21 Kasım 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

21 Kasım 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 6 BAKIR YOL ” si ULUS IN HAYAT VERDİĞİ VİLAYETLERİMİZ: GAZİANTEB Tümeriyet; Gazi Antebi bir kale yil halinde buldu. On iki yıl sonra Anteb'den bir meydan olan sağdaki resme dikkat Yarın açılma töreni yapılacı lan Fevzipaşa - Diyarbekir ii nomik de; e lanlardan biri şüphe yok ki Gazi Anteb'dir. Kurtu. luş tarihimizin şerefli bir Syf ya zan gazi şehir, lak lü sal ma leriyle kendine ge» niş ölçüd. yapabilmek imkâ - nını veren demiryoli vuştuktarı pyeni bir faaliyet ve iş saha- e resi una sonra yı sına malik olmaktı Fevzip. iyari beki hattı Gazi abi yi iki birleşme is- tasyonu vardır: Fevzipaşa e yeni bir yel ile bağ - lanmıştır. Anteb hat ri Ürünleri Enli Hasankeyf tütünü gibi o, pekme jinal ve hemen valide yetiştirilen ve alınan ler bulunan Anteb, gibi, iyarbekire kadar uzana: şark sınırlarımıza doğr: İstanbul, İzmir, Mer- hemen yalnız bu e madde « bir tarafı m ve oradan olan öte yandan sin gibi ihracat limanlarımızla birle- n bu demiryoluyla yeni bir hayat ket hakkı kazanıyor. Göğsü: de birçok büyük medeniyetleri barın- deri ağ ve yaşatmış olan bu akanu ın güzel merkezi olan tarihi Antebi, 1 yılık — işlenmiş, bayındırlanmış De ker elele ah inkişaf eden il irdie. Selami tanıtıyoruz; Gazianteb... Anteb (Gazi) ismini büyük &i kurtuluş savaşında al all top- 1, merkezi asiye ve geniş hin - tmiş ve yerine düşman mermileri nin delik deşik ür e miri ta lihsiz çehresini almı imdiki ve cumuri tli bakınız. Şehir plânı ve su Müteahhid Bay Cevdete ihale e- dilen şehir plânı tarafından tanzim edilere uğ temasa gel etiniliği cihetle müzdeki sene içerisinde tahakkul olun deceği tahmin mühendis İskarpa sase Cumuriyet devrinde işlerden bazıları eye dönmü: azİ izle e bu devird diyet önerimi. çok ve önemlidir. M: in lan ir ya kâfi gelen elektrik fabri bulvarı vi ayrı ve yi si de halkın olarak cevap ves assa Atatürk bulvarı den çoğ görülmiyen, de şehrin imarına gayret si muştur. Ata şü ürk bura lise bü GRE ni bir araya toplar Hususi TE be;büyü! kurdurmuş, hi te > il ükümet konağına iki olaca! ük bir trlinik önem vermiş yık Sak 150 bin liraya va- aları yukarda say- ıklarımızla a olmayıp Suburcu caddesine bir şehir vaya saati imi .anteb Halkevindeki temsillerden bir sahne mek, 3400 metre kaldırım, 100 met- re ol mai ya, ER eli sak - şif bedeli seksen bin lira olan bir hü- pa sem lle- kümet konağı ride burası, bütün t daireleri - ve az Şe ia baky i hiz ye ve saire gil müştü Anteb'de tabiat ve n sağlık durumu ie, ei pek yolunda gitmek- tedir. m ihtiyacını iii şekilde 75 yataklı ve muhtelif pav » yon ve göliklinikler malik bir mem- lemekt b sililiği ve trahom sağ- Cumeriyettem bi ler bugün bu güzel şehri tanıyamı ee ei ker gün bir kötüyü ve r götürmekte yerins iyi ve el zeki hık kle ilki ai ve bir amerikan » bir trahom ve m sührevi Simli dispanser leri kurulmuştur. Kazalarından Kiliste 25 yataklı bir memleket hastaı ne Nizip'te trahom dispan. eğ mevcuttur, Demirağ, tezgâh başın - daki bu e şi kine ve te iniğin tir. Yakın yıllarda An - tebin bu el tezgâhları - nın işlediği yerlerde bü - yük komi ik - seldiğini göreceğiz. tarih yanyanadıer, Antebte kültür a kâfi gelir sayıda ilk okul var - iz ai bilhassa fazla önem vermekte mi okullarına EE bir köy okulu kurulması e ramaktadır. Bu teşebbüste bir ders dar re al ki sert hayat Gazi Anteb'de sosyal hayat bu ıklar i vari ye imi Halkevi tarafından rp şer man top lantılara else: kütlesi Di etme! iz anan sonra maziye muhakkaktır. nteb her gün bi den ve demiryoluna (o kavuştuktan sonra bu inkişafı ha kacak olan şarkın incisidir. ANLA ALL Dün satışa çıkarı Sıvas - Erzurum tahvil - leri ile yakın bir gelecek- te bu büyük hattın da a - çılma törenini yapacağız LAG NG ALAYA imle şekline s9 » ödü

Bu sayıdan diğer sayfalar: