22 Ağustos 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON ALTINCI YIL. No: 5054 Gündelik KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR Kültür Bakanlığı son aylarda, eğitim ve öğretim alanlarında ge- niş bir araştırma ve inceleme ya - pıyor. Bay Arıkan'ın çalışmaları üzerinde gazetelerin vermekte ol- dukları haberler; bir ana prog - ramla yapılan bu araştırmaların bize gelen günlük parçalarıdır. Bunları sürekli okumayanlar veya bügün okuduklarını dünün haber- lerine bağlamıyanlar belki bu ça lışmaların toplu bir ergesi oldu - ğunu sezmiyeceklerdir. Kültür Bakanlığı, ilk önce bü tün bakanlıklardan öğretim üze- rindeki düşünüşlerini sordu. Dev- let örgütlerinde yer alacaklar hangi vasıfta yetiştirilmelidir. Bir çok devlet kollarının yaptığı hiz- metlerden iyice faydalanması icin ulusa hangi derecede bir eğitim verilmelidir. Sıyasal hakkını kul- lanırken, ekonomi alanında çalı - şirken, tüzel işlerini kovalarken yurddaş en az neleri bilmelidir. Kamusal sıhati korumada, sosyal hayatı ilerletmede devletçe alma - cak tedbirlerin ana çizgilerine uyabilmesi için yurddaşı yetiştir me prensipi ne olmalıdır. Bütün bunlar üzerinde bakanlıkların ve- recekleri cevablar çok faydalı olacaktır. Birçok öğretmenlerimizle okul- larımız da, şu günlerde kültür ba- kanlığının geniş sorularına cevab- lar hazırlamaktadırlar. Bir,öğret- men ders yılı sonunda veya her hangi bir teftişle birlikte kendi görüşlerini, bağlr olduğu yere bil- direbilir, ancak bakanlığın bu yıl birçok öğretmenlerimizden sor - dukları, daha geniş ve ileride alı- nacak karar'ar için çok önemlidir. Kültür iş erimiz üzerinde, yal- nız devlet örgütiyle öğretmen kadrosunun ilgisi yeter diye dü - şünecekler hemen yoktur. Yurd - sever karakteriyle her türk - kül - tür işleri için de bütün ulusal ça - lışmalardaki özverili ilgisini esir- gemez. Ulusal çalışmamızın en büyük ve en geniş kadrosu, Cumuriyet Halk Partisidir. Parti, devrimin başındanberi bütün yurddaşların yalnız sıyasal kınavlarını başarılı yapmış değildir. Kültür ve eko- nomi alanında da yurddaşlar dü- şünüş ve duyuşlarını Parti çevre - sinde toplamışlar ve bir prensip içinde genliğe ve yüceliğe doğru atılmışlardır. Geçen mayısta Parti dördün - cü büyük kurultayı son programı onadı. Ulusal eğitim üzerindeki ana fikirler bunda daha geniş ola- rak saptandı. Kültür Bakanlığı da araştırmalarını bu ana - fikirlerin hayata geçmesi için yapıyor, bü - tün incelemeler, çabuk ve çok ve- rimli tedbirlerle programın yeri - ne getirilmesi yolundadır. Kültür Bakanlığının bu çalışmaları üze - rindeki yurddaşların geniş ilgisi, birçok yollardan daha faydalı bir şekle sokulabilir. Gazeteler bunla- ra çok yer ayırabilir ve ilgilerin hı- zını artırıcı tedbirler bulabilir . Bakanlık da, kendi uııııınla' rının yurd içinde yapacağı geniş değetlerle her yerin özel düşünüş ve duyuşunu toplayabilir. Arsıulusal teknik icabların biz- de nasıl yeritileceği bütün bu araş- tırmalardan sonra ortaya konmuş lacaktır. B Kamâl ÜNAL ULUS Köylülere arıtılmış tahıl dağıtılacak Yeşilköy tohum arıtma istas yonu tarafından arıtılan tahılların çabucak üretilip bütün Trakya çilt- çilerine dağıtılmasını sağlamak için Tarım Bakanlığı şeker fabri - kaları tarım genel direktörlüğü ile anlaşmıştır. Şeker fabrikaları köy- lülere dağıtmak üzere çiftliklerin- de pancar tohumu yetiştirmekte - dirler. Pancar ekilen tarlaları din- lendirmek için de ertesi yıl bura- lara tahıl ekilmektedir. Bu tahı! ların tohumları Yeşilköy arıtma istasyonundan alınacak ve üretil- dikten sonra köylülere dağıtıla - caktır. .— B. Celal Bayar İzmire gitti İstanbul, 21 (Telefon) — Eko- nomi Bakanı Bay Celal Bayar İz - mir sergisinin açılış töreninde bu hanmak üzere İzmir'e gitmiştir. Bakanın yanında Sümer Bank ge- nel direktörü Bay Nurullah Sü - mer'le bazı gazeteciler vardır. Finans Bakanının etüdleri Istanbul, 21 (Telefon) — İs - tanbul'da bulunan Bay Fuad Ağ - valı yetkili finans işyarlariyle gö - rüşmekte ve vergiler yeritilme şe - killeri üzerinde düşüncelerini öğ- renmektedir. Bakan en çok ka - zanç ve muamele vergilerinden yapılan şikâyetler hakkında bilge istemiştir. Maden kömürleri- miz Avusturyada da satılacak Viyana'da iki Avusturya fir - ması türk maden kömürlerini al - mak istemektedir. Ekonomi Ba - kanlığının yaptığı girişim sonu - cunda tecimerlerimiz bu Avustur- ya firmalariyle — anlaşmışlardır Pek yakında kömür gönderilmeğe başlanacaktır. Adımız, andımızdır 22, AĞCUSTOS 1935 PERŞEMBE İngiliz kabinesi italyan - habeş unlaş- mazlığı hakkında konuşmak için bugün toplanacaktır. — Hükümetimiz köylüye arıtılmış tahıl dağıtmağa karar — ver - miştir. Her yerde 5 kuruş İNGİLİZ KABİNESİNİN BUGÜNKÜ TOPLANTISI ÖNEMLİ İngiliz kralı barışın korunması için çalışılacağını söyledi. — - İtalya bir yandan asker ve gereç yollıyor - Amerika silâh satımını konlrol edecek - İtalyada büyük süel manevralar B. Mak Donald Paris, 21 (A.A.) — Gazeteler, bütün dikkatlerini Londra kabine sinin yarınki toplantısına çevir - mektedirler, Turnal diyor ki: &İ Ö e * Ingiliz Bakanlar kurulu, hele İtalya ve Habeşistan'a silâh satıl - ması izninin yarıda bırakılması meselesini bir sonuca bağlamakla Atatürkün Çankırıyı | veraşacaktır. şereflendirdiği gün Çankırı, 21 (A.A.) — Cuma günü Atatürk'ün Çankırı'ya ilk gelişinin onuncu yıldönümüdür. Bugünün anısını sonsuzlaştırmak için Atatürk adıyla açılacak bul - varın yapı işine 28/8/935 cuma günü törenle başlanacaktır. Mülayim ve Kara Ali Avrupada turneye çıkıyorlar İstanbul, 21 (A.A.) — Sayılı alaturkacı pehlivanlardan Mülâ- yim, Romanya, Macaristan ve Al - manya'da bir türne yapmak üzere, Romanya vapuru ile bugün Kös - tence'ye hareket etmiştir. Alatur. ka baş pehlivanı Kara Ali de, Bükreş'te Mülâyim'e katılmak üze- re yarın konvansiyonelle hareket edecektir. Bazı Londra çevenlerinin sava- dıklarmına göre, silâh satışı üzerine konulan yasak, İtalya'ya zarar ver mediği halde Habeşistan'a zarar verdiği bahanesi ile ortadan kal - dırılacaktır.,, Maten şunları yazıyor: * Ambargonun - kaldırılması - nın İtalya tarafından dostluğa ay- kırı bir hareket olarak görüleceği besbellidir.., Maten gazetesinin Londra ay tarına göre, Sir Samuel Hor'u, Sandringham şatosunda — kabul eden İngiltere ktralı “Büyük Bri - tanya'nın uzlaşma için çok enerjik hamleler yapmak ve görüşmelerin ilerisi için faydalı olacak hiçbir kolaylığı esirgememek — zorunda bulunduğunu,, önemle söylemiştir. Eko dö Pari gazetesi, ulusal hükümetin, kamoy karşısında ulus lar sosyetesi prensiplerine bayrı kalmak zorunda olduğunu ve bu nu yapmadığı takdirde işçi parti - | Febeşistana gönd lerinin karşınlığı ile karşılaşmak B. Baldvin, Habeş imparatoru süe? bir geçit alayında İngiliz kabinesi üyelerinden birkâçı: B. Çamberlaya, tehlikesinde maktadır. Hükümetin seçim bakımından duyduğu kaygu, kendisini daha metin bir tarzda harekete sevke- decektir. İktimüal ki hökümet, ha bulunacağını yaz - reketlerinde özgür bulunsaydı, bu kadar sıkı bir yol tutmak istemi - yecekti.,, Ekselsiyor gazetesi de “Paris- n italyan askerleri (direkte Musolininin büyük bir resmi B. Eden Sir S. Hor. teki kısa aytışmalarda ingilizler tarafından yapılan yönetim ve pi- sikoloji yanlışlıklarına bir de ko - ruma tedbirlerine başvurmak gibi ağır bir yanlış mı eklenecek?,, so- rusunu sorduktan sonra şunu ilâve edivor: “ Bu yolda bir tedbir, İtalya - nın fena duygularını şiddetlendir mekten başka bir işe yaramıyacak ve İngiltere, uzun yıllar için, bay- ter bir dostunu ve yerini doldurmak kabil olmryan bir alıcısını kaybet- mek tehlikesine düşecektir.,, Aslında, hızlı bir süel seferi, uzun sürecek birimha savaşıma çevirmeğe yol açmak, Habeşis - tan halkının da asığı gereğinden değildir.,, B. Edenin vereceği rap ğ Londra, 21 (A.A.) — Kabine- nin yarın yapacağı toplantıdan önce kabinenin dış işleri İkomis - yonu Paris'teki üç devlet delege - ler konferansının uğradığı kesis: hakkında görüşülerde bulunmak üzere bir toplantı yapacaktır. B. Eden B. Mak Donald'ın baş kanlığı altında toplanacak — olan kabineye bir rapor verecektir. B. Baldvin'in Londra'ya bu ak şam gelmesi beklenmektedir. (Sorut 2 inci sayfada) görülmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: