10 Şubat 1939 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

SOEECYÜER İ ee C B L Tiğe Bita ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI: 4099 İ_-'GUNDELLK bî'İA.SAL G-.A.ZETE Çemberlâynın Nutku: 10 ŞUBAT cum 19389 ISPANYADAKİ SON VAZIYET: ';Tğğ;;jğ;’,:, ı lmadaâ;a;'ğ;;şî;:;:rdl Cumhurıyetçı Ördunun Motör- ’İ’f”“î’f:,"i?,' lılnnı=;,m Var L Öyür. Parti Genel Sekreterliği önü _:,ıh:.ı(ın.â. ıı_ 1 ıı::;ı-h rbı'ıı:".nı:.:.y. Ka Bd A S lGal Sağ R ĞA VA Iu Kıtalari Na Tomacala 'Torpti
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜ ' GÜNDELİK SİYASAL GAZETE Yıllığı — : 800 Altı Aylığı: 400 Sayısı: 3 Kuruştur yi ea aeleR i C İmtiyaz Sahibi: Bahkesir Mebusu Hayrettin Karan Gmum NWeşriyat Müdürü || Adres: Türkdili Fuat Bilal Balıkesir Gümnerinden Başka Her Gün Pazarlesı ———ij Pa a REERER ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI: 4099 FUÜRKDİN 10 ŞUBAT CUMA 1938 WY———D Ki Dü .Sn—_—îümıîM..b.îı.î . E_eın_berlây'nın tîı;tku: üü ADAKI SON VAZIYET: e venel d D Cumhuriyetçi Ordunun Motör- lü Kıtalarıda Fransaya Geçti. B"R'I'İnlerde Bir Mütareke Bekleniyor. Harp l;_:em“,' 18 nçi Kolordünun Himayes:nde Tansaya Kısa Yoldan Nakledilmektedir. Ahlâk Düşkünleri Asırlarca, Osma: Ğ alı impa- ::::;İ:ıhıln- yıllarca meş: etin babtımı elleri; di ::,-.—ı :lıi Yüzlülerden :ıkî miyle, mürall, tetmek ııııyıııı:ııı..'d.ıı a cumhurl. ceki çağlarda Üa "::ı ön- ven tiplerdi yeti Ha ilki, şüslülerin” Klsi l:ıı_“.' dışları gene Diadar Ğ ıBılılrlıvdl. din ikte eşleri yoktu Ürülüğu h :ıılııııııı mal '::::"'.:f;" urszlıkta biricik idiler, d |.,:|.lü5ıı kimseye vermez Ka h ahlâksızlık örneği Idi Bu dimsiz dindarların 'ç YÖzÜNÜ; çL 409 bötta çıplaklığıyış Vd ya koyar. (1) l.:.ıd.hyılı Mahlüklar, I. HK 2e tesbih, Iınyuılııındı Ka ;İ. *ünnet Özere kesil .ıl'ı iyık ve sakallariyle; Ye, şeyhilslüm hpıhıııdı. Hit dürürlürdi. Müşteri bulunca, bir beş n Vıtıfiım seheri tadt V çin mesclde â Gördüm olurur, ’::SZ: m:lup bir nice gümral 'miş kimişi vahdele, al Mıiş ele 1 sbih sinin virdi zebn Nİ çile pencah () .ııız soyarsız, n sİ alırsız, ne s z Küsla dilinizde .'ı:ı mı:.:;.i var ve ne huda Allah iğiyle orta Her biri Dedim. başka | Ddi — birisi, şehrimizin hökim vakli Hayretmek İçin halku ge J bar meselde hergâh hsanı ya pencah ya 'ç—l * dir fukaraya Sabreyle ki demdir gele | i ol mlir felek e. h Geldikleri mescide bildim 4 ne içindir Yuz döndürüp andan de dim ey kaom © Kim sizden Iınğ’”ıı:lıl'ıııy?ı,ı.' hakk Zira sizden iı(ı':) ':;ı,;::';'ı': ; hakka yakındır Zira ki dalölet yoludur tattuğunuz rah» Ruhi Bağdadi divanı; $, 1637 V) Sabah namazi (“) Para Sonu üçüncü sayfada ) Nahmul Esat Bözkurt —e Frankist As .erler Londra, 9 Cumhuriyetçi ikinel kolordusunun — motör İâ kıtaları Fransız hududu DU geçmiştir. Ayrıca 30 mtt- (Radvo) ispanyanın | ralyöz, 6 tank da Fransaya | Birmiştir. Verilen malümata — göre Müteharrik malzementn Fransaya geçmesinde daha kısa yol takip dir. Cumhuriyetçi orduya ald bütün malzeme yavaş yavaş çekilmekte olan 18 nci kol- ordunun himayesinde Fran. saya naklolunmaktadır edilmekte- Son günlerde 80 bin mül teci ve milis Fransız — top raklarına geçmiştir. 22 Bim hasta ve yaralıda bastahane nelere yatırılmıştır 18 nct kolordunun yerleş- tğli nehir kenarı son müda Faa hattını teşkil etmekte- dir. Fransaya geçen İspanya cumhurreisinin hassa alayın- dan (0!kişi ailelerile birlik - te Frankist İspanyaya git- | mektedir. Bu günlerde bir mütareke yapılacağı da tahmin - edil- mektedir Filistin Konferansı.. Konferans Toplanamadı Dün Yahudi Heyeti Makdonald Ve ksla görüştü. Lord Halıfa B Lord Halifaks ımlııdıı. 9 (Radyo) — Fi m'ıı h::hıııu münasebe- gelen Yahudi N defa olarak b........eı;:'ı:d.n.—' sald ıııı'ı:.ı'”rd Halifakala görüş Yah b ııııık::ı heyeti — relel iki Zarımı Görüşmelerden — sonra teb- liğ neşredilmemiştir. Görüşmelere — cuma günü de devam edilecektir İogiliz hükümeti ile Arap lar arasında da bugün saat 18 de görüşmeler yapılması korarlaştırılasıştır Londra, 9 (Radyo) — Yu varlak masa konferansı, mil liyetperverlerle mutedil Arap İar arasında baş — gösteren htilâf yüzünden bugün hiç toplanamamışlır. Müstemlekeler nezarı Mal kum . Makdonald, iki taraf arasındaki soğukluğu orta- dan kaldırmak için bugün sondejlar yapmıştır. Alâkadar mehafil, daha açılır açilmaz müşkilâta uğ rıyan yuvarlak masa konfe- çansının neticesinden Gümlid- siz olduklarını bildir. z . Geç vekit, üç veri “ :: nlıîi"l"' devam edi- a Ankara, 9 (Hususi) Parti Genel Sekreterliği önü müözdeki mebua intihabında intihap kanunu — mucibince vilâyetlerin çıkaracağı mebus adedine göre C. H. Parti- since hamzed gösterileceğini bildirmektedir Ancak — birkaç bunun barlettde vilâyette möstakıl namzed seçilmesine imkâön yermek için noksan namzed gösterilecektir. Bunun hari cinde yapılan meşriyat hiç bir erasa istinad etmemek tedir Bu Yıl758 Hal- kevi Daha Açı- lıyor. | | Ü Abiarı, UKÜT G | Partisi Genşönkuruülü bu yıl

| 158 Halkevi daha açmağa | karar vermiş. l Yeni Haikevleri Ankara | Halikevinde 14 şubat 939 | Pazar günü Baştakan ve C | Genyönkurul Doktor bir D H. Portlsi | Başkan — Vekili Refik Saydamın nutku ile açılacaktır. Ankara îıîı;ı fatoğr müsabakası açtı. Ankara, 9 (Humust) — An- kara Halkevi bütün memle- keti alâkadar eden — bir fo- toğraf müsabakası açmıştır. Memleket maamaralarına dair sanatkârane çekilmiş olan fotoğraflar 7 marta | kadar kabul edilecektir. ! Bir heyet tarafından bu fotoğraflar tedkik edilecek | ve beğenilenlerden birinciye | 50, ikinciye 25, üçüncü 20, dördüncüye 15. beşinciye 10 lira verilecektir. Iııım;în;l şiket- İerini satın alma mukavelesi İmzalandı. Ankara, 9 (ALA.) — h- tanbul tramvay ve tünel şir ketlerinin hükümet tarahfın hakkın. daki muükavele dün akşam Nafın Vekâletinde merasım le girket delegesi tarafından ymzalanımıştır. görererece KAenAKASANLAN! dan satın alınması CÇENGİZ HAN $ ğ #TÜRKDİLİ» NİN TEF- £ ! RİKASI YAKINDA ğ ea Yenanasecasa c aa ee sE LA we lebilmek imkâaı araştırılmış tir Yuvarlak masa konferan s1010,İogiltereye bep yüz bin sterline mal olduğu alâka darlarca teebit r. x Parlı, 9 (Radyo) — Fran- #z matbuatı, Çemberlâyan Avam kamarasındakı beya: patını alâka ile «karşılardı. Matbuat bu beyanııtımı sul hun muhafazası için yevinde olduğunu beyanda — mütte- fiktir. Pöti Pariziyen diyor kiz «Çemberlâyn, bugüne ka> dar bu derece katl beyanat ta bulunmamıştır. 5. Ş t Tagiltere ile Fransanlı ::ı ı: .ıı beraber olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü tehlike harpten evvel gel mektedir. — İogiltere dıı,:ııl. mız barp zamanında tehbke ânında da Fromsabın yepındadır. Populer yazıyor: eArtık İngiterenin vazl- yetinde şüphe kalmamıştır Fransada hiçbir. ferd, hagil- tereden şüphe edemerz. B Çemberlâynın beyamatı yeni bir teslimiyet Mooı::l LIıık- hi göstermek İstiyet are !ııt.lııı mükemmel bir. ce- vaptlır » Taymisin askeri muhabirl de, bir harp takdirinde l:.ı- ranıaya — seker .W'm“"_ılr'lmunlıııı ted. kik etmektedir. —Muharrir, bu yazısında bu yardımın çok müşkül olacağında ls- rar etmekte ve bazı tavsiye | lerde bulunmaktadır. Çemberlâyoın beyabatı, Amerika efkârı amumiyesin- de de çok iyi tesir yepmış tır. Büyük #wcömen, - yanat Gzerine Ruzveltin nut- kunu derhal tasvip etmiştir. Amerik anın ön Fransa ve fogilterede bulun duğu, #rtık efkârı umumi yede yer etmiştir Diğyer taraftan Çember timizden vez yeşiremez, diyor. / Jâynin beyanatı — İtalyada meafi bir tesir uyandırımıştir. İtalyan matbuatı, beya- nalta ilâve ettikleri mutale- alarda asabiyet göstermek- tedir. Jurnale d'İtalin söyle yaz- maktadır: «Çemberlâyoın beyanatı, Fransa — İogiltere menfaatle- rini tebarüz ettirirken, İtal- ya metalibatının pazarı dik- kate alınmıyacağına da de- lâlet eder. Demek ki, bizim — haklı isteklerimiz hariç tutulacak- tir. Fakat İngiltere de bunu pek iyi bilir ki, Faşlat İtal. ya isteklerini ileri sürmek- ten bir an geri kalmıyacak tır. Fraosada şunu bilmelidir: Nihal zafere kadar İspanya- daki İtalyan aekerleri geri çekilmiyecektir. r;;ıkm Bir Har-i be Hazırlık f ! İşareti mi? Londra, 9 (Radye) — Ar. keri hava datresi Amerikan havacılığına dair rapor ha- zırlamıştır. Bu rapordu Fran- *« ve İngilterenin Amerika- ya mühim tayare siparişinde bulusduğu zikir v bunun yakın bir zamandaki berp ihtii e karşı hazır- lık olduğu kaydedilmektedir. Bu makvatla raporda Ameri kan hava filesuna ilâve edil- mek Gzere derhal âç bin kü- sür tayare yapılması isten- mektedir. — Diğer taraftan Çember D Relkür e Çinde Ayaklanma.. 220 Fırka Ve Çete Halinde 4 Milyon Çinli, daponları Tazyik Paris, 9 (Radyo) — Nab kin plskoposu monsiyor Yuplo, — Amerikaya gidip, Çinlilere gösterilen yardım- lardan dolayı Amerika hü- kümetine teşekkürde bulu- nacaktır. Bugün buraya gel miş olan monsinyor - Yupin şereline Çin sefiri Veliagton tarafından mükellef bir bir ziyafet verilmiştir. Bu zi yefette killseler erkânından ve siyasi sahsiyetlerden bir çok kimseler hazır bulun muştur Monsinyor Yupin, gezete cilere beyanatta bulunarak şunları söylemiştir: Çin erdusu generalle- rinden birçok zevat dostum dur. Bu münasebetle, Çin or dusununo bugünkü vaziyetini yakinen bilirim. Çin ordu. sunda halen 220 Fırka var- dir. Bü küvvetin elli firkası imamen meterize — edilmiş Ediyor. ı bir - haldedir. Japonların işgali altında bulunmakta olan — mintaka- larda silâhlanmış ve — çete haline girmiş dört milyon asker vardır. — Bunlar, her gün Japon ordusunu tazyik etmekte ve yer yer hasarat yapmektadırlar.» Monsinyor Yupla, — sözle- rine devam ederek — demiş- tir kiz — Çin hökümeti iki ay- denberi gördüğü mali yar: dum sayesinde çok uzün bir harp için — hazırlanmıştır. Çinde şimdi, küçük çapta toplar. silüh ve mitralyöz imal eden fabrikalar vöcude getirilmiştir. » Monsinyor Yupinin «Umu- mun iyiliğis adında Çin. de bir de gözetesi vardır. Kendisi, yarın Nevyorka ha- reket etmek özere Kaleya gideseklir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler