February 11, 1939 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

 — D1 ŞUBAT CUMARTESİ 1939 — ea JU N.JE:_LK SİYASAL GAZETE Du. DÇONCÜ YER SAYE SUŞ TE SIYASAL GaAzeTE — AYA Italya Ve Almanya ılngıltere, Fransa Franko SeferberlıkYapıyor. Hukumetını Tîgı_y_?ğk-- Bf ——— .. .rasAL Önümürzdalz; İlzhahanda Almanva B00 bin Frankonun umumi bir af İ Ian edeceiı bildiriliyor- İtalyan ga: — İngilizlerin himayesi al-
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Paris, 10 (Radı n yo) — Önü ııhıg(ı)öl ilkbaharda Alııı: n ahi kişiyi seferber ıdıı:lı ıhııhıı— alacaktır talya — 20 kânunsi naldı 20.000 Ahtiyatı, ikt ay ııııı:lı zere allâh altına davet ve :== kuvvetlerinin tak .ı_ı“.,_d. bu suretle ikmal Tunus hududund. k ıy.ııı “skerleri son :ıııiıuı.:cl 'tdl takviye edilmiştir  Ondra, 10 (ALA ) —R: ıııvdın bildiriliyor n €eni seferberlik ki bugünkü resmi İ t t ulüy gazetede in H vukuunda umumi iğlta süratlendirilme sine matuf bulunsn bu ka Bun mucibince, İtalyanı ayateiedş aa ön islşleskle — LOE Londra, TO(ALA ) — Ha van ajansı muhabirinden: Iyt malümat al olan mehafilin istihbarlarına gö re, İtalya, evvelce Libyaya göndermiş olduğu 30 000 ki- | #ilik aeketl kuvveti takviye Ziraat Vekâleti, memle- ketin muhtelif — yerlerinde | orman İşletme ve teşçir lerine büyük bir ehemmliye h vermektedir gi0 set Karabük — devle A işletme revirinde 8060 hek. tar büyüklüğündeki bi & gede | geçen yıl 25 bin Örülünek kökaar ve çam lııııı..m? Çamların mühilm bir kusmı Karabüke ladirilmiş ve p yasaya arzolunmuşlur Dursunbey - mintakasında, 39,800' hektar — vütatindekt 'çem ormanlarının Smenaj man plânları hazırlanmakta- dır, Bu ormandan senede 40 | lığında mesalsine devam et N ŞUBAT CUMARTESİ 1939 Italya Ve Almanya Seferberlik Yapıyor. etmek üzere mezkür müs- temlekeye 30.000 kişi daha göndermektedir. Her ne kadar İtalya, Lib yadaki kuvvet'erinin Fransa kuvvetleri ile müvazene vü- cudg getirmek makendile tabşld edilmiş olduğunu id dia etmekta ise de umumi yetle serdedilen mutalea bu kuvvetlerin Mısir ve Suda- Da karşı bir tehdid teşkil etmekte olduğu ve bu teh- didin İngiliz — İtalyan iti- lâfından evvel Libyadaki | İtalyan küvvetlerinin — teh- didine — mümasil bulundu- | ğu merkezindedir | Cibati, 10 (A-A.) — Rew | ter —ajansının bildirdiğine göre İtalyan kutaatı İngiliz | Somalisinin de 125 mil ce nubunda tahaşşüt etmekte dir Roma, 10 (A.A.) — Yük sek müdafaa komitesi bu sabah Mussoliniain başkan- malşiir Dursunbey Ormanlarından | Ne Kadar Çam Kesilecek. Maçamdan dekoville naklıyat etrafında tetkikler yapılıyor. | bin metre küp çam kesile ceği tahmin — olunmaktadIr Şimdiye kadar — işletmeye açılan iki bölgede 18 bin metre küp keşilmiş, tomruk. lara taksim olunmuş ve bir | kasmı depolara nakledilmiş- :lrı Bu mıntakada ağaç nak- lyatı Ucuz ve daha seri ::D ak için dekovil yolu- llı“-_- görüldüğündemn H €0 etüdlerin hazır sina başlanmıştır. l Çoruh ve Giresun vilüyet- TI dahilindeki Lüdıp — or manlarında işletme reviri ile senupta Katran dağında da serbest dövizli memleketlere ikinci sayfada) | susmak | yüksek hâtırası taziz edildi- FÜRKDİ GÜNDELİK SİYASAL GAZETE aa Önümüzdeki ilkbaharda Almanya 600 bin kişiyi seferber edecek. Italya da 60 bin ih- tiyatını silâh altına çağırıyar. Yugoslav Ka- bınesinden Me- mnuniyet. Belgrad, (Radyo) — Ava İm ağjansı bildiriyor: Yugoslavyada siyasi me hafıl kabinenin teşekkülün: den büyük faydalar bekle mekte, — vaziyeti dikkat ve alâka ile takip etmekte Filistın Konfe- ransında Mü- zakerelere Başlandı. Londra, IO (A.A.) — Lon- drada toplanmış olan Filiz- tin konferansı Filistin Arap larını temsil eden Müftü ve tek gtup olarak konferansa İş tirak etmeği kararlaştırma - ları üzerine — kon(eransta dünden itibaren müsbet gö rüşmelere başlanımıştır. Vilâyet Umu-| mi Meclis- lerinde. Ankara, 10 (A.A.)— Mem- leketin birçok — yerlerinde vilâyet umuml meclisleri | yallık toplantılarını valilerin başkanlığında yapmaktadır. lar. Aldığımız haberlerde bu münasebetle halk mümessil: dakika ayakta Atatürkün lerinin iki suretile ği, Relsicumhur. Milli - Şef İaönüne tazim ve bağlılık telgra gönderildiği bildi - rilmektedir Papa dün öldü. Roma, 10 (A A.) — Papa bu sabah ölmüştür. Roma, 9. (Radyo) — Bir kaç gündenberi hasta bulu nan Papa on birinci Piyu, bu sabah birdenbire ağırlaş. mış ve kalb hastalığı yüzün- den, bir müöddet baygın kal. mıştır. Doktorlar, bastanın şanına kimsenin İözumunu Papanın gıbbi va: nasebetile bütün kardinaller Vatikana çağırılmıştır. LE <e ae ekR -— x m hi j ( : 800 Cİmtiyaz Sahibi: Balıkesir ğ#ııynlyııg'ı; v | Mehu&ı_Hâyfem"_,_K'Cal_,_ Sayısı: 3 Kuruştur | Gmum Neşriyat Müdürü Adnıı! kTılılrkılll!

j Fuat Bİ’a/ Balıkesir ——— rn başka Her Gün Çıkar. ol İngiltere, Fransa Franko | Hükümetini Tanıyacak- bildiriliyor- İtalyan ga İ ilâ eceği  b Frankonun umumi bir af ilân ed ğ İngilizlerin himayesi ik | la ğ ğ i adasını zeteleri; Frankistlerin Minorkaâ püskürüyor- tında işgal etmelerine ateş Londra, 10 (Radyo) — İogiltere ve Fraosa Burgos hükümetini hukukan tanı mağa hazırlanmaktadır | General Frankonun umu- Bsal bir af ilân edeceği ve memurların serbestçe hara' ket edecekleri bildirilmekte dir. Paris, 10 (Radyo) — İs- panyadan birçok kamyon- larla aeker gelmiş ve hudut. tan — geçmişlerdir. 380 Eecnebi gönüllüsüde Fran sa topraklarıma titica etmiş tir. Paris, 10 ÇAA ) — İspan- yada Franko kuvvetleri Fran sa hududuna varmışlardır. Hudut kapanmıştır. Frankistler aynı zamanda Minorka adasınıda (| mişlerdir.Bu işgal ku iz barp gemisi ile Yapılan H Maarif Şürası bu yaz An- karaı toplanacaktır. Maarif — Vekâleti buma ald hazırlıklara devam etmekte- | dır. İstanbul ilk tedrisat müfet- tişleri bu şgürada görüşülme sini istedikleri tik tedrisata ald mesleki iş ve ihtiyaçları tesbite başlamışlardır. Şim- diye kadar tesbit edilen bel- l başlı maddeler şunlardır: 1 — Muallimlerin yeni bareme göre maaş vaziyet lerinin alacağı şekil. 2 Ecoebi ve akalliyet okullarında vazife gören kül tür dersleri öğretmenle rinin maaşlarının — umumi bütceden verilmesi. 3 — Fakir talebeye yar dira işlerinla islâhi ve tevsi edilmesi, 4 Maarif teşkilâtı ka- punundaki 15 ve 22 nci maddelerinlc - kaldırılması 5 Muallimlere lâzım olan malbu kitapların faydalı olanların yeni harflerle bus turılması 6 Muallimlerin maarif müdürlüklerine ve müfettiş- üğe yükselmelerinin temin çareleri 7 — Mevcut — muallim ve müfettişlerden tabeli için Av rupaya gönderme işinin te min edilmesi. 8 Her ilik mektebi mu. hitiv halkına okuma merke zi Hühaz etmek, 9.— Musllim mekteple çinde ileride muallim olacak Maarif Şürası İçin ll“'. Buyaz Ankarada Toplanacak olan glra İf hazırlıklara devam ediliyor, maktadırlar Londra, 10 ( Radyo ) — logiliz — matbuatı, lspanya muhasamatına derhal Biha- yet verilmesini ve yeniden kan dökülmesine meydan bırakılmamasını tavsiye edi- yor. Alâkadar mehafilde vöy- lendiğine göre, cumhuriyetçi lspanya hükümeti mağlübi- yeti kabul ederse, demok- rasiler Franko hükümetini tapıyacaklardır. Parle, 10 (Radyo)— Fran sız matbuatı, son günlerde iki kısma ayrıldı Bir. kısnı n biran evvel Fran- General Franko pın merkezine gelmiştir. | zeteleri Franko | Frai kuı::ı:ıııı:ı:ı.ı bu adaya ital- | ko hük metile anlaşmasını lejyonerlerinin yardımı istemekta ve diğer kısmı A Y da böyle bir — hâdisenin, olmaksızın ve aynı ıııııj da İngiliz gemilerinin İt bir liğiyle vaziyet nııd;l lı ü argılar | det ve ieen | çi daha mülâyim gördüğün - den, Burgosla anlaşmağa Fransa için siyasl bir. bezi. met olacağını ileri sörmek - Bükümet, birinci fik tedir. Cumhuriyetçilerin mütebaki ordusu, yarın beklenmekte- dir. Hükümnet, gelecek ae kerlerin yerleştirilmesi husu- sunda tertibat almakla meş guldür Parls, 10 (Radyo) — Fr- Figerası azırlıklar. manda idare- gençleri ayaı Za tirmek ve — ankistler, bugün :ııuı:ııı.e'ı:ı:,tı:ım:ıı de bar | zaptetmişler ve ilerliyerek, muallimlik kursu açma” sehilde bazı kasabaları ele 10 — Amele çocuklarından | geçirmişlerdir. tahsile gelmi enlerin hima” Parls, ıo(ı.ı,.)-ı.,... RSl. ya cumhurrelsi Mancel Aza- ye tertibatına " 11 — Muallim maaşları muvazene bütce na, bugün Cenevreden gel miş ve istasyonda karşılan mo umumi Azabda, doğruca ha haması mıştır. “'ı.’l. Z Nakti — yasıtaların” | panya sefarethenesine git ilimlerin ucuzc4 6 | miştir :l;-d:::lnıı temiln edil Parls, 10 (Radyo) — le :ıl | panyol mnllnllnlnlın kim- B 13' Hasta Ğİ"'”'X" senin buraya kadar gelme- rin sağlık mücrseselerinde | mesi — İÇİD her — türlü meccapen tedavi edilmesinin | (Sonu .db'daîî“__','_'_',“_:,)__, teminbi. y 14 — Muallim çocukları- | Balkan Antan- np İeyll, meccabi ılıvıkw tı Konseyı. Bükreş, 10 (A A.) — Bal- kan Antantı dalmi konseyi | bu ayın yirmisinde Bükreşte mekteplere kabul edilmesi 15 — Yerlerinden mem: | nun olmıyan köy öğretmen lerinin yerlerinin tebdil edil mesi 16 — Köy muallimlerinin köy ihtiyacile mütenasip olarak yetiştirilmeleri 17 — Eğitmen tedrisatıd da olduğu gibi, köy öğret- ıoylıııcıhıı. ST YORETRTAR ÇEKGİZ HAN menleri de sınıfı bıv::ı YAKINDA TÜRKDİLİ- okutmayıp bir sııfı birden İNpg OKUYACAKSINIZ. Üçüncü snıfa kadar okut- NDE OKL tuktan sonra yeniden birin- w ci sınıfa talebe alması; GKD 18 — İlk mektep — tahti- laden haşka tahsil göcebi- DİKKAT: lecek olanların kayatlarını Mebus — intihap — teftiş kazanmaları — içib — meslok | heyetinin bütün — vatan daşları alâkadar eden - ilânı 4 ncü sayfamızdedir. mektepleri kurulması 19 Yarım köy ve çift tedrisat usüllerinin kaldırıl-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler