaybolmuştur. Gemide bu lunan di kişiden ancak 23 kişi kurtulabilmiştir. Yugoslav Krovezörü İstanbulda.. Ankara, 26 (A.A ) — Yu. göslavyanın Dubrovnik krova- zörü bugün İstanbula gelmiş- tir Çin Tayyareleri Japon Donan- masını Bombardıman Etti.. J.:ıponyanın Şanghaya Çıkardığı Kıtaat Çinliler Tarafından Püskürtüldü. Mücadele Şıddetle Devam Edıyor.. Londra, 24(A A .) — Şang: haydan verilen — haberlere “İ| nazaran Japonlar bu sabah bütün cephelerde karadan, denizden ve havadan taar ruza başlamaışlardır. Çinli'er şiddetli bir mukavemet gös termektedirler. Çin ajansı dün Şanghay: da karaya çıkarılan Japon | kıtantının tamamile püskür tü mu. olduğunu bildirmek ç.nı.ıu Tiençin istikame tinde taarruza geçmişler ve | Tiençın Pukao şimendifer hattının ilk İştasyonunu - İş- gal etmişlerdir. Mücadele şiddetle devam etmektedir Çin tayareleri Japon donarmasını bombar- dıiman etmiş'erdir dün gece Uznk şark Iııhmlıırlue da “vekil Ta relere başlamiştir.. Umumi kanaatlere göre bu müza- kereler yakın olan olan hü kümet tebeddülüne taallük etmektedir. Timesin Bükreş ten aldığı bir habere göre şimdilik yalnız bazı retlerde değişiklik yapılacak ve bu meyanda Hariciye Nazırı da — değiştirilecektir Şu halde Antonesku küçük itilâf konferansından — evvel (Devamı ikinci sayfada ) « Ka eek'er P ir alınan haberlere göre Nankin-Yapgçen ve Nankin- Şanghay üzerinde uçan 24 Japon bombardıman tayya resinden ikisi düşürülmüş tür. Benzinleri bitmesinden do- layı yere inmeğe olan diğerleri de rakipleri ta rafından tahrip edilmiştir. Pekin —Hang denir yolu üzerinde mühim mubharebe mecbur |ler olmaktadır Nopeydekti Japon kuvvet leri yüz bin kişiyi geç- mektedir. İki Çin fırkası Mançuriyeye doğru ilerle- |anektedirler. Çinliler Çahar şimalinde altı kasabayi iş .gal etmişlerdir. , Şanghay limanında 45 Japon harp gemisi bulun makta ve bu gemiler ecnebi gemiler yanında yer almak tadırlar, ngiliz, Fransız ve Ameri kan filoları başkumandan ları ecnebi gemiler yanında demirli bulunan Japon harp gemilerinin endaht etmele rini Japon bahtiye maka matı nezdinde şiddetle pro testo etmişlerdir. Sovyetlerin yeni Tokyo elçisi. Japon gazetelerine Maraşal Bluher'n dış Moğo listanı ziyaret etmesinin muh” temel olduğunu söylemiştir. Şanghay, 24 (Radyoj) — Çin Hareketinde ingiltere mü- i | Bir Lond-| him zararlar görüyor Paris, 24(A A.) ra telgraf Şanghay hareke İagiliz mülklerinin gördüğü zararın bir. buçuk tinden milyon sterline yükseldiğini ve ticareten görülen zararın tahımin edilemiyeceği dere cede olduğunu bildirmek tedir Geçen gece sehervaktı Şa oghaya mühtelif noktalar dan Japon kıtaatı. çıkarıl- | mıştır. SÜ Binden fazla as | kerle olan bu ihraç hare 4 keti tam bir muvaffakıyetle neticelenmiştir Şanghay, 24 (A A.) — Ja- pon makamatı namına — söz söylemeğe salâhiyettar bir zat, bu sabah Şanghaya 50000 Japon askerinin çı- karılmış olduğunu beyan et miştir. Bu hareket Japon harp gemileri tarafından hi- maye edilmiştir. Çin batar. yaları, Japon kıtaatinin — ih- racına mani olmak için bü tün gece bombardıman et- | etler Festivale iştirak eden haye heyetler cum- huriyet âbidesinde Taksim Cumhuriyel Abidest İstanbul, 24( Radyo ) Festivale iştirak eden hey- Tepebaşını — takiben Taksim Cumhuriyet âbide- sine gitmişlerdir. Heyetlere konsolosları da yolda iştirak etmiştir. Şehir bandosu âbideye çelenkler konurken her he yetin marşını çalmıştır. Merasim saat I1 re kadar n HĞA ö> $

Aynı gün çıkan diğer gazeteler