18 Ağustos 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

18 Ağustos 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 AĞUSTOS 1935 PAZAR v sürn x 4 * Yeni bir adsız Türk tarihinin çok”eski gil- lerinde adları amılan — â0> sız,, latı hatırlarsınız. Türk tarihi- nin yeni günlerine sonsuz şerefler bağışlayan “adsız asker,, d€, halde, gönlümüzde en- seçkin Saygı ve sevgi ile yaşar. u ş'ürkürı efki ve yeni .îıd_,ıılıııııl; nın ad almayışı, bu en buyük ulus adının birimize ve hepimize ye;c— cek ve artacak kadar onurlu ölü: şundandır -i Yeni bır adsızın Türk rumuna kırk bin lira bağışlıya adını gizli tutmasıdır ki hize satırları yazdırıyor. Başka uluslarda el nanı yurd savgası İçİn d"'"l:;r’ ı»kcıgtz—ker destar bilit. Fakat yurdwverlıgıfx" TP çesi, bu bağlılığı ve bu m*;ıı.gıhı çer, yemek yer, neles 4 _;i KAT yapmakuır. Tüı_((uıı o';f';'ılgv!cnn Zolda örverli GÜRÜEİ vapirir. Far b ir b “Mu"dışa.;ııy:ıdını anımi. er- bir hava kır rak ü inde Yacağımız ve ÖğÜ: p mız bir ödev gibi yapıT Irşında bir ulusuz. L Ae y a z Od:dan dolayıdır *'."'?’;ı:,:’,;ğ_ bakanın hava tehlikesin! ok yürt- tan söylevinden sonra bİTÇİ Ai daşların gösterdiği “’;"*dn ayer el açıklığını bu sütun S"k ayrı ve uzun uzun ÖğMe 'ıbrk ba Şimdi de öğdüğümüt v o va kacumuna Kırk Dit ÜTA ÖRE Si değil, 0- yan bir yurddsş"'ı:f;'g;;vim- yeri- nun bu yuürdseverii? S di ne getirirken tuttuğU erdemli y dur. ea Bu adsız yürdseveri" bir tek is i ğ ze- teği, bir tek dileği a!dıfgı]ıfı: Ş;ıl. y teler yazdı: Bu kırk bin ilir: lınacak uçağa Muı!aııy:ng kesinin bağıtlandığı ye' M 'a konulması. | ü Uıg:ı"’ı,ı—k dilek, türkün ı;v;;.lı:: nasıl barışçıl ergelerle hazır" g ğını gösterecek kadar geniş lamlıdır. " a .mA’dım öğreııımıyı.—cegımıı b:) türk yurddaşı, hava kıı!nııı;::”h. in lira bağışlarken savaş K Zlı:dıru)u.-îbürün bir dunyı;a da çe gi i iş oldu. üzel bir ders vermiş O B M. Nurettin ARTAM nütare- di olan İstanbul'lu öğretmenler İzmir'de retmenlerinden 60 Anadolu illerinde kmışlardır. Ban- sehrimize gele- İstanbul öğ kişilik bir grup etüd gezisine vıçı dırma ekspresile tekler ve ıbur.—ıda üç gün k?ıl..c?_l.çf lardır. İzmir kültür direktörlüğü; istanbullu öğretmenlerin karşi- lanması ve gezdirilmesi için bir brogram bastırmıştır. lıe:)î;_i,:.uh',"e ısmsyoıı_undı kark. şılanacaklar, ertesi gün ilk olara Atatürk heykeline çelenk koya- taklar, Burnava Ve lıuı'ırd_clu - ktıllarla liseleri, müzeyi, lî'î:ılîr köylerini, Şaşal kaynağımı, KÜl n ve dilsizler kurumunu, - Atatü ün anasıın mezarını ziyarct :;ideı—. cekler ve bir çelenk koyacaklı ardır. (Anadolu, İzmir) RADYOLAR ANKARA 19.30 - Eğitim saati 19.60 - Musiki Morart: Sonati Ferhunde Ulvi: Piyano 20. - Arıcılık 20.10 - Musiki Mozart: Sonüte Perhunde Ülvi: Piyano 20.30 - Dans musikisi 20.50 - Haberler STANBUL 12.30 H.ıfıif musiki, ve dans musikisi | 18430 Dans müsikisi (plük) 19.30 Çocuk xaati, hikâyeler, Mesut Cemil Ziraat bakanlığı namımna konfe: rans ormancılık hakkında (Necati) Radyo caz ve tango:0r kestra Son haberler, borsalar Siter Solo - #rmeka. SRetli alâklar ları Öğretmen- | İSTANBUL TELEFONLARI: Te e | | Finans uzmanlarının çalışmaları İstanbul, 17 — Istanbul'daki f :ıı finans uzmanları tecim o - byal da tecimerlerle konuşmuş ve dann e arin vergilerin alınma şe- "'îı""; ve formülleri hakkındaki k'ııı:;.ıı ve isteklerini dinlemişler - şi dir. Abdurrahman Naci uçağı B. Abdurrah 20.000 lira i ilk uçağa 20 eylüld ile llğy'de Abdurrahman Naci nin adı konacaktır. Doçentlik sır tetanbul( 17 — Ünivers ık olan sekiz döçentlik için y “,ma sınacı 18 ilkteşrinde vapı - ri lacaktır. Doktorların üsnomal sınıfı 7 — 1000 lira vergi ıel:ıı:::ıln.ıl' sınıfa - İstanbul'da l'ı:ç doktorun ayrıldığı hakkında- ki aytışmalar üzerine İstanbul ta hakkuk direktörü B Talât İ_ııaıı bal cihetindeki doktorlara aid ol mak üzere hekimler odasından önderilen listede hiç bir 'fl"k’"_ :un üsnomal sınıfta gösterilmedi ğini sövlemiştir. Sinanın eserleri onarılıyor İstanbul, 17 — Müzeler yönet rlerin incelenmesi sırasında Mimar Sinan'ın Hırkai €e kendi adına yaptırdığı bi bir çeşmeye rAas! da gesi, tarihiğ ese! âf't :eıı;ni bir okul ve ır. Cami ve okul yangın mış, çeşme harap olmuş, yalnız minare ıığl;m kal- mıştır. Bu minare bir meydan or tasına alınacak ve nnaı“scıık(u Topkapı sarayının Sinan lar_;ı fından yapılan mutfak kısmı ı_; harem dayresi onarılacaktır. 7 bin Hiralık keşif kı—ığıd'—?rı Kültür Bakanlığına gönderildi lamış yanmış ve yıkıl: Oı'muıı» Çifliğinde st Orman Çifliğinde on aydanbderi laranı göl 4 Stajiyerlerin devam etti koyunlariyle tiftik keçileri) raçları ya Yukarda 19 büyük kolda sa) edinmişlerdir. Gençler birinciteşrinde açılaca, izin verilmiştir. Resmimiz bu p pimi, meyvacılık, ormancılık çiçekçilik ıytlan tarım şubeleri işlecine gençler kendileri uğraşarak on ay çalışmışlar ve pratik bilgi ULUS Yeni bir vapur alınıyor İstanbül 17 — Denizcilik sos yetesi İzmir hattında ve yolcu ta şıtında kullanılmak üzere 2000 tonluk bir vapur satın alacaktır. Bir etüd gezisi İstanbul, 17 — Üniversite pro- fesörlerinden B. Kessler, döçent Muhlis Etem'le Anadolu'da - bir etüd gezisine çıkacaktır. Türk vatandaşlığına girenelr 972 kisinin türk vatandaşlığı na alınması Bakanlar kurulunca onavlanmıstır. Bozöyük ilçesinde yapılacak kazı Bozüyük ilçesinin Höyük ye - rinde Bizanslar zamanından kal - dığı kestirilen büyük bir kilise yı- kısı bulunmuştur. Birçok kimseler bulunan bu kilise yıkısında kazı yapmak için Kültür ve Finans Ba kanlığına başvurarak izin istemek Kültür Bakanlığı araştır n yapılan bu başvurma ları incelemektedir. Orduda fındık Ordu, 17 (ALA.) — Yeni fın dık ürünü'üzerinde büyük çalış malar vardır. Ha si dolayısiyle harmanda bulunan fındıklar fabrikalara gönderilme ye başlanmıştır ların iyi gitme Yaban domuzları öldürülüyor Tarım Bakanlığının domuzla - ra karşı açtığı savaşı birkaç sayı önce yazmıştık. Bu savaş için ye rinde.getek olan tedbirleri al mak üzere Trakya, Kocaeli, Egşe ve Balıkesir bölgelerine gönderiler bakanlık uzmanlarından Bay Şev ket Tuncok Ankaraya dönmüs ve buralardaki savaş durumu hakkın da hazırladığı raporunu bakanlı ğa vermii Tarım Bakanlığı bu savasta kullanılmak üzere barut ve patlayıcı maddeler tekitinden 100 bin domuz kurşunu satın al - mıştır. staj gören be$ kız ve kirk e İ ilmiştir. üklerine dair belgeler verilmiş irdi ikleri tarım okulları: Genel ve özel tarım, Hayvancılık; (Kıvırcık, karaman, İnekçilik, atçılık, kümes hağyvanları, süt ve tereyağcılık, peynircilik, ilik, Fidanerlık, kürkçülük ve debagat, tarım ekonomisi, arıcılık, ei SAYIFA 3 — — ——— ——— - İÇ HABERLER 1Ç HABERLER B. Muvaffak Moskovada Moskova, 17 (A.A.) Voks sosyetesi, Anadolu Ajansı genel direktörü B. Muvaffak Menemen- cioğlu onuruna bir şölen vermiştir. Şölende Türkiye Büyük Elçisi B. Zekâi Apaydın, elçilik ileri ge lenleri, Tas Ajansı direktörü B. Doletzky, gazete yazarları, dış ko- miserliği ileri gelenleri ve diğer zatlar hazır bulunmuşlardır Sağlık ve sosyal yardım sergisi Sağlık ve sosyal yardım bakan ğının tıp kongresinin toplandığı lerde sergievinde açacağı bü- yük sağlık sergisinin hazırlıkları devam edilmektedir. Resim, â fiş ve diğer eşya 13 eylülde sergi ye yerleştirilmeğe başlanılacaktır. Halka canli bir surette sağlık öğüt leri verecek bu sergi 1 biri teş- rinde açılacak ve bir ay sürecek - tir. Orman Genel Direk- törünün etüdleri Orman genel direktör - vekili Bay Fahrettin Bük Brüksel'de top lanan ormancılık kongresinden dönmüştür. Verilen bilgiye göre iki gün süren kongreye Fransa or man okulu direktörü Bay Ginye baskanlık etmis ve 14 devlet dele- gesi toplantıda bulunmustur. Kon- #rede ormancılığa ait teknik me - seleler konusulmuştur. Bay F. Bük Belçika ve Fransa'da bulunduğu günlerde genel olarak orman işle ri üzerinde incelemeler de yap mıştır. Hele büyük savaş günle - rinde yokolan Verdun çevresinde ki ormanların nasıl yenileştirildi Sini #özden geçirmiştir. Türkofis Başkanı İzmire gitti Türkofis başkanı Bay Mecdet Alkin ve ofis danışmanlarında Bay Zeki Doğanoğlu İzmir arsıulu sal panayırında bulunmak üzere dün İstanbul yoluyla İzmir'e git mişlerdir. aj gören gençler staj karagül, merimnge garaberlık, tatım ya ecilik, SPOR Üç gencin bisiklet gezisi Bugün sabah altıda Ankara Gücü kulübündeo üç genç sporcu, Hakkı, Osman, Süleyman orta A nadoluda bir gezi yapmak üze bisikletle yola çıkacaklardır. Sek » günlük gezide Konya, Akşehir Denizli, Uşak, — Afyonkarahisar Eskişehir ve Poltalı'ya uğrıyacak lardır. Bisiklet sporunun memlekette yayılması ve bu sporda yükselmiş geneler yetişmesi bakımından Hak kı. Osman ve Süleyman'ı ve onla- ra yol gösteren değerli Ankara Gücü Raxkanımı kutlarız. Yolculuğun sağlık içinde ve başarı ile bitmesini dileriz Türkiye yüzme birincilikleri İstanbul, 17 (A.A.) — Türki ye yüzme birinciliklerine bugün başlandı. Sonuçlar şunlardır: 100 metre: özgür — Birinci l4 tanbul'dan Orhan, ikinci Bandır madan Şakir, üçüncü Kocaeli'den Sıddık. 200: kurbağlama — Kocaeli'den Yusuf, ikinci bul'dan Ömer. 100: özgür (bayanlar) — Bi - rinci Kocaeli'den Muzaffer, â İstanbul'dan Leylâ. 1500: özgür — Birinci İstan bul'dan Halil, ikinci Bandırma' - dan Mehmet, üçüncü Kocaeli'den İsmail, Türk bayrak yarışı — Birinci ls tanbul takımı. Tramplen atlaması — Birinci Istanbul'dan Fahri, ikinci Anka ra'dan Salih, Rasim. Yarışmalara yarın devam edi - lecektir. Orduda spor Ordu, 17 (A.A.) — İlimiz spor yıldız takımı bir maç yapmak üze- re Rize halkevi takımının çağrısı üzerine Rize'ye gitmiştir. Dünkü İstanbul gazeteleri Birinci İstan - üçüncü İzmir'den 3aşyazılarında ne diyorlar? cı.ımhuriyıl te, B. Yunus Na di şunu yazıyor Uzaktan görülen hakikat şudut Bu düelloda İtalya nisbetle çok zayif bir duramda — bulunuyor, İklimin ve gevrenin zorlukları dolayısile İtalyaya göre tek başına Habeşistanla uğraşmak bir mesele sayılabilirken araya İngilte renin de ası durumu bütün bütün zorlaştı adır. İtalya inad ederse İngiltere Milletler —cemiyeti paktınım hükümlerini yerine — getirecek midiri İngiltere bunu böyle — yapacağını çok söyledi. Ve açik — söyledi. hareketine di mez; İngilt ve daha olarak — ilân öderse bit 1 piçleşir ve nihayet ka panır gider İtatyan - habeş anlaşmaz!ı ©0 dokunaklı maçı Sulha anahtır- edemiyecek - olan ce mesele di ğında har şimdi İngi)terenin elindedir lik edecek araç işte bu veya meçdir. Ta, Zaman İdmzalı vezıda da denili- “Devletin hakikt kuvveti anctak feri lerin çalışma ve muvaffak olma kabili yet ve kuvvetlerinin inkişafına istinad eder. Onun için fertlerin yapamıyacağ ı leri behemehal devlet — yapmalıdır kat fertlerin, yapabileceği filem sahıt Muş varsa o fertlerin ve İşlerin de vehemehal korunması elzemdir. Ver yü- ründe her bakımdan yükselmiş, kuvvet- lenmiş kaç millet varsa hepsi bu kuv vet ve itilayı yalnız ve yalnız fertlerin şahsi teşebbüsteki faaliyet ve kiyetine medyutdur. Bu esasi kaideyi, | bu kaldei hikmeti hörh: ke İi ik ölan yüksek tarım enstitüsüne girmek için kendilerine çiftlik yönetgesinden iki aylık erhangi bir işte o ençleri geav halinde göstermektedir lursa olsun, hiç bir vakit nazatı İbret b ntibahdan üzak hulüüdürmümatryız,

Bu sayıdan diğer sayfalar: