20 Ağustos 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

20 Ağustos 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 AĞUSTOS 1935 SALI Boluda parti işleri ve bayındırlık Bolu ve ilçelerinde Halkevi, Parti, pray ve spor işleri dikkat gözümüzü gekecek bir alanda İleri gitmektedir. N Parti yönkurelu düzenli toplantı- kartını yaparak temiz yurd ve Parti iş- lerini birbitlerini severek ve sayarak sanmadan çalışmaktadır. Parti başkanı ilçe ve kamunları dolaşarak Parti işle- rinin teftişini bitinmiştir. Bu yıl il ve ilçelerin parti kongreleri olmıyacağın- dan köy ve kamım kongrelerini bizzat yönetmek ve yakından partili arkadaş- karla görüşmek üzere ve eylül içinde Başlıyacak olan köy ocakları ve kamun Karının kongrelerinin hazırlıklarına baş hanmış, il yönkürulu arkadaşlar bu iş- lerde ilgili ödevler almışlardır. Hal - kevleri ilçelerinde de ilerleyiş yolunda gitmektedir. İlbaylığın her ilçesinde a- çılan Halkevleri Bolu ilinin ber tara - fında beden ve fikir çalışmalarını do - Burmuş ve kaynaştırmakta birbirleriy- le yarış edercesine çalışmaya koyulmuş lardır. Gerede Halkevinin sporcular — için Esentepede yaptığı büyük pehlivan gü- reşinden ve Esentepenin namlı çamla - uray bahçesinde halk çok eğ- Halkevimiz musiki ve #por örgütü- nü tamamlamışlardır. Her ilçede bando takımları alınmış ve spor gereci tamam- lanmakta, gençlerin bu alanda ilgileri- ni artırmak için Halkevleri yönkurul - ları gençlerin heveslerini artırmak için elden geleni esirgermemektedirler. Dür. ce ve Gerede ilçierimiz yeniden birer bando öğretmeni getirmişlerdir. Bolu Halkevi yeni bir broşür çı - karmaktadır. Bu broşürde Bolu i! ve İlçelerini tanıtacak tabiiğ güzellikleri- ne, mimariğ değeri olan eski eserlere Hususiy- Ait fotoğraflar bulunacaktır. ke eşsiz (Abant) gölünün bir çok İo- toğraflarını bu broşüre koyabilmek için Halkevi tarafından özel bir fotoğrafçı Kgönderilip aldırılmış olan Abant gölü- nün eşsiz panoramasından elde ettiğim bir panoramayı gönderiyorum. H ve ilçe şarbaylıkları fenniğ ka- nara, eyi su getirmek, şehrin plânını ve elektrik ve hal binalarını yaptırmak gi- bi şehrin bayındırlık işlerinde ve halkın içtimal ve sıhhiğ ihtiyaçlarını bir an €vel önlemeğe var kuvvetleriyle geceli Bündüzlü çalışmaktadırlar. Bu mühim işlerden her ay birisinin bittiğini gör- mekle iftihar duyuyoruz. Uray büdee- lerinin finansal — kudretlerinin — azlığı ra ile çok iş görmek başırımında şarbay ları birbirleriyle yarış yapmaktadır. İl şarbaylığı bir yıla varmayan — kısa bir zamanda her urama birer havuz ve 5000 lira harcıyarak getirttiği sudan pek çok çeşmeler yaparak susuzluktan — sıkıntı çeken işyarlar üramı olan Tabaklar ura- mı halkını sevindirmiştir. Hükümet binasının yeni okul ve ba- sımevi, subay yurdu ve hattâ hasta yur- bu sudan sağlanacağı umulmaktadır. Şarbaylık bu yolda tetkikatını yaptırmaktadır. 5000 lira harcamakla Bolu şarbayının vücu- da getirdiği ve açılma töreni bir buçuk ay evel yapılan fenniğ kanara cidden görülmeğe layık bir tarzda fenniğ ve temizdir. Nümune olacak kadar kasab- ların her törlü ihtiyacını temin etmiş- dunun su ihtiyaçlarını da alan çocuk bahçesinde ço- cukları eğlendirecek her türlü fenniğ oyuncaklariyle cumuriyet çocukları se- vinmişlerdir. Yakında — hal binasının döşeme kısmı çimento ile halk sebzelerini toz topraksız ve temiz olarak alacak yiyecektir. Bu şerefli s&ıh- hiğ ihtiyacın bir an önce yapılmasını şarbaylıktan rica ediyoruz. Gerede şarbayı kasabanın — plânını yaptırmış olduğundan — yeritilmesine başlanmıştır. İki han satın büyük caddeyi açmıştır. RBu caddeye gürel bir otel ve gazino yaptırılmakta. dir. - Düzce şarbayı elektriğini büyül- mekte, Asar suyunu tasfiye ettinerek şehre bol su vermeğe çalışmaktadır. Mu durnu ve Göynüğün şarbaylıkları kent. derini elektrikle aydınlatmak piojele - rini yaptırmışlardır. Katabaya iyi su getirmek için her iki kaza — şarbayları çalışmakta, Mudurnunun başladığı su işi tamamlanmış ve bu mevsimde susuz kalan Mudurnu bol suya kavuşmuştur. Göynük şarbayı da yeni bir uray binası yaptırdıktan sonra su işire başlamış ya- kında bitecektir. Bu işleri başarmak için Düzce ve Güynük urayları Uraylar Bankasından ödünç para istemişlerdir. Alıçakoca şar- bayı da iki caddenin kaldırımını yap - tırmış, spor alanını yaptırmakla uğraş- maktadır. İlçebaylar bu işlere çok ilgi döşenecek alınarak Bolu, Rize ve Çankırıda maçlar Bolu, 19 (A.A.) — Dün Düzce hal- kevi takımı ile Yeşilova ve Abat karışık takımları arasında iki bin seyircinin &- nünde bir maç yapıldı. Düzce sporenları bire karşı iki ile üstün geldiler. Seyirciler maçı heyecan. la seyrettiler ... Rize, 19 (A.A.) — Dün Orduyıldız spor takımı ile halkevi sporcuları ara- sında bir maç yapılmıştır. Büyük bir seyirci yığmı önünde ya pılan maç, heyecanlı olmuş halkevi ta- kımı sıfıra karşı üçle orduluları yen- miştir. Dün Ankaranın Çankaya takımı ile Çankırı sporcuları arasında — yapılan maçı sıfıra kargı beşle Çankaya kazan- mıştir Romanya bisiklet turuna gireceğiz. Bisiklet federasyonu, bu ayın 25 in- de Romanyada yapılacak 1725 kilomet- relik büyük Romanya turuna girmek i- çin yapılan çağırıyı kabul — etmiş ve sekiz bitikletçiyi bu yarışlara gönder- meğe karar vermiştir. Gidecek bisikletçiler, yirmi gün ön- ce memleket içinde yapılan 3300 kile- metrelik türne ile bu tutne sırasında yapılan yarışlarda iyj derece — alanlar arasından seçilmiştir. Gerziye Ankaradan girecek olan bi. sikletçiler, dün akşam İstanbula - git- mişlerdir. İzmir ve Kecaeli bölgelerin: den girecek olan bisikletçilerle birlik- te İstanbulda iki gün antrenman yap- tıktan sonra ayın 21 inde Romanyaya gideceklerdir. Bu işle uğraşanlar, Anadolu turun- da bisikletçilerimizin saatte — ortalama 30 kilemetre yaptıklarını, Balkanlarda en üstün durumda sayılan bulgarların ise, Bulgaristan turunda saatte ortala- ma 27 kilometre aldıklarını Heri süre. rek Roemanya turunda bisikletçilerimi- zün başarılar elde edeceği kanağatında bulunmaktadırlar Denizli bisikletçileri turnelerini bitirdiler Denizli, 19 (A-A.) — Halkevinin tertib ettiği 2168 kilemetrelik bisiklet türnesini bisikletçiler başarı ile biti- verek şehrimize dönmüşlerdir. Bisikletçiler, gezileri - sırasında, POLİSTE: Metresini yaraladı Kütahyalı hamurcu Mustafa dün dostu çerkeşli Feridenin kendisini eve almamasına kızarak kaba etinden bı- çakla yaraladığı anlaşılmış ve hamur- cu Mustafa yakalanarak tüzeye veril- miştir. Kadın yüzünden kavga Dün Konyalı kuyumcu Rifatla bak- kal İbrahim arasında kadın yüzünden kavga çıkınış ve Rifat İbrahimi sopa ile başından yaralamıştır. Polis suçlu Ri- fatı yakalayarak tüzeye göndermiştir. RADYOLAR ANKARA 1930 - Çocuk saati 1940 - Müsiki: Haendel: Sonate Edip Sezen: Violensel Ferhunde Ulvi: Piyano 20. - Şairin saati 20.10 - Musiki: Bellini: Muhtelif parçalar. Brahms Ferhunde Ülvi: Piyano 20.30 - Dans müsikisi 20.50 - Haberler İSTANBUL Almanca dere Karmen opera Eğge caz türkçe sözlü eserler 2015 Nihad Esengin, saksefon solo 2030 Stüdyo orkestrası 21. Redyo caz ve tango orkestra- ları Son haberler. Borsalar. Şehir tiyatrosu artistlerinden L Galib, konuşmalar. 22 — Plâk neşriyatr ——— Ankara, Bursa ve Balıkesirde koşular yapmışlardır. Bisikletçilerden Halit, Ankara ya- rışlarında üç metre larkla ikinci, Bur- sa ve Balıkesir yarışlarında birinci gel mişlerdir. Bisikletçileri gençlerimiz, saylav- Tarımızla, parti, halkevi ve uray — baş- kanları, kurumlar oruntakları Buldan- dan 161 bisikletçi de saray köyden kar- şılamışlardır. Bisikletçiler şehirde de halkevi tarafından coşkun bir surette karşılanmış ve alkışlanmışlardır. Hal- kevi adına verilen söylevde — gençlerin başarıları övülmüştür. Dün akşam şereflerine halkevinde bir şölen verilmiştir. 18.30 18.50 1945 21.35 2145 P AYIFA 5 Bolu'nun en güzel yerlerinden biri olan Abat gölünün genel görünüşü BİBLİYOĞRAFYA —rnvrrmmmm VARLIK Bu değerli sanat ve fikir dergisinin SI inci sayısı Yaşar Nabi, Sabri Esad, Abdülhak Şinasi. Ahmed Hamdi, Ca- hid Sıtkı, Ahmed Muhih, Andrt Gide, Fuad Ömer, Reşat Cemal, Behçet Ke- mal, Sabahaddin Ali, Ercümend Beh- zad ve Said Faik'in şiir, hikâye, ve ma- kaleleriyle çıkmıştır. Vedad Nedim'in *“Kör,, isimli çok güzel piyesinin tefri- kası bu sayıda da devam etmektedir. Gitgide daha büyük bir olgunlukla ne- şir hayatına devam eden Varlık edebi- yat ve fikir okurları için dikkatle takib edilecek bir dergidir. Tavsiye ederiz. Tanesi 15 kurustur. Yeni Adam 8 ağustos tarihli 84 üncü sayısı çık- mıştır. Bu sayıda İsmai) Hakkı; devı rimli okulu istiyoruz, gençler için bü- yük tehlike, kanaat hırsızları, gençler için en büyük tehlike, Vahdet Gülte - kin daireler, arsrulusal yazmanlar kon- gresinden bazı söylevler, şehir ve köy, istiklal bayramı ve amerikan fikri, gıya- sa acununa bakış, kültür tetkik ve ten- kidleri, riyaziye ve hayat, Zahir Sıdkı; yolumuz açılryor, İffet Örmer; görü - nenler ve görünmeyenler, Bu değerli fikir dergisini okurları- mıza tavsiye ederiz. Tanesi 10 kuruş. Havcılık ve Spor Havacılık ve Spor'un (149) uncu sa- yısı günün bavacılık meselelerini ince- leyen yazılarla dolu olarak çakımıştır. Abidin Daverin, Şakir Hazımın, Ahmed İhsan ve Hikmet Hayrinin yazılariyle modelcilik ve süzülme, yelken uçuş - larına ait yazılar çok ilgi uyandıracak faydalı konulara temas etmektedir. Bü tün okurlarımız bu dergiyi görmelidir « ler. K:ıt% alıâka Yenişehir Meşrutiyet caddesindeki bir numaralı Sümer bakkal dükkânımı L 7. 935 gününden itibaren Ankarada Saman pazarında Sümer pazarı sahib- leri Bay İzzet ve Ali Rızaya içindeki malleriyle bilcümlesini ciro ve terket. tim, sattam, Mezkür dükkânla hiç ala- kam yoktur. Yenişehir Sümer bakkal sabıkı sa « hiblerinden Esad karşısında çalışmalarını artırarak az pâ- Levis ve İren Yazan ; Pol MORAN Türkçeye çeviren: Wasuhi BAYDAR Levis, çok sevmekle beraber, arkadaşı - nın surat :inıısmdın hoşlanırdı. Gülümse. di. Çünktü prensin iş yapıp para kazanmak hakkındaki gizli merakını biliyordu. Bu iş - lerin yersizlikleri ne kadar belli olursa prens de o kadar'çok onların üstüne düşerdi. Levis de öyle... Fakat Levis'in başardığı işler Val- dek'i yıkardı. Ona, her valşiı. ertesi ııbıh için, bir milyon lazırıdı. Levis cevap verirdi: “Ben,, kapitalist aramakla vakit geçıme_ğı me, gider, deha az zamanda parayı kendim zanırım,,. Bunun sebebi Levı'xluı. muzip, yahut iki yüzlü olmasından değildi. Fakat, aymı okullarda geçirilmiş — çocukluklarına, aynı zevklerle geçirilmiş gençliklerine kar - şın onunla dostları arasında doğuşunun an- '.tmızıığı vardı. Anası tarafından fransız ©lan Levis, daha kollejde iken ölen ve kendisine yalnız az para değil — denildiği . ne bakılırsa — parasızlrğa çare olarak biraz göstermektedirler. Tefrike A eeei eli yahudi kanı ile çok Jüks bir ömrün görenek- lerini de bırakan bir Belçikalı bankerin, ev- lenme dışında doğmuş, oğlu idi. Levis ana- sını hiç tanımamıştı. Hizmetçiler tarafın- dan büyütülmüş olduğu için on!ardan düşün- ce erkinliği, beceriklilik ve kötü görüş ders- leri almış ve bu hal de ona, çok genç yaşında, acı çekmeyi ve çektiği acıların da öcünü al- mayı öğretmişti. Acı uyanışlarla tuhaf bir iş romantizminin salgınlaştığı 1920 yılında, Levis, bir asır kadar önce Balzak'ın “Bank piçi,, adını vermiş olduğu tipin eşi idi. Bu - nunla beraber Valdek, Monjiskar, lgılboı Leonardino ona içtem olarak bağlı idiler. Hayranı oldukları kadar, herhangi alanda olursa olsun, onu kendilerine örnek tuta - mayacaklarımı da biliyorlardı. Onu kııkını.ln bir takımları, gittiği yere kadar Bit- meyi denediler; bu kendilerine pahalıya mal oldu. Koyunlar, keçilerin ardından buz üs- tünde ilerlemek isterler, fakat daha ağır olduklarından buzu kırar ve suda boğulurlar. Levis dostlarını sık sık görürdü, daha doğ- rusu onlar onu ararlardı. Onları sever miydi? Onları kaybetmekle çok acı duyar, fakat ez- mekten de kendini alamazdı. Zekâsı, cinsi kuvveti, yaşama insiyakı bakımından onla- ra üstündü. Bunlar öyle vasıflardı ki, gü - — zel veya zengin ötekiler, en yüksek Tanrı vergilerini yok ederlerken, onu hayat bun - ları geliştirmek zorunda bırakmıştı. Onlara hizmet etmiş olmak için kendini güçlüklere ve belki tehlikelere atabilirdi. Fakat, aynı zamanda, keyfine bağlı olduklarını hisset - mekten de hoşlanmaz değildi. Onları oyun- da yener, metreslerini ellerinden alırdı ve bu küçük intikamlar onu iyice yatıştırmış ol- Maksızm, en az on iki yıldanberi, böylece Yyaşayıp gidiyorlardı. Madam Manyak bağırdı: — Valdek, ve siz Levis, yeter artık! - Madamın evinde para işi konuşulmaya - Cağı — nizam böyle idi — bir kere kararlaş- tırılmış olduğunu hepsi bildiği için görüş - Melerin şekli hemen değişti. , İhtiyar bir beyinsiz: “Elzi'de hoşuma giden şey onun sözlü bir antoloji, bir kro - nik olmasıdır,, derdi. Biri sordu: — Harbtanberi insanların, günden güne, daha kötü seviştikleri doğru mudur? Madam Manyak cevap verdi: — Sevgili, bahtsız Ebrar'ın bu konu hak- kında ne dediğini hatırlarsınız.. Bir çok kişiler, madamın böyle saçları öndüle, ayrılmış olduğu cemivet adamı icin bu lııdı_ır_iyi yapılı ve — Marbo'nun dediği Zibi — iyi yapılılara karşı bu kadar bağlı ol- masını Adfnünür.. sonra, Levis'in ona, onun flı_l._evııe karşı, bütün bunlardan dolayı, ilgisiz kalamıyacaklarına hükmederlerdi. Bundan başka onlar, çoktanberi birlikte idi - ler. (Bu başlangıçta bir sebeb değilse de za- man ıış_ukıe. en iyi sebeb olur). Sonra da, Les_-ıı güzeldi. Elzi onun kadar ince değilse de ince zevkli idi; eğlenceden, güzel giyin - mekten çok hoşlanırdı. Dostlar: “Levis ona, bi_r_ıırhoşm sokak fenerinden ayrılamadığı gibi bağlıdır.,, derlerdi. İçtem hayatında pek îok vmhıf:lılılırı ve oldukça buluşları vardı. ı:ı:;:'uboînhğ;. para harcamaya ve gü- M lara karşı dayanılmaz eğlimleri ol- duğunu bilirlerdi. Te Görüşme devam ediyordu. Prens dö Valdek söylüyordu: — Sevişme artık bizim o bildiğimiz iti - nalı endüstri olmaktan çıktı. — Her şey için öyle. Kimsenin vakti yok. — Unutuldu. Elzi Manyak söze karıştı : — Ben, kayıdsız erkekler olduğunu san mayorum, Kadınlar beceriksizleştiler, (Sonu var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: