23 Şubat 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

23 Şubat 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

V yardım davalarımız |; -ada çıkan Financial Times, geçenlerde, memleketimiz için husu- si bir ayı neşretti. Bu gazetenin bu muvafi nüshasma “Cümhuriyet Türkyiesinin tarihçe adını ver- mekte etmeyiz. En salâhi- rmiş olduğ! nin umumi YAMNZAYASINI liyakatla çizmişler, dir. İngiliz gazetesinin settiğimiz h ususi sayısında inti - ye edi bu yazıları, kitab ha- linde, bir araya toplayıp türk mü- nevverlerine ek hu: dı şanlar dahi, tetkik ve mütalea fırsatma erişeme- mişlerdi Fi ila aki bazı işlerimiz, dl ile ile dolayısiyle, en mü ete kurunun malümat zak kal. mazke: davi ne diye- Büyük —— eşekkül etti Kek elilde, Meclisi yag la mu- zevk lala Bunun aksini © amam Yaşai nm manası kalır Sıhhat t mefhumunun bu telâkki- os işle: selâkkisine yürüt- için kabil olan her se yap- te sıhhatin bu modern uygun bir şekilde düzeltip mek mıştır. Financial Times'in bu mevzua taallâk eden yazısmı kısaca gözden geçirince, yukarıda dediğimi gibi mız için, bu müddet 2: neler yapabilmiş allliğme le görü Yazıyı heba telhis edelim: 1930 da neşredilen umumi bıf- zıssıhha kanunu: şehirden köye ie dar, türk camiasmın sıhhati n. ayret- lâzım gelen bir e- Ri > ie sıhhat şürasmı iştir. uyanmaz maddelerin müraka- nunu, şehir 1920 senesinde Büyük Mil- let Meclisi Bm teşek- kül ettiği n Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, a ansiyii hat politikasına dair ne te- veris etmiştir; r iki nizamname! Yazı Nasuhi BAYDAR talimatnameler... Bu kanunları, - hizamrameleri, ta- limatı aşa kim tir? Hel di bi tevdi etme; in tek len Di çidi. Cüm- ii sıhhat La ime, yel huriyet rejimi bu zihniye amına, tese! eli bile, meleri bu BE şleri hakki görülebilin, Bu mütaleanın ne kadai Egil olduğunu satmak ii rakam verelim ai ür rinde kullanıla; e ve tababet şubeleri e 1923 de 1254 i- 3 m bulmuştur. an- Dev ken mi ekib 489 tedavi ve ve ak ii da 3219 dur. tahnesi ol ind: İmıyan kazaların men oldu- bir tablosunu ekibi lr e unmuş ve vazifemizi bitmiş z ti unun tam arana, kendimizi, tevarüs etmiş olduğu” ii rımız katidir. Bilerek alabiz KIZILAY (Başr 1 incide) üzerinde şerefli e tanıtma yolun- daki vazif olan halkevlerinden Burhaniye Halkevi men- supları şu ânda duydukları büyük larla e se Burhaniye Halkevi Bşk. Çakıroğlu. Bodrum, 21 — Halkevi açma sırası- a bağışlayan Partiye şükranlarını yıl Bodrum; iş karşı halkın bağlılık ve Me devsi i Nal ayir ğa b i, 2 ci elleriyle krduğu Erz mızın yarat ifade eder. Halkevi Kam Hasene İlgaz Tavas, 21 — 1 ulusal ülkü sa- vaşının temiz ve ei lı bir hız kay- ağ i çin saygı ve sonsuz bağlılıklarını arzede- im. Başkan K. Şahab Akhisar, 21 — Evlerimizin bu mut- Tu yeldönümünde derin saygı ve bağlı- leklarımızı tekrarlarız. H Kul Evi yad büyük günesi“ kn bulu nan halkımızı saygı ve İlgile- rini arzeylerim. Halkevi başkanı H. Gür 21 — Açılışı rin ü kutlayan halkevi çocukları- nm en içten bağlılıklarını ve yük: saygılarını sunmakla şeref bi 1kevi anı rim. Rapor ayrıca takdim edilecektir. lkevi başkanı Ataso; kırı, 21 ugün Halkevimizin 5 yıldönümü münasebetiyle halk- e k rarladık, Fatsalılar adına saygılarımı- sunarım, Partimizi ve yere mke eşsiz bir varlğa devrimci partimizin çok den Günel Sekrete- rine sonsuz şükranlarını 23-2- 1937 —— - Halkevleri bayramı dolayısile Taşköprü, artinin halkevi şığını b de tevcih eiğinizden ötürü sayar değer arti. şahsınıza ve Taşköprülülerin saygı ve ikiniz arzederiz. C.H.P. İlyeyönkurul Bşk. Tahsin Güveli astamonu, 21 — Halkevimiz yeni yılına baş vi yi şahsiyetinizi hürmetle selam lkevi Başan Ali e 1 so; daha bağlı. Gerze, 21 — sosyal v alanda ali amil Sn ii i- kevimizin yıldönümünü co eye- üklerimize minnet ınızı d rin saygılarla sunarız. lkevleri Başkanı ve Uyan Nazilli, 21 — Halkevlerinin esinei yıldönümü bayramını sevinçle kutla» makta bulunan binlerce partili ve evli ve arkadaşlarımız az bağlılıklarını in small enbe buyurmanızı im. C.H.P. ve yen e S. Kutlu evlerinin altıncı e Glen ii 5 3 # » içilmiş olduğunu saygılarımla ei rim. Edirne valisi ve C.HLP. Başkanı yerine T. Borlü — Ülkü mabetlerinin asebetiyle Acıpayam hal- kımın derin saygı ve bağlılıklarını ar- leriz. Halkevi Başkan M, Akmer Gümüşhane, 2 — Ülkü yolunda öz 0 118 törene başla- Halkevi mi Seyit A Ön ve ana fikirlere candan bağlı olan evi- narak faideli nutuklar söylenmiş şiirler Çorum, 21 — Bir ülkü isi en | mizin yıldönümünü kutlarken yüksek okunmuşti uygulu i e SE gün amaca yaklaştı- lecektir. dığmız em yöne kutlar» ğını duy: ve bu sonuçtan doğan İlbay ve C. H. P. İlyönkurul | ken evimiz ARM iş - kanı ö netle sunar. suz saygılarımızla arzeyler ilik r Halkevi irem Bedri Bilginer UN halkevi Başla ii Akgün aynağı olan halkevleri e saygılarımızı tekrarla- olarak sonsuz rım, Şişli halkevi başkanı Ahmet Halit Yaşaroğlu in Zi — Halk: inin dö- ütün çevre e taşan bir kutlayan evimiz :anı şehreminliler namı- e en derin saygılarını sunmakla Me mleketin umumi kalkınması ha- nisbette ai wi “da lar yem rdağ, çılışmın o5 inci halkevlilerin rine getirir, tazimatı- e e IŞ olduğunu döhbceğiz.. asuhi BAYDAR H.P, İlyönkurul Başkanı A. Ülkü ALMAR | ( Remo Yaban diyarlardan yurda dönen Türk göçmenleri Kızılayın şefik yardımını gördükten sonra urgaz, çılışımızin yrl- pe kutl nun büyük safı ke- re daha tekrarlar, saygı gükkürlarimizi Suni e Bşk. Dr. Ata, Arıca halkevi Sy ri Ki ter Çanakkale, 21 — Ülkü yolunda ulu- sal duyguları vE mi? İni iŞ m altıncr yıldönümü yü çin yüzlerce Partici ai 1 lantısı ile Halkevinde yapılan tören çok heyecanlı olduğunu saygılarla ar- ze Parti Başkan veki Feyzi Gürel Ereğli, 21 — Büyük partimizin kut- sal bir armağanı olan halkevimizin dö- üm yılını ülkü ı olarak kutla- an Ereğli halkını! Aydın gençli- ğinin öz partisine bağlılığımızı arzeder ve derin saygılarımızı sunarız. ike aşkanı A, ek Mardin, 21 — ürkün idealist çocukları evinizin yıldönümü törenin- de bilgin Zitgen 'Genel Teterimi- ze nini DM sunmayı ve a- iksel liyen bilgi kaynağı ilker imizin a (Sonu 3. üncü sayfada) ELLE LL ELLE LE kk Ep çrzi rami | N

Bu sayıdan diğer sayfalar: