19 Ağustos 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

19 Ağustos 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Düşünüşler Yaratıcı mistik aharda Amerikaya Ve .]ı::lıı: yaya yaptığı bir gefıı!ın het larını “Uzakbatı,, isimli bir c:' E toplamış olan Marc C)lı,ıdîı;i v Japonyanın Oşima adası: LAİ hara yanardağında inti n moda haline gelmiş 9lnfuğu y latıyor. Resmi ixııtısukl:fee el geçen yıl bu dağın kraterin dilerini atmış olan genç el kadınların sayısı bııı;ı !_7 ruhi haletin en tipik 0t y şu hadiseye bakmız: Bir l;fçll:r hara dağının tepesinde BöĞÜ den mürekkep bit BrUP. f:yndı'. insan yutmuş olan l_ıvlıf;d Bti yorlarmış. Birden ıçl:rı ğ ü şaka için “kratere kim &0 diye ortaya bir $ÖZ ıtıııbılşrl Üa bulunan gençlerden e AŞ diye haykırarak ceketini Ç l ve kendini, ölümün ağzına Iırııtı:ışr Chadou İ(ılıe::n!înhk srtması ;::ş";:_:ldı K yekzy şaşkınlıg;;:l. gbu zihniyeti oııd.l ne'in bu da batılıların korkuya onlar kapı japon harbr bu ulusun YÜ ler yapabileceğini gös Ölüm korkusu anc runda yer bulabilir. fetciliği burada Y? yaradılıştaki bilmiştir. Japoti SS yı?k ediyor: * BU Ve yazıran ilave 'Wkü Dü sözlere inırııyopru.:ı'ıe;“ıiııi ireştler turu; 3 ian Gt armak, iia Süsiee yi kuş tırmnan adam, s40670 l aln karçısmdaki korkaklığt yü kendini öldürmüş olamazın .|. Bir ulusun, bazi, bö’;yir mle bir gururla, lüzumsuz L götüren fakat, çoğun. ee varmak için ölümü hiçe 5i ’;ın yei bu sayede büyük işler bış; NOĞ zihniyeti mistik inanın © örneğidir. Anaıiol: ö yiğidi, kendinden kıfvvı:ıler üstüne kahram Bi serden geçtilikle ”M"""aiı de bu aynır inan değil miyı Tafkk Bizde zaman umı:;şw iya tehlikeler karşısında TLEni ve şuura geçen bir kıvilcirni Ti ulus aşkını göz ka.maşn:mun gS la tuıu-şruıan bu ınını;h ai uruna yorlcşfîrrnı?yı'ç şi a ll Harb yıllarında, yatan ;ı”.. vi şe atılan aynı! genç. bariş ı'lleıin- da, gene vatan için, d?ğı:ıddl z de kendine düşen Mîw'kıhul e kıntılardan kaçınara", : mek istemezse, ı??'.nckıybolırık ve başarıcı mistiğin * AYŞ yerini en kötü bir ımç):;ıif , tünizmin aldığına deyıa r.NABİ RADYOLAR ANKARA 9.30 - Edebiyat saatİ 1940 - Musiki: Mc. Dowell: Sot Bilder Ulvi Cemal: Piyano 20 Ziraat vekâleti stati 20.10 - Musiki: Plâkla örkestra k 20.30 - Danş musikisi 20.$0 - Haberler İSTANBUL Bayanlar için jimnattr Azade Tarcan Pransızca ders K Ordu saylavı Selim Sıffi can konferanı. Haberler Romen halk havaları örkestrası i dir, Mesut Cemil âllylıı Bedriye Tüzün. Türkiçe sözlü eserler. radyo car ve tan- go orkestraları. Son haberler, borsalar Gaven - kardaşler vt orkeştra- harı. Plâk neştiyatı tar. önserİ x, Bayan Tar- 1 İsteyaço İÇ HABERLER İÇ HABERLER Maısırda türk ürünleri ürünlerimiz tarımsal i 'n”lnemlm ı':?r yogaltım merkezi- 'lçı'r Türk tarım ürünlerinin eski - * öyi bir alıcısı olan Mısır'a denberi bi bi çat Taplma ü in Türkofis esaslı tedbirler al- l adır. Bu yazı Misır'a son yıl - içil ttağımız ârünlerimizi hî ;îırı::&: ı:e bunların artabile- ini anlatmaktadır: “hl:'ı::"r: sıcak bir ülke olması dolavısiyle kabuksuz kuru meyva altımı ötedenberi az olııı_ıkıı N .’;:" Bu yüzden de buranın ıçıfın dıl' ve ceviz satışı pek önemli de Gd nizden Mısır'a gönderi len türlü ürünlerin değer ve mik - tarları her yıl değişmektedir. Kabuklu findık satışımız 933 de 15114 Mısır lirası değerinde 301,518 kilo olduğu halde, 934 de 25,818 Misır Hrası kıymetinde 7971,382 liraya çıkmıştır. — Musırin iç fındık giretine ge - en yıl bütün ülkelerden iği bu madde 7.212 Mısır lira- ::::ğieıriııdı 118,428 kilodur. C“:i:;n'. ceviz, başta Türkiye ol: mak üzere Suriye ve Fransa'dan tılmaktadır. 1930 - 34 yılluın(!ı "lkııııildın satılan kabuklu ceviz : değerleri de yükselmiş da 501.949 kiloluk mısır İirası değerinde olnfı lıı:.l?::lu ceviz çıkatımız 934 fle fi- at yükselerek 482.014 — kiloda 14.299 masır Krasına çıkmıştır. ğ İç ceviz satışı ise yekün olır_ık 1934 de 7040 misir lirası değerin de 128.585 kilo tutmuştur. Salepi salep yalnız Türkiye Misira aa aa igektedir. Önce dukça önemli bir mikdara va - ü Mısır'ın salep yogaltımı son ll madde yerine kola ve vi kimyevi maddelerin kul lanılması yüzünden azalmıştır. Bu Mısir istatistikleriyle de sa- b.m;ıiııır'm salep giriti 1934 yı 2319 kiloya düşmüştür. ımdaiimrük resmi 100 kiloda p'ı.ı'. halinde gelenlerden 4 mısır |i - î:ıı :e toz halinde gelenlerden de 6 mısır İirasıdır. Fiatlar toptan olarak parça ha Hinde gelenlerin uH:ıııızo * 30 mi- r kuruşu ve toz halindekilerin :lıe 40 - 50 kuruştur. Giritin yüz de doksanı parça halinde olmak - tadır. lep: M"ılıvllı:,ın en fazla mahlep satan memleket Türkiye'dir. Mısırın ge- iriti olan il :.:l:î:"T'ürkiyı 1933 de 40 bin 1934 de 80 bin kilosunu vermiştir . — Mısırın mahlep giritinin 1924 esinde fazlalaşmış olıııuı> ma ::lııı sebep lııırııdııı' transit ola- rak Sudan'a büyük miktarda çı kat yapılmakta olmasıdır. Bu ba- lı. dan mahleplerimiz Mııı! piya :;ndı büyük bir rağbet ıbrm'h'ı :., olduğundan "t.:';:'mçg;h lması kabildiy IS:ıı:l:n"l:ı'ry'Oiılıımı seneden sene fazlalaşı ve memlekete :l: mahlep valnız Mrsir'dan tran sit olarak ı'ıtmekşıdıx. , Gümrük resm! 100 ki trası olup fiatlar ©' ısır kuruşudur. Tran başma 8 -9 ku mesır | ”i gına 10 - TÜ Mi sit fiatları 40 okka rus arasındadır. blebi: Kf İ L Mısır hükümetinin ı_sao ı:ı:e" sinde leblebi ve benzeri noh b saireye ait gümrük nınııım'n._ basına 14 misir Ikııı'ıl_ı çıkarı! sı üzerine teblehi #iriti ıııılıvı;" vı— son vıllarda 4 - 5 bin kiloya müştür. yılında 4058 kileya va - | 80-100 bin kilo mah- İSTANBUL TELEFONLARI : B. Celal Bayar döndü İstanbul, 18 — Sovyet Rusya'- ir etüd gezisi yapan Ekonomi Bakanı B, Celâl Bayar Köstence- den şehrimize gelmiştir. Tevfik Fikret günü İstanbul, 18 — Yarın Eyüp'te şair Fikret'in mezarında ölümü - nün yirminci yıldönümü dolayısi- le bir toplantı yapılacaktır. Telefon sosyetesinin alınması İstanbul, 18 — Telefon sosye- tesiyle hazırlanan sözbağı proje - sinin Bakanlar Kurulunun ilk top lantısındı gözd. n geçirilmesi ve salı - günü ihtimali vardır. Ayasofyayı gezenler İstanbul, 18 — Ayasofya müze olduğundanberi kırk bin kişi gez miştir. İstanbula gelecek gezmenler Istanbul, 18 — Çarşamba gü - nü İstanbul'a 500 italyan gezme ninin geleceği veo akşam bun - ların Bursa'ya gidecekleri söyle - niyor; Dün de Orlof yatiyle İstait bul'a 95 amerikalı ve bu gece bir fransız vapuriyle 500 gezmen cel- miştir. Bu ay içinde İstanbul'a bir çok seyyah daha gelecektir. imzalanması Dünkü İstanbul gazeteleri Başyazılarında ne diyorlar? ZAMAN da, B. Velit, kü- çük bayanlarımı- zen bir karatı başyazısında “geçenlerde bazı talebe kızların çok süslenmemek cemiyeti diye bir örgüt — kurmaya kal- kıştıkları haberini ileri sürerek Avru- pada son zamanlarda süs aşırısına karşı bir tepki başladığını, batıda — güzellik yarışmalarına ev kadınlığı" — kitaliçelis gi yarışmaları yapıldıfını söyliyor ve halkın ve hilkatin kadınt kadın, erkeği erkek yarattığı ve her cinsin tabilğ su- rette belli ödevleri olduğunu — ve bun. dan ayrılmalar olsa bile her şeyin yerli yerine dönmeye başladığını yazryor.. dü, B. Asım — Us, KURUN dünya sıyasal va. kalarını gözden — geçitiyor. Danzig » Lehistan anlaşınasında Lebistanın kâr- 1t olduğunu kaydediyor. Ve bir hafta önce Atintda kurulan yunan — dostluk kurumanun bülgerlürca çok önce göz önünde totulduğunu fakat bulgarların yunanlılara da türklere katşın kullan- dıkları dili kullandıklarını yezıyor. Ve haftanın öteki stvasal işlerini inceliyor. « 'e B. Yunus — Na- Cumhuriyet diye bir ulusal turizm bürosuna doğru adlı ve Dr, Muh- lis Ete imzalı mektup vardır. Ru mek- rup sahibi. türizm işlerinin yönetiminin ulussl bir büroya verilmesi ve bu büre. dun töriremi — ilgilendirecek ağrasması Türem geldiğini dir —. —. — Bu yüzden de memileketimiz den yapılmakta olan leblebi çıka tı çok azalmıştır. Bugün Mısır'a leblebi yalnız Suriye ve Türkiye den gelmektedir. Bunlar da tuzlu yarım tuzlu ve tuzsuz olmak üze re üç kaliteye ayrılmakta ve piya salarda bu suretle satılmaktadır. En fazla çıkat yapan Suriye - nin malları kalın nohuttan - olup ince nohuttan girit yapılmamakta- dır. Çünk ince bohuttan - Mısır'da k we weuaz leblebi yanılır. her şeyle Aylemekte- Fiatlar, Surive mallarının sif İs- kenderiye 20 95 ineilis Eeasıdır. lc vivasa Firtları 44 okka başıma 6 - 8 mısır kuruşudur Yabani domuz derileri ve kılları Orman çiftliği direktörlüğü ürünlerimize zarar verdikleri için açılan savaşla öldürülen yaban domuzlarının derilerini satın ala - cağını bu savaşların yapıldığı böl- gelerdeki tarım direktörlüklerine yazmıştır. Baska hayvan derilerin- den olduğu gibi domuz derilerin- den de birçok değerli eşya yap - makimkânı vardır. Hele domuz kıllarından yapılan fırçalar piya: sada pek çok aranmaktadır. İlk öğretmen okullarına alınacak talebeler Kültür Bakanlığı 1935 - 1936 yılı için ilk öğretmen okullarına parasız yatı talebesi almak üzere kültür direktörlüklerine bir genel ge göndermiştir. Kültür Bakanlığı ilk öğretmen okullarına gireceklerde genel şart- lardan başka şu sıfatları aramak- tadır.: a) Ulusal karakterinin iyiliği öğretmenler kurulunca saptanmış bulunmak, b) Tinel ve bedensel sağlamlı- ği okul doktoru tarafından rapor- la bildirilmek. Şehit çocuklariyle yetimler okula kabulde üstün tutulacaklar. dır. Ordu evinde şölen ÜÖteygece Orduevinde 33 suba- yımızın çocuğu sünnet edilmiştir. Bunun için sabaha kadar — süren bir şölen verilmiştir. Orduevi di - rektörlüğü bu eğlence için İstan - bulun tanınmış orta oyuncu ve hokkabazlarından bir partiyi An- kara'ya getirmistir. Subaylarımız ve ayleleri kendi aralarında iyi ve güzel bir gece geci erdir. Bu toplantının güzeliliSini ve özlüğü nü sağlayan evin değerli direktö: rü Bay Cemal'i kutlarız. İzmir'de satılan üzümler İzmir, 18 (A.A.) — Piyasanın açıldığı üç gün içinde borsada beş kuruştan on dört kuruş ön paraya kadar £688 cuval üzüm satiİmenter Gündelik EĞE ÜZÜMLERİ (Başı 1 inci sayılada) bir krediyi, verilen bir sözü iyi kullanarak türk ırasının -sağlam- Lığını o gösterecektir Türk tecimerlerinin ağır — bir ödevi daha vardır. Geçmiş zaman- ların başı boş bıraktığı her çeşit insanlar, ürünleri n yabancı memleketlerde sürümünü kıracak bircok şeyler yapmışlardır. Bunla- rı düzeltmek, türkün arı ve m. t trasını tanıtmak ve bu ıra üzerin - de en geniş güveni yaratmak bu günün çıkat tecimerlerine dü- müştür. Kendilerine, saygılı — olduğu kadar ağır bir iş seçmiş olan * cimenlerimiz üzerinde bu kadar genis düsündüdümüzü söyledik ten sonra İzmir kuru meyvacılar birliğine diyebiliriz ki: Evedi verdikleri kararla türk çoğaltmanının zararlanma sına im- kân yoktur. İlk fiatla bizden mal alanların da bizim piyasalarımıza olan güvenleri korunacaktır. Bu ergelerle üzüm Fiatlarının birinci karardaki dereceden asağıya in memesi icin genis tedbirler alın- mağa haslanmıştır. Şu halde kuru meyva birliğin deki tecimerlerimiz. son yanlış kararlarından dolayı belki biraz zarara uğrıyacaklardır. -Ancak yanlış kararın alımışında haysiyet ve şereflerini kırıcı bir. ma hiyet olmadığına biz ne kada: sevinivorsak kendilori de o kadar övünebilirler. Kamâl UNAL SAYIFA 3 SPOR . .. . Dinarlı, Mülayim . ı pehlivana yenildi İstanbul, 18 (A.A.) — Bugün hava kurumu tarafından hazır!a- nan güreş yarışmaları arası'nda Amerikadan dönen Dinarlı W metle baş pehlivanlardan Möülâ- yimin güreşi de vardı. 17.20 de başlayan güreş 45 dakika sürdü. Bu zaman içinde Mülâyim pehli- van üstün bir güreşle önürde ini bastırdı. Sonuçta puvan hesabi vle kazanmış sayıldı. Türkiye yüzme birinci- likleri sona erdi Dünden kalan yarışmalara de. vam edildi. Sonuçlar: . 200 metre özgür — İstanbuldan Halil birinci, Kocailinden İsmail ikinci, Bandırmadan Cevad ücün- cü, 100 metre - sırt üstü — İstan. buldan Agâh birinci (Yeni Türki- ye rekoru), Kocailinden Ali Hay. dar ikinci, Bandırmadan Şamil ü- çüncü. 400 metre özgür — İstanbuldarı Ralil birinci, Bandırmadan Cevad ikinci, Nocailinden İhsan üçüncü. 4x200 bayrak — İstanbul bi. rinci, Kocaili ikinci, Banduma ü- cüncü, Genç takımlar arasında Dün Kırıkkaleye giden Anka- ra Gücü küçükleri orada yaptıkla. rr maçı 2.3 kasanmışlardır. Altın- ordu — Gençler birliği genç ta. kımları arasında da bir oyun ya- pılmıştır. Ankara kulüplerinin son gün- lerde genç sporcuları yetiştirmek yolundaki çalışmaları yarın için bize çok umudlar vermektedir. Dün Ankaradaki oyunu görenler hele Kırıkkalede büyük oyuncu. larla kuvvetlendirilmiş takımı ye- nen ankaragüçlülerini seyredenler birinci takımlar oyunlarından çok zevk ve heyecan duyduklarımı söy. lemektedirler. Dün Ankarada genç — takımlar maçlarından başka spor hareketi yapılmamıştır. Türk balıkçılığı örgütleniyor Bir zamanlar iç piyasa için üs- nomal bir önemi olan ve hattâ çı. kat ürünleri içinde de son yıllara gelinceye kadar büyük bir yer tu- tan türk balıkçılığı birkaç yıldır bir buhran gekirmektedir. Bu bul ranın türlü sebepleri vardır. Bun- lardan biri, balığım avcr — için mal olduğu değerle satışta elde edilen fiat arasındaki denksizliktir. He. le sürümün ve Fiatın avcıyı kan- dırmadığı zamanlarda piyasaya gelen balıkların yarısı denize dö. külmektedir. Bu durum karşısında türk ba- lıkçılığının düzenlenerek balığın çıkat maddeleri arasında memle. kete para getirir bir mal yapılma- sı, hiç olmazsa iç piyasada geniş bir sürüm elde edilmesi ekonomi bakanlığınca bir mesele olarak cle alınmış ve çıkatı. örgütlendirme direktörü B. Servet Berkit bu işi incelemek üzere İstanbula gönde- rilmiştir. Ankarada toplanan son tecim ve endüstri odaları kongre- si de türk balıkçılığının gelişmesi için gerek olan tedbirlerin alımma. sını dilemişti. Bakanlık bu isteği de göz önünde bulundurmuş ve bunların meydana gelmesi imkâ- n olup olmadığını araştırmıştır. İstanbul, türk balıkçılığının tek ve en önemli merkezi sayılabilir. Bu. rada balığın avlanması, taşırma şartları, kredi ye satış durumları, tuzlama, dumanlama, — konsevre yapma şekilleri ayrı ayrı incelen. miştir. Fiatlar Üzerine etki yapan aj ve halat fabrikaları, tuzlu balık fgc_ılırı işleri de gözden geçirilmiş. tir. B. Servet Berkihn, hazırladığı vaporu bakanlığa vermiştir. Eko- nomi bakanlığı pek yakında türk balıkçılığını kurtaracak önemli ' » - rarlar verecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: