17 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

17 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. ; — TTTT NTT SAYIFA 4 Balkan ekonomi konseyi yarın toplantılarına başlıyor. (Başı 1 inci sayıfada) Karonis, murahhas. B, X, Zolotas, mu- rakhas. B. A. Argiropulo, murahhas. B. Kiryakopulo, murahhas. B. Haciva « #llyu, kâtib. Yugoslav kurulu BB. Pelivanoviç, Sava Milenkoviç, Obradoviç, Konseyin görüşeceği mevzular; Bal- kan antantı daimi konseyinin yani dış üşleri bakanları konseyinin tesbit ettiğ protokolda —© Daimi ülkeleri ara - tında ekonomik münasebetlerin dü zeltilmesi ve pekiştirilmesi antantın ekonomik alanda Üstün so- nuçları elde etmek ülküsiyle halli ge - rekli görülen bu konular araştırma yaptırmak ve İsti: n olunan — konulardır kontoy; antant üzerinde bir yi bir elde etmek amaciyle, kendisinin yardım € organı olan ekonomik konseye bazı meselelerin tetkikini havale etmiştir. Antaat ülkeleri arasındaki münase - betlerin nasıl ve ne şekilde olacağı ve Glkeley arasındaki ticari münasebetleri güçlüğe uğratan tedbirleri ve bunların ertadan kaldırılması sebebleri gibi çok önemli bir yükümü olan konsey yarın başlıyacak olan toplantısiyle, — antant ülkelerinin dünya piyasasiyle kredi ha- kımından mevcud münasebetlerini dü- zeltmek ve arsrulusal ticaret münasebet lerini yoluna koymak amaciyle gereken tedbirler üzerinde uğraşacak ve üçün - ©ü bür iş olarak da antant ülkelerini bir- birine bağlayan taşıt vasıtalarının ge - lişme ve tamamlarmması ve bu alandaki işlerin kolaylaştırılması gibi çok ente - resan bir konunun antant ülkeleri için en faydalı olan biçimini tesbit edecek- tir. Konseyin işleri arasında genel bir değeri olan turizm işinin de müşterek Bir cebheden ıslah ve organize edilmesi vardır, Turizm işinin bir kolu olan mü- "makale işlerini tanzim ve düzenine koy- mak üzere Belgraddn toplanan komite- vin tetkikleri ve aldığı — sonuçları da konseyde tetkik edilecektir. Bütün bu sorumlarm könseyde top- | tır. | * Çin elçiliği müsteşarı geliyor. Tstanbal, 16 (Telefon) — Çin elçi - liği müstoşarı ile elçilik ataşeleri bu ak- şara Ankaraya gittiler. Haliç şirketinin önergesi Istanbul, 16 (Telefon) — Haliç şirketi pazarlık uyarsa şirketin bütün mallarını iki yüz bin liraya belediyeye devredecektir. Halk partsinin balosu Katanbul, 16 (Telefon) — Halk par- tisi İstanbul merkezi de bir balo verecektir. ayın yirmi beşin- hu bir halde görüşüleceği umulmakta - dar, Konsey toplantılarının en gün kadar süreceği tahmin edilmekte ise de uza mak ihtimali de vardır. Konseye ilgili bakanlıklar olan dışa- rı işler, maliye,— ekonomi, bayındırlık, tarım, gümrük ve inhisarlar bakanlık larından münasib delege veya uzman - lar tayin edilmiştir. Konsey Hilalinhmer genel merkezi binasında toplanacak, ve konseyi yarta Dışarı İşler Bakan - vekili Bay Şükrü Kaya saat 165 da bir açış söyleviyle açacaktır. Aynr akşam Dışarı İşler Ba- kanlığı sayın konuklarına ilgili ülkele- rin kor diplomatiki ve bakanlar — ku - ruliyle ligili olanlar da bulunduğu halde Ankarapalasta büyük bir dine ve sonra suvare verecektir. Çalışma sırasında E- konomi Bakanı Celal Bayar, Türkiye ulusal komitesi başkanı ve Balkan kan- seyinde Türkiye baş murahhası Trah- zon saylavı Hasan Saka - tarafından birer çay ve delegelerin dönme sırala - rında da Dışarı İşler Bakanımızın bir akşam yemeği vereceği haber alınmış Kadınlar kongresi Istanbul, 16 (Telefen) — Kadınlar kongresi için bugün de — İstanbula bir çok salkurlar gelmiştir. Arsıulusal ko - mite Yıldızda toplantılarını devamlı ©- larak yapmaktadır. Bugün komite «ka- dın hakların ni konuşmuş ve münaka - şalar olmuştur. İstanbulda hayat yüzde otuz ucuzladı. İstanbul, 16 (Telefon) — İstan- bul ticaret odasınm çıkardığı bir istatistiğe göre İstanbul'da yaşa- mak 1929 yılına göre 1935 şuba- tında yüzde otuz ucuzlamıştır. İs- tanbul'da 39 esnaf kurulu vardır. Bazı dairelere tahsisat konmak için bir kanun Bazı dairelerin 1934 yılı büdcelerine 2.889.000 liralık tahsisat konulmasına dair kanun layihası Kamutayda ruzna - meye alınmıştır. Perşembe toplantısın - da görüşülecektir. Bu layihaya göre Ankara belediye sinin büdcesi hükümet merkezinin çok önemli ihtiyaçlarını karşılıyamamakta olduğu anlaşıldığından şehrin bu za rurt ihtiyaçlarını karşılamak üzere ge - Bukanlar Kurulunca tosbit edilmek üzere Anka nel büdceden vade — ve faizi ra belediyesine 250 bin lira borç veri lecektir, Bundan başka Trakyaya yer - leştirilecek göçmenlerin — masraflarını İçeri İşler - Bakanlığı büdcesine 450 bin lira, polit karakolla rt yapımı için emniyet işleri büdcesine 20 bin lira, uyuşturucu maddeler inhi - karşılamak için mütedavil sermayesi için ekonomi büdcesine 250 bin lira eklenmektedir. DUYUKLAR General Esad - Son Posta dilevi. İstanbul, 16 (Telcfon) — General Esad Son Posta gazetesinde geçen «İt tihad ve Terakki nasıl doğdu öldü rilerek kendisine hakaret © ve nasıl » tefrikasında vakaların d sürmüş ve gazeteye karşı dilev açmıştı. Bugün hakyerinde müddeiumumi - suç hu gazete sahibi ile yazı işleri müdürü nün ve Lefrikayı yazan yazıcının 480 inci maddeye göre cezalandırılmalarımı istemiştir. Bir yokatım cezası Hırsizlık suçunuün . kanıtlarını orta dan kaldırmak için iki kişiyi öldürmek ten suçlu Mehmed oğlu arabacı Halil ile Maksud oğlu çapacı Sadrinin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Manisa ağır ceza hakyerinin kararı tasdik için Kammtaya bildirilmiştir. Kükürd yollanacak Bağcılarımız, bağlarını kükürtlemek için piyasada lüzumu kadar kükürt be lamadıklarından şikâyet etmekteydiler. Öğrendiğimize göre, Keçiburlu kükürt 300 ton kükürt Sümer Bank ta rafından ithalat müsaadesi fabrikasında mevcud piyasaya çıkarılmıştır. alınmış © lan büyük mikdarda kükürt de piyasa ya mayısın ilk haftasının — ilk günleri içinde çıkarılacaktır Bu suretle piyasada kükürt bulranı kalmıyacak ve ihtiyaç nisbetinde kü - kürt tedarik etmek imkânı caktır. hasıl ola - Bundan başka, Keçiburlu fabrikası, haziranda umumi ihtiyacımızı karşıla - lıktan başka artacak mikdarda kükürt üretimine başlıyacak ve böylece, mem - lekette kükürt işi kökünden halledilmiş olacaktır. Balkan antantı ve ki ınlaşmanın bildiriği (Başı 1. inci sayıfada) yarmasıı maların müsbet bir sonuca esaslı önem verir. Sen Jermen, Trianon ve Nesilli B rış andlaşmalarını imza edenlerin *” durumlarının değiştirilmesine gelince ! bu. husutl! B. Laval tarafımdan yapılan — tehirle öğreni ir beş devletin mümessilleri İki grup devletlerin daimi konstfi Uluslar Derneği h nseyinin — üsnon toplantı devresi sırasında yeniden B” toplantı daha yapacaklardır. İstanbulda 23 nisan İstanbul, 16 (Telefon) — İstanbil Halkevi günü üniversite # lonunda bir toplantı yapacak, toplami" da söylevler söylenecek ve şehir batt * dosu bir kanser verecektir. 23 nisan Maliyede teşkilât lâyihası Maliye Bakanlığı hazırlamak” ta olduğu teşkilât layihasının mef" kez kısmını bitirmiş ve taşra teşki lâtı üzerinde çalışmaya başlamı!” tır. Lâyiha ay sonuna kadar t" mamlanmış olacaktır. DDD ASOAĞAADAYOCKAKKLAKDCARAKIINK Otuzuncu kılavuz da aylık aboneleri miz doluyor, Gazet€ gönderilebilmesi * çin şimdiden yeni” lenmesi. hmtidad Örnek « Uzam, boy ! — Bütün yol İmtiyaz — Ayrıt Örnek: Vata İncizab etmek < Kapılmak, tutulmak Nafiz Geçen, işliyen nca mamur köy- ler gördüm — Bütün yol uza; ler gördüm. — B re boyunca sıra evler pi re imtidadınca İmlidad etmek — Uzamak Örnek: Bugünkü içtima dö: ken sek dar imtidad etti Buğgünkü top- Jantı dörtte bitecekken sekize kadar uzadı. hitem bulacak- kize ka İmtihan Örnek olun Sınaç Mekteb imtib yor — pilryor. nları mayıs sonunda icra Okula sınaçlarr mayıs sonunda ya- İmtihan etmek — Sınamak Örnek: Gençleri imtihan etmek — öyle yetsiz bir iş değildir — Gençleri sınamak öyle önemsiz bir ehemmi- iş değildir. Şifahi imtihan — Sözlü sınaç Tahriri imtihan — Yazılı sınaç Tecrübe « Deneç Örnek: Tecrübe, ulümu hazıranın en mübim is- tinadgâhıdır — Deneç, bugünkü ili nemli dayanağıdır. Fecrübe etmek — Denemek Tnok: Bu izam ettiğiniz ışı, musaaae ederse- niz, bir de ben tecrübe edeyim — Bu büyüksedi- ğiniz işi, izin verirseniz, bir de ben deneyim İmtina — Abay Örnek: İmtinaa sebeb yok, reyinizi — vermelisi. niz — Abayo sebeb yok, oyunuzu vermelisi İlmtina ctmek — Abamak Örnek; Böyle bir vazifeden imtina etmek için esbabı mubikka göstermelisiniz — Böyle bir Ö- devi abamak için haklı sebebler göstermelisiniz. Reddetmek lmtisal etmek rnek Reddetmek (T. Kö.) - Uymak İnize imtisal edeceğim — Emrinize uyacağım İmtisas etmek (mas) — Emmek İmtiyaz — Bırakığ Örnek: Çin, hututu hadidiyesini iş yazını bir alman ku Gdemiryollarını letmek imti- Çin, birakığını biz alman panyasına vermişti işletmek kumpanyasına vermişti, Mmez Yurddaşlar arasında ayrıt düşünülemerz. İmtizaç etmek — Kaynaşmak Örnek: Jki düşman gayet eyi İmtizaç ettiler — İki düşman pek eyi kaynaştılar İmtizaç etmek — Baydaşmak, geçinmek, uyuşmak (geçinmek, uyuşu ğildir. İmtizaçsız Geçimsin. Örnek: İnitizaçsız bir adam — Geçimsiz bir a dam. Ademi imtizaç — Birleşemezlik, geçinerezlik Örnek: Aralarındaki ademi imtizaç yevmen fe- Aralarındaki birleşe- ik) günden güne artıyor. yevmen tezayüd ediy mezlik (geçinem İmza İmza (T. Kö.) Inadına — Zoruna İn'am, inayet Kayral İnan — Dizgin Örnek: Süvari, nagihan önündeki sahai fesihada irhayı inan ile — Atlı, birdenbire önündeki ge- niş alanda dizginleri gevşeterek.., İnbat — Bitim İnbisat — Sünüm Örnek; Cisimler hararet altında inbisat Jer — Cisimler hararet altında sünüme uğ: Tabisat etmek — Sünmek Örnek: Her cismin inbisat etmek kabiliyeti bir değildir — Her cişmin sünmek gücü bir d dir. İncaz etmek — Sözümü yerine getirmek Örnek: Merd olan verdiği sözü incaz eder — Er olan verdiği sözü yerine getirir. İncimad etmek — Donmak etten incimad eden Fukara —« So- n yoksullar, Camit — Donuk, cansız — Neye öyle camit bir tavrr almışsın öyle donuk bir duruş almışsın. 2 — Camid cisimlerde hayat yoktur — Cansız cisimlerde hayat yoktar. Jat arasında imtiyaz düşünüle- Örnek: Bu nazarfirib cemele incizab etmemek elliğe kapıl- İnd — Yan, Örnek: ler abest. göre, - dikte — ndinizde bütün kudsi şey (sizin yanmızda) bü - tün k ukta, ? — İndelmüzakere —- Kon İndi, keyfi — Kendiz İndifa etmek — Fışkırmak Örnek: Yanardağ indi kırıyor. Indiras etmek — Batmak, kaybolmak, çökmek fevletler — Kaybolmuş devletler. Tnfak etmek — Beslemek, yedirip içirmek, geçin dirmek Örnek: Bütün bir ai infak etmek kolay bir vazife değildir — Bütün bir ardayı beslemek (geçindirmek, yedirip içirmek) kolay bir ödev değildir. Nafaka — Geçimlik Örnek: Zevce: lik etti, nafakasını veriyor 7 boşadı, geçiml. İnfaz etmek — Geçirmek, yürütmek a hükmünü infaz edenler bile böyle cüretkârane hareket etmemiştir — Dünya- ya hükmünü geçirenler (yürütenler) bile böyle küstahça hareket etmemiştir. Nüfuz — Geçme, işleme Örnek: Yağmurın iliklesime kadar nüfuzu yü- zünden hast: ım > Yağmurun iliklerime ka- dar geçmesi (işlemesi) yüzünden hastalandım. Nüfuz (Tesir anlamına) Etke Örnek: Onun nüfuzu her yerde caridir Onun etkesi her yerde yürür, Nüfuz etmek — Göçmek, işlemek Örnek: Rutuübet kemiklerime kadar nüfuz etti — JIslaklık kemiklerime kadar işledi (geçti) Örnek: Nafiz bir nazarla yüzüme baktı « M" yen bir bakışla yüzüme baktı. Nafiz — Etker 4 Örnek: O kadar nafiz olsaydım nerer yapalt O kadar etker olsaydım neler y Tnfial Örn lü idrak edemiyorum —« Bana karşı Küsü * Bana karşı infislinisin esbabrnı bir Ti küsünütk sebeblerini bir türlü anlayamıyorum. Seriülinfial — Tesküser Örnek: Arkadaşınız ne seriülinfial bir sanmi — Arkadaşmız ne teğküser bir adammış. Münfeil olmak — Küsmek a Örnek: Bu hareketiniz üzerine müntail olmami elden gelmiyor * Bu hareketiniz Dzerine W memek elden gelmiyor. İnfikâk etmek — Ayıılmak (Bak: Fek) İnfilâk Örnek: Haydarpaşa istasyonu intilâkt Istanbil| dehşet içinde bırakmuştı — Haydarpaşa — dufl patlaması, İstanbulu korku içinde bırakmıştlı Patlama kafilâk etimek — Patlamak, patlak vermek —i ÖNERGELER Kılavuz sözleri üzerine, her listenif (ULUS) ta çıktığından başlamak üzer! bir ay içinde, isteyenler yeni bir önet" ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D.T. C. GE nel Kâtibliğine şu şekil altında gönderi" lecektir: a ** kelimesine Kıla- * ** » karşılığını uygun (ya- ter) görmüyorum, Sebebi; (kısaca) ..... Önergem şudur: ,,, . (1) İmza (1) Burada bir önergi erilmiyen yazılar | üzerine biz şey y " . ua . - v OLE.UARDOISS

Bu sayıdan diğer sayfalar: