5 Mart 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

5 Mart 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SMART 1935 SALI ULUŞ ” SAYIFA 3 Şefkat alanında ıl'dyramlaşmuk "'ıuı.,k Esirgeme Kurumunun; yurd 'h's'in çok küymetli neticeler - yramlaşma usulünü ve bu :;:':thuarde yer tutması için yazılan Yazıları gazetelerde okudum. Ş telen (Kurun) gazetesinde mülâ - ,___*_*Huıqe zılan yazıda Cemiyet iş- " :h—ı.ı... da vardı. Ben Cemiyetin yakı Sren biri aıfati :T: ı..."":N'hı gören biri sıfatiyle bu satır. yazınayı muvafık viıı.ç:duk Esirgeme Kurumunun; üze. iğı '_ İçin ne kadar uğraştığını, para bu- r:';': içğn neıcl:_n baş vurduğunu Börmekteyim. Başka memle . bi di Kurumlar para bulmek işin _*_i__"*vc'ud para ile neler yapılabile - ünr S*bit edor ve o yolda çalışırlar işbÜ yalnız azanen verdikleri teahhüd bir yekün tutar, Bizde umumi - * kurumların dayandığı para - kay « m h zeliri malüm değildir. Ma - *İmıyan bir gelire bel bağlıyarak SÜNük itder de süğledive öratlrölü - © Bununla beraber halkımızım soysal ik seviyesi yükseldikçe ku - Hmıziın dayanacakları gelirler ve ekleri işler de umulduğu kadar MA şüphe yoktur. Çocuk Esirge- öa ç, Sümunün geliri belli olmaması - "h.—im" gördüğü işler az değildir Yürd çocuklarının — ihtiyaçlarına * (Kurum Başkanının da dediği denizde bir damladır. Evet böy - Çok mühim vazifeyi başar - ni Bibiy ir. k;—'&i devirler çocuklar için, mekteb K '“_ gelmemiş çocuklar için bize tek Mücrsese bile devretmediler. Yarı - ö ":hıuliyuünı' üzerine alacak yurd larının dimağını, bünyesini İnki- #ttirecek, sağlığını koruyacak — bir G"i'lneııaıe yoktu. Yurda yavru ye « , ömek için bütün kuvvetile - çalışan m"' kadınının gebeliği esnasında onu '::"nu edecek, doğüm zamanında tey * Umulan korkuların önüne geçe - ." doğumdan sonra — yavrusiyle bir e korunabilecek, sütü yoksa sü- lı.:"'_' “verebilece kbir yer yoktu. Cüm. ma etimizin ışıklar altında bunlar pa- _'_::hnmı znisbetinde doğdu ve büyü - çalışıyorlar. Bu işlerden mühim bir __':' başarmağa çalışan Çocuk Esir. L'M..kun.mı...m. yurd dileklerini ya - " benimser ve elimizden gelen Slğ " yaparsak bir. çok yavruların “Nden kurtulduğunu, fakir annelerin ,:'":lı_ıı_ııı._ emzikli zamanında bu şef- 'inin kendilerine uzandığını, göz - Slarının dindirildiğini görürüz. Karum bizden; din bayramının yak. irası hasebiyle ne istiyor? Bayramlaşma kiçin yazdığımız kart, BN telgref ve siyaretler için yeğ < Masrafların bir kssmımı yurd için vermek. & iyilik seven insanların isimleri ga- '#lerle neşredileceğinden bu zevatın tebriklerini ve ziyaretlerini yap * ve tebrikleri iade etmiş sayılmak . ç İtteycek yahut nezaket icabı yaptı. :u_ıiyı.uı, yorgunluklar, “ yerine * Büzel ve yerinde, bundan başka yurd için ne kadar gelirli ve . TAck bir teklif . v " ı__:w Sok yürd severler tarafından Üz | edileceği çok umulan bu teklife G9 hareket soysal yardımdaki ih - imizi kısmen önleyecektir . h’ı:'huk yahut nezaket ilabı yaptı- Mi gel onların yardımlarının milyon- harş, “tuğu malümdur. Biz milli kurum- Üğe bulunamamak, gidilemiyenle. .—MMWHıMBII'—iı— N’w—büy—nhdyımk- he '.Uln'ııh.'!lınıdnıırnık g*:mııuu Şillllsi” serküçül TURHAN TUNC İ ç Tramvaylar üç saat işliyemedi İstanbul, 4 (Telefon) — Bu - gün saat 10 dan itibaren 13 e ka- dar İstanbul tarafındaki tramvay arabalarının işliyememesi, bütün hatlardaki seyriseferi sekteye uğ- yatmıştır. Saat 10 a doğru Sirke- ciden Sultanahmed'e giden tram- vaylar, cereyan kesildiği için bir- denbire durmuştur. Keyfiyet tram- vay şirketinin hat memurlarına haber verilmiş ve gelen müfettiş- lerle hat memurları vaziyeti tesbi- te çalışmışlardır. Yapılan tetkikat sonunda; elektrik kablosiyle tram- vay kablosunun biribirine değerek kontak yaptığı ve kablonun yan- dığı anlaşılmıştır. Bu vaziyet kar- şısında hatlar üzerinde araştır - ma yapılmış ve kablonun yandığı yer tesbit olunmuştur. Tramvay şirketi yeni tesisat ile yanan tel - leri değiştirmiştir. Ancak bu iş yapılıncaya kadar üç saat geçmiş bulunuyordu. Ba - yındırlık ve belediye komiserleri Bayazıt'tan Eminönüne kadar o- lan hattı gözden geçirmişler ve bi- lahare elektrik şirketine giderek müdürle görüşmüslerdir . Bir tramvay yoldan çıktı İstanbul, 4 (Telefon) — Bu - gün saat 10,10 da Sultanahmed parkının önündeki makastan bir tramvay yoldan çıkmıştır. Beledi- ye komiserliği bu hususta tetkikat yaparak bir rapor hazırlamıştır. Öğrendiğime göre, tramvayın yol- dan çıkmasındaki sebeb, yolun so- lundaki hattın yere gömülmüş ol- ması ve bundan başka da burada- ki makasın ucu çatlamış ve kırıl- mış bulunmasıdır. Bu makasın bir- kaç gündenberi çatlak ve kırık ol- duğu, oradan geçenlerin sözlerin- den anlaşılmşıtır. Uzun çalışma sonunda kaza ol- madan tramvay hatta konulmuş - tur. Tahkikat yapılmaktadır. Keresteciler hali İstanbul, 4 (Telefon) — Ke- restecilerde yapılmakta olan hal binası, hazirana kadar bitmiş ola- caktır. Verilen karara göre hal- de, sebze ve meyva alım ve satı- mından başka kışlık kuru bakka- liye maddeleri alım ve satımı da yapılacaktır. Bu suretle bakkaliye maddele- ri de inzıbat altına alınmış ola- caktır. Vapurlar Yunanistana yolcu almıyorlar İstanbul, 4 (Telefon) — Bu - gün Loid Triyestino kumpanyası- mın bir vapuru limanımızdan ha - reket etmiş ise de, Pireye uğrama- sı mukarrer olmasına rağmen Yu- nanistan için yolcu almamıştır. İşçiler ve soysal kontrol Adana, 4 (A.A.) — Şehrimiz . deki fabriakların bütün işçi ve memurlarına hüviyet cüzdanları verilmiştir. Hepsinin doktorlar ta- rafından muayeneleri yapılmıştır. Jimdiye kadar verilen cüzdanla - rım yekünu üç bini aşmıştır. Çocuk esirgeme kurumunun A danadaki çalışınaları Adana, 4 (A.A.) — Geçen gün yıllık toplantısını yapan çocuk e - sirgeme kurumunun 934 çalışma raporuna göre yıl içinde kurum 63926 yavruya yemek vermiş, 490 çift kundura, 330 çift terlik, 239 çift çorab, 14 takım elbise, 17 kas- ket, 19 gömlek, 8 takım çamaşır, 7BA defter ve 674 kalem temin et- miştir. Esirgeme kurumunun korum - evinde daimi olarak 35 çocuk var- dır, ki, bunların yeme, içme ve yat- ma, giyinmeleri hep kaurum tara - fından temin olunmaktadır. Yeni japon elçisi geldi Yeni fapon elçisi Ankera durağında Japonyanın Ankara büyük ela çiliğine tayin edilen B. İyemasa Tokugava dün şehrimize gelmiş ve istasyonda Dışarı İşler Bakan- lığı namına protokol müdür mua- vini tarafından karşılanmıştır. Muğlada pek fazla yağmur yağdı Muğla, 4 (A.A.) — Üç gündür merkez ve banliyöde bol yağmur- yağmaktadır. Merkez kazasının yağmur ihtiyacı kalmamıştır. Faz- la yağmurlardan bazı mahallerde- ki buğdaylarla bazı tütün fidanı yastıkları müteessir olmuştur. Son bahardanberi yağan yağmurun mikdarı 1300 milimetreyi geçmiş- tir.

B. Nazif Topçuoğlu öldü Ölen B. Nazif Topçuoğlu On beş gündenberi Nümuyne has- tahanesinde tedavi altında bulu - nan eski Temyiz azasından Anka- ra maliye tetkiki itirazat komis - yonu başkanı Bay M. Nazif Top- çuoğlunun 2 mart 935 saat 20 de öldüğünü haber aldık. Adliye mes- leğinde ve bir çok iyilik kurumla- riyle âli kararlar heyetinde 33 se. ne hizmet etmiş çok kıymetli bir adliyecimiz idi. Tekaüd olduk - tan sonra da maliyenin Ankara tetkiki itirazat komisyonu roisliği- ne getirilmiş, ölümüne kadar da Ailesinin acılarını paylaşırız. Türk Maarif Cemiyetinin Çiçek balosu 1L Nisan. 1935 perşembe günü akşamı DeBY #uKa beAR Balkan ökonomi konseyi İstanbul, 4 (Telefon) — Bu a- yın onunda Belgradda yapılacak toplantıya hükümetimiz. namına iştirak edecek heyet üyesinden B. Ayetullah, buraya gelmiştir. Öte - ki üyeler de geldikten sonra Bel - grada gideceklerdir. Belgraddaki bu toplantı, Ankarada yapılacak olan ökonomi konseyine hazırlık içindir. Pire rıhtımına — vapurlar yanaştırılmamış İstanbul, 4 (Telefon) — Bu - gün Loid Triyestino kumpanyası- nın Adriya vapuru limanımıza 25 yolcu getirmiştir. Verilen habere göre, vapur Pireye uğradığı za - man rıhtıma yanaşamamış, açık - ta demirlemiştir. Hava durumu Ziraat Bakanlığı Meteoroloji kurumundan aldığımız duyukla - ra göre, son 24 saat içinde Edir » nenin Trakya çevresile doğuana - dolusu hariç olmak üzere yurdun diğer yerleri tamamile yağışlı geç- miştir. En fazla yağmur Somada 33 milimetre ölçülmüştür. Hava sü- hunetinde bir gün önceye göre Trakya mıntakasında 1, Ege ve Ortaanadolu mıntakalarında 3, Karadeniz kıyılarında 4 derece düşüklük kaydedilmiştir. En yüksek sıcaklık Trabzonda 24, Samsun ve Dörtyolda 21, An- talya, Silifke, Adana ve Rizede 20 derecedir. Dün Ankarada saat 14 de hava sıcaklığı 8 derece idi. Türk - Yunan ofisi İstanbul, 4 (Telefon) — Türk — yunan müşterek ofisi yakında mühim bir toplantı yapacaktır. Yu- nan ökonomi bakanlığiyle görüş - mek üzere Atinaya giden ofis şe- fi ile yunan delegesi şehrimize dö- nerek Ankaraya gitmişlerdir. Bu- raya döndükleri zaman toplantı yapılacaktır. Belediye büdeesinin soysal yardım faslı İstanbul, 4 (Telefon) — Bele- diye, 1935 büdcesinin soysal yar- dım faslına 82.500 lira tahsisat koymuştur. Bu paradan 14 bin li- rası Darüşşefakaya, 5 bin lirası Hilaliahmere, 7 bin lirası sanat o- kullarına, 14 bin lirası Büyükada sanatoryomuna, 3 bin lirası Türk Maarif Cemiyetine, 10 bin lirası gayrımüslim ve azlık hayır kurum- larına, 30 bin lirası zührevt hasta- lıklarla mücadeleye ve 15 bin li- rası da Halkevlerinin ihtiyaçları - na ve büyütülmesine tahsis edil . miştir. Ankara radyosu 19.30 — Çocuk saati 19.50 — Muslki: Tume Ave Maria Bois defer — Chanson arabe » » Dans Oricntale Albeniz — Espanyol danar Edib Sezen: Viyolonsel Ulvi Cemal: Piyano 20.10 — Maliye Bakanlığı saati 20.20 — Dans musikisi 20.30 Musiki; Handel — Trio Necdet Remzi; Keman Divi Cemal: Piyano Edib Sezen: Viyolonsel 20.50 — Haberler. —HAAKX0KLe Tış l ı .. Göoçenlerde ölen umumt 5 lis üyelerinden Bay Mesud'un ni- lesi, bu büyük kayıblarından do- " paylaşan tanıdıkla - —- whfüü bildirmeye |: iş zetemizi tavsit etmektedirler. Lyon konsolosumuz öldü Sekiz senedenberi Lyon Fahri Konsolosluğumuz vazifesini yap - makta olan B. Jangot'nun öldüğü teessürle haber alınmıştır. Türk - lüğe doğrulukla hizmet etmiş o - lan bu türk dostunun ölüm haberi muhitimizde acılarla karşılanmıs;- tır. Metr Salem'in davası Dün birinci asliye mahkemesi temyizce nakzedilen karardan son râ cereyan eden muhakeme neti- cesinde rüşvet teklif — etmekten suçlu Metr Salem ve Leon Faraci hakkmdaki kararını tefhim etmiş- tir. Karara göre rüşvet verdiği sa- bit olduğundan dolayı Metr Sale- min 20 lira ağır para cezasına, rüşvete vasıta olduğundan dolayı Leon Faraciyi de 12 lira ağır pa- ra cezasile kabili temyiz olmak ü- zere mahküm etmiştir Adanada pamuk fintları düştü. Adana, 4 (A.A.) — Borsada pamtk alış verişleri son günlerde işti — z ve durgün gitmektedir. Par-uğun kilosu dün ve bugün 40- 41 kuruşa kadar düşmüştür. Çankırıda seller köprüleri götürdü Çankırı, 4 (ALA.) — 24 saat yağan yağmurdan ça Çankırıdaki ahşab köprüleri sel almıştır. Zabit yurdu ile birkaç evi su basmıştır. Zarar çoktur. Pek çok bahçeler su altında kalmıştır. Karakösede sağlık durumu Karaköse, 4 (A.A.) — Kara - kösede bir ditferi ve bir de kızıl vakası olmuşsa da hükümet he - kimliğince lâzım gelen tedabir a - lınmış, hastalığın — yayılmasına meydan verilmemiştir. Son gün - denberi yapılan araştırmada baş - ka difteriye arstlanmamıştır. Bazı köylerde görülen kabakulak ve boğmaca hastalıklarına karşı da tedbirler alınmıştır. Adananın ökonomik durumu çok iyi Adana, 4 (ALA.) — Adanamı zan 1934 yılı ökonomik durumu hakkında ticaret odası tarafından çok değerli bir rapor çıkarılmıştır. Buna göre Adananın 1933 yılı i- çinde çıkardığı eşyanım değeri 4.212.227 lira iken, bu rakam 1934 de 9.009.287 liraya yükselmiştir. Adanaya giren eşyaya gelin - ce 933 de 3.956.951 lirayken 934 de bu rakam 3.219 309 liraya düp müştür, Giren eşya en çok benzin, gaz, kahve, çimento, şeker ve ma- kina yağından ibarettir. Dışardam gelen ve buradan çıkarddan eşya - nın mikdar ve değeirne göre 1934 yılında Adanamızın ökanomi ve ziraat bakımından iyi ve sevindi - rici bir alana girdiği ortaya çıkar, Adanada bulaşık hastalık yok Adana, 4 (A.A.) — Son hafta içinde şehrimizde bulaşık hasta - Dr. Cevdet Savran'ın (Cevdet Nasuhi) Dokuz yazı Adiyle yeni bir eseri çıkmıştır. Heryerde kitapçılardan Ankara - da Ulus Basım evinden arayınız. Kitab günün ökonomik, say: sal ve kültürel meselelerini içine almıştır. Başlıca bahisler şunlardır: 1 — Kredi kooperatifleri 2 — Mektepte kooperatifçilik terbi- yesi 3 — Büyük israf, büyük tasarruf 4 — İstihsalde müteeşbbisin rolü ve teeşbbüs şekilleri (iktısadi devletçilik) $ — Türkiyede kooperatifçilik 6 — Bir konuşma (sağ ve sol fikir- — ler) 7 —İdealizma ve materyalizma B — Marksizma $ — Bizim devletçiliğimi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler