23 Şubat 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

ÖNYEDİNCİ Yli.. NO: 5235 ADIMIZ, ANDİMLZDIİR #lieryerde 5 Kürüş NYE -. NO: 5235 : Fugün otuz üç yenisinin katıştığı yüz otuz altı halkevinin yıl dönümünü kutlayacağız 4528 zi erkek olarak 4974 de varmış- ğ “Partimizin Halkevlerile bütün yurt- | “.., ... sansrinde v 1 en yüksek olan spor şubesinde —— Aaalara İFucsağmmı demlacı vatanda cacval | ire sanım 12507 5e cürlez AM Başbetke HALKEVLERİNİN
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÖNYEDİNCİ Yi Fugün otuz üç yenisinin katıştığı yüz otuz altı halkevinin yıl dönümünü kutlayacağız Başbetke HALKEVLERİNİN YILDÖNÜMÜ N. A. KÜÇÜKA Bugün yurdun her köşesinde halkevlerinin yıl dönümü büyük törenlerle kutlanmakta ve yeniden otuz üç halkevi açılmaktadır. Baş- ka memleketlerde ulusal kültürü yükseltmek ve yaymak için vücu- da getirilmiş bir çok kurumlar var- dır ki, bunlar yurdlarının - sosyal kalkınmalarında büyük bir rol oy namışlardır. Fakat ulusal kültürü, her bakımdan kavrayarak kurulan 9 şuğbeli halkevleri organizasyo- nu ancak bize mahsus bir teşek- küldür. Mekteb dışında olan hal. kın içözünü yapmak ödevini omuz- larma alan halkevlerinin işi çok ağırdır. Bir taraftan memleket en- düstrileşir ve her şey artık madde- ye ve matematiğin kati düsturları- 'a çevrilirken öte taraftan da mem-) leketin maneviyatını yani iç yaşa- yışını bununla karşılıklı olarak yükseltmek ve olgunlaştırmak icab- / herhangi &i TÜ olarak hükmetmek Daha dün silkinerek u- lâzımdır. zaklaştığımız şark tipinden büsbü. tün kurtulmak ve büyük türk in kılabını bu topraklarda ebedileş- tirmek için en çok uğraşacağımız mevzulardan birisi de bu iç kal- kınma işi olacaktır. Eski hayatın koyduğu formüller, bu bakımdan bizim iç hayatımızı söndürmüş ve öldürmüştü. Meselâ resim, müzik, sahne — hareketleri bin bir tür- lü engellerle karşılaşarak s0s- yetemizin göğsünde gelişme imkâ- nını bulamıyan (tomurcuk) lar ha- linde kalmıştı. Bir iki kolu müs- tesna olmak şartiyle bütün güzel sanatlar hareketlerinde balkanlar- dan bile, işte bu sebebten geri kalmış bir millet olarak sayılmak felaketine ugramışızdır. Halkevleri gelecekte yetişecek büyük sanatkârı yaratacağını iddi; etmiyor, bizde bunların yetişeceği yerler ayrıdır. Halkevleri, bunlara yetişmek imkânını hazırlıyan bir hava yaratmak ödevini üzerine al- mıştir. - Halkevleri, — mille ezeli varlığında mevcud olan da- ha bir takım dayanışma (tesanüd) duygularını da yükselterek onu dünyanın her bakımdan en ileri milleti yapmayı ülkü edinen bir varlıktır. Dört yıldanberi çalışmağa baş lıyan halkevlerinin verimi bizi as- lâ karamsarlığa sevketmiyor. Halk- evlerini açarken düşündüğümüz (Somu 6. ıncı sayfada) ULUS malıdırlar.) TERBİYESİNE TÜRK'ÜN EN RİNİ HALK Bugün 103 halkevi sayısının 136 ya Türkiye'de YÜCE TERBİYESİNE çıkacağı mutlü - gündür. cemiyet hayatının ve ileri ” yaşayışın çağdaş seviyeyi bulması için kurulan halkevi sayısının her artışı, türk leti devrim yolunun canlı ve hareket. di âbidesi olarak selamlamaktadır Ulus bu inanışını halkevlerinin her yıl biraz daha genişliyen ve gayeye yaklaşan çalışmalarının verdiği ve rimli neticelerden almaktadır. Halk- evlerinin son bir yılki çalışmı bize verdiği rakamlar onların artık, günlük hayatıhmıza giren, yaşayışı: mızda yer alan bizi iyiye, güzele, doğ- ruya götüren a: gönüllerimiz de yaşatacak kadar dolgundur. 103 halkevir le azaların meslekle rine göre şubelere ayrı " sön yıl için yoktur Her hafta, pazar günleri, Cu. $| mür başkanlığı filarmonik orkas. $ trası tarafından Musiki Müallim ğ ecktebinde verilmekte olan halk Ş konserleri, bugün yoktur. Orkes- tra, bugün halkevinde yapılacak 3| aa değerli. örkesiramieden Halkevinde dinliyeceğiz. «Halkevleri sosyal büyük bi Bu ödev vatandaşların toplanıp gerek - ilim alanından ve gerek sosyal bakımdan birlikte konuşabilmek âdetine alış- KÜRSÜDEN ADIMIZ. ANDIMIZDIR İsmet İNÖNÜ BİR. DİLLE BİR. ŞEKİLDE ÖVÜCÜ ESAS OLACAK de, geçen yıllara göre mühim leyiş görülüyor: Dil, tarih, edebiyat şubi 110 avukat, 61 doktor, 1292 öğret - men, 467 tüccar, 910 işçi, 311 çiftçi, 237 güzel sanatlar, 630 memur ve ğer mesleklerden olmak üzere a Ha —e Bügün içinde, 103 ünün yıl dönümünü ve 33 üçünün de

açılışını kutlayacağı mız Ankara Halkevi sayısı, 4018 zi bulmuştur. 3418 zi erkek, 600 zü kadındı Ar (Güzel sanatlar) — şubi 23 avukat, 32 doktor, 914 öğretmen, 1054 536 tüccar, 2306 işçi, 263 çift, güzel sanatlar 678 memur ve mesleklerden olmak üzere 5828 aza vardır. Bunların 747 si kadın, SOB1 vi erkektir. Temsil şubesi: 30 avukat, 49 dok- tor, 1141 öğretmen, 632 tüccar, 1956 işçi, 245 çiftçi, 409 güzel sanatlar, devi üzel | Fucün 18 inci yıldönümünü kuttamakta olan dost sovyet ordusundan suvaril (Yazısı 5. inci sayfada) “ Partimizin Halkevlerile bütün yurt- | -.. ... daşlara kucağımı açması. vatanda sosyal | ; ve kültürel bir devrim yaptı.,, lerine almışlardı “KLASİK MEKTEP TERBİYESİNDEN BAŞKA HALK YIĞINLARINI GENİŞ BİR HALK KAVUŞTURMAK İÇİN - GÖKSÜM KABARARAK SÖYL GENİŞLETECEĞİZ.” Töreni bir. söylevle 803 memur ve mak üzere sayısı 716 Ğon haberler 4veS5inci ATATÜRK ÜYORUM - ATA- BAHSETTİKLERİ HALKEVLE an Recep Peke- halkevine girerken mesleklerden ol kadın. 23 ŞUBAT 1936 PAZAR sayfamızdadır. Heryerde 5 kuruş 4528 zi erkek olarak 4974 de varmış- Halkevlerinde —aza sayısı en yüksek olan spor şubesinde üye sayısı 13.367 ye çıkmıştır. Bunun avukat, 76 sı doktor, natlar, 1566 memur ve diğer mes- leklerdendir. Azalar içinde 280 ka- din vardır. Sosyal Yardım Şubesinde: — 16 avukat, 55 doktor, 520 öğretmen, 1542 tüccar, 3058 işçi, 642 çiftçi, 290 güzel sanatlar, 1072 memur ve diğer mesleklerden olmak ve 1103 çü kadın olmak üzere aza sayısı 7844 de çıkmıştır. En çok Kadın azası olan bu şubedi Halk dersaneleri ve kurslar: Bu gübede 34 avukat, 57 doktor, 1185 ğretmen, 294 tüccar, 835 işçi, 339 giftçi, 166 güzel sanatlar, 429 me . mur ve diğer mesleklerden olmak ü- Ha Kitabsaray ve yayın: 75 avukat, 62 doktor, 808 öğretmen, 477 tüccar, 922 işçi, 199 çiftçi, 216 güzel sanat- iğer meslek - dur. 130 avukat, 130 doktor, 848 öğretmen 1259 tüccar, 2561 işçi, 4174 giftçi, 272 güzel sanatlar 1220 me zere 10594 azası vardır. Bunun 348 zi kadındır. L Müze ve sergi şubesinin aza sayısı 1390 ni bulmuştur. Bunun içinde 18 avukat, 23 doktor, tüccar, 343 işçi, 66 çiftçi, natlar, 283 memur ve diğer meslek « lerdendir. Azaların içinde 133 çu kadıme — dır. Türlü şubelerde çı sahiblerinin yeküi ları vermektec ğ 103 halkevinde 631 avukat, 1068 doktor, 7733 öğretmen, 6826 tüccar, 19505 işçi, 8429 çiftçi 3536 güzel sa- — (Sonu 6. ct sayfada) “Ulus,, un Dil Yazrdarı Türkçede menfi anlamlar Fiillere g itik ren “me” ekir Me - Ma cek | merin bize verdiği bu “me İlk bakışta kini analiz edelim. bunun - bir ek olarak |1) lojik şekli şöyle görünür naksat, zate ikleneceği için başında mektir. elen tme.me «Güneş - Dib teor ramer meloduna göre (Şimliye hadür msüfi alksiliden Sax önüceük araştırmalar ve analizler yaptık. Şimdi de in analizine başlıyoruz|: 1 maddelerinin sonuna gele- menfi k” olmak üzere deskriptif kılan kelimey Tüzum olmadığını göster menfi - eklerinin esaslarına ve malizi illere gelen ve onları menfileşti- “Türkçede menfi anlamlar” se- risinin ilk yazısında (2) iazh etii (Saytayı çeviriniz ) 12| Bu yazı *Ulus” un 19-2-1936 da çıkan savısındadır. ça ARAAAAAAAAALARAA, Münderecatımızın çaklu - de tefrikalarım vi takib eden tür tü yaz darımız. bugünkü va » vımızı kanamamıştir I, OLuyurulurumüzden. öz AŞ ERMEN ai

Aynı gün çıkan diğer gazeteler