27 Eylül 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

Başhekte n.ınımmn.ım... Tü rk owwıraSlnln Değeri DegiŞmiyecek Falih Rufkı ATAY | < n iki sene İstanbulda kal- a Ha dktan tanra, Harbiye - Mektebi Resmi Tebliğ Ankar kletti. Osmanlı gari :ı;'ıi"";::in:ıdı: 4 ıı'lc kurulmuştur : â::—.zr:f.ıî,:Ağîıı) ıî; K l a..ra k Sîîğı'"'.,iîî.'.."î'.î—î; -ıııvıu:'ld ?b':"" rihiyle tebliğ edilmiştir: w mı n ün vurdda löreni örenle utlanc! c e . ğ 1. — Yabancı dövizlerin kıy- , bugün en bü- n y lamış — olsaydı 6 meti üzerinde yeni tahâvvüller İ | | | inyü İ larındı yük :::_"'b"ı’."':“;;::i';." Ka Kü | $ Yuku bulursa / hükümet, türk li- aa vorduyu dahi sakat bırak » | $ TENTL BPĞULU C A Gnkealalaii İe$ e kıymetinde bu tahavvül olarak bir tenezzül yapr HL e Gireteada < SAT
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON YEDİNCİ YİIL. NO: 5449 Başhekte ANKARADA... Falih Rıfkı ATAY Bir asır iki sene İstanbulda kal- dıktan sonra, Harbiye Mektebi Ankaraya nakletti. Osmanlı garb- cılığı, yeni ordu. ile kurulmuştur : Eğer bu teşebbüs, samimi ve tam olarak, bütün mücsseselerde baş - olsaydı, bugün en bü- yük dünya paratorluklarından biri, gene, bizim olacaktı. Kaldı ki saray, orduyu dahi sakat bırak * mıişter: Harbiye'nin kuruluşundan 78 sene sonra, Balkan harbı as - kerlerinin başında alaylı kuman- danlar vardı. Fakat genç garbçi ruhu, Harbi ve'de daima sağ ve çetin kalmış - tır. Meşrutiyete kadar mekteb hü- rriyetçilerin kaynağı idi. Atatürk, İsmet İnönü, Mareşal ve arkadaş- | ları o devrin harbiyelileri idiler. 1908 onların eseri idir 1908 den sonra bütün reaksiyonlar, M e k - te pli adı altında ordunun büyük sınıfına hücum etmiştir. 1908 den sonra Atatürk ve onunla bir bikir- de olanlar, orduyu politikadan ayırmak ve onu yalnız vatan hiz- metine vermek için çok uğraştılar. Eğer Meşrutiyet politikacıları bu teşebbüsün ehemiyetini kavraya - bilecek kadar akıl sağlığı göster- miş olsalardı, imparatorluğun in « kırazı ile nihayete eren faciaların bir çoğundan masun kalırdık. Harbiye, kahraman türk mille - tinin askerleri başında, daima va- zilesini yaptı. Son eseri Dumlupt- HARBİYE lamış P. 102 senelik Harbiye, binlerce senelik türk harb dastanlarının ananesi üslünde durur. Onun kay Şınt bulmak için tarih devrini A geriye doğru aşmak lâzım gelir. Türk tarihinin olduğu gibi, Har- biye'nin de en büyük evlâdı Ata- türk, şimdi, İstanbul'dan giden vatan çocuklarının yerleşmiş ol - dakları tepenin hemen karşısında oturuyor. — Atatürk manceviyeti, Cumuriyet Harbiyesinin havasını teşkil ediyordu: Dündenberi mek- tebe Çankaya'nın gölgesi vuru « yor, Harbiye için, Türkiye'nin ye- ni inşasını gösteren - genç şehirle Çankaya arası hadar, mânalı ve muhteşem bir kadro tasavvur et mek mümkün müdür ? Leningradda Eskrim bisiklet ve güreş müsabakalarını kazandık 26 (A. A.) — Gece yar Leningrad. tısından sonra: Eakrim ve güreş müsabakaları etno. iya müzesinin mermer salonunda ge- ydıçla takım müsabakası- kazandık. gra ve yapıldı. K mr altıya karşı oön sayıyla Güreş müsabakasında dört » ÜÇ B k. Kenan, Sadık, Mustala sayı ., Mersinli Ahmed tuşla galib (Somu $. inci sayfada) aa şa a çTT Yarınki sayımızda Ankarada Harbiye Resimli röportai SAAAAAI Resmi Tebliğ Ankara, 26 (A.A.) — Başvekâletten 26.9.1936 ta- rihiyle tebliğ edilmiştir: 1. — Yabancı dövizlerin kıy- meti üzerinde yeni tahâvvüller vuku bulursa hükümet, türk li- rasının kıymetinde bu tahavvül. lere tâbi olarak bir tenezzül yap- mamaya karar vermiştir. 2 — Hükümet, türk lirası- ? nan bugünkü kıyn memleke- $ tin iktısadi ve mali ihtiyaçlarına ? en iyi tekabül ettiği kanaatinde- ir 3 — Türk lirası, altuna tah- vil olunabilir dövizlere izaleten altuna nazaran şimdiye kadar fi- $ Ni olarak kazanmış olduğu müs- takar kıyımeti muhafaza edecek- KAARRAADA AAA tir â. — Bu esas dahilinde, türk lirasmın diğer dövizlere nazaran kıymet nisbetlerini Merkez ban- $ kası vakıt vakıt hesab ve ilân &- $ decektir. AARARRAAAARARAAARANRANDAR —a Z söyliyenlerden — Közim Duru, İshak Relet, M ü İNGİLTERE VE AMERİKA İLE YAPTIĞI M Söz ADIMIZ, ANDIMIZDIR ULUS Bugünkü Dil bayraîrî[ sayımız 72 sayfadır 27 EYLUL 1936 PAZAR

AMA T A HER YERDE 5 KURUŞ Türk Parasının Değeri Degişmiyecek Dil bavramı dün bülün VEJJB HFalkevimizde bay ; Talkevimizde bayram nasıl kutlandı? Ankara dördüncü dil bayramını dün. Ankara halkevinde, coşkun ve manâlı bir törenle kutladı. Di! Kurultayının toplandığı günlerde dil davasma inan ve ilgilerini beş gün beş gece toplan. malar, konuşmalar, şiirler ve türkülerle belirtmiş olan Ankara halkevi üyeleri, Ankara halkının dördüncü C1 bayramı e ilgiyi bel duyduğu sevinci için de çok aade ve güzsel donanmış, ka- pisinin medbalinde ( mış, salonlarında çok ha yoyu dtdnyzu” vartala Ça PÜ0 Le Brc e kalabalık verdi. Tören başlarken Hepsi dil davasının isabetini v viyetini birer güzel tarıda ve b den heyecanlı olarak tüs cittiren ve iç sayfalarımıza g 4 iz hitabe ve şürler, dinleyiciler Üzerinde mü kemmel bir tekir uyandırmasını ve bay- ramın eğemiyet ve yümulünü belirtme- tdılar sini çok iyi Halkevi, dil buyramına bir zaler bay« ramı kadar değet ve heyecan vermesini bildi. Letiklâ! marşından sonra, halkevi başkanı ve İçel saylavı Ferid Celâl Gü. ven, heyecanlı bit hitabeyle merasimi açtı ve bayramı kütladı;. Ferid Celâl Güven'in bilhama yeni dille yeni gö rüşlerle yeni sanatın belirmekte oldu. gunu, genç değer ve kiymetlere güve- ni ifade eden cünüleleri çok güzel bir tesir yaptk Nami | Hitabeler ve şürler Türk ÜÜÜ kurumu sağışmanı ve Kü- | tahya saylavi Besim Atalay, "Türk dili hakkındaki söylev" inde türkün tarih içindeki yüksek ve eşsiz yerini açıkla, yan cümleler ve caki zamanla yeni za man tefekklir ve tetebbü' şartları âra- | #mdaki farkları bir istidrad kabilinden kaydeden mülâhazalarla derin bir alâ- ka uyandırdı; Manisa saylavı - Küzem Nami Duru'nun “Öz türkçem” adlı şiir t ve k bir türkçe ile derin ve Ül. n kısa ve candan - bir bir. terenm a. Türk dili kurulu elerinden sayları Ahned — Cevad Ailmilr Aer o oraant olduğunu anlatan, teorlmizin — husus siyet ve bükümlerini — tebarliz - ettle ren konferansı da davayı bir daha klamış ş oldu; İş k F Â irk türk yle ağu birkaç gür de ka v Jinlendi, hitabelerin ve Hirlerin hepsinde davayı canlandırân yerler çok alkışlandı. Törende musiki Söylev ve şürlerden sonra; on beş lık verildi; herkes, salonlar. a1 etrafında konuşuyor, Gü. dakika & da dil d neş » Dil tej on beş dak inden bahisler açıyordu; sonra programın müzik kasmı başladı; güzel ve klasik parçalar meharetle çalındı, zevkle dinlendi. Sa- at altıyı geçiyordu; İstanbuldan dil kurumu gencl sekroterl İbrabim Necmi Dümen'in söylevi başladı. Ankaralılar bu söylevi de radyodan takib etmekle bayramı saatlerce süren bir heyecan ve alâka İçinde kavramış ve kutlamış ol- dular, ÜZAKERELERDEN SONRA Fransa frangın kıymetini düşürmiye karar verdi Parla, 26 (A.A.) — Bakanlar heyetl dün, Fransa, İngiltere ve Amerika hü- kümetleri arasında yapılan döstane mü- sakereler neticesinde tesbit edilen bir beyannamenin metnini tasvib etmiştir. getler taralından bugün Alâkadar hük İMİLLE FRANCSX - 26 eylül * neştedilmiş olan bu beyan- mamenin metnl şüdur: 1. — Fransiz hükümeti, sulhu de- vam ettirmek husutundaki umum! arzu- yu tesbit etmek, milletlerarası ekonomik münasebetlerde nizamın tesisi için icab eden şartların kurulmasını — kolaylaştır. armak ve mil mak, dünya relahini ar letlerin hayat seviyesinin yükselmesine matuf bir politika takih etmek makaa: diyle Büşük Britanya ve Amerika hükü (Sömü 5. iaci sayfada) —» örenle I(ıııar.&ı Dünkü dil bayraratam kutlanma töreninden görünüşler: Yukarda soldan sağa doğru: Türk DHU Kurumunan Ankara Halkevindeki neşriyat serg duran ka, (: Halkevi salonunu dâle Söz söyliyenler yukardan aşağıya: BB. Ferid Celal Güven; Ahmed Cevad Knre; Besim Atalay, HATARIPIDRI L ARI PPT Aytalar ve şiirler iç sayfalarımızda

Aynı gün çıkan diğer gazeteler