26 Ağustos 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

26 Ağustos 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26 AĞUSTOS 1935 PAZARTESİ İstanbul gazeteleri- nin lıaş vazıları KURUN da Asımı Us diyor ııl:ı baytar Samuel wi var. Bu sözler, ara sıra ağırlığından şikâyet edilen mezba- ha resimlerini, bu resimlerdeki ölçü- #ürlüğü bir kere daha gözlerimizin ö- günkü Ku Aksoy'un bir di; nüne koyuyor Şimdi baytar Samuel Aksoy'un söz- leri ise, ortalıktaki kötülüğün tartı ma- kinaları veya baskülleri ile de bitirile- şudür miyeceğini gösteriyor. Hakikat ki, mezbaha resimlerinin sayı ve hattâ tartı ile alınması tehlikede olan Anado- lu hayvancılığını kuztaramaz. Bu resim- ler bayvanların satış fiatlarr üzerinden alımmak Hizımdır. Çönkü ancak böyle- likle alınacak para doğfu bir ölçüye uy- durulabilir. Hayvan sahibleri mallarını anezbabaya kadar getirirler ve satış bede linin mezbaha resimlerini ve masrafla- rını ödemiyeceğini görerek hayvanları- nt yularlarından parmaklıklara bağlıya- rak kaçarlarsa bu hadise karşısında ar- tık söylenecek &öz kalır mı?,, ZAMA yor ki: “Evclki gün gazetemizde — emniyet direktörünün bir tebliği vardı. İlk say- famrırda göze çarpacak bir yere koydu- gumuz bu tehbliğde gazetecilerin polis haberlerini almak için hangi zata mü- nacaat odecelderi bildirildikten — sonra muhabirlerin bu zatın vereceği haber- ler haricinde kendi kendilerine tahki- kat yapıpta bir şey yazmağa kalkış- mamaları tavsiye edilmekte idi. Yeni emniyet müdürümüz, gücenme- sinler amma bu tebliği hiç beğenmedik. Çünkü bununla gazetecilerin zaten pek de geniş olmıyan — çalışma sahası bir hayli daha daraltılmış oluyor. Gazetelerin doğru haberler yazma- ları isteniyorsa onların çalışma sahala- rını darlaştırmak değil, genişletmek ve işlerini mümkün olduğu kadar kolay- laştırmak lâzımdır. Yoksa İç Bakanımız B. Şükrü Kaya'nın, bir münasebetle mnatbuat erbabına, — zarır bir nükte İle Gediği gibi “hükümet gazetecilere bir nevi gümrük kaçakçısı gibi baktıkça gazetecilerin ne işlerinde, ne yazıların- da, ne de verdikleri — haberlerde isabet olabilir., Gazetelerin haber almak ve yazmak hududunu bugünkü matbuat — kanunu Çizmiştir. Gazeteci o kanun haricinde bir şey yaptımı, derhal mahkemeye ve- riliyor. Ortada böyle kuvvetli bir ka- nun varken ve gazeteciler de aman bu kanun haricinde bir şey yapıp da başı- matza iş çıkmasın diye korkup durürken bir *« kanun maddeleri haricinde, “Şunu yazma, bu işi tahkik ctne, Gdi polis vakalarımı bile araştırıp sorma,, denilecek olursa gazeteler de buna mukabil bihakkın o halde ne yazalım? gazetemizi baştanbaşa toman, tarihi alt- Üst eden palavra tefrikaları, sinema ma- salları, veya çıplak bacaklı kadın sayı- faları ile mi dolduralım? cevabını veve- bilirler, Gazetecilerin bu vaziyetleri hakika- ten ehemmiyetle nazarı itibare alınmak Tâzımdı.. Çünkü bu düşünülmedikçe ve gazetelerin kanun dairesinde işleri ko- Taylaştırılmadıkça bizde tam manasiy- le bir gazetecilik mesleği yerleşemez ve okuyucuların da bize: "Ne yazıyor- Sunuz ki, gazetelerinizi alalım y deme- Be hakları olur.., Cumhuriyet ve Tan'da başyarı yok- tür da “Zaman,, Imza- it yazıda denlli- B. Mecdet'in İzmirdeki incelemeleri Birkaç sayı önce arsrulusal İz. mir panayırında bulunmak üzere İzmire gittiğini yazdığımız Tür- kofis başkanı B. Mecdet Alkin ve Ofis danışmanlarından B. Zeki Doğanoğlu daha bir müddet İz- mirde kalarak ofisi ilgilendiren iş- ler hakkında incelemelerde bulu- nacaklardır. e z bt T TETELİR $ BU GECE NÖBETCİ ECZA EVİ YENİ Anafaftalar caddesinde seza evidir ULUŞ İÇ HABERLER Keçiboriu kükürt fabrikası açıldı Beş yıllık plânın önemli bir kolu gerçinleşmiştir - Dunyanın en iyi bir kükürdünü çıkaracağız Keçiborlu, 25 . (A.A, nomi bakanı Celâl T nındakiler dün Nazilliden hareket ederek yolda Dinarda biraz dinlen. miş ve saat onda Keçiborlu kükürt fabrikası kurağına varmışlardır. Ekonomi bakant fabrika bürosun- da fabrikanım kurulma ve işletme plânını gözden geçirdikten ve fab- rika direktörünün kurma ve işlet- me hıkkmdı verdiği izahları din ten sonra fabrikanın açılış tö. apmıştır. B. Celâl Bayar verdiği söylev den önce yabancı bir sosyetenin bırakığı altında iken ciddiğ olarak işletilmiyen ve spekülasyon erge- siyle hep savsanan bir ulusar ser vetin toprak altında gömülü ka- masına cumuriyet hükümetinin ra zi olmadığını ve içtem olarak ye rıtilmiyen bırakığı anlaşmaların'n bozularak Keçiborlu kükürdünün işletilmesi cumuriyet hükümetinin ekonomik programına sokulduğu- nu söylemiştir. Bu karardan son ra Sümer ve İş bankalarının koy- dukları kapital ile kurulan ve bü tün modern enstalasyonu topla- yan bu fabrikanın önümüzdeki yıl- dan başlıyarak memleketin bütün kükürt ihtiyacını sağladıktan baş- ka sonraki zamanlar için memle- ketmize kıymetli bir çıkat madde. si olacağını ve dışardaki bütün kü- kürtlere göre kalitesi çok yüksek olan kükürdümüz için şimdiden bi- le alıcı bulunduğanu söylemiştir. B. Celâl Bayar bu fabrikayı ku.- ran iki kıymetli kurumumuza, Sü- mer e İş bankalarına da başarıla. rından dolayı kutlama ve teşek- kürlerini bildirmiş ve Keçiborlu kükürdünün işletilmesi kararlaş- tığı günden çok canlı ve kıymetli çalışması ile fabrikanın kurulma- sında ve işlemesinde önemli bir etke olan fabrikanın genel müdü- rü mühendis B. Sabihi takdir et. miştir, Ekonomi bakanı fabrika kapı sındaki kordelâyı kestikten sonra içeriye girmiş ve fabrika gene ken- disi tarafımdan işletilmiştir. Kü- kürdün fabrikaya ham olarak giri- şi ve saf olarak torbalanması ara. sında geçirdiği bütün değ inceden inceye gözden ge tir, B. Celâl Bayar fabrikadan son- ra kükürt madenine gitmiş ve cev. herin topraktan nasıl çıkarıldı- ğinı incelemiş ve burada fabrika direktöründen izatılar almıştır. İş- çi evlerini gezmiş ve burada ince- lemeler yapmıştır. Fabrika tara- fından verilen öğle yemeğinden

sgonra Ekonomi Bakanı ve yanın: dakiler durağa gelmişler ve saat 13 de otokarla İzmire dönmüşlen dir, Şimdilik işletilmekte olan - aklarda 120 bin ton kükürd vere )——bko— cek cevher meydana çıkarılmıştır. Yapılan jeolojik etütler sonucun- da yedi milyon tonluk bir kükürt servetinin burada bulunduğu sap- tanmıştır. Fabrikanın bugünkü ka- pasitesi dört bin tendur. Ve mem- leketin bütün iç ihtiyacına karşı gelmektedir. Bu yıl piyasaya çıka- cılan kükürt bağcılar tara an çok beğenilmiştir. Yapılan çözelerde Keçiborlu kükürdünün saflığı yüzde 99 bu. çuk olarak saptanmıştır. Fabrika- da günde 250 işçi çalışmaktadır. B. Bayar şerefine gardenparti İzmir, 25 (A.A.) — Dün gece Isparta ilbayı İzmirde İsparta, 25 (A.A.) — İzmirde toplanacak olan Ege bölgesi il- baylar kurulunda bulunmak üzere İsparta ilbayr B. Fevzi Daldal bu günkü ekspresle İzmire gitmiştir. Esnaf ve iş-iler birliği bürosu açıldı 25 (ALA.) — CH, Par tisi esnaf ve isçiler birliği bürosu- nun açılış töreni bugün saat 12 de yapılmıstır. Parti İzmir başkanı bu toplantıda söz alarak İzmirde. ki estaf ve işçi kurumlarının bir tarihçesini yapmış, birliğin kuru- huşundan önce şehirde ayrı ayrı idealler altında 24 kurum bulun- dugunu, bunlarırı dağınık ve ayrır lıklarmın yönetim ve büdce bakı- mından zorluklarını anlatmıştır. Başkan, bu kurumların bir araya toplandıktan sonra sağlayacağı faydaları saymış bu arada esnaf ve işçinin kredi ihtiyaçlarının ve sı. hiğ durumlarının göz önünde bu- lundurulacağını söylemiştir. Baş- kan birliğin içecrisinde yükemini veren üyelerin sayısı 38 bini bul- Teğunu bildîmıigtiz. sehrimiz urayı tarafından Ekono- mi bakanı B. Celâl Bayar şaıfıııe bir gardenparti verilmiştir. Geç vakit Keçiborludan dönen bakan gardenpartide bulunmuştur. Bakan döndü İsparta, 25 (A.A.) — Ekonomi bakanı B, Celâl Bayar dün otokar la Keçiborluya gelmiştir. Bakan beş yıllık endüstri programımna gi- ren ve yapılan Keçiborlu kükürt fabrikasının açılma törenini yap- mış, fabrika ve maden ocaklarını gezerek ilgililerden bu alanda bil. ge aldıktan sotra gene otokarla İzmire dönmüştür. Ispartada çarşaf kalmadı İsparta, 25 (A,A,) — 'Çarşaf ve peçenin kalkması dolayısiyle Ba- yanlar kendilerine verilen soysal soğyal haklara kavuştuklarından dolayı çok gevinmişlerdir. İspar. tada peçe ve çarşaf tamamen kalk- mış ve kapalı giyimin yerini man- to tutmüştür İzmirde üzüm incir pıiyasası İzmir, 25 (A.A.) — Bir hafta içinde şehrimiz borsasında beş bu- Çük kruuştan 15 kuruşa kadar 12 bin 300 çuval incir ve 5 kuruştan 15 kuruşa kadar 23.275 çuval üzüm Ekanomş E#pkanımanı B. Celal Bayat'ın İzmir gezisinden resimler: Yukarda, ortada bakan izmir iskelesinde, arstırlu- | sal İzmir panuyırına giderken, altta: panayırın açılrşı SAYIFA 3 İST. ANBUL TELEF 'ON LARI Başbakammız üniversitede İstanbul, 25 — Başbakan (t met İnönü dün Üniversite dis he kimleri şubesini ve lâboratuvarla TIN: gezmiş rektör ve tıp fakültesi dekanmdan okul hakkında izah- lar almıştır. Kaçakçılar cezalandırıld İstanbul, 25 — Dün ihtısas hakyerinde Bakırköyünde Direm bulos çiftliğinde morfin yapmak- tan suçlu Kemal, Muiz, Antoniya. dis, Behiç birer buçuk sene hapis, 19679 lira para cezasına, kaçakçı- lığa yardım eden arabacı Sultan dört ay hapis 5500 lira para ceza- sına çarpılmıslardır. Gümrüklerdeki sahibsiz eşya İstanbul, 25 — Gümrüklerdeki sahipsiz eşyalardan bir ay içeri- sinde kırk bin liralık eşya satıl mıştır. Daha satılacak bir milyon liraya yakm eşya vardır. Satışı bir an önce bitirmek için artırma süre leri 15 günden bir haftaya indiri- lecektir. Almanya buğday istiyor İstanbul, 25 — Almanya'dan buğday satın almak için şehrimiz çıkatçılarına birkaç önerge yapı- dığı haber veriliyor. Alfabe yarışması İstanbul, 25 — Kültür Bakan. lığının açtığı alfabe yarışmasına şimdiye kadar yüz öğretmen şart- name almıştır. € Çıkarılan mozaik İstanbul, 25 — Kabasakal - da yapılan kazıda bir mozaik daha çıktı. Profesör Bakısterin Jüstinyen sarayının kendi hesabı- na onarılması hakkındaki isteği tarihi eserleri koruma kurulunda inceleniyor. Fakat üniversitesine dönmek zorağında olan profesö. Tün izin verilse bile bundar bu yıl faydalanamıyacağı besbellidir. Profesör ıımdıye kadar meydana çıkarılan ve muzeye taşınamayan , eserleri korumak için tedbirler al- maktadır. Kemankeş Mustafa pa şa camiinde yaprlan kazı durmuş, kazı yerinin plânı ile bulunan &- serler müzeve kaldırılmıştır. ANKARA RADYOSU Avrupadan nakil 19.30 — Meshur pehlivanlarımır 19.40 — Musiki: Mardini — So: Neçdet Remzi: Vilvi Cemal: < Koemar Piyano 20. —— Ziraat Vekâleti mazti 20.10 — Musiki: Avrupadan nakil 20.30 — Dans musikisi 20.50 — Haberler. Son düzeltmelere gör Kılavuzdaki yeni kelimeleri asıl kullanmalıyı: Bu adla çıkan - kitapta (Ulus) daki (Kılavuz dersleri) -toplanmış ve en sön türkçe yazılardan Öörnek- ler konmuştur. Ritabın sonunda 32 sayfalık bir endeke vardır. Burada kılavuzdaki birçok yeni kelimelerin türkçeden osmanlıcaya ve osmanlı- cadan türkçeye karşılıkları gösteril. miş ve bunların örnek yazılarda hangi sayfalarda kullanıldıkları da işaret edilmiştir. Kitap 168 sayfa- dır. Tatanbulda Ahmet Halid ve An- katada Akba kitapevlerinde $0 ku- Tuşa satılmaktadır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler