28 Mayıs 1936 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 4

28 Mayıs 1936 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e büdce konuşmalarına dün de devam elti (Başı 1. inci sayfada) erşiyatla e eğiz. 38 senesi - enesi yazına uruma girmiş bu - İunacağız. Bu ta. iki şimendifer va ziyetimiz budur. ntalya - Burdur hattı ne yolu, İstanbul vilâyet Va Ai 80 Kın. ve Muratlı » karıştıran 14 Km. lik Sa iha, ie bedeli 13004 000 liradır. Bunun bir ULUS lar arasında Nasil tarafında Bühani GE akabe temin Mei iz. diyoruz. Uzun yaylada bir sulama mese- İesi va; içi d d Buna mümasil daha bir kaç ufak mü- eme vardır. işle #lükadar Gn > ii vir iye af kâletinin mesül bir iğ lduğünu nazarı dikkate alarak yeni devlet ida. 28 MAYIS 1976 PFP“EMEZ ni kai ARR EE komisyonun tenzil ettiği tarifenin b ği sinsi iddia et mektedi ziyetin islâhr vüzüüeği emi arama ifa- de etmek isterim. ketlerin aldıkları -anın — teferruatı ardır, fakat tafailini lüzumsuz adde- erik anal olarak yapılmaktadır. maka- iyetindeyiz. çi temin etmeğe çalışmaktır. 3 Diğer ta Antaiya'ya yapıımak- ım şose olarak yeniye - üzerine M7 na mümkün miri ve çalıyoruz. Şark Mm eğip I ta olan hattımızın burdura kadar in - u Na asfalt kona i büyük Vilâyetler erde hükümet binaları bir mik (Edirne) — şasının devam etmekte olduğunu bili - - İran vam yal yal da, Er. Şimdi elimizde iki e su işi var. | temdedir. miele ve e Hi li dei glry cereyan a mü- yorsunuz. Dün aldığımız bir telgrafta ve sb arın bir ol- | zakere hakkınd n bakanımızın bi- Burdura Kökeni girdiği bildiril. | iki kısım yol ihsle edilmiştir. mislekmisi ve Cellağ 5 masına doğru gidiyoru: Liken bu- | zi tenvir etmesini ediyorum. mektedir. Burdura ilometrelik bir | 231.500 Hira olup banin 1314 01 kis ii işi, diğeri de Nilüfer suyu ve u tekemmül ece Bu müni Nafıa Vekili Mi çetin Kaya (Af kısım kalmıştı, bitirilmiş! Yakını >. 936 da ödenecektir. İnşası onun temizlenmesi MR Bunlara 936 | betle de oktayı yim nkarahisar) — Bu, gü mevzuu ara 1esmi küşadını yapacağız. Antalyaya ka- im ediyoruz. Senesinde de devam edeceğiz. mu âliniz bir memle| serin yalmâr? tarzı, | sındadır. Arkadaşımız isabet buyur - dar olan kısım için fevkalâde tahsi: ek o memleket tarihinin en canlı delille. | dular, ku izahat vereyim: verilmek suretiyle inşasma edi Çabuk barajı yolu Küçük Menderes işi rinden birisi olacaktır. Herkes kendi Şark demriyolları i ve Kepli ie yol yapıy Evvelâ birini söyliyeyim: Küçük ji ğ ih iğ tir, sben bu kürsüden hükü. m Me için lü bir | Mend > kül yanaş - met namına m Bazı kafası | yoldur. da orta derecede asfalt | bir teşebbüstür. Cellad gölünün kuru- Bi facağınır Sayi ad emeall. ii mamak istediler, bilahare hükümetin dar insanların, acaba burada kalacak | Yapıyoruz. . Bul inşaat 936 senesinde 107 | tulması ve Küçük Menderes kanalının wrarı üzerine ve ikinci Seven siren mı gibi düyünelr işitiyoruz. Böy - ya lira ri ii imi İn- | açılması işi. Bu, o havaliyi feyezan su- Sul: inin eh le e yoktur. Tabiatiyle devam ede- retiyle tahrib i gibi aynı z: Bu münası bekle umumi beyanat $ı- | da geleceklerdir. me sesleri.) in 50 silin - | hastalık vesaire gibi afetlerle halk üze- | rasında B. Hüsnü arkadaşımızın Ni dir ısmarladık. bii ge geldi, ieret Bar rind <ğ simdiye Meseleye bir bakış Meni yeni ii DMM sz 20 daha geldiği vakit tevzi ede- | kadar 19 kilometre tülünde al ağldr. | dan hasıl olan paradan yardm edilme. Şark demiryolları meselesi pudur: Diyarbekirden e i ibi sınaf işler için de abe ini ileri sürdüğünü hatırl i isti ir takım e cenuba doğru ys hatlarımızın | racaat £ ediyor, mümkün olduğu kadar, | jeler hazırlanmıştır. Bu üç buçuk e Hakikaten memlekette sulama me şimendiferler yaptırılmış, ancak istik- in sında devam edeceğiz. Bir ar. | para buldukça en son sistem silindir - | yon liralık işten ameli olara! sunni satn beki ye e za. | Tazı tekeffül ia ecnebi şirket aynı za kadaşım geçen gü ae ie lerden yedek bulundurmağa çalışaca - z, netice nedir? Evvela Cellad gö- | şwan'nm işik kanar Her eni manda Şi ağı da üzeri memleket için hayırlı olduğundan bah. | Gız. nün kurutulmasiyle 8 bin hektar ara- beki ai ne almış. Abdülaziz zamanında settiler, — Şimendiferler | malümuğli - iğ ğ lmasiyle Nk ale apn 2 Iran transit yolu bin hek e) sanirim ie manda al ve ari mr makin me Tar ii ral a İran hududuna kadar o- | 77 masun bir hale koymak we zamanda ni ilen ilk vazifesi olarak yapacağı lan tansit yolu inşasına devam edece: zi enderes ovasının feyezanl ğ bit. modern | uzundu. ra am ng mv Olim; Yaycı. | ara m ge | e aym girete eyni mem | be çan hal tatmin etmek hükümetin esas vazi. e iş lr eml elen ekmiş al ME araklı ii ili Kiki <iaR dr mel > gen ve ee la Blu ede çin den biridir Onan : iii ie beraber Erzurum ve Ağrı vilayetle. |. <p; ve mahsuld. dağ öl kanaatinde; a Hükümet bi ir, Nİ iyi . çin yapılan şen AAA mai? dn yizli ve lar ol ai o r vardır. Nihayeti irhibeye 7 & grupunun müracaati vardır. Bunlarla hali müzakeredeyiz. Topyekün olarak Diyarbekirden cenub hududlarına ka- bi li Jima dalga kıranları yi meye ve limanları da yapmaya devam e- deceğiz. Bunun için büdcemizde ayrıca bir para görmezsiniz. Fakat e bu, devam edilecek bir iştir. öprü inşası 1935 senesinde 21 köprü ihale ettik. eyi ve demir köprü olmak ü sene de bu inşaata de: de b st e t Bafra köprüsü, biliyorsu- lenberi mühimdir. Fakat unu yapıyoruz. Bu, de ileketin en mü- lerinden birisi olacaktır. Ayak- ları çıkmıştır. İnşasına devam edilmek- tedir. Sakarya köprüsü, vilâyetinde- dir, buna da devam edeci ç ayaklı, gözü 35 metre ei Si tülündedir. Sahilin e lanikan, Kırklarelinde Se eci, yi see Ovaçayı, Kocaelinde Yal Me ER Afatlar, Malatyada Iç ve Çubuk, To- kir- e mi Yayaköy, E. ede Sazlıdere, Balıkesirde Karmca ve elemen ln irde inşaatına da devam edece- Yapılacak şoseler yolu inşası: 935 senesinde 2.380.000 lira bedelle ihale yapılmıştır. Bunun 1.230.000 lirası 935 büdcesinden tediye edilmiştir. ihale e Bundan sonra lele olara! ve tahsisati si progrmımıza dah'lai; Şimdi topyekün olara m büdcemizde yol ve öp gin bir milyon 28 bin lira göreli Yol m e senesi arkadaşlarım yakından Bursa oyası izi vam » ecem söyledim Bu da iki Gi Mn ediyoruz. Yüzde 15 ler- bi olursa 1 lediğim başka 36 inde yeni. den köprü ve ufik Geri? Yolları tami- ratrna sarfedec iz Bir noktayı heyeti muhteremenize atzetmeden geçmiyeceğim. Trakyada ia ederken söylemiştim. ii ep . İşte o < E Ş & a » Ss Mer yeli > vali bin rel eş parayı Bi 1. eksiklerine mredeeğiz vi 2500 hel yemi ık arazi kur köyün kali malı idi, b lann Kir ee sıtmadan kur- tai ei va bunda Gi Vekâletinin da genel kurmay başkanlığı bizden 350 kilometre yol daha e Bu yalar yapılması ise 5 milyon liraya Tabit gibi atak- lıkların kurutulması etiyle" işte bu 20 köy ve 20 bin hektarlık Bursa ovası ye çe m ei Si o. ii olmak üz üzere söyilmeği bir vi; addediy, Dördüncü umumi müfettişlik laa ere yapılacak yol rüler Şimdi yeli yi Mila ke iletide mintakasında e

tibaren bir faaliyete ia dir. Orada yapılacak imar vi ve köprü ve tinin N: kâleti tarafından Yapılması esası Mi bir milyon 350 bin lira sarfedilmek üzel e Dersim mıntakasındaki yol ve köprüle- ri yapacağız. Bu ie aynca üfettişlik ıntakasına isat id te Şose ve ne e mar mü tevakkıftır. ye çakıl, fi Onları e del önle, met yapacağız, daha eş yapamı. vi e yaparak buna devam ya e yol kanununun tadili | edeceğiz. Bunlar geçen senenin muva. boka mazar ve prensipi - | zene el ununa ve hesaplarına m la Belki . büdcede bunları sarah ıt remiyeceğiz. Yapılacak su işleri Diğer senelere de sari üzere olma! bir milyon liralık tahsisat fevkalâde o- larak a takdird: vi mii Hükümet mümkün wi dar bu yolda m gm çalışmaktadır. dar imkân vermektedir. Hüsnü atkada- şımıza teşekkür ederim. Hakikaten çok ti di: ir, ka- mii elçi kadaşı er ak ii bei Sr üze“ rinde çalıştığımızdan dolayı bi ize mem- österdiler. ei SE isterim, İmtiyazlı şiri ket istiklâline kavuştuktan, belek istiklâlini temin sonra ştamamen (halledilmesi e gelen bir pürüz vaziyetindedir. Ecnebi een nasıl ge ebilir ? aleyhinde ol- Ecnebi inin madığımızı, ii hr hangi bir ecnebi ser- mayesinin memlel olan ğ li — ii prensipine bir endereste Tiri- (27,500 lira RE ii El vardır, Su aka; bul edilmi; Çorlu'da asker ve muhacir e ie işin iIk mübrem olan bir su ihtiyacı ii bununla onu da ir edeceğiz. iri burada bi araftan, bilhassa re her viliyeterinden lala hususunda zevk den, ie ve bazı kâza ve vii Hanlar yaltaz devlet parasiyle dei dım. prensipini takib suretiyle yapa: bürcesinden tediye edilecektir. Trakya yollarından İstanbul - Edir gız. Onlar da memnun oluyorlar, biz ne kumdan Şazeli 'y ovasının sulanması 3 üyük Mender: vasının su i lanması (9,000 lira), Horsunlu kanalı Su işleri hakkında maruzatta bulu. | (ezdi ve imalât: snalyesi (65000 Ji. smağtm. Veli alla ra), Bursada Orhanelinin sulanması sun havalisindeki bataklıklarda (13,000 lira), işlerimiz vardır, setti, Bumun halkında ne yapilecğ Edirda mevcut Serdarıabad barajı- lira - etleri yaptık. va ii tarafın- s mü- hendisi Bend mahalline gitmiştir. alemi gelin. müesseselerini mürakabe etmek, in- d h sele oluyor. Fakat bunu da mümkün li kadar bir işin mürakabe ve nezaretini temin et- a - en Kaan elimizde kal ii ih te, müiyei tamamen deviede aittir. Bun e yoktur. Bunu, on- lar > Babel ediyorla İ esası Şimdi işletme esası şudur: buldan Edirneye kadar olan 300 kilo - ii hat asgari 25 milyon lira kıy metindedir ve EE sermeyasi eek bunların koyduğu para da e nihayet 6 milyo: ie kıymı iğ öyle bir mukavele yapmış ski €v- iki eri erin bir şey imz: Klm bu hat ln . Sonra fraı baki lerinde almi dapsyon mı i esası ü. sızların ii el kabul md) j ae ve Tea - 9 mukavelesi par Halbuki birinci, e ser f fa Şamıram suyu (300,000 Hira), | türlü H d , Mn Derme kanalı e mi e İ açık olalı a ilemi vazife 5 Maliyede Sulanısuğnin. Sözgi a addediyorum. Vaktiyle belki Lai En a iye a- i p la gelmiş olan bu a Seyhan ve Ceyhan aha eyler ii manda eski zamanın | <2 üst tarafı bilâhare ödenmek üzere meli Y, Çarşamba ii Aİ #iyant kokular türlü e tizar hesabına alınacak denilimiştir, saklarım e ve An ir, ir Maamafib bl elimizden el. ger Devlete verilmiye Uzunyaylı GE etaba diği kadar hak ve menfaat esası üzerin- me don lira), Tarsusta Berde “jr | de müc sk Li ve e anlaşmaya ge (130,000 lira), Büy, leri Bir misal.. size kısaca bir misalin, e Bundan irat alablirsini, İstanbul ır 2 milyon 717 bin lira iken 1935 sene- e 5 milyon küsür liradı e e istimal dei ermaktâdir. imla ra. birini devlete vermeği bir madde E alli etmiş olduğu halde ondan dâ a ve rmemektedir. Şimdi hem on $ milyon liralık bir hatti duğu kadar istikraz şekline koymaktır. Günkü yüzde 8 faiz alıyor. Onu peşinen şekiyor. kabul edeceğiz, o da bu tarife ile bul kapatacaktır. Halbuki her hangi bir vidant- 1 için büyük bir ME ME yor. Bütün bunlardan sonra da müte- e vekâlete tarifelerin e e et ediyorlar, En ha e ir apt; de a — esastır. Tarifelerin en şik ay mek suretiyle devam ediyorlar. m tik. V ralık iş yapılmaktadır." Bunların pro- prensip ittihaz etmişlerdir. “En hakir m imkânı yoktur. Biz bunun ve tetebbs aldık. Kendine mütea* did defalar me ni pi» hatt varidatına mukabil kaydet dedlebilecek hesab olabilir, ak NE ii ile YAK Ye iyon eslik e e bizim oldu halde 5, 5.5 milyon Jiralık serma; sirket bildiğimiz vaziyette Fürkiyez ne vesaitle işletmeğe devam etm

Aynı gün çıkan diğer gazeteler