17 Kasım 1936 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 6

17 Kasım 1936 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KA YI SAYFA 6 İSPANYA iHTiLÂLiİ Hükümetçilere göre General Miaha büyük taarruz emrini verdi. Tenerif, 16 (A.A.) — Havas bildiri- yor: o klubün saat 20.30 da a bir ir eğe göre, — vi d bölgesinde larının danı olan BE iL eğ âsilere kar er İli İk çin talimat v vermiştir. 2: .. Âsilere göre Milislerin taarruzu püskürtüldü Sen ie e 16 (A.â.) — DIN. B. e ai Kueipo dö Lano dün Sevil syn general Frankonun bir tel- grafını okumuştur. Franko bu telgrafta i e “Milisler sabahtanberi Madrid cep- hesinde ank a e rdir. Bunun üzerine çen general Valera'nın kuvvetlerine ia z cumuriyetçi kuvvetleri takviye etmiş- lerdir. Hü RR tayyarelerin —— 16 (A A.) e muhal bürinder Hükümet tayyüreliri dün Avila üze- Ke me ve yedi bomba atmıştır. Fi nma dü; a emiştir. Hükümet tayyareleri, r devam etmiştir. a e vak cenub demiryolunun M. rindek iki kö) pi Uçak uşlardır. Bunun üzerin: akide ve siye ile hücüm ettik. Üre e ina- t17 de il Yague'nin Maça ey ü Bombila üzerinden ei yerek Bosslebi geçmiş ve Madri çiler arasında we çarpan bir dağınıle- 3000 metre kada seklikten uçuyor. | hık görülüyordu. dü. Bu Seyr aşi ZE vi bu telgrafı okuduk- gelmeden lmuşlardır. aile lerarası kolun yokedil. e e uçuş, büküm eee Av diği see ve milislerin kitle halinde müte-| * Alman Ekonomi Bakanı v. irektörü Dr. Şahtın,dün Ankaraya geli, zerinde bu hafta içi arriz orduya karşı atıldıklarını ve fakat (Başı 1. inci sayfada) Dr. Şaht, öğleden evvel ekonomi ba- de Tapar Bek ikinci uçuştur. Asilerin hü- va tedbirlere ve en modern malzeme : Celâl Bayar ve dış işleri bakanı Kümet taj lerinin büyük bir faaliyet lanılmış olmasına rağmen hükümet | almank: konosoloshanesi erkânı tarafından Tevfik Rüştü Aras ile Cumuriyet mer- göstermekte fakat hiç bir icra edi ale yarıldığını bildirmiştir. teşyi edilmiştir. EN ba: enel et memekte olduklarını beyan eylemekte- z z dir. Pilotlar, cesur ve fakat tecrübesiz. Tenerif, 16 (A.A.) — Radyo ile ve- e etmiş ve Celâl ln tarafından Anado- dirler, şi sabet ettirememektedirler. kümet kuvvttleri, Toledo yin mın. | rektörü Dr. Şaht dün saat onu on geçe | fetinde bulunm takasında Franko kuvvetlerine yapı tayyare ile e gelmiş ve hava Ziyatette in ni bakanı Tevfik Tayyare bombardımanlarının etmişlerdir. e mal. yapmış A Cumuriyet “merkez bankası m Aras, maliy, vi bakanı Fuad Ağra. bilânçosu oldukları mukabil bir taarruz hükü- vekili Ali Rânâ si Madrid, 16 (A,A.) — Hâvas bildiri- b şi biraz geçerek âsilerin mahallelerini taramalar 10 ölü ve 100 yaralı dır. Yirmi dört saattanberi ölenlerin sa- metin milis kete Antonio kaçmağa —— İç me! 'nun ola ları, düşman bataryalarını ii "cumuriye merkez bankası idare ne yeti reisi ve Se nel direktör muavini, '€ alman büyük el- Sa tartlar am. Dr. aliyet ömer İN Lg ir ol- gembiei A.) Ea edilmektedir. Öğleden m e topçusu Es. ile pana meydanı dri en modern ve en merkezi İle kan biri olan Edvar to yolu üzerindeki leri tmiştir. rbiye nezaretinin bir tebliği adrid, 16 (A, A.) — Harbiye ne zareti radyo ile bir tebliğ meşretm ir. Bunda ezcümle şöyle isimi ir; 'Asi kuvvetler, pazar günü din şimali garbisinde hükümet lerine taarrı Madri- ivvet- ve e “nsl Hü- 5 2 oi püskürt- müşler ve bütün mevzilerini muhafaza T, üniversite mahallesini ve ışlalarını bombardıman et- 5 Torcu bombardımanları, bları Mir; 16 (A. A) — Havas bildi- iyi la akşam sâat 21,30 da eyer bir «topçu bombardım. Deni amıştı ii rid şehrinin tâm ortasinı lamıştır. nz öden Hava işleri Bip hükümet vE yarelerinin gisi li sabahtan kadar büyük ün faa aaliyet gönermiş olduklarını bildirmektedir, B reler, Avila tayyare zari 'drman rd Lele dört tayyaresini tahrib eylemişle, “ kadar tayyare e İZ Hükümet tayyareleri, sonra Toledo ve zir ını bol rine boml tmışlar ve sonra âsile- rin tayyareleri ile muharebeye girişe- Tek bunlardan ikisini düşürmüşlerdir. EB. hargo mii nun beyanatı A, ii milleti, fağizn istemiyor. He. İe, payitahtım muhtemel sukutu Saj- e dış işleri bakanlığı genel se teri man Menemencioğlu, ekonoi İm a) Faik Kurdoğlu, e- konu ri bakanı al Büyük | açti ii gelenleri, bankalar direktörleri hazır bulunmuşlardır. inmeğe muvaffak olmuştur. Hüküme- e filosunun eN sopri eler, hükü ii Bu tayyareler, metin ii YY ler, bütün mevzilerini muhafaza etmiş- in ta; resini düşürmüşlerdir. Madrid'in strate- lerdir. bizim pm müzafferiyetlerini jik merkezleri de bombardıman edilmi; kutlamak ii ıtahtın Ee bir tir. Şimal istasyonu tamamiyle tahrib o- Âsi kıtalar bütün hedeflerine > ti bi yapmışlardır. Tay- ınmuştur. Bir çok obüsler, Kuatro - Ka- vardı F yarelerimizin vaffakıyetin: he 08 varoşunda “ve Madridin merke. Salamank, 16 (A.A.) — Âsi kı olan mi erimizin sevincine payan see patlamıştır. ki 2 neşrediler ii Hükümteilerin "zayiatı, 8 ve İ bül bu kıtalar her tarafta he. — 300 yaralı olarak tahmin amimi deflerine varmışlardır. Bu bültende Üni. vi Frankonun bir tekzibi Eskurial köprüsü mıntakasında hü- | versite mahallesinin imal mahal- Avilla, 16 (A. A.) — Havas ajansı kümet kuvvetleri ümidsizce taarruzlar- sinin işgali ile Madridin meyi iimln keza General Frank ler için ancak manevi bir zafer e tır, Elimizde bir parçacık toprak lundukça onu ölünc: di ün ei e geçince- deci Başvekil, A mm İsi

ae Fasın himayesi selesi ve Fransa ile görüşmeler yapıp Bi bind bir şey söylemek istememiş- ir âsi tayyare düşürüldü (AA) — Royter muha- yedi bu- e gö- im uş teşeb- e esnasında hükümetçi ayyareler, üç motörlü bi rid alir ttarmelyiye alm lerdir. Hükümetçi tayyare filoları, âsi topçu ederi Madridi devamlı su. rette bombardıma: kte oldukları Kasa del sre âsi Mn işle, ; ? 2 8 niversite ma devam Mi il za pek az zayiat uştür. a şel bu TP Ki mta ilân ahalide; şimdi âsi kıtaların e ve Jadra- ka yollarını k lları ali bulun- bil 'ktedir. Âsilerin bir tebliği Rabat, 16 (A.A.) — Havas ajansı bildiriyor; Sevil radyosu saat 13.30 da tebliğ et- ür $ez cephesindeki kuvvetlerimiz ie EY bölgelerin temizlenmesi i- etmişle ine devam lerdir. Karabançeloal- a üç “tayyaresi düşürül müştür. Sağ cenahta hükümet kuvvetlerinin âki içesinde, kuv- teslim oluncıya kadar Madrid'i bom- er ve icabında payi- le tahrib eyliyece- Li sitene iştir, eral, — ie muhabirine şu söle a aşağ ir söz söyledim, ne del aa benzer birşi Hü, Reş lam vi or mu? 16 Ge A) — lan muha- inden ve yaptığı ziyaretlerden | İntibalar, bakani ve Tikel Salahaddin alman eko- ıomi bakanı Dr. Şaht'a iadei ziyarette alkid ir, Gece de Ankarapalasta Merkez ban kası genel direktörü tarafından Dr. Şahi şerefine bir akşam ziyafeti Şazeli” Dr. ve > gidecek aldığımıza göre, Rayşbank di“ m B. Şaht, Tahran 'ı ziyaret için İs imei Bi Şaht Ankara'daki ikametini kib bu davete icabet edecektir. Ma A) zileri üzerine birer ton bomba atmaları neticesinde hükümetçilerin al leri kırılmağa başlar gibi olmuş! Madridin büyük bir kısmı i ildi. Sevil, 16 (A.A.) — Bu sabah aşağı dal ie altın: e m3 ar i- emir m ei garbi mın» 0 de Rosales ui edil lagada, Aranjuez yolu cep- siniz arala ian Eskurial cephe- inde de ku ekimi ilerlemeye mus vatfak olmuşlar: 6 (A.A) — rüleri ber! e mü kte ise çi henüz teeyyüd e! miyen es bakılırsa, albay Dek lal tleri ni ai Valleskasa kadar çekil Batı su inde, Rada kolu şimal de- miryolunu kesmiş ve ay gelen bir zırhlı treni eline Âsı e m fena Sevil, 16 (A. A.) — Sevil radyosu, Rİ ei 'nin şu tebliğini neşret- z, yalnız bir di korkuyoruz: e bozulması çünkü şimdiki gü- zel havalar, İnel iri olduğumuz > ti mul barebe için ideal bir mii se general, diyor ki: peak miz ledi gibi muharebe ettiler. i lari, #ftakiyetleri ni e Mi tayyare: rinin mikdarı daha rman dir. Biz, ya iki tayyare Maamafih lardan biri im filosu üniversite bi- AE ve yari a üzerinde uçarak lar akşama doğru Mahzanares nehrini geçmiş ve Madrid sokaklarına doğru İ“ Mene in ü hallerini gösteren bir, Serti ederi ğe zine müracaat “Çocuk Esirgeme Kurumu genel sek mektebten diplomalı bir müdür tayin © aileye, gm ansızcayı iyi bilmesi ve askerliğni yapmış olanlar çalıştıkları yerden gördükle büsni 'rtifika (bon servis) ile Mez Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : merkezi neşriyat > 'k tahsil bi şarttır. Yüksel itirmiş ri ii ie Ankara Yaliliindesi ğında üzere 10 gün e d Bedeli maktei mülkiyetinin ihalesi 23.11-936 pazartesi günü saat 14 d 2-34 niden arttırmaya e a mahallesinin Atalık Sokar 1 12-34 kaj -apı No. lu arsanın le yapılmak e peşinen rnek İsteklilerin 42 lira depozle il geçen gün misyona irem (1788) 2—5539 a askeriye ve mü evvel yok kin rı e Alkadırlarıın maaş ci hetleriyle bizzat ve ününde mürac: 790 e 15.11-936d: üzdi le ivekâle vilâyet m rinkğer lg yoklamalarının Ankara Dehterdarlığından: : ve eramilinin kânunu- el - 936 ya kadar ane anı ni nüfus tezkeresi ve resmi se » ği ei

Aynı gün çıkan diğer gazeteler