25 Ağustos 1939 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

w_.w— ON DOIDÜNCÜ YIL SAYLı 4265 25 AĞUSTOS CUMA 1938 GÜNDILIK SIYASA.L GAZETE X—______—_____—__——_'_ Yurda göçmen A sası iİmza. |Yurda göçmen nak- liyatına B başlandı. vapuru ilk partide Nazım YaPar N 000 Alman -Sovyet anlaşması imza- landı, Rıbentrop Berlıne dond UĞN — GK — AA L AUA — L AA _—l—_r_ı:n-ov"__—-—_— ||
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çe pt 25 AĞUSTOS CUMA 1939 Haa dabdlnsime : e “ » aallb - , Alman -Sovyet anlaşması imza- landı, Ribentrop Berline döndü. İngiliz - Fransız asker! heyetlerinden bir kismı Moskovadan ayrıldı. Fransa bazı ihtiyat sınıflarını silâh altına çağırdı. İngiliz kıtaatı Cebelüttarıkı işgal altına aldı. Danzigdeki Ingiliz konsol osu ve tabaası ile Berlindeki In- gilizlere Alman topraklarını terk etmeleri bildirildi. Moskoya, 24(AA) — Al. Nan Sovyet ademi iccavüz Baktı dün Sovyet Hariciye #miseri — Molotofla — Al Dan Hartciye Nazırı Von bantrop arasında imra Sümıştır. Muahede T maddeliktir. © mushede mücibince iki ! taraf gerek yalnız ola- Tak gerek diğer devletler'e İtlikte — birbirlerine karşı h " türlü cebirden, tecavüz 'ılvkıl-ıdın. hücumdan te- t.“' etmeğe, iki âkit taraf- An biri üçüneü bir devlet Mafından askeri bir hare ı“' mevzu tepkil ederse ş“l ükit taraf bu devlete '9 bir şekilde — yar .L—dı bu'unmamayı iki ü İt tarafından hiç biri doğ &dan doğrüya veya bilvesı t Öteki âkit tarafa müte *ecih herhangi bir devlet Erubuna — İştirak etme- Seği taahhât etmektedir N «kt on sene müddetle h"dıdılııv.ııı Bu mühletin Smıodan bir sene evyel | Akit taraftan biri feshi bildirmediği — takdirda dkt beş senelik bir müdd ' için — otomotik sürette .“"—q olacaktır Alman Hariciye Nazırı Von K tatrop Moskovadan Ber- dörmüştür. Akt en kışa bir zaman “tasdik edilecek ve mu îı:'?"' nüshaların — teatlsl ihde yapılacıktır bukora, 24 (A A) — w Sovadaki logiliz ve Fr K * sskeri heyetlerinden _'*ıı. zat dün Moskovadan ":'—ıılııd'r Diğer — aza öi 'dllik Moskovada kalmak- '" A otkova, 24 (AA) — | Poayanın Moskova büyük | ,'“'İ Alman Hariciye Nazı- ".': gerek Moskovaya geli t * istikbalde, gerek Nazı Kkı""“" verllen ziyafeti b P eden süvarede hazır Udma Arls 24(AA) — Fram- '.ıı iki, üç ve dört numa- T kskeri vesikaları bâmil Yat aanıfları silâh altına —""II—., we hususi uakil İk lalarına vaziyet edilmiş- gt“'dıı. 24 (A.A.) — Ce- N““"'l" aekeri mezunl- A” kaldırılmış, bütün mü- A mevzileri kıtaat tara ı%— işgal edilmiştir. Li Himal methali de ka Hitler bir molorlu kılayı i:filşte patılmıştır Londra, 24 (A.A.) — İn- giliz Ticaret Nazareti bir çoh’ maden ve iptlidal — madde İhracatımı bazı — istisnalarla yasak etinlştir. - Londra, 24 (A A.) — İn. giltere bankası tskonto fia tını yöüzde iklden yüzde dörde| çıkarımıştır | Berlin, 24 (A.A.) — Ber kossolosluğu memurlarına, — Almanyada mükim İogiliz tabaasını yo Te çıkarmınları emir veril miştir. Sofya, 24 (A.A ) Bul ger hükümeti bir. — takım Iptidal maddelerin, bilhavrsa tababette kullanılan mad delerin, mensucat ve hayvan yemlerinlc ihracatını yasak etmiştir. Danzig, 24 (ALA.) — Al- manya Danzigteki masyo- Bal sosyalat şefini Danzig sörbest şehri davlet relsliği: ne tayla elmiştir. Danzigdeki İagiliz kolonisi ve vapurları ve İagiliz kon- solosu bu gün Danzigden ayrılmsışlardır. Tokyo, 24 (A A.) Ja- pon gazeteleri Alman Sov- yet paktının imzasından do layı şiddetle hücum etmekte- dirler Imtiyaz Sahibi: Şalıkeıir Mebusu Ha[ff”’" Karan Umum Neşriyat Müdürü Bilal nlerinden Fuat Pazartesi Yıllığı — : 800 Altı Aylığı: 400 Sayısıı 3 Kuruşlur Adres: Türkdili Balıkesir Başka Her Gün Çıkar. ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4265 GÜNDELİK SİYASAL GAZETE Yurda göçmen nak- liyatına Nazım vapur ristan Bulga getireeek. göçmen İstanbul, 24 ( Husuti ) Romanya ve Balgarlıtandap gelecek muhacirleriP AD ne başlanmıştır. Bıılıuıııııvl alma! re Varbi N:,: “::,u.ı ilk kafile ile bir kaç gö | miza dönecektir | 2,000 den fazla 8Ö bunların zirast V€ hayvaaları fl' nanımızda h'C yacak, doğru T rek mühacirleri oraY* f caktır. Buradaki t4 nede bir müddet ler sonrA t ldikleri Y” olan göçmen! doluda yırlnı!rlldl lere sevk .aıımi'"w Diğer — bir Üa l:ulırdı KM"’“"_': derek Romanyadeki vi cirleri nakledecektir yak- Teşrinsaniye kater çak, bu Domel ajansı hu anlaş- manın antikomintera pak tınin takviyoslal — lüzumsuz kıldığını ve Japonyanın Av rüpa karşısındaki vaziyetini (Sanu üçüncü sayfada) IngiltereAlmanyaya son kararını bildirdi. sanscacana Çemberlâynın mesajından sonra Berlin tebliğ ediyor: İngiltere Avrupada verdiği garantilerle Alman- yayı haklarını almaktan vaz geçiremiyecektir. Berlin, 24 (A A.) — İogil: terenin Berlin büyük elçisi Hitlere — Cemberlâyoın bir | Maesajını vermiştir Keza Romadaki — İngiliz Fransız elçileri de İtalya Ha | riciye Nazırıma hükümetleri. | nlo hattı hareketlerini bil- dirmişlerdir Lendra, 24 (A A ) — giltere sefiri Hendersonun bu gün — Berchtergadende Hitlerla görüşeceği resmt bir menbadan teyit edilmekte- dir Royter ajmusının diplama- | tik muhabicrinin öğrendiğine göre dünkü İogiliz kabine: sinin içtimammı müteakip Hen- dersana İogiliz hükümetinin | mesalsini biazat Hitlere tev di etmesi hakkında talimat gönderilmiştir. Bu mesajın esxe hatlarının dün akşam kabine içtimamı mütoakip neşredilen tebliğe benzediği b[ıııllmekl:d" Messjın birer sureti Fran :a ve Polonya hükümetleri- na gönderilmiştir. Berlin, 24 (AA) —İngil- | tere sefiri — Handerson bu | M. Çemberlâyı sabah tayare ile Berches- gadene hareket etemiştir Berlin, 24 (Radye) — sabah refaka hariciye nezareti müsteşarı Veyzaker olduğu halde tay- | yare İle Berhtesgadene git | miş ve Hitlertarafından ka bul edilmiştir. Henderson, — Hitlere bir mesaj vermiştir. Bu mesaj da; Polonyaya tecavüz edil diği takdirde İagilterenin, di-| ker müttefikleriyle — birlikte J | | derhal mukabelede buluna” (Sonu üçüncü sayfada) Von Papen tayare ile İstanbula | döndü. Ltanbul, 24 (Hususi) Geçenlerde Almanyaya gl- derek ilitlerle görüşen Al- man büyük elçisi Von Pa- pen dün akşam tayare ile şehrimize dönmüştür. emuam Almanya me leketimizden hububat ve za- hire alacak. İstanbul, 24 (Hususi) Almanya hükümeti, hükü metimize müracaatla mem- | leketimizden külliyetli mik- tarda hububat ve zahire al- mak istediğini bildirmiştir. Almanyanın satın almak tstediği maddoler bir listede gönterilmlştir. liyata devam ©' a içinde dan 12000 l Iıılıl"“ .,.yıdı liyetnam hakkında bay 1706 Soyulı yedek İA ve askeri memtarlar ODi nunun 3 ncü -.ııd'“.k: değ'ştiren :ı7C|.ı ";. T dere yılı |ti ıillyıtıı-'ı" mıştır. öğlaas Bu kanuna ZÖft :ı“.... dan mezuu olanları wi doğrudan ndeki diplo- akip edilece malarına göre * böyle kimse- ğginden bundan ye ehliyetmame v : Ür. Yalnız #hhi mazeretler erhangi bir ve- layisiyle hi dolayısiyle b ya bir kaç derk yalı dip- girmemiş olanlara kand yerine bir veşika ve loma bunlar — noksan ilecek ve ihdeki şekil- amıplarını A00i de; ikimal eişükten — RORES, okul direktörlüklerine YAP! Jacak içar üzerine diplema- larını alabileceklerdir. A — Lise ve -ıı:ılı ek ı bitirenler © yıl üni :ıı’ıı:il ve yüksek — okullala girdikleri takdirde moksan kamplarıbdı, sıhhi mazeretle- (i sail olduğu zaman taliin taburlarında tamamlıyacak - lardır: B — Üniversite veya yü- keok 9&!,"!" girenler de başlarıdı. — u ilk partide dan 2000 da 3400 muhasir — getirile- cektir Romanyadac — gelecekler de Kavakta sıhbi muayene- meden geçirildikten — so:ra M Ereğlisinde karaya tır. aa Türk - Fransız ticaret muahe- desi imzalandı. Parir, 24 (A A) — Türk Fransz Ücaret müshedesi Parlste imualan- Ilnıınıüıâl;ıîiııiılı sıkı temaş halinde. Bükreş, 24 (Radyo) Kral Karol, mazırlarile mü | diyen konuşmakta de- | yam ediyor. Remanya hü kümetinin, Türkiye ile vıkı D in aıİıe Talebeler V İf Vekâleti yeni kararlar aldı. erilmiyecek- bir temas halinde bulundu- gu söyleniyor ö O RALE — — rdaaskerlik eh- OKülR esi kaldırıldı. — rlik dersleri sağlık engelleri geçtikten vozra, mezun oldukları veya bulundukları mıvtakal ki lise direktörlüğüne müraca at ederek o İlsenin ilk çıkacağı kampta tamamlar lar. Arzu edenler kamp za- manını beklemiyerek ya ta- Haa - tabuilarında veyahut garnizon komutanlıklarının münasip göreceği kıtalarda ikmal edebilirler. Bu ddeler içinde aike- ra ÇA olanların ka mp için mürasaatları kabul edilmiyecektir. Lise ve muadili ekullar- dan mezun olanlardan Gsl vel eya yüksek okulla- ra girmek tstiyenler 1 mci maddede yazılı vesikalardan tetifade edeceklerdir. evvel hangi bir sebeple ehliyetna- metini almamış olan talebe Hariçten İise ve orta ek- l bitirme imtihanına A lere nekerlik dalresinden na- zari ve amell olarak derş ve talim gördüklerine dair ibraz edecekleri vesaik Üze- rime diploma verilesektir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler