17 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

17 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 8 Milli Müdafaa Vekâleti Satın Alma Komisyonu ilânları İLAN arı Muhar tabiye aç 935 0 liradır. yazılı 7 kal, men fiatı 301 görmek üzere her gün M. M. V. sa- tın alma komisyonur. lerin belli gün ve saatında müracaatları. Eksiltmeye girecek- ) numaralı kanunda göste- rilen vesaikle ve teminatı muvakkatesi maliyeye yatırıl- mış 225 lira 75 kuruşluk vezne makbuzu ve yahut banka mektubiyle birlikte satın alma komisyonuna gelmeleri, Adet 500 400 S00 500 600 400 $00 (731) Hayvan çulu Keçe belleme Yem tarbası Gebre Kıl kolan İLAN (16428) kilo gliserin mü- teahhit nam ve hesabına s: tın alınmak üzere pazarlığ konmuştur. Tahmin edilen umüum bedeli (11499) lira 60 kuruştur. Şartnamesi be- delsiz olarak komisyonu - muzdan alınacaktır. İhalesi 2. 5. 935 perşembe g at on birde komisyonumuz- da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 862 lira S0 kuru tür. Pazarlığa girmek i yendler 2490 No, |: kanunla şartnamede istenen belge - leri beraber getireceklerdir. (841) 1—1468 sa- Sapile ip yular başlığı Zenciryular sapı 1 — 1269 İLAN Ön bir kalem tahta çivi ve saire ambalaj malzeme- si açık eksiltme suretile sa- tın alınacak Muhammen bedeli 1293 1 ır. İhalesi 21. 4. 935 zar günü saat 14 dedir. ler vasıfları görmek üzere her gün M. M. V. satın alma komisyonuna müracaatları. — Eksiltmeye gireceklerin — belli gün ve saatında 2490 No. lu kanun- n vesaikle ve maliyeye yatırılmış 69 lira 98 kuruşluk vezne makbuzu ile birlikte satın alma ko - misyonuna gelmeleri, (732) 1 — 1267 a enen Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu ilânları İKİ ÇİFT FAYTON ARABASI KOŞUM HAYVANI. Tahmini bedeli 750 lira olan ton arabası koşum hayvanı ÂAskeri fabrikalar arda yazılı i satın ift fay- alma komisyonunca 4 - Mayıs - 935 tarihinde cumartesi günü sa- at 14 te pazarlıkla satın alına caktır. Şartname bedelsiz ola- rak komisyondan verilir, Taliplerin muvakkat teminat olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı lerindeki vesaik kanunun 2 ve 3, madde- e satacakları hayvanlarını mezkür gün ve saatte Umum Müdürlük nizamiye kapısı önünde hazır bu- lunmaları. (843) 41 KALEM ELEKTRİK Yukarda mikdarı yazılı ve tahmini bedeli 3000 lira olan elektrik malzemesi As. keri Fabrikalar komisyonunca nam ve hesabına 935 tarihinde salı günü saat 15 de acık eksiltme ile satın satın alma müteahhid 1—1469 MALZEMESİ alınacaktır. Şartname be - delsiz olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 225 Jlira ve 2490 n 'alı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatta komis l yona müracaatleri. (816) 1—1415 Ankara Belediye Reisliğinden: Ankara şehrinde binalara numara levhaları takılmağa başlanmıştır. Numaralama talimatnamesinin 38 in: sinde yazıldığı veçhile içinde bulundukları binalara ra vazına muhalefet edenler, numaraları silenler, bozan - lar veya söküp kaldıranlar, konulan numaral, etmiyenler, numarası ziyaa uğ tırmıvanların vilayet tarafınd maddesi hükmüne tevfi! (679) DURURURU Aukara Levazun Satınalma Komisyonu Nâanları İLAN hhit nam hesabına a alımacak olan 45 ünü sa- teminatı muvak'tate makbuzları ile birliste Ankara levazım a- Mirliği satın alma komisyo- nuna gelmeleri. (847) 1—1473 yatı idare eden | Yazı İşleri Müdürü | BAYDAR Nasuhi Çanketı caddesi civarında Ulus — Basimevinde basılmış: tar. ULUS Trabzon liman şirke- ti meclisi idare riya- setinden: p senesine ait umumt heyet İç mart 935 çarşamba güni at on dörtte Trak onunda inikad ederek i mukarreratı ittihaz etmiş- 1 — Meclisi idare ve murakıp raporu ile bilânço ve kâr ve zarar ı_eıl' eli aynen kabul edilmiş ve 1 mart 934 tar 934 tarihine kadar meclisi idare azalığı ifa zatın ibraları kabul edilmiyerek diğerleri ibra o- Tunmuştur. — Meclisi idareye intihabı lâzımgelen üç azalığa, Ha- oğlu Mahmut Tahsin, Molla Mehmet oğlu Süley- i, Vaiz oğlu Hasan Talip intihap edilmiş ve ayda madan fazlası için verilmemek üzere rel: hakkı huzurunun yirmi azalar hakkı huzurlarının da onbeşer li- raya tenzili kabul olunmuştur. ne mahiye kırk lira ücretle To- 1—1470 Ankara Be'ediyesinden: Tekaüt ve yetim maaşı alanlar mayıs 935 yoklaması için lar ile belediye muh- Madde 1 — Yolk pleri behemehal kendileri geleceklerdir. Gelemiye derecede hasta buluna etireceklerdir. Hariçte bulunanlar — vekâ- vat tarafından bu işi takip ettirecekler- ğgünde ksla.'ık diğeri ılc.trrd,ırlı;n verileci k de mümessiller tarafından imzalı ve iki nüsha da fotoğ- raflı olacaktır. 3 — Mütekait zabitanın, dul kadınla: nin yoklamaları askerlik şubesince y madde ahkâmımna riayet edilecektir. 4 — Yoklama kâğıtları hakkında ayrıca belediyece de araştırma ve soruşturma yapılacak ve bunların hilafı sabit olduğu takdirde tanzim edenler ve şahitleri hakkında ka- nuni takibat yapılacaktır. (850) 1—1474 Ankara Milli Em!âk üdürlüğünden; Metruk« No. 149 ın ve yetimleri- ilacak ve ikinci Umum No. 4/35/1521 Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Ezberci ler yokuşu Hisse miktarı Tamamı Vattarin Hane Hatuniye Kaç taksit olduğu Sekiz sene ve se- kiz taksitle Yukarda yazılı beş oda, iki halâ bir mutbah ve bir pas- dırmalığı (tracayı) müştemil hanenin mülkiyetinin ihale- si 24 nisan 935 çarsamba günü saat 15 te ihale edilmek ü- zere artırma işi on gün uzatılmıştır. İhale bedeli nakten veya ikinci tertip mübadil bonosu ile alınacaktır. İstekli- lerin 300 liralık dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kuru- lan satış komisyonuna müracaatları. (846) — 1—1472 Ankara Milli Emlâk Müdürlüğünden: Aylık icar Muhammen kıymeti Lira K. 20 00 Mevkii Cinsi Metruke No. Yenişehirde 385 Süleyman bey mezarlığı Hane Kaç vL<ıt olduğu nakbuzu ile def- a müracaatları. (845) 1—1471 ilkbahar ve yaz modellerini te V XYAKUKLKYKSRI ZI KUKT KLKLSKLKS KI KI NLT Doktor Ali Maruf Ünver DERİ, FİRENGİ VE BELSOĞUKLUĞU ENİ BAMAERa aa GAAKA İ MÜTEHASSISI F CANİNUNUN n a Gaal . Tabakhane caddesi başında temsil edilen: Hastalarını her gün 9-13 Altıntaş sokak No: 5 J ve 15-20 ye kadar kabul eder, şhir edeceğini sayın YRUNIRSRLRL KIT RLART ZL KLEELELEL KP PELELEİSGET | — SİNEMALAR ı BU GECE SOKAK ÇİÇEĞİ Senenin en şen ve eğlenceli almanca sözlü şaheseri 17 NISAN 1935 ç:.nşul“ Ankara Nafıa Ba ühendisliğin den: 1 — Ankara - Kırşehir yolunun Ank, plânma beş senelik mütemadi tamiratı kapalı zarf usuliyle ek$ meye konulmuştur. 4 2 — Bu inşaatın tahmin edilen bedeli (389320) lira ( kuruş ve beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin len bedeli (23487) liradır. Bu işe aid şartnameler ve evrakı sunlardırı ) Eksiltme şartnamesi b) Mukavele projesi C) Nafra işleri şeraiti umumiyesi çat d) Tesviyei türabiye şose ve kârgir inşaata dair f şartname e) Hususi şartname £) Keşif ve selselei fiat cetveli İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı — 10 lira 32 kurdl mukabilinde Ankara Nafıa Başmühendisliğinden alabi 3 — Eksiltme 22 nisan 935 tarihine tesadüf eden p37f tesi günü saat on beşte Ankara vilayet binasında vilk meni tarafından xapı.acakm. 4 — Eksiltmeye girebilmek için: a) İsteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme ve ihöl kanununun 17 inci maddesine uygun (20262) fira (52 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri. b) Ticaret odasına kayıtlı bulunması, c) Asfalt şoseler inşaatında ihtısas sahibi olduğull dair Ankara Nafıa Başmühendiğliğinden verilmiş ehliyt? vesikasını haiz olmaları veya ihtısası Nafra Başmhhı:nd"' lıı._ın e musaddak bir mütehassıs veya müessese ile W i mesaiyi temin edeceğine dair noterden musaddak t7 tname vermeleri lâzımgelir, 5 — Teklif mektupları ihale günü nihayet saat on döf” de kadar Ankara vilayeti muannlıl». makamında vila) encümeni reisliğine makbuz mukabilinde venlecek"" Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat on be$' kadar gelmiş olması lâzımdır. Postada olacak gecikmel! kabul edilmez. (616) 1—1062 p ah Saçları dökülenler Komojen Kıml“i Saç Eksiri * Saçların dökülmesini gepeklenmesine mâni olt Komojen saçların kökler kuvvetlendirir. ve beslt” Korojen saçların gıdastö” Tabit renklerini bo: Vâtif bir tayihası vardi? Komojen Kanzuk saç e$ ri maruf eczanelerle ıtriy mağazalarında bulunur. LİNİMANTOL KANZUK: ROMATİZMANIN KATı DEVASIDIR. Maarif Vekâletinden; Memurin kanunundaki şeraiti haiz olanlar arasında* müsabaka ile iki memur alınacaktır. Daktilo bilmesi şaft” tır. 22 Nisan 935 saat 14 de imtihan yapılacaktır, Şimdiy? kadar müracaatların hükmü yoktur. Evrakı müsbiteleriy' birlikte Zat İşleri müdürlüğüne müracaatları. (851) 1475 Tashih Gazetemizin 15-4-1935 tâ” rih ve 4925 sayısında Hari” ta Umum müdürlüğüne İ? z (19) kalem mıhaınhış:n*“ Betiiye ksiltme tarihi 25 nisan 194 perşembe günü olması lâ” zımgelirken mürettip hatâ” st olarak 23 Ni ZAYİ MÜHÜR Tatbik mühürümü kaybettim yenisini çıkaracağımdan eskisi- nin hükmü yoktur. Yenişehir: İnkılab sokağı; 4 Arsa aranıyor Kocatepe veya civarında ve- ya Yenişeklede — satılık acaa a. nlışlığa mahal kalmama! ıyor efon izere tashihen ilan olunu!” Ş ANİNLKU Nİ KS NS C TRLOZTRSTL KT NLOTRZL L TLEKİZZTTELRELOLAESALAZLKSDETEKLAKTZLOKLAK LAY ALAY TIELEUETLEYLKLCAZSKTAZYOKZPKTAZ TERZİ CEMAL BÜRÜN 18 nisan perşembe gününden itibaren Ankara Palas'ta müşterilerine bildirir. AEAUKUNDAT SEZEETANEZT A DB N KULÜP BUGUN BUGC Bilmediğimiz bir dünya, göremiyeceğimiz bir hayat, buzlu iklüinler halkinm ateşli sıkları — Kiçkimo Şimdiye kadar çevrilen en büyük macera ve heyecan filmi,

Bu sayıdan diğer sayfalar: