9 Aralık 1934 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 5

9 Aralık 1934 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

emleket Postası Samsunda şehir işleri — —— Hususi muhabirimizden — Beledi- İaniz, Karadenizin biricik incisi sayı- a Samsun'un fean! bir şekilde bayın- için köklü bir proğram çiz- "iştir: Bu programa göre beş yıl için- & kentin her yazında kaldırım ve ka- —ıiı—yon işleri bitmiş olacaktır. Yeni meclisin başlıca bir amacı da gite korkunç bir kabarıklığa doğru fiden borçlardan kurtulmaktır. Bu işin Ü göz önünden uzak tutmuyan İti başkan Bay Nazif, on beş gündür bir heyetle borcların kolayca ö- Ötümesi yollarını bulmağa çalışmakta- Tz Bilbassa faizi anasından daha çok €ytam ve emlâk bankasının alacak- tn Üzerinde farlaca uğraşılmaktadır. Bulunan bir formüle göre banka ile Deni bir görüşme yaprlacaktır. Belediyemizin krestne veren işlerin- Tn biri de, eu ve elektrik fabrikala- İmdaki esaslara göre fabrikaların bir im şirket halinde idaresini düşün- . Günün birinde, şehrin susuz N karanlık içinde kalmaması için halk Üllçinceyi pek yerinde bulmakta ve İNoydana gelmesini dilemektedir; Belediye. hemşehrilerinin dilekleri- N slstematik bir yolla öğrenmek için M öilek kutunu — hazırlamıştır. Her Hi yoklanacak olan bu kutulardaki di- keine yazı ile bildirilecektir. ae AAA AAA uçarak “bütün sınıflar,, rekoru- kırdim. Cok sevinmiştim. Şimdi de sevini - Ütüm. Valnız özlediğim nokta. bu Nuıı hiç bir arıza, hiç bir. heye- BN verici vaka olmamasıdır. n Hüyük tayyarecilerimiz gibi yavaş ÜU harırlanerak şiradi ne gibi yeni bir _—Un göstermeli? Bu anda ben de Yapacağımı bilmiyorum. Tabil bir —Nıhui şeyler var. Hele son za- ş—ıı yapılan büyük uçuşlar, cesa- x er değil, bilâkis daha büyük, )*ll“ı uçuşlar yapmak için ceseret mahiyettedirler... Fennt bir şekilde bayındırlanacak olan Samsan'dan bir —— AA GK S HND görümüş lerine yaz rile bildirilecektir. Yeni başkan Bay Nazif, Samesun in- hisarlar başmüdürü iken belodiye baş- kanlığına seçilmesi üzerine inkbisarlar. dan ayrılmıştır. Kendisi hukuk mezu- nudur, Uzun zamanlar kaymakamlık- larda ve idare işlerinde bulunmuş tec- Tübeli bir adamdır. Fuzt Kaynar Soyadı alanlar Umay — Kırklareli stylavı Bay Dr. Fuad. Umut — Sıvas saylavı Bay Ra- sim, Gerçeker — Bursa — saylavı Bay Mustafa Fehmi, Savgan — Su bakan. böğı baytar işleri başkanı Ceneral Saded- din. Alpman — Sü Bakanlığı levazım dairesi başkanı General Relet. Arıcan »— Adliye müsteşarı Bay Tevfik. Kara. kaya -- Maliye memurlar müdürü Yu- *0f Kemal., Akgören — Meclis muhase. be müdürü Mazlum, Aydoslu — Ökonü. mi yazganı Aydoslu Said. Yucakök — Muş saylavr Bay Naki. Akalın — Nüft V. Md. tabilyet şubesi müdürü Bay Mu. zatler. Tonguc — Ankara istasyon bay- tar Md, İbrahim, Akdemir — Emniyet mülettişi Aziz Hüdal, Ertuğ — Ziraat Bankası müfettişlerinden Hasan Refik. Emil — Dr. Salahaddin ve çoluk çocuğur Şahinbaş — D, D, Y. Salahaddin Remzi. Demirbağ — Otomatik telelon baş ma- kinisti Bestani, kardesleri Muhiddin, Mehmed Ali, Timur — Gümrük Muha- faza U. K. baş hekimi kaymakam Rifat. Demir — Ulus basım evi makinistlerin- den Salm, Eden — Varidat U. Md. memur İrfan. Alpan — Jandarma Umum Ki birinci $. de yüzbaşı Hulusi, Toktay — Ayvalık in. Nuri Şakir, Yüksek Z. ens- titlsü kimyager Dr. Bedil Şakir, Ulay — Ziraat Bankası fonde dö javvarla- rından Sükrü. Tantel — Maliyc Bakan- ;rdıü-ıı 25 Benim Günahım (MEA CULPA) Yazanı ANNIp VIVANTI Âstrid etrafına bakındı: agac- a fepeleri arasında, batınım, de artık sönük son aydın- Ğhnyurdu. Ağaclar arasın- b başluk, çölün bir parçası - 1 _h?ünmosim imkân veriyor- Sarr toprak — düzlüğü, ki t alacasında gittikce so- V. Mavimtrak renk alıyor - © dalgalı kum tepeleri ara- noktalardan bir küçük izülüyordu: batıya doğru 1 bir kervan... — yeniden rüya görüyor H C arab, zamanın geçdiğini lyen © oryantal derin sü- heb açık tutuyordu. kapıyı Wm tereddüd . ediyor- j kt*:: o İtalyanca aslından türkçeye owt NÜSHET HAŞİM SINANOĞLU, — Gir. Allahaşkıma! — dedi. Acayib bir ayrılış duygusu il) e arkasında bütün bir geçmişi brra- kacakmış gibi, yeni bit hayatın sinırında imiş gibi, Astrid eşiği aştı. Ve arab, arkasından kapıyı kapadı.. XVI Delikanlı, geniş vestibolü ön- den gidib yol göstererek geçti, ve oymalı bir tahta kapıyı örten ağır bir perdeyi bir yanından kaldırarak onu bir salona soktü. Astrid ilerledi. İhtiyar kadın, hakir, uzaktan takib ediyordu. İhtişamla süslenmiş geniş bir salondu. Doğu tarafındaki üç bü- yük pencere, buraya, hernen he- men bir katedral hali veriyordu. Bir yandan da geniş divanlar, ayı YLUS lığı hesaplar birinci mümeyyizi Meh . med. Giray — Nafıa Bakanlığı tercüme ve neşriyât muavini İhsan. Öncel — Nafıa kütüphane memuru Nizami, Ka- yakbay — Mütekald binbaşı Halil, Öz. kan — Ankara naftası mühendisi Lütfi. Özcan — Ankara nafratı fen memuru Ziya, Magat — Müliye umum muhasebe | kanunlar müdür muavini Fevzi. Övge, — Adliye U, hapishaneler müdür mua- vini Necmeddin ve kardeşi Kâmil, Ozaun — Ankara içme suyu komisyonunda Sünyan. Çakar — Ankara içme suyu ko. misyonunda Nihad. Öcal — Ankara iç- me suyu komisyonunda Subhi. Ankara Nümune hastanesindeki dok. torlarımızın soyadları: Çevik — Baştabib Dr. Nüzhet, 'Ta- ner — Uroloğ Dr. Feyzi. Sarıbaş — Si. nir hekimi Dr. Şükrü Yusuf, — İzgi — Cild hekimi Dr. Fahri. Eğriboyun — Bakteriyoloğ Dr. Lütfi. Bulat — Göz hekimi Vefik. Erhun — Operatör mua- vini Dr. Nureddin, Atasagon — Dahili. ye asistanı Dr, Necati Galib. Bilgin — Ankara icra reisi Talat. Ak- ulus — Tcra rels muavini Kemal. Turna — Dördüncü icra memuru Bekir. Akca. soy — Gördünel fera kâtibi Sald. Soy - sal — 5 İncl lera memuru Süreyya, Tun. cay — $ İnci iera memur muavini Sa- Hh. Ünsel — 5 inci içra kitibi Kemal. Tekin — 2 inti icra memuru Zihai, Mutlu — İcra hesabı cari M. Cemil. Başbakanlık İstatistik Umum müdür. Tüğü memurlarımndan soyadı alanlar: 'Tan — Tasnif şubesi müdürü Kadri. Tat — Tasalf şubesi memuru Bedri. Bedir — Orafik mütshassısı Arif. Tul- gar — Neşriyat mümeşyisi Muhiddin. Ercan — Tasnif şubesi memur Tevfik. Ercan — Tasnif şubesi memuru Semi. ha, Ergin — Tasnif şubesi memuru Nu> rullah, Delibaşr — Adliye şubesi me. muru Celal. Eğe — Adliye şubesi me - muru Şekib. Ergenç — Adliye şubesi memur A. Rüşdü. Cakırlar — Adliye şu. besi memur Fethi, Dincer — Maarif şu- besi memuru Şaban ve kardeşleri Na. mık, Taki. Akbay — Harici ticaret Ş. memur B Ziya. Yetemen — Nüfus ti- caret Ş. memur İzzet. Demirhan — Mü. vezzi Muhtar, Argun — Odacı İbrahim. Eraslan — Odacı Seyid. Öztop — Oda- et Sadık. Mütercim Kemal İskender aflesine (Onur) soyadır verilmiştir. Anafartalar Polle merkezi memur rinci komiser Bay Cavad Gü- ner — Anafartalar polis merkesi üçün €Ü komiser Bay Salih Ertekin, — Ana - fartalar polis merkezi üçüncü komise - ri Bay Btem Döğer, — Anafartalar po- lis merkezi polis memuru Bay Tdris Demirel, — Anafartalar polis merkeri potis memuru Bay Salih Dündar, — Anafartalar polis merkeri polis memu. ru Bay Hasan Yalçın. DÜZELTME (Vngun) biçiminde çıkan Van say. Javr Bay Hakkı'"nın soyadı (Ungan) dır. Düzeltiriz. vetdli postları, şuraya buraya bol bol serpilmiş yumuşak şilteler, muhi- tin artistik güzelliğine oryantal bir zariflik veriyordu. Bahcenin bütün güllükleri, balsamik nefes- lerini salona yayıyorlarmış gibi,

hava gül kokusu ile dolu idi. Astrid'i birden bire bir saşkın- İik ve baş dönmesi aldı. Endişe, nerede ise baş gösterecek trajedi- vi kimseye anlatamamaktan doğ- ma azab nefesini tıkryor, ona he- men hemen baygınlık veriyordu. Sarardı; sallandı,.. Kadın bunun farkına vardı; de likanlrya kısa bir emir vererek Astrid'in yanma kostu, gabkası ile mantosunu çıkardı. ve sanki , kiymetli şeylermis gibi Sonsuz bir itina ile bir şiltenin “ıe.ı_'ıne koydu. Sonra, gene - kızı geniş bir divanın yanma götüre- rek oraya oturttu. Buarada delikanlı ortadan :':;':Zoiılmnştıu. Ş!mdi._re!inde bir S1 ile geliyordu. 'sinin üs- tünde bir alev üurlndeep dumanı tüten bir bakır fıncan vardı; Astrid'in yanma bir küçük r çektişasonra, eğilerek, sun- SAYIFA 5 ÜUiked Ş kadıhlık bavram; DENİZLİ, 6 — Büyük ulus kurul- tayının saylav seçmek ve seçilmek bakkını türk kadınlarına vermesi bu- rada çok derin sevinç ve kıvanç uyan- dırdi, İnkılabin türk kadırına verdiği bu siyasf haktan ötürü öğünçlü duygu larımızı sunar toplantınızı öz yürekten kutlularız bu yasa ulusumuz için uğur Tu olsun, Denizli kadınları N. Kevser Fuad Şerif Naili Kucuk Saadet Esat Kaymakcı İdiye Akca koca Süheyla Şevki — Suriye Ali Bedia Ziya Nedime Yasuf Başkay Muallim Nesrin Muallim Neadire Muallim Bedia BehiceAsaf Fatma Şükrü Nazmiye Osman KONYA —& — TFr'( kadınlarınm saylavlığa soçilmek ve seçmek hakları nen kanunla tanımmış bulunmasından bütün vatandaşlar arasında doğan se- vinc duygularımızt saygılarla sunarız Konya Halkevi Reisi Ferid Uğur BALIKESİR, 6 — On bir yıllık ilerlemede en büyük hakları ve yükse- lişleri türk budununa bağışlıyan Ata - türk'e ve onun izinde yürüyen büyük kurultaya Balrkesir kadınlığı —candan sevinc ve derin bağlılığını iletir. Mediha Hicri Mükerrem Kemal Balıkesir kadınlığı namına İlfet Badık AMASYA, 6 — Büyük Millet Mec- lisinin türk kadmlığma saylavlık seç- me ve seçilme hakkınr verdiğini sevinç le duyduk bunu candan kutlar tezahü- Tatınıza kalben iştirak ederken kadın- Tığt Tayık olduğu mevkie çıkaran bü- yük önderimiz Atatürk'e de içten ko- Pup gelen saygr ve duygularımızın ulaştırılmasına et katmanızı yalvarırız. Amasya muallimleri N. Behiye GÖLPAZARİ, ? — Büyük Millet Meclisinin kabul Md:l kanunla türk kadınlığına verdiği mebusluksbakkın- dan dolayı orada yapılmakta olan teza- hürata kazamız kadınları namıma İşti- rakle beyanı memnuniyet eylerim. Kaymakam Ve, Hüseyin YOZGAT, 6 — Türk kadınlarının da sıyasal haklarının - vertilmesi için yaptığınız toplantıda sizlerin istekleri- nize birleşik olduğumuzu derin saygı- Tarımızla bildiririz. Yozgat muallimleri N. Cemil. ORDU, 6 — Biz ordu kadımları da uluş Üyeliğine seçilmek hakkı veril - mesi sebebile siz kardeşlerimizin temiz duygularına candan ortak olduğumuzu bildirmek için Halkevinde toplandık Büyük Önderi coşkun hislerle bir ke- re daha andık ve alkışladık yalunuz açık olsun. Ordu kadınları namına Necmiye, muallim Melek Hüsniye Koyu, çok lezzetli bir türk kahvesi idi. Astrid'in tanrmadığı hafif bir ıtrr vardı. Fincanı yeri - ne korkomaz, tatlı bir huzur duy- gusu kendisini kapladı; gergin si- nirleri gevşedi, bir boş, bir haz verici tembellik, göz kapakların- da ağırlaşarak vücudunu sardı. Onu yolda işkencelendiren nö bet, acele, heyecan, şimdi kendi- sini derin bir uyku haline, tatir bir alâkasızlığa bırakarak —gidi yorlardı. Artık hiç bir şey arzır Tamadığımı, hiç bir şey istemedi - ğini duyuyordu. Ne Saad'ı gör- mek, ne köyü kurtarmak, onca, artık ehemmiyetli sevler değildi; ne adalet veya adaletsizlik, ne sevgi veya kin, ne beyaz veya ka- rairk onun icin artık ehemmiyetli değildi. Yalnız, bir sonsuz çok tatlı yorgunluk fistüne dökülmüş, bir lezzetli sonsuz istirahat duy- güsu duyuyordu. Dalgın, bu kahveye ne gibi bir sey koymuş olabileceklerini ken - di kendine trordu: acaba bir balsa- mik ve uyuşturucu baharat mı?... bir narkotik, belki?,.. Yastıklar arasında arkasına dayandı ve gözlerini kapadı, ÇORUM, 6 — Rüştünü çoktan is- bat etmiş olan türk kadınlarının mebus seçimine de iştirakleri kanununu kabu Tünden dolayı gösterilecek tezahürat ve hissiyatta beraberliğimizi bildirir ve yurd uluslarına tarimlerimizin vasıta olmanızı dileriz Çorum kadınları namına Semiha Aykoç arzına KARS, 6 — Lâik Türkiye cümhu- riyetinin kadınlarımıza verdiği mebus- luk hakkında her türk kalbinde uyan- dırdığı derin sevinç ve tehassüsata bü- tün kalbimizle istirak eder, hürmetleri- mi sunarım Hakkı ÇANKIRI, © — Büyük Millet Mec- Jisinin dünkü toplantısında kadınları- mrza da mebis olmak ve arebus teçmek hakkını verdiğini duyan ve işiten Can kırı'nın yüksek ve astl rutilu birçok ka. dımı Halkevinde toplarıdı. Sevinç der- yaları içinde yüzülüyor ve biribirleri- ni kutluyorlar. Duygularını — Büyük Kemal Atatürk'e ve kendilerine bugü- nü gösteren büzün ulularımıza ulaştır- mak için büyük başkanlığımızı tavsit ettiler ben de bildiriyorum. Vali V. H. Uzgören ISPARTA, 6 — Kadınların saylav seçmesine ve seçilmesine ağır birliği edildiğini sevinçle öğrenen Isparta ka Gınları şimdi Halkevinde toplanarak içten gelen duygularını yüksek yönü - nüze eriştirmek için bizi seçtiler, son- Suz saygılar. Saadet, Sadiye Hakkı, Saadet Refik, Pakize Kâmil, M. Bil- ge Hacer Nuri, BİLECİK, 6 — Türk kadınlığ'ına mebus seçilmek ve seçmek hakkını ve. rzen Büyük Millet Meclisine derin say gı ve şükranlarımızı sunmağa — delâlet buyurmanızı dileriz. Bilecik kadınları namıma:; Ne- bahat, Emirnle, Fütuhat, Nafra, Edibe, Perihan, Hidayet, Nece miye, Enise, Nahide. TOKAT, 6 — Bugün İstanbul gaze- teleri kadınların da mebus seçmek ve seçilmek hakkına malik olduğuna dair Tokat'a yaydığı bir haber üzerine bu- Ta kadınlık âleminde tasviri gayri ka- bil bir sevinç ve alâka uyandırmış, cüm huriyet meydanında yüzlerce kadının bu tatlr haberin sıhhatı hakkında malü- mat almak Üzere toplandıklarını ve kı- gn kısım okullarımıza ve Müarif ida- tesine baş vurub cevab beklediklerini saygılarımla arzederim. Maarif Md. V. Kemal SINOP, 6 — Bize mebusluk hakkıs mızı da veren Büyük Meclise ve en Büyüğümür Atatürk'e derin saygılar. Sinop muallimlerinden İszmet, Fatma, Zehra, Hava, Necmiye, Bedriye, Bedia, Meliha. Muazzer, Rüya görüyordu; rüya görüyordu. Uzaklardan bir tarif edilemez nagme, bazı kere bir haykırış gi - bi yükselen, sonra bir inilti, bir 1z- tırab ağlaması - yahut türk'isü - halinde alçalar bir çok seslerin bir şikâyetini işitiyor gibi oluyor- du. Ve o sesler yaklaşıyorlardı... Gittikçe daha ziyade yaklaşıyor- lardı. Muhakkak tüya görüyordu... Yolun kumları Üstünde sayısız adımlarm ayak vurtşlarını, koş- * malarını, ayak sürümelerini isiti- yor gibi idi.., ve hep o şikâyet, o inilti, o ağlama, o ağır nağıme... Hangi deli, inliyerek ve haykıra- rak, büyüler bahcesini, masa! bah cesini, gülle dolu bahceyi geçebi- lirdi, R Muhakkak rüya görüyordu. Kuru bir patlavıs onu birden bire uyandırdı. Gözleri açılmış, direlib dinledi. Ne olmuştu? Evde derin bir sessizlik hü- küm sürüyordu. — Sonu var — muhakkak

Aynı gün çıkan diğer gazeteler