15 Temmuz 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

15 Temmuz 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 TEMMUZ 1935 PAZARTESİ Dl'lşlîı'rlll'ş!vr Kitablar ve kitabevleri Nüfusumuza nisbotle — kitablarımıe aa satış azlığından şikâyet edildiğine tıksıik rasılarız. Ve bu alanda ne kâ- dar geri olduğumuzu anlatmak için nü- fusu bizden az olan Balkan devletleri- nin titajları gösterilir. Meğer kitab satışı işinde en geri olan biz değilmişiz. En medeniğ ve ile- ti kültürlü Avrupa devletlerinden biri saydığımız Polomya'da, bizimkinin İki katr olan nüfusuna ve bu nüfasun — bi- zimkine bakarak çok daha fazla olan aydınlar nisbetine rağmen, kitabların tirajı bizdeki gibiymiş. İşte bir polonyalı yazarın bir bet- kesinden parçalar: “Bir kitabcıya kitab satışlarının ne halde olduğunu sordum. — Kitabına göre, dedi. Büyük sükse yapan bazı eserlerin satıgı S000, 6000 — “efsanevi,, Takkamına yaklaşır. Ortalarına gelince, tiraj 1500 ü pek seyrek geçer. Bu da hakikiğ — satış Ta- kamları sayılamaz. Kâğıd fazlası büyük bir fark yapmadığı için 1000 — 1500 basılan kitabların çoğu ancak 500, 600 tane satılır., JAşağı yukarı bizde de durum böy- dedir, Memlekötte okuma — bilenler sa- ytarnmn yıldan yıla artmasına rağmen, ekonomik buhran ilerledikçe, kitab sa- tışları azaldı, Öyle ki birkaç yıl önce görülen canlı kitab basma İşi, son za. manlarda birdenbire duruverdi. Polonyalı yazar, memleketinde ki- tab satışlarının bu acınacak — halinden bahsettiği yazısında “Halbuki, diyor. Polonyada 10, 11 bin okumaevi vardır. Yalnız bunlar bile, orta değerde bir ye- ni tomanın binlerce satrlmasını sağla- malıydı.,, Ben de, bir zaman önçe, edebiyatın kitab satın alınmak suretile korumma- &ı gerekeceğini anlatan bir yazımda aynı fikri ileri sürmüştüm. Lise, orta okul ve balkevlerininkiler de hesaba katılmak şartile memleketimizde — 3500 kadar işe yarar okumaevi — bulunduğu- nu sanıyorum. Bunların, kendilerinden beklenilen ödevi tamam olarak başara- bBilmeleri için iki şeye ihtiyaçları var- dır; Oturma yerlerinin rahat, temiz, aydınlık ve sıhiğ olması, 2 — memle- ketin biz değeri olan bütün yeni kitab gazete ve dergilerinin burada buluna- bilmesi, Bugün okumaevlerimizin bu iki şartın hiç birine lâyıkiyle suhib olma- dığını söyliyebiliriz. Bit yandan, oku- maevlerinin yapr bakımından — modern bir hale sokulmasına — çalışılırken, bir yandan da, bunların gelişi güzel yığıl- zmış bir kitab deposu halinden çrkarıla- rTak içinde faydalı ve Jüzumlu bütün eserlerin bulunabileceği hakikiğ birer bibliyotek haline getirilmelerine önem vermeliyiz. Yeni cıkan her değerli eserden bü- tün kitab evleri için birer tane alrnma- &r hem bu kitabevlerinin değerini ve buraya koşam halkın — sayısını arttıra- cak ve hem de, satış azlığı yüzünden bugün basılamamış kalan birçok eser- lerin kitab haline gelmesine imkân ve. tecektr. Bit kalkınma devresine girmiş olan kültürümüz için bu, başarılması büyük Faydalar verecek bir iştir. Yaşar NABİ —. — Bir sazlık yüzünden bir- birine giren köy halkı Konya, 14 (A.A.) — Beyşehir köylerinden birinde bir sazlık yü- zünden köylüler arasında büyük bir kavga olmuştur. Kavga sonun- da 22 kişi hafif beş kişi ağır suret- te yaralanmıştır. Hükümet işe el atmış suçlular yakalanmıştır. Kızılviran çekirgeden temizlendi Konya, 14 (A.A.) — Kızılvi - ran bölgesinde çekirge çıkmış ise de yapılan savaş sonunda bu çev- | Te çekirgeden temizlenmiştir. Dünkü İstanbul ga - zetelerinin başyazı - larından özeltler ü te B. Abidin Dü- Cumhuriyet ,,, Almanyada sıyasa tahsili yapmış Bulgaristanın sı yaza doktozlarından B. Asen Bojinofun dünkü Cumhuriyet gâzetesinde Trak yamızı istiyen uzun bir yazısını ele &- hiyor: « Balkanları yalnız — Bulgaristanla Yugoslavyaya — veren bulgar doktorun yazısında samimiğ olmadığını bütün Makedonyayı yutmak — hirsiyle yanan Bulgatistanın bugün Yugoslavyanın e- linde bulunan yerlerden — vazgeçtiğine kömsenin inanmıyacağını İki yıldanbe - râ bulgar — türk dostluğunda görülen gerginliğe bizim değil tamamen ken - dilerinin sebeb olduklarını, başta bü - yük önder olduğu halde bütün türk u - lusu ve türk basınının — Bulgaristana gösterdiği dostluğa bulgarların katiyen layık olmadıklarını, — gene Bojinofun Bulgaristandaki türk azlıklarına karşı yapılan iyi muamele hakkındaki yazı - zısının da yanlış olduğunu türk azlı « ğının Bulgaristanda gördüğü acı mua - melenin apaçık meydanda bulunduğunu ve Bulgaristanla Yugoslavya arasında- ki anlaşmaların hiç bir zaman bizi ei - nirlendirmediğini, çünkü türk ulusu - nun, gerçekten dostlarının dostlukları - na inanmakla beraber, her şeyden ön - ce kendine ve kendi gücüne güven - mekte olduğunu yarzyor. Ve bu yazıların ancak bulgar dokto- runun yazrlarının bir kısmına cevab ol duğunu ve geri kalanına yarın da de- vam edeceğini ilave odiyor.,, z AM AN İzmit — fabrikası, gazete kâğıdını i- yi yapabilirse bundan tam bir tecimel alanda faydalanılabileceğini ve gazete küğıdını ucuz verebilirsek Yunanistan ve Bulgaristanın yakın bulunmamız dola- yısiyle bizden alabileceklerini, oğer bu iki memlekete çıkat yapılabilirse fabri- kanın gazete kâğıdı yapması her iki yönden çok kazançlı ve çok kârlı bir iş olacağını yazıyor. Tan ve Kurun'da başyazı yoktur. Konyada beş buçuk kuru- şa satılan halk ekmeği Konya, 14 (A.A.) — Uray fı - rıncılara halk ekmeği adıyla kilo- su beş buçuk kuruşa bir çeşit ucuz ekmek çıl r. ULUS SAYIFA < İ HABERLER Dünkü spor Çankaya — Gençler birliği maçı Çankaya — Gençlerbirliği dün Mu- hafız Gücü alanında Ankara birinciliği için son maçlarını yaptılar ve birer sa- yı ile borabere kaldılar. Aldıkları pu - vanlara göre Gençlerbirliği bir sayı üstünlükle 1934 — 1935 yılı Ankara a- yak topu birincisi oldu. Bu öncmli maç tam saat 17.30 da Muhafız Güçlü B, Sedadın yargıçlığiy: le başladı. Çankaya takımı: Vensan, Fuad, Abduş, Hilmi, Nihad, Rasim, Mustafa, Fethi, Orhan, Örmer, Osman- dan; Gençlerbirliği takımı: Cihad, Asım, Mitat, Ahımned, Ra- sim Ahmed, — Selim, — Salahaddin, Ali Rıza, Münir, Niyaziden kurulmuş- tu. İlk vuruşu Gençler yaptılar ve 10 dakika kadar aurkası arkasına akınlarla

Çankaya kalesine indiler. Sonra iki ta- kımın baskısı da denkleşti. Bir iki kor ner oldu. Çankaya ve Gençlerin akıncı- ları bu fırsatları kullanamadılar. Yir- minci dakikada dürum değişti. Çanka- ya daha acar oynamağa başladı. Ciahd bir kaç tehlikeli golü kurtardı. En son 24 üncü dakikada bir karışıklık arasın- da tutulmaz bir şütle Çankaya birinci ve sonuncu sayısını yaptı. Bundan son- ra Gençlere bir bezginlik geldi. gelişi güzel oynamağa başladılar ve bölümü 0 - 1 yenilmiş olarak bitirdiler. ..ce İkinci bölümde üçüncü dakikada Gençler beraberlik sayılarını — yaptılar ve bundan kuvvet alarak iyi bir oyun oynadılar. Yirmi dakika kadar süren bu baskı bir sonuç vermedi ve Cençler git- tikçe kesilerek kalelerini koruyamıya- cak hale geldiler. Hele oyunun son on beş dakikasında şampiyon bir takıma yakıştıramıyacağımırz bir duruma düş- tüler. Çankayanın özveren çocukları hep birden ileri atılarak gol yapmak |- çin var kuvvetlerile » Fakat so- nu değiştiremediler. Oyun beraberlikle bitti. Gençler birliğini şampiyon olduğu için candan kutlularız. Ancak, bu tı- kımla Türkiye birinciliklerinde iyi bir sonuç alamıyacaklarını hatırlatırız. Ta- kımı kurmakta yanılıyorlar. - İçlerinde artık emekciye ayrılmaları şart olanlar var, Kulübün yönetim kurulunun tak- hareketleri mr gençleştirmesini ve Türkiye birinci- liklerinde Ankaranın yüzünü — güldür mesini bektliyoruz Altinordu kulübünde Altınordu spor kulübü bu hafta için- de kurultayını toplayarak yönetim k « rulunu yenilemiştir. Kurultay başkan- irğına Dr. Cevdet, Genel kaptanlığa Or- han Şeref, Genel sekreterliğe Osman. sağışmanlığa Muammer ve yönetim di- rektörlüğüne Hamdiyi seçmiştir. Ankaranın ilk spor kurulu olan Al- tınorduya başarilar dileriz. İstanbul — Atina İstanbul, 14 (A.A.) — Tören kısa sürdü takımlar karşılaştıkları zaman İs - tanbul karması şöyle sıralanmıştı. Bedii » Yaşar, Lütfü - Reaşd, Esat, Faruk - Ni yazi, Münevver, Rasih, Şeref, Fikret. Yargıç; Faik Salâhattin. İlk hücumu Atinaldar yaptılar. Yaşa- Tn uzun bir vüruşu topu — uzaklaştırdı Sağdan Fikret'in güzel bir şutu avuta gitti. Oyun ilerledikçe İstanbul karma takımının bundan önceki maçtan daha düzgün ve dinamik oynadığı görülüyor. du. Atinalıdar bu sefer iyi seçilmiş olan hücum hattımızın akınlarını durde — 1k için çok zorluk çekiyorlar. 14 üncü dakikada sağdan Müncvver- le Niyazi'nin paslaşmasiyle kaleye kadar inen top Münevverin ayağiyle Rasihe geçti ve güzel bir eşape ile Rasih bize ilk golü kazandırdı. Oyun sert olmıya başlıyor. Atinalı - lar favullü oynuyorlar. Yarğıçm ceza kararları bir etki gösteremiyor. 24 Üneti dakikada atinalıların soldan bir hücu- mu gırasında açıklarının güzel bir eşa- pesiyle ilk sayılarımı kazandılar. Oyun aynı hızla devam ediyor. Re - şad yaralanarak çekiliyor. 34 üncü dakikada Niyazi çok — güzel bir inişle topu çizgi hizasından ortaladı, Rasihin güzel bir şutiyle karma takımın ikinci sayısı kazanıldı. İkinci devrede rüzgürı ve güneşi ar- kasına almış olan takımımız çok daha vy. gun bir duruma geçmişti. İlk akımı İstan- bul yaptı. Kesilen bu akından sonra ati- nalıların bir iki akınımı gördük Bu devrede İstanbul takımı ağırbasa- rak sonuna kadar egemen oynadı. Fakat fazla gol çıkaramadık. Hüsnü topallryor, Reşad alandan çekildi. Yargıç bu sert Ötey günkü sayımızda — Gazi Eğitlm Kastitüsü resim-iş şudesinin verimil çatışmalarını bildirmiştik. — Yukardaki .-,ın_ıhf bu ıık talebelerinin sezgisini buradaki çok kıymetli ve sanat eseri eşyayı göstermektedir. Altta, göne ve- sim-iş şubesi talebeleri- tarafından oku; bahçesinde yapılan — züzel kulüp — odası görülüyor. oyuna engel olmak için birçok ceza ka- rarları veriyor. Bu devrenin ikinci golü açık bir pea- altıyla 17 inci dakikada kazanıldı. Mü - nevverin bomba gibi bir şutu da dördün- cü ve son gölü kaydetti. İstanbul karma takımı böylece oyunu 4 . 1 alandan ka- sanmış olarak çıkryordu. Galatasaray atletizm şampiyonu Tetanbul, 14 (A.LA) — Dün ve bu - gün yapılan İstanbul atletizm birincdk likleri müsabakalarının sonuçları gua « lardır: 110 metre — engelli koşu: Melih (18,4) saniye birinci, Raşid ikinci, Üç adum; Zeki (13,13) metre birin- ci, Melih ikinci. Yunan usülü disk: — Nalli (36,46) metre birinci, Veysi ikinci. Bu derece yeni Türkiye rekorudur, 10 bin metre: Remzi (34,51,6) da - kikada' birinci, Niyazi ikinci. Bu de « rece yeni Türkiye rekorudur, 100 metre: Beşiktaştan Raif (11.2) birinci, Beşiktaştan Naci ikinci, Fenen bahçeden Müfahham üçüncü. 200 metre: Raif (23,4) birinci, Fe « nerbahçeden Müfahham ikinci. 400 metre: Galatasaraydan Muam : mer (54,4) birinci, Galatasaraydan Ba- ha ikinci, Beşiktaştan Cemal üçüncü. 800 metre, Galatasaraydan — Besim (2,6) birinci, ikinci Ziya, Güneşten Sakd Üçüncü. Disk, Istanbulapordan Veysi birin - el (424) — yeni Türkiye rekoru — ikinci Galatasaraydan Nalli, Gülle: İstanbulspordan — Veyel (13, 87) birinci, Galatasaraydan Naili ökünci 53000 metre, Güneşten Maksud (16,28) birinci, Galatasaraydan Teoharidis Ünine ci, Beşiktaştan Remzi üçüncü, Uzun atlama Beşiktaştan Zeki GAS 49 birinci, Fenerbahçeden Cihad ikinci. Yüksok atlama: Penerbahçedes Ci « had (1.74) birinci, Sedat ikinci, Melih Üçünecü, Sırıkla yüksek atlama: Galatasaray- dan Fethi (3,50) birinci. Bu derece ye- ni Türkiye rekorudur. (4x100) bayrak birinci Beşiktaş (46,Z) ikinci Fenetbahçe, üçüncü Galatasaray. Genol sıralamada Galatasaray 52 pu- vanla birinci, Beşiktaş 46 puvanla ikin- ci, Fenerbahçe 24 puvanla üçüncü, le- tanbulspor dördüncü, Güneş beşinci, L B. K. altıncı geldiler —— ..— Havacılığımıza yardım çalışmaları ilerliyor Tokat, 14 (A.A.) — Hava ku- rumuna yardım yolunda — ilbayın başkanlığında toplanan komite haftada iki kere toplanıp hava tehlikesini bilen üye yazmaya baş- ladr bugüne kadar 7000 liralık yüken kaydedilmiştir. Üye yazrmı devam etmekte ve çalışmalar 'To kat ilinin bütün bağlantısında iler- lemektedir. İzmir hattında işliyen yeni bir vapurumuz İzmir, 14 (A.A.) — Vapurcu - luk sosyetesinin İzmir yoluna ayır: dığı Tarı ı:ıpuııu ilk olarak lima- nımıza gelmiş olduğundan vapuz da dün bir öğle şöleni verilmiştir. Çağrılılar vapurdaki - temizlik ve düzeni beğenmislerdir.. Yeni yatılı okullar Tokat, 14 (A A.) — Kadımpa- zar ve Dökmetepe kamunları mer- kezlerinde köylü çocukları için modern birer yatılı okul vapılma- sına başlandı. lekinin temel taşı ilbay tarafından kon - muş bu törende hazır bulunan köy- küler sevinç gösterisi yapmıstır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler