20 Mart 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

20 Mart 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 6 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu ilânları KIRIKKALEDE Keşif bedeli 12952 | keri Fabrikalar umum zarfla iahle edilecek ra vermeleri tında koömisyonda bulunmal, KİMYA ÂLETLERİ Tahmini bedeli 1000 li- ra olar ahhid nam ve nisan 935 tarihinde T 15 de Askeri Fabri n alma ko - misyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır. Şart - name ve listeleri parasız o- larak mezkür komişyondan verilir. Taliplerin muvak - kat teminat olan 75 lira ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatta ko - 2490 numaralı kanunun 2 ve misyona gelmeleri. (566) ı1—971 1163 METRE MİKÂBI BALAST Bedeli k 3138 lira 75 kuruş olan yukarda yazılı balast Askeri fal lar umum müdürlü alma komisyonunca 935 tarihinde çarşamba gü- nü saat 14 de pazarlıkla i - hale edilecektir. Şartnamesi 16 kuruş mukabilinde ko - misyonc verilir. Taliple - rin 235 lira 41 kuruş muvak- kat teminat ve 2490 numa - ralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazrılı vesaik- le mezkür gün ve saatta ko- misvona gelmeleri. (567) 1—972 ikdarı ika- ü satin 27 mart 225 KİLO KÖSELE Tahmini bedeli 700 lira o- lan yukarda miktarı yazılı kösele müteahhit nam ve he- sabına Askeri Fabrikalar sa- tinalma komisyonunca 30 mart 935 tarihinde cumarte- si günü saat 15 de açık ek- siltme ile satın alınacaktır. Şartname bedelsiz olup ko- misyondan verilir. Taliple- rin muvakkat teminat olan elli iki buçük lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko- misvona müracaatları. (590) 1012 MUHTELİF ALÂT Tahmini bedeli 1650 lira olan yukarda yazılı muhte- lif alât Askeri fabrikâalar u- mum Müdürlüğü satın al- ma komisyonunca 30 mart 935 tarihinde cumartesi gü- Nü saat 15 te açık ekciltme ile satın alınacaktır. Şartna- me bedelsizdir ve kom dan verilir. Talipletin mü- vakkat teminat olan 123 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. müddele- rindeki vesaikle mezkür gün we saatte komisyona gel leri, (589) i—lt0n1 6700 KİLO DEMİR Tahmini bedeli 1000 li- ra olan yukarda mikdarı ya- zılı demir mütcahhid nam ve hesabına Askeri fabrika- Jar satın alma komisyonun- ca 30 mart 935 tarihinde tumartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile satm alına caktır. Şartname bedelsiz o- Tup komisyondan verilir. Ta Jiplerin muvakkat teminat olan 75 lira ve 2490 numna - Falı kanunun 2 ve 3. madde- lerindeki vesaikle komisyo- na müracaatları. (591) 1—1013 nüdürlü ca 27 mart 935 tarihinde çarşam » Şartname 65 e komisyondan verilir, Taliblerin 971 lira T kat teklif mektublarır p e YAPTIRILACAK İNŞAA'T ra olan yukarda y a günü KUT yilind hale saa - 1— 985 KASNAK KAYIŞLARI edeli 85 bin men £ n yukarda yazılı ayışları 24 mart 935 tarihinde pazar günü saat 15 de Askeri Fabrikalar satın « alma komisyonunca pazar - lıkla satın alımacaktır. Tedi- ye şartlarında değişiklik ya- pılmıştır. Şartname 427 ku - ruş mukabilinde komisyon - dan verilir, Taliplerin mu - vsakkat teminat olan 5520 li- ra ve 2490 numaralı kanu - nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve sa - atte komisyona müracaatla - rı. (597) kasnak Ankara icra dairesi ilf - lâs memurluğundan : Ankarada Ankara otelinde e acentesi oto- ların ve istihkak iddiasında b lunanların alacaklarını ve istih - kaklarını il sine gelerek kaydettirm dan bir ay için rini ve di ini (senet ve ter hulâsaları ve saire) asıl veya musaddak süretlerini tevdi ey meleri, 2 — Hilâfı mesuliyeti mü: na hareket cezai elzim olmak ü - çluları müddet içinde borçlarınr bildi de rindeki hakları mi n şartile bunları aynı inüddet için- de daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlers makbul mazeretleri bu. lunmadıkça cezai mesuliyete uğ tıyacaklar: ve rüçhan h dan mahrum kalacakları. Nn tarihine ınüsadif pa- de klı'arı imeleri ve zee günü saat k içtimas müflis ile twüşterek horçlu — olanlar ve borcunu tekeffül eden sair kim - in toplanmada — bulunmı hakları olduğu ilân olunur. 1—1047 z ilan Ankara vilâyetinin Keskin ka- zasına bağlı Hüseyinbey obası köyünde şimalen Hüseyinbey © -« bası camiinden Kilevli köyü ca - miine hattı müstakim, şarkan Ki- levli köyü camiinden kaletepe - ye hattı müstakim, cenüben Ka - letepeden Dağdeliki - Eldirek te- pesine hattı müstakim, garben Dağdelikli « Eldirek tepesinden Hüseyinbeyobası camiine hattı müstakim ile çevrilmiş sahipli ve sahipsiz 560,5 hektar arazide bittaharri meydana çıkarılan mo- lipten madeninin yüz hisse itiba- Fatı ynep ve Nafi Salim ve riyle 76 hissesi na Belkis, Pakizı yitmi dört hissesi de Halız Mu -« rat Fi uhdelerine 50 sene müd. detle ihalesi icra kılınacağından maadin nizamnamesinin inci madde ta bi 37 ci maddeler mucibince tarihin- DU e bu bap- güna itirazı olanların 30, | Adapazarı Türk Ticaret Bankasından: ULUS Tolparoğlu Ahmed varisleri 4, İsmail oğlu Hüseyin Başpınar M. Hacı Mehmed haremi Zeyneb usta Abd kbaliye K. Koh oğlu Receb Güldibi K Kn:.ıı'îif!%"l Tabakhane M Bozöyük . Yenişehir

Geyve Irgad Divan Mehined Mudurnu Şü Mustafa, Pembeoğlu İbkaiye K. İshak oğlu Said İstiklal C. Kâmil oğlu bakırcı İbraihm 176661— 176670 159126—159145 120081— 120090 0 n » Hendek 854 Adapazarı 198 B Bankamız hissedarlarından yukarda isim leriyle his: dukları hisse senedlerini zayi etmislerdir. Y enileri ver olduğu ilan olunur. 1—1046 ya Sakarya İnönü Hafız Mehmed oğlu Mustâfa , — Ferha Kunduracı Ali Remz Akhisar Cedid M. oktor Karabeyler Kâtiboğlu Saih, Kozanoğlu Hacıbat K, Hacı Ağacanın Kemaliye K. kahveci Mehmed Ali M. Kunduracı Halil numaraları yazılı zevat sahib ol- ileceğinden eskilerinin 20 MAR'T 1935 ÇARŞAMBA A B KN KU KSNT KIRARUDA N ğ ARTLARI Bebil 1 oğlu İsmail verese- u Nuh " kuruştur. 1 —- Hayır işlerine enzilât y 2 — Zay yüz otuz kurun ar oğlu İlyas lân bed ur. Derviş İbrahim oğlu Emir 3 — Tebrik, teşekkür, evliif t ve katı alâka ilânli 1 oğlu Mustafa n maktuan beş lira alıüik acı Faik ABONE ŞARTLARİ M.Yunus Müddet — Dahilde — Hariçt€ b mügi l A Seneliği 17 Lira 30 Lf & Aylııı 9 , 16 » SAylığlı S , 9 » Posta ücreti gönderilmiye oğlu nektublara cevab verilmez. Bakkallar Cemyetinin Her sene yapılması mutad ” 214.3.1985 PT zar günü saat 2 de yapılacağı? ” oğlu Kâmil lan umumf toplantı u Âli hükümsüz dan mensub azanın o gün o #7 atte cemiyetler binasına gelmi 1—1048 leri, İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 — İzmir Çamaltı tuzlası için fenni şartnam bince (18000) lira muhan palı zarf usul K BK ı muct bedelle iki adet gazojen & yle münakasaya konulmuştur. neler alide levazıra ve mübayaat şube sinden alınacaktır - Mür 935 tarihine çarş günü saat 15 de Cibalide levazım ve mübayaa şubes icra kılınacaktır. 4 — Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar arasında yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin heyeti fenniyemizce tetkiki için münakasa gününden lâakal bir hafta evel tevdii lazımdır. müsadif vba ıde kasa 24. 4 5 — Münakasaya iştirak edebilecek olanlar tayin olunan gün've saatta kanuna uygun olmak üzere fi- atlı teklifname ile 1350 lira yüzde 7,5 muvakkat teminat parasını komisyona tevdi etmeleri, (1282 -595) — 1—1043 yukarda Jandarma Genel Komutanlığı (U K.| Ankara satınalma ko- 'onundan ; 20, 3. 935 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle satın alınacağı ilan edilen (144) kalem tıbbi eczanın eksilt- mesi 14. pazar gününe uzatılmıştır. İsteklilerin şart- namesini parasız olarak komisyonumuzdan almaları (5905) $ tahmin edilen ecza eksiltmesine girmek lr kanun ve şartnamesinde yazılı belgelerle lük ilk teminat makbuz veya banka mektu- bunu muhtevi te amelerini eksiltme günü saat 14 de komisyona vermiş olmaları. (577) EBZE HALİ ARKASINDA İNŞA EDİLEN Yeni hamam AÇILDI Asrın en son tesisatı nı ihtiva eden bu herkesin isteğine göre birer kişilik ayrı ayrı banyo, duş, soyunma ve yıkanma locaları mevcud olduğu gibi umuta mahsus ter lemek yeri, kurnalı halvetleri de vardır, Alaturka ve alafranga kısımları bulunan bu hamamın MÜKE MMELİYETİNİ ANLA - M[AK İÇİN BİR KERE GELİP GÖRMEK KÂFİ. DİR. ı1—10sS1 kTiyiyi T5 hamamda ide iktısad Taşhanın ankazı Yıkılmakta olan Taşhan ankazı on beş gün zarfında toptan ve perakende olarak satılacaktır. Memurlara iki verilir. a Ankara valiliği: nüracaat eylemeleri ilân olunur, i—doz BAHÇE MERAKLILARINA Çam, gül, yemiş ağaçt lon yeşillikleri, süs ve sarılan fidanlardan çok çeşidler bula: bilirsiniz. Ortaköy Ankara bah- çesi Vasil. 1 — 492 taksitte 1 Ba- " KÇ Bu günden itibaren sa - bah 8 den akşam 19 za ka - dar yıkıntı yerine müracaat. 1—1050 TURKİYE i$ BANK_A_îI/ v gaştl sam sA334 121790 s2. 53, $4 121734 122594 130698 18. 19 20. NESTLE ETİKE MÜSABAKASI ı Ankara 15 mart 1935 keşide - sinde kazanan numaralar 1. 131027 130916 121847 , 122679 » 121764 637 58. 121893 s9. 121907 60. 122686 6ı. 84098 62. 94083 94247 121814 65121890 66. 12191â 130669 84605 94877 121831 121853 94082 94171 . 121825 122834 94608 94772 67 94549 68. . 121851 69. 121736 0. 94675 1—1040 94719 63. 64 15 16 1 50, Si. Gazi Terbiye enstitüsü Müdürlüğünden: Mektebimize 50 ilâ 100 ton kök kömürü almacaktır. Şartnamesi Mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi; 25-3- 935 cumartesi saat 14 de Ankara Mektepler muhasebecili> ğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonut muhammen bedeli 31 lira, muvakkat teminatı 232 lira S0 kurüştür. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatları- nı saat 13 de Vezneye yatırmaları lâzımdır. (555) l_'9_ı’—7’ RAKI İÇMEK İSTERSENİZ BOMONTİ RAKISINI TERCİH EDİNİZ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler