3 Şubat 1937 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 5

3 Şubat 1937 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Başt 1 inci sayfada) nisbetinde arttırdık. Şimdiye kadar hiç bir hava ordusu bu son altı ay içinde #arfetmiş olduğumuz mesai derecesinde galışmış deği Müllileştirme meselesini mevzuubahs- eden B. Kot hükümetin silâh kıymetle. Ti üzerinde spekülasyon yapılmasına en- &el olmak için ne gibi tedbirlere başvur. duğunu izah ederek demiştir ki; Devlet majoriter şirketler sister müni tercih etmiştir. Bu suretle devlet, vaziyete tamamiyle hâkim olmakla be: raber memurlarına — hazırlanmadıkları vazileleri yüklememekte ve endüstrici. deri de serbest bırakmaktadır.. Bu tem herhalde endüstri seferberliği için büyük kazançlar temin edecektir. Bu seferberliği temin için şimdiye — kadar sarfedilmiş olan çalışma endüstricilerin dağnık bir şekilde olması maniası ile karşılaşmıştır. Mıntakavi teşkilât, ene düstri seferberliğini - kolaylaştıracaktır. Küvvetli bir malzeme, inşa - faaliyetin kolaylaştıracaktır. Bir saylav tarafından sorulan bir su- ale cevab veren B. Kot, tayyare selülle- Ti inşaatının yüzde 40 nisbetinde arttı. silabileceğini söylemiştir. Eski muha. ribler tarafından istenilen harb endüstri. #inin millileştirilmesi, hava ordusunun daha küvvetli bir şekilde kolaylaştıracaktır. kurulması B. Kot bundan sonra, hava ordusu- 'nun maneviyatından ve bazı subayların maruz bulundukları fazla şiddetli mua- melelerden bahseden bir saylava cevab vererek, pek mükemmel bir maneviyata sahib olan hava ordusu ile artık meş- gül olmamalarını dilemiştir. B. Kot, deniz kuvvetlerinin üslerde yapmakta oldukları gibi, hava filoları- 'nın da ihtiyat kuvvetlerini tedarik ede- bilmeleri için hava üslerinin kurulmuş olduğunu söylemiştir. Doktrin meselesini mevzuubahs eden hava bakanı, hava ordusunun, gerek sırf, hava gerekse deniz ve kara ordularının toplu manevralarına iştirak edebilecek bir kudrette olması lâzım geldiğini söy- milli müdafaa görüşmeleri Fransa İspanyaya gönüllü göndermeğe devam — ediyormuş Paris, 2 (A.A.) — Eko dö Pari, İ panya işlerine karışmazlık - prensipinin ihlâline Ve Pariste gönüllü toplantısına devam edildiğini yazmaktadır. Merkür gazeteye göre, 24 sonkânun. da 80 gönüllü otobüslerle İspanyaya gi miştir. Gene bu gazete, İspanyaya gön- derilen bizçok barb levazımı hakkında da tafsilât vermektedir. Barselon sokaklarından geçen fransız gönüllüleri lemiştir. İhtisas istemiyen B. Kot mu- vazene doktrinine iltihak etmektedir. Asılsız ve esassıs tenkitlerle, yarın kollektif emniyet “mekanizmasının bir neticesi olarak ilk büyük — tehlikelerle karşılaşabilecek — olan hava ordusunu zâfa düşürmemek lâzımdır. Sol cenah saylavları ayağa kalkarak B. Kot'u şiddetle alkışlamışlardır. Konuşmalara saat 15,30 da devam e- dilecektir. Silâhsızlanma konferansı altı mayısta (Başt 1 inci sayfada) ğunu ve bunun için Milletler Cemiye- tini terkettiğini hatırlattıktan sonra bu memleketin şimdi buhakdan fayda- Tanmakta olması dolayısiyle kendisinin İngiltere hükümeti tarafından silâhi rı birakma konferansına davet edilip e- dilmiyeceğini sormuştur. B. Eden ce- vab olarak demiştir “— Almanyanın tekrar silahları br Takma konferansının çalışmasına işti. Tük etmesi kadar bizi memnun edecek bir şey düşünülemez., B. Eden bundan sonra bazı Portekiz sömürgelerinin işletilmesi için Alman- ya ile Portekiz arasında cereyan etmek- te olan görüşmelerden ve İngiltere ile Portekiz arasında münakid - muahede- toplanacak derden mütevellid mecburiyetlerin bu mesele ile alâkasından bahsederek şun- bir beyan- name neşrederek Almanya ile Portekiz arasında müzakereler cereyan etmekte olduğu hakkında işae edilen haberlerin aslı olmadığını tasrih etmiştir. Bun- dan dolayı İngiltere ile Portekiz ara- sındaki muahede ve teahhüdler hiç bir veçhile bozulmamıştır.., Emden Şanghay'da Şanghay, 2 (A.A.) — Alman kruva- zörü Emden, buraya gelmiş ve yı at kaldıktan sonra hareket etmiştir. Kamutay Başkanlığına gelen telgraflar (Dünkü sayıdan devam) stanbul, 28 — Ulusal bir davayı ye- bir diplomatik zaferle gene kazandın türk sözünün türk dileğinin savaşsız da olsa mutlaka tahakkuk edeceğini yük- sek siyasetinle dünya uluslarına karşı bir daha ispat ettin içerde ve - dışarda Türkiyeyi başarıdan başarıya götüren büyük Başbakana sonsuz şükran. “Trabzon saylavr Hamdi Ülkümen, .. Bayazıt, 27 — Üniversiteyi coşkun sevinç ve minnetler içinde bırakan Ha- tebrik eder, ellerinizi * 27 — Türkün yüzünü güle düren azim ve himmetinizin bir eseri olan Hatay kurtuluşunu candan — kut- lar gözlerinizden öperiz. Urfa Saylavları Behçet Günay, Ra- fet Ülgen, Ahmet ve yazgan Muhittin Özdinç Fuad Gökbudak. * 28 — Ulu Önder Atatürk'ün örüş ve iradesiyle - Hataydaki de istiklâllerine kavuş- malarından hududsuz bir sevinç / içine deyiz, bu necib dava uğrunda türk ulu- su namına gösterdikleri hassasiyetten dolayr sayın millet vekillerine şükran- larımızı sunar ve büyük Kamutayı sa- yın şahsınızda selümlarız. Dr. Behçet Uz İzmir Belediye Reisi * Çankırı, 28 — Türk Hatayın istik- lâle kavuşması münasebetiyle — sonsuz tazim ve minnetlerimizi sunarız. Çankırı Yapraklı nahiyesi hal- Ki namına C.H. P. Başkanı İsmail Soydaş. * Tsparta, 31 — Çümburiyetin millt irade ve kiyasetiyle Montrö'den sonra Cenevrede bir yıl içinde kazandığı türk Hatayın büyük istiklâl zaferini bugün cumhuriyet alanında coşkun tezahür; Ja kutluyan onbeş bin ıspartalının di - dekleri üzerine Kamutaya olan minnet ve şükranlarını sunmakla — bahtiyarlık duyarız. C.H. P. Bek. Daldal Belediye Başkanı M H. Çakmakçı, Halk- evi Bşk. F. Aksu, Tecim ve endüstri odası Bek. K. Guno N. Günato * İzmir, 28 — Türkün hakkını dün. yaya tanıtmak suretiyle - kazandığınız Hatay zaferi karşısında — duyduğumuz Sonsuz sevinç ve Ssaygıyı sunmakla gönlüm büyüyor. Varol türkün varlığı- 'mr dühyaya tanıtan büyük Kamutayın saygılı başkanı Türk ” Hava Şubesi Ankara Kurumu ” İzmir Başkanı Nuri- Esen büyüklerimize gelen telgrafları neşre devam ediyoruz : Başbakanımız İ. İnönü ne gelen telgraflar (Dünkü sayıdan devam) Erzincan, 29 — Hatay'ın hayat ve büriyetini de kurtaran ve büyük - sıya- #al muzafferiyetlerine ha katan yüce muvaffakiyetlerini vinç ve heyecanla idrak, büyük Başve- kilimize olan minnet ve bağlılıklarımı- zı derin saygılarımla arzederim. Ordu Müfettişi Kâzım Orbay * İstanbul, 29 — Sancaktaki “yüksek muvaffakiyetlerinizi derin — hissiyatla candan tebrik eder ve - tazimatlarımı - Ali Haydar Mithad * Afyon, 29 — Hatay varlığının ba- garılı sonucunda I. Kolordu mensupla Tının düydükları sevinci minnet ve gükranla bağlılıklarını yüksek huzuru- nuza arz etmekle bahtiyarlık duyuyo - 'Tum ve candan saygı ve sevgilerimi bi daha tekrarlayarak sunuyorum. — Sayın başvekilim. L Kor. K. Korğ. Mustafa Muğlalı *

Pangaltı, 29 — Ne büyük rüşdü si- yaset ki hemen vardırdı Şanlı türk San. cağına pek yaraşan istiklâl, yaşa İamet İnönü çok yaşa sen yükseldin arzr teb- tik ederim, lütfunuz eyler ikbal. İstanbul Şişi Saman yolu so- kak No. 93 hanede Hasan Yaşar * Mardin, 29 — Yüksek idarenizle her geçen gün daha büyük şerefle do- Jan ulusal tarihimize katılan son şeref Sayfasının kıvancı, heyecaniyle müte hissis olan Mardin halkının şükranları- nr bağlılıklarını sunmakla bahtiyarız. Tecim Odası Bşk. M. Uslu, Belediye ve Halkevi Rs. Dr. Uras, Uçak Kurümü — Başkanı Rifat Güven, ” Biz Hatay berberleri davâmızı ka- zandıran ulu Önder ve Büyük milleti mize sevinçle şükranlarımızı sunarız. Berberler namına Ali * Budapeşte, 29 Muvaffal devletlerine yeni ve büyük bir zafer ilâve eden Hatay davasının - hallinden dolayı en derin saygılarımla - tebrikle- Timi sunarım, Behiç Erkin * İzmir, 29 — Hatayın milli — davaya uygun bir şekilde hallinden mütevel - Jit şükran duygularımızı arzederim. İzmir Verem Mücadele Cemi- yeti Bşk. Dr. Mitat Erel. * Mersin, 29 — Önsekiz yıldır esir yar dümüzü küdretli idarenizle - erkinliğe kavuşturduğunuzdan sonsuz şükran ve minnettarlığımızı sunarı Hatay Erkinlik Cemiyeti Mer- Şubesi. C.H.P. Genel sekı liğine gelen telgr: (Dünkü sayıdan devam) Keskin Dünya sulhuna esas olan Hatay vasında burun kanamadan dostlukla yet dolayısiyle binleri mütecaviz Kes < kin halkr sevinçler içerisinde Cumhu riyet meydanında toplanarak ğ söylemiş bu mesut gün Türklüğün bakkı hayat ve istiklâti runda sayısız müvaffakiyetler - kaza 'nan sizin gibi yüce şeflere derin ve sönsüz saygılar sunulmuştur. Gemerek — Her sahada — olduğu gibi yüksek — cumhuriyet hükümetimizin Hatay da - vasını da dünya muvacehesinde başare Ması münasebetiyle bayram yapan ka- mun binlerce Halkın sonsuz / saygı ve — şükranliarını tazimatımıza terdifen arz eyleriz. Belediye Reisi V. Süreyya Erdem, Kamun / C. H. P. Bşk. N. Ömer * K. Hamam: Başta büyük Şefimiz Atatürk ol raber çalışan büyük şeflerimize hükümet ve Parti erkânıma bu mutlu günde mem- Idiklerini ve bu vesile ile şük- ran ve minnetlerini bildirmeyi karar Taştırdıklarını arzederim. Milli Hatay Mitingi tertip he yeti namına Parti Başkan kili ve Belediye R. Tahir Barlar * Büyük Şefimiz sevgili - Atat müz isabetli deha ve irşadı hükü izin diplomatik sahalarda takip etti- İ siyasi kiyaset sayesinde her mesele de olduğu gibi milli Hatay davâsında kazandığımız muvaffakiyet dolayısiyle bugün Kayseride Cumhuriyet —meyda» 'nında binlerce halk toplanarak — büyük — bir miting akdetmiş ve hükümetin ka - zandığı bu. diplomatik muvaffakiyet derin bir minnet ve şükranla anılmış - tır. Arzederim. Milit Hatay mitingi tertip he — yeti Reisi Naci Özsan. Ş * Poladı koyalı- Yurdun mukadderatına el danberi her işte gösterdiğiniz hüsnü- tedbir ve - muvaffakiyetlerini - Hatay — yurdunun istiklâle kavuşması hususun. da gösterdiği derin alâkadan dolayı Cumhuriyet Halk Partisine sevinç ve kıvançlı tebrik ve takdirlerimizi sunas — Belediye Paşkanı M Bsenay CÖH P. Başkanı M Gökçe — 'Tefrika: No. 9 cunu büyük babama itiraf söylemiş. Merhum büyük yası idi ve karısından, ate; kaldığına göre, büyük annemin ederek ödemesini babam, hatırımda ir nevi kâh- şten korkarcasına hu mişsinizdir. Bu adamın, kendini, hayat iksirinin ve sihirbaz taşınm mu- cidi diye tanıttığını da bilirsiniz. rseri ya- irçokları teklif edeceğim: bu parayı kazanmak. üyük annem cevab vermiş;: *— Fakat, azizim - kont, söyledim - ya, Maça Kızı Yazan: Puşkin. — Canımt seksen yaşında bir kadının ku- mar oynamamasında şaşılacak ne olabilir? — Bu hususta hiç bir şey işitmediniz mi idi? — Hayır, hiçt! — Öyle ise beni dinleyiniz. ve ilk önce, şunu biliniz ki büyük annem, altmış sene kadar evvel, gitmiş olduğu Paris'te büyük bir alâka uyandırmıştır. Halk peşi sıra - gi- der, Moskova'lı Venüsü görmek isterdi. Bü- yük annemin iddiasıma göre, kendisine kur yapan Rişöliyö, gördüğü ciddi tavurdan dolayı, az kalsın, başına bir. kurşun - sıkıp kendini öldürüyormuş. O devirlerde kadın- lar firavun oynarlarmış. Bir akşam, Saray - da, dük d' Orlean'a karşı oynayan büyük annem, söz üzerine, büyük bir para kaybet - miş. Evine dönüp de yüzündeki yapıştırma. ları ve elbisesindeki sepetleri çıkarırken bor- korkardı. Fakat bu kadar büyük bir borç onu çileden çıkarmış. Hesab etmiş, altı ay içinde yarım milyon harcamış olduklarını, Fransa'da Moskova ve Saratof'daki gibi köyleri olmadığını anlatmış, hulâsa borcu ödemeği reddetmiş, O zaman, büyük annem büyük babama bir tokat aşketmiş ve gözün den iyice düşmüş olduğunu isbat etmiş ol- Mak için de, o gece, başka odada yatmıs. Ertesi günü onu yanına çağırmış; bu ceza nın iyi tesirini göreceğini umuyorum. Öm- ründe, ilk defa olarak, muhakeme ve izah derekesine kadar alçalmış. Hiç biri kâr et - memiş.... Borçtan borca fark olduğunu, bir prense bir arabacıya edilen muamelenin ya- pılamıyacağını, boş yere, anlatmış. Büyük babam inad etmiş, lâf dinlememiş. “olmaz!” demiş, “olmaz!” işitmiş. Büyük annem şaşırmış kalmış. Pek ziyade dikkatdeğer bir adamla sami- miyeti varmış. Hakkında bir çok hikâyeler anlatılan Kont dö Sen Jermen'i tabii - işit- onu şarlatan farzederek alaya alırdı. Hattâ Kazanova, hatıralarmda, onun casus oldu - ğunu söyler, Her ne hal ise ve büründüğü es- rara rağmen Sen Jermen'in pek muhterem bir hali vardı ve cemiyet hayatında da pek sevimli bir adamdı. Hâlâ onu çılgınca seven büyük annem ondan saygısızca bahsedilme- sine tahammül edemez. Büyük annem, Kont dö Sen Jermen'in bol parasr olabileceğini bildiği için ona başvur- Mağa karar vermiş ve bir mektup yazarak derhal eve gelmesini rca etmiş. Garib ihti- yar da hemen koşmuş ve büyük annemi ümidsizliğin yükü altında ezilmiş bulmuş. Büyük annem ona, kocasının barbarca ha - reketini en karanlık renklerle tasvir. etmiş ve sözünü bitirirken bütün ümidlerinin onun dostluğunda ve lütufkârlığımda — olduğunu söylemiş. Sen Jermen düşünmeğe başlamış: “ — Bu parayı size verebilirdim, ancak bilirim ki onu bana geri vermedikçe rahat etmiyeceksiniz ve şu halde kaygılarınızı da gidermiş olmıyacağım. Size başka bir çare hiç paramız yok. '— Paraya ihtiyaç yok; yalnız beni din- lemek tenezzülünde bulununuz... demiş” ve — ona öyle bir sır ifşa etmiş ki her birimiz onu öğrenmek için ne istense veririz. Genç kumarcılar dikkat kesildiler. Toms- ki piposunu yakıp bir nefes çekerek devam etti: — O akşam, büyük annem, Versay'da, — kıraliçenin oyun salonuna gitmiş. Dük d'Or lean kâğıd açıyormuş. Büyük annem, bor- — cunu daha önce ödememiş olduğundan do- layı özür dilemiş ve kendini haklı göstermek — için bilmem nasıl bir hikâye uydurarak he- men kâğıd istemiş. Sonra, ilk bildirdiği mik- darı her seferinde bir misli arttırmak sure- tiyle üç kâğıd beğenmiş. Üç kâğıd da ka- zanmış ve büyük annem de böylece borcunu mahcub olmadan ödemiş. Misafirlerden biri atıldı: — Tesadüf! Herman fikrini sö ledi : (Sonu var)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler