5 Eylül 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

 Haşmetli MiSaliflillii İSLAMOÜR C x eat m; ııî,,(l. büyük bir halk kitlesinin alkışları arasında Topl refakatlerindeki zevat tarafından istikbal edildi SA II dün tan karak Atatürkle karşılaşmaları çok samimi oldu “ayında Cumur reisimize iadei ziyaret etti ve Majı-slı- kıral Edvard V rıhtımına ÇI Ikı devlet reisinin Rr b yi ör yanığ nnımâhahce Se
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mai(-.—:h' kıral E yıhtımına çıkar İki devlet re dvard. VHI dün 1 ak Atatürkle isinin karşılaşmaları çok samimi oldu “ayında Cumur reisimize iadei ziyaret etti ve Majeste kıral Dolmabahçe s: kendilerini umurreisimiz Y Saat 18.30'da C tarafından karşılandı ve ea e SF BOYUk misa Başbetke —a TÜRK RESMİ F. Rıfkı ATAY Güzel Sanatlar türk resminin yarım ıı_ırlık hıy'ılı; faaliyetini - gösteren bıra:rı' men, Akademinin, — teşeb Muvaffak olduğu samimi söylenebilir. AĞ 'Türk rsemi henüz gençtir; 'u,: sanatların diğer uıbılen'nd. oldu _,;: gibi, onun da enternasyonal hı'.l:* değeri bundan sonra vücüd buı tır. Resim ve bilhassa hey'llı, a cak, cumuriyet devrinde ıe"'k"'ırü. dü. Akademi, güzel nnn!lıır dül rü verecek inkişaf halini dahi, ıı'ıum':ını riyet maarifine bonî'udu_n :.ı.. tevgi ve alâkasının henüz mev' kette tam revaç bulmadığı ve ı'ınr: nn kıaalığı âuşünü!ıcek Dbl:kkl ressamlarımızdan harikalar a Mekte haklı olmadığımız meydi çıkar. . var: henüz bir resim ga- ı"'ifı:;hny:ktur. Eğer md_nlekele ıî len bir ecnebi türk resmine ııı:l“. edecek olursa, kendisini €V €V: NŞ #atese milessese dolaştırmaktan 6 ka çare bulamayız. N!ım.dığ'lm z olduku kadar heykelciliğimiz, edebi- daha mesuttur. Yatımızz resimden ı[_—waa.ıa ıl..ıı. rden çıkarılmıştır| tAP .e Taya ııîplıyıbiliı ve iyi bir jüti v mükâfat usulü koyarası yeniden almacak olanların rini galeriye ilâve edebilir. ÇN Memlekette güzel sanatlar isi yesine ne kadar ihtiyacımız 0! Si nu, hergün, bu terbiye nlm-—'“'l'i,ııiılk Ü zünden — düştüğümüz h'“bi billin hissedip duruyoruz lmdi " 'ı eli galerisi, bu terbiyenin en Wulı . esseselerinden biri olı:—l“f'— ç lerinin eldeki eserlerin kalite n“_ıp_ miyeti ile, mütevazi kalacağına Somı $ inci sayıfada en iyi yattaki Haşmetli misafirimiz Kıral edverd VII CÇanakkaleden geçerken a * VA A.) — Majeste makkale Zi hareket € Eâvard. Kilyadan Sekizinci ,de Örgeneral dip Arıburnuna, azimetit Fahtettin kendisine ingili fahati nahında başlayan ; ah âş, kanlı sırtta ve Tek zlerin sağ c da izahat anzetmi çamda başlıyan bi kalmış bazı tahtela çeniyen tara ahattan sonra Mehmet- Abidede izahat yolda harbta rz yolları ve Üç met- reyi ge feynin siperleri hak kında verilen iz çik Sbidesine varılmış, kr bulunduğu tarihi vaziyet akademi si- neması tarafından — tesbit çdxımısı.u. Bundan sonra Conk bayırına gidilmiş, Orgeneral Fahrettin yedi ve sekiz a- gustos günlerinde mr.k Ordusunun güştüğü müşkül vaziyeti izah ve Ata- türkün kumandayı eline aldıktan sonra hasıl olan salâhı ve artık mukabil tara- fın Conk bayırınt elden lı'p!ıınııldı yi nasıl kaybettiklerini ve Ata. gu muvaffakiyetle intaç yarında muha- ralın netice türkün taarru: a ettikten sonra Con rebeyi nasıl idare ettiğini, tepeden iliz siperlerinde bÂM kuvvet du. v kendini tuta. rürken taarruzlarında meyan türk askerlerinin _;:ıııennd, Kalan düşman kuvvetlerini de nazarı dikkate almıyarak nası| ilerledikle- rini tafsilâtiyle antlatmış, Âtatürk'ün kurşun isabetiyle yüksek- şahsiye bü millete — bağışlıyan saatine kur şun isabet eden yeri göstermiş, bâ- len meclis Teisi sanisi bulunan Nu- ri Conkerin- bugün du yapılmış tarastut siperini n betondan şöstermiştir n harbın e- harebe Conk bayırı muhare him — tesir al Hz. bu ile dinle- sağ neticesine ne rm yaptığını takdir buyur ikkat ve alâk izahatı çök d Oradan avdet edilirken k s edilen Atatlirkün mişlerdir dilerine tahsi möbillerini tetkik buyur nezaket eserinden nııtft uşlardır. Dönerken Kilya iskelesin- intizar eden ve bu *

mütchassis olanı ) de kendilerine iştiyakla kafk ile ve bazr Ingiliz tebassı ile ko- am saat on ikide b firin şerefine gemilerin iştirak ADIMIZ, ANDIMIZDIR ULUS 5 EYLUL 1936 CUMARTESİ Son haberler üçüncü sayfamızdadır HER E 5 KURUŞ etli Misafirimiz İstanbul'da ük bir halk kitlesinin alkışları arasında Tophane refakatlerindeki zevat tarafından istikbal edildi nusmuş ve motoca ilerlecile VİLEYEİ österdiği gezahürattan n dolayı tekrar t. Kıralın ya- Jerindeki iki ile İstan: valisine halkın g ve asarı — samimiyettei tekrar teşekkür etmişlerdi. tı şimdi saat 22 de maiyeti ingilir ve iki türk torpitosu bula hareket etmiştir. Nahlin İstanbulda İstanbul, 4 (ALA.) — İngiltere K ralı Majeste 8. inci Kdvard'ı getirmekte olan Nahlin Yatı ile, yata refakat etmek- ve olan ingiliz ve türk destroyerleri bu sabah sekizde Küçükçekmece önlerinde idi. Estanbula varış için tayir Külata eplyede biz zaman bulunması dola- yısiyle yat ve destroyerler seyirlerini indirmişler ve ada yaçıklarında stoper edilmiş etmişlerdir. Sant 10.30 da Nahlin önde, onu taki- ben de H. 89 H. 92 ile Adatepe ve Koca- tepe destroyerleri prova hattında oldü- u halde Moda koyu İstikametinde yo- lalmağa başlamışlar ve biraz sonra bu | Majesteyi selâmlamak için yer evkide Imış olanı donanmamızın önüne bulunuyorlardı —— eee Nahlin yatında bir kokteyl partisine davet etti anlarındaki zevatla Nahlin yatına giderek Majeste kıral kokteyl partisi derin bir samimiyet havası içinde geçti İstanbul baştan başa donandı; gece limandaki bütün ettiği büyük bir fener alayı yapıldı Nu lele Errâlr Tetsobbli ge Donanmamız Majesteyi selamlıyor Bu esna ve Nahlin h —a stroyerler stoper etmiş fif bir yolla donanmamızın Asiler İrunu aldılar... «Ve bütün esirleri öldürdüler; şimdi de Sen S(ll)îlill“lle taarruza hnzırlanıy“rıar Barselon'da yeniden bir italyanın idamı Romada Barselona gitti heyecan uyandırdı ve bir harb gemisi İrun civarında cereyan eden harbı gösteren bir zesiik Behobia, 4 (A-A.) Havas sinletek dân Asilerin topçu küvvetleri ile tayya- releri, dün öğleden sonra İrun ve Fon- tarabiyi devamlı ve ağır bir surette bom- bardıman etmiş, mühim basarlara sebe- biyet vermiş ve piyade kuvvetlerinin a. ğır ve fakat devamlı bir surette ilerles mesini kolaylaştırmak için duman bu lutları neşretmiştir Halkçılar cephesi milisleri, topralke ları karış karış müdafaa etmektedirler. Milisler, grup halinde şehirlerde veya etrafla alâkası olmayan çiftliklerde si- perler vücüde getirmekte ve muhacim- lere tüfek ve mitralyözlerle taarruz et- mektedirler. Büurgos, 4 (A.A.) — Burgos telsizi, ile Sen Sebastien arasındaki Passajes ve Renteria mevkilerinin sivil halktan tah- (Sonu $. inci sayfada) en Nahlin yatında kü üpahne ve sigara salonu önünden geçmiştir. Donanmanın bütün efradı Majes yi selümlamıştır. Nahlin'in donanmamızın Öönünden geçişini müteakip ingiliz ve türk dese troyerleri yatı takibe başlamışlardır. Moda, Kadıköy, Haydarpaşa ve Üse küdar sahiller! baştan başa donatılmışe tı. Kesif bir halk kütlesi büyük misas firimizin İstanbula bu girişlerini gör mek ve alkışlamak için buralarda bi- tikmiş bulunuyorlardı Saray burnunda “welcome, safa gel- diniz,, yazılı büyük bir levha göze çarp makta idi. Limandaki bütün gemiler donanmış olduğu gibi Majeste kıralın gıkacağı Tophane tıhtımı da türk ve Ingiliz bayrakları ile donatılmış idi. Majeste İstanbula ayak bastı Nahlin tam saat 1i de Dolmabahça önünde demirlemiş ve refakat etmekte bulunan destroyerler de — kendilerine ayrılar yerlerde demirlemişlerdir. Ma- jeste £ incl Kdvard tam saat 12 de |i« mandaki biütün vapurların sürekli düe dük sesleri arasında Tophane — rihtee mında mütebessim bir çehre İle İstane bula avak basmıslardır. Cumur Relale miz Atatlirk refakatlerinde Basvekil Temet FnAnli, Harlelve Vekili Pr. Tevk fik Rüstü Aras, Dahiliye Vekili ve Walk Partisi Genel Setreteri Sükrü Kava, Sil Rakanı Kâzrm Özalp, Tondra Rüvük Eisisi Fethi Okvar, Haricive Vekâleti Genel Sekreteri Numan Mes nemencloğla, Vali ve Beledive Relsl Muhittin ÜstüinAağ Ne malvetleri ere kânı olduğu hatda misafirlerini rıhtım: da beklemekte idiler, İki devlet reisinin karşılaşması Majeste ve cumur reisimiz Atatürk büyük bir samimiyetle birbirlerinin eli ni skmışlardır. Atatürk refakatlerindeki gevatı majesteye takdim etmiş ve iki devlet reisi bu samimiyet havası için- (Sonu 3, üncü sayfada) ___ı—ı_—_——_—_

Aynı gün çıkan diğer gazeteler