24 Ağustos 1939 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

S eait — L ——— ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4264 GÜ"DBLİK SİYASAL GAZETE | Yıldıray deniz- M|||| Şefe Mareşalın Rlbentrop dun MOSkOva 1altı gemmı:,zpa- : | zartesiye deni- çektiği telgraf ya vardı ve Sovyet-Alman ze in ":î'ğ ecek. K ceklisl o yts'geie ca Di | e 24 AĞUSTOS PERŞMEBE 1939
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ee — GA GP D —C. CAĞA GNt — DA FUÜRK 24 AĞUSTOS PERŞMEBE 1938 WDRAARAYENN NNYT Milli Şefe, Mareşalın çektiği telgraf Ordu, millet ve hüküme. tin itimadını bir katdaha takviye azmindedir. İtanbul, 23 (A.A.) — Re 'tumhur İsmet — İoönüne '8el Kurmay Başkanı Ma Teal Fevzi Çakmak tarafın An aşağıdaki telgraf gön- | sılmaz bir imanla arz eder *riliştir: | ken yüce varlığınıza en de yın Türkiye Retsicum | rin saygılarımı — sunmakla huru Milli Şef İsmet İnönü: | büyük ftihar duyarım. takya manevralar) dola 1GırıelKıııımıı Başkanı Mareşali mazhar olan ordunun, mil let ve hükümetimizin itima dini bir. kat daha - tekviye azminde bulunduğunu sar Moskova, 23 (A.A ) — Sov- yetler Birliği İle Almanya arasında ademi tecavüz pak —'l'f_'_': yüksek — tltifatınıza FEVZİ ÇAKMAK Güreşcilerimiz IZmire gidecekler. Cülğa- güreş takımı bu münasebetle ayın 27 nden | İliharen muntazam — çalışmalara haşlıyacaklar. —| ü Bölgemiz güreşcileri *kiye serbest güreş bi KÇ lleri için spor bölge .lıllııılııı ayrılmıştır. H_'"lr bölgesi İzmir gru- '—q. Verilmiş olduğundan Dü Bizi temsil edecek ı,," takımı B eylülde İz- olan bu kararı geç bile kal mıştır. Çünkü elde mevcut güreşciler devamlı bir suret te çalıştıkları takdirde İzm- irde kazanacakları muhak kaktır. —a | ki Fransiz tını müzakere ve imza ede cek olan Alman Harliciye Nazırı bu gün saat 13 deta- ile Moskovaya gelmiş ve saat |5de Sovyetler Hariciye Komliseri Molotofla ilk te- masda bulunmuştur hagiliz, Framsız kabineleri dün toplanmıştır. Her iki kabine toplantısından sonra birer tebliğ neşredilmiştir İngiliz tebliğise nazaran Alman Kus paktı İngiltere- min Polaoayaya kargı giriştiği taahhütlere hiç bir veçhile dokunmuyacaktır Büyük Britanya bu taah- hütlerimi yerine getirecektir. Hükümet yarın fevkalâde olarak — toplanacak — olan | Avam ve Lortlar kamarasın- dan milli müdafaa için fev- kalâde — salâhiyetler istiye- cektir | Fıansz tebliğinde de ka- | bineniş vaziyeti ve hariçte- mümessillerine verilen raporları tedkik et- miştir Moskovadaki Fransr ve İagiliz elçileri dün Sovyet Hariciye Komiserinden — Al man Sovyet ademi tecavür paktının muhteviyatı. hak kında malümat istemişlerdir. İngiltere Kralı bu gün Lond- raya gelmiştir. Yarın sabah Kralın riyasetinde «saltanat meclisi toplanacaktır. Dün akşam Londraya ge len haberlere nazaran Al manya Polonya münasebet- vahimleştiği, kıtzatının Slovakyada — ve bütün Polonya hududu bo- yuünca toplanımakta olduğu merkezindedir. Moskova, 23 (Radyo) Üstüste iki se- ne kalan tale- beler. fta üstütse iki yıl L—"d:cehllı. Di İ İr, Manisa, Denizli ve *ilmiz — güreşcilerinden %L"lılııı grup 10 eylül- Tiş Tairde karşılaşacak, bi Xtlenler Türkiye biri- l." için İstanbula gi- erdir kalan talebe imtihan tali- N tcilerimizin çalışma- | mataamesinin 47 nci mad. hlüııdı yaptığımız | desi — hükümlerine — göre, ta göre ağustosun | okuldan çıkarılır, b tale- . beler bir yıl daha — husüst bir okula girerek taheilleri- ne devi debilirler. Fakat üçüncü yıl sonunda da res mi bir İlsede imtihana tâbi tutulurlar. Şimdi üçürecü yıl Hmtihanında enagele — veya bütünlemeye kalıp kalmıya- cakları hakkında — Maarif Vekilliğine alâkadarlar ta- Karatepe mevkila- &."! öğretmeni Sel Bezareti — altında XC_D kurularak — mun- .x..:' eenalı çalışmalara ı“."İıııı. On gün dev y olan bu kampta Nİ bal ge — tarafından ğ £ ilin Ççek yerimde Siyasi temaslarda bulunmak Özere Alman Hariciye Nazırı Ribentrop bu gün Moskovaya, gelmiştir. Müzakereler hemen baş lıyacaktır. Londra 23 ( Radyo ) — Yarın toplanacak olan İsgi- liz kabinesi Sovyet-Alman ileticadi anlaşması ve ademi tecavüz paktının lmzası için Ruslarla Almanlar araşında davam eden müözakerelerden tevlit eden hava hakkında görüşeceği ve mühim karar- lar ittihaz edeceği kuvvetle dap sorülmüş ve cevap alınmıştır. Bu talebeler engel veya bütünlemeye kalabilecekler. dir AT WEARKİZ GÜNDELİK SİYASAL GAZETE Ribentrop dün Moskova- ya vardı ve Sovyet-Alman : dirilecek. müzakerelerine başlandı. Alman kıtaları Polonya hudutunda toplandı: HAR ee İN SAA l e ll naşyeya Vaziyetin vehameti üzerine Ingiliz ve Frah- sız parlâmentoları fevkalâde olarak içtimaa davet edildi. Alman Yıllığı — : 800 Altı Aylığı: 400 Sayıstı 3 Kuruştur Imtiyaz Sahibi: Balıkesir Mebusu Hayrettin Karan I'ır'::.ım—Neşfl)'İ! Müdürü | Adres: Türkdili Futli Bilal Bulıkesir Pazartesi Günlerinden Başka Her Güc Çıkar, ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4264 | Yıldıray deniz- altı gemimiz pa- | zartesiye deni- İstanbul, 23 ( Hususi ) — | Heliçte Valde — kızağında Türk ve Alman mehendir- leri tarafından inşa — edilen Ay sınıfına mtensup deniz- altı gemisinin dördüncüsü olan Yıldıray önümüzdeki pazar günü merasimle deni ze indirilecektir. Merasimde Millt Müdafan Vekili General Naci Tınaz, donunma kumandanı Amiral Şükrü Okan, vali, — mülki ve aşkeri erkân hazır bu lunaca; alimiz bir nu- Ticaret Vekili dün İzmirden ayrıldı. İzmir, 23 (A.A.) rim açılışı münasebetile İz mirde bulunan Ticaret Veki- li Cezest Erçin bu gün İstan: bula h etmiştir Sıhhiye Vekili Trabzondan İv tanbula hare- Fua- askerleri gee muhtemeldir mahfiller san AvrePp" -bı K Lenden, 23 ( Radyo ) — | leleri özerinde müleli ket etti. Parlâmento yarın toplana - | yan etmekten — çeki” Tesbyce, ZALA ) el caktır. Mebuslar dün akşam Londra tadyosunun saat I1 deki haber — bültenile — içti mas davet olunmuşlardır. Bu toplantıda kabinenin herhaogi bir tehlike vuku- unda meclisten vasi salâhi- yet İstiyeceği söylenmekte- dir Londra, 23 (Radyo) Pesşembe günü toplanacak olan Lordlar ve Avam Ka maralarında hükümet mllli müdafaa hususunda lüzumlu göreceği bilcümle tedbirlerin bilâ mühlet alınması tçin fev kalâde salâhiyetler — veren nun (âyihasının derbal müzakere ve kabulunu sti- yecektir. Bu kacunun kabulnne ka dar da hükümet yeni ihtiyati tedbirlere tevescül eyliyecek ve bilhassa deniz, kara, ha | va kuyvetleride mensup bazı sınıfları silâh altına çağıra caktır. Paris, 23 (Radyo) Son gelen haberlere göre Alman orduları Slovakyada — Pa lonya hududu boyunca tah şat edilmişlerdir. — Polon; erdusunun bu hudüt üzerin- del t! de bütüe şid detile devam etmektedir Pearis, 23 (Radyo) — Va- ziyet vehameti — muhafaza etmektedir. Fakat — siyasi $ - AA Diyarbakır-Gizre hattında: ki Dicle köprüsü ikmal edildi. Ankara, 23(AA.) — Dı. yarbakır- cizre hattı üzerin- deki Dicle — köprüsü düön törenle açılımıştır dirler li Hulüsi Alataş döün ) hiye Vekil Londra, 23 (ı“" iya- | Rizeden Trabzona gelmiş, sıh İngiliz siyaet __Mı:lo'lh’.;- | hi mücsseseleri gözden geçir el veziyot hakklü - | dikten sonra İstanbula ha davranmakla be tir. teler ümidin head? reket etmiştir dacak bir Mi olduğuna, PK Çven | Fuarı iki günde /'74.280 kişi zi kurtarabileceğibi ileri mektedirler. ye Londra, 23 ( Radr? 4, | Vııınl':n vehamet k:'ııb | ya'et etti. mesi üzerine İngiltert ki tel İzmir, 23 (A.A.) — İzmir meti Ma; '““'t".m fuarını iki günde 74280 örgülere elektrik kişi ziy verilmesini emretmistir. Bandırma İdmanyurdu Tek- | sporla karşılaşmşk istiyor. Si Kalal. etildiği - takdirde pazar günü Yanıları eli Kabul otildiği takdirde » pazar ivi bi I, N zayıflamış bulunuyor. Bandırma ldmanyurdu, Türkiye birinetliklerine ha | zırlanmakta olan — şehrimiz Tekspor kulübü takımı İle eksersiz mahiyetinde bir maç Türkiye tazam devam ederee, birinciliklerinde — iyİ metice k üzere pazar günü | ,Jamıyacağız. :-lı':ıı:ııı gelmek arzusunda | — graduma İdmanyurdunun Bulunduklarını — bildirmişler. | , L L A, Kabul edildiği tak- dir. Yalnız Bııı!ıııılıı'oı'- cular burada kalacakları mü | det zarfında bazı hususların dirde pazara İyi bir maç sey- retmekle — beraber Teksper min edilip edilmiyeceğini | takımının bütün — kusurları | ::Mmj_'_' sormuşlardır. — | meydana çıkmış olacaktır. Bandırmalılar tarafından Bu temasın her iki takım apılan bu toklif Tekapor için | için de Iyi olacağı - muhak: l’ıılııuıııı bir fırsattır. On | kaktır. günden beri yapılmakta olan a ıkıırıiılııdou iyi bir candı | Gelenler, idenler: | hnamamaktadır Ziraat Vekâleti merkez mah Çönki, bir çok eyuncular harice gitmiş Ve diğerleri de uzun zamandan bi mtren - | gmanlara gelmemekte idiler Bu yüzden Tekspor ku müfettişi Nizameltin Turgay dün Ankaradan şehri mize gelmiştir; Vilâyet ” sinde tedkiklerde .bı.l:ı:': saktır. İ Eğer çalışmalar gayri mun. T

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler