11 Kasım 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

ae YEREMR KSE _“J ae Üerüb —— Üelik Üaf üi di Gf d LO0 “ Millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu program benim millete vadettiğim hususlardır ,, Büyük Şef sözlerine B. Menemencioğlu Suriyede KODDDRDADIDRDRDRDDA. d ı Sovyet bıyrınıı dolayısile devam buyur u ar: ıınoı-nn nAnl—nuıınnın ıınuoıın“ılı Atatü rk le B.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Ulus basımevi — BUGÜN Çankırı Caddesi: Ankara 7 incidet Gençlik sayfası 'TELEFON £ YARIN : Gene aynı sayfamızda Başmuharrir 1068 <BİYAT VE SANAT Perşembe ai SONTEŞRİN LNS X Yazı iş Müdürü ınîf İdare B | E Telgraf: Ulus « Ankara | Atatürk Celâl Bayara dediler ki: “ Millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu program benim millete vadettiğim hususlardır ,, lî:y“k Şbîî ysfrzâîî;e S bayamı &y | B. Menemencioğlu Suriyede ai dostça gösterilerle karşılandı Atatürk'le B. «Ben, Türkiye Reisicumhuru Atatürk ve umhu ü Kalenin arasında Türk milleti, Başvekil Celâl Bayar'ın ve | telgraflar KONMN AAA AAA ARA MA RARAdAI inin 20 inci yıldönü onun hükümetinin programını takib edi- l yi yoruz ve fili neticesini görmek istiyoruz » Başvekil cevab verdiler mü münaşebetile Reisicümhur İtürkle $ İlk nümi Hataylılar kendisini | Bütün istasyonlarda halk toplanmış siyasi müsteşarımızı alkışlıyordu lerimi ve gerek şahsi dest Sovyetler bil — Söz veriyorum ki büyük millet meclisi huzurunda aldığımız taah- hüdleri muvaffakıyetle yapacağımıza kanaatimiz vardır ) — İkinci teşrinin onuncu günü 1 Bayar evinde ktiçük bir davet yap- n şereflendirdikleri bu Müslimiyede karşıladılar Berut, 10 (Hususi muhabirimizden) — Dış Bakan- lığı siyasi müştesarı B. Numan Menemencioğlu'nun istikbal töreni Meydanekber istasyonundan itibaren başlıyarak Halebe kadar bütün istasyonlarda devam etmiştir. Gerek Fransa hül messileri ve ge- rekse Suriye memurları tarafından gösterilen bu hi r, cumhuriyet Ankara, 11 (A A, akşamı Başvekil Ce Buhran ve ir. Atatü üce huzurlariyle Önvütle, davcililer, denebilir Ki yalıra ve ler muvazene hususi ve çok yakım arkadaşlardan ibaretti, şe) ıl . lü vergileri konuşuldu. Ezcümle Atatürk mesai arkada * — Millete yepyeni bir bildirdini; bnd Yü ae Bayar ve arkadaşları benim — mi Pacaklarını bana ve millete vâdettiler. raber Celâl Bayar'ın ve arkadaşların e ta nokta tatbik edildiğini takib edeceğim. Daha iyi izah | |( DAZSD AD e e edeyim: ben, Türkiye Reisicümhuru Atatürk ve Türk | | makamların bu vergi milleti, Başvekil Celâl Bayar'ın ve onun hükümetinin | |ce muvazenesine halcl Programını takib ediyoruz, ve fili neticesini görmek | | tnziller icrası için tetkiklerde bulu- ktiyörüz” dedil nacaklarına şüphe yoktur. Fakat İs- stiyoruz.” dediler. t tanbul gazetelerindeki haberler tama- Başvekil Celâl Bayar Atatürk'e cevab verdi ve dedi ki: j |men gazeteci tahminlerinden ibarettir. “— Atatürk, ben Türkiye Cümhuriyeti inkılâbında B — Sabık İngiltere başbakanı sizin ve kıymetli arkadaşlarımızın beni bildiği adamım. etmiş olan Türkiye Cümhuriyetinin Makdonald Amerikaya giderken vapurda öldü i anlamış 41 sene önce beş parasız Londraya gelmiş ve başbakanlığa kadar yükselmişti Londra, 10 (A.A.) — Cuma günü r tetkik seyahati yapmak üzere Ce- nubi Amerikaya hareket etmiş olan Bütün cihan Türk Ki Beşakar' Tn “lakam eski Başbakan Ramsey Makdonal, ulün cıhan ürçen sene tatulduğu hastalığın nük- . setmesi üzerine, vapurda vefat - OrdıIsunun eşsız tir. Cenazesi İngiltereye gönderile- OA ’ lHıh.ı[lvnm 'nlumıî üzerine, Byüx_ı— sel konferan da İngili temsil Kudretini tanıyor! ZS MN lasa |tayyare ile Londraya hareket etmiş- cektir. tir. met eserleri ve istasyonlardaki tezah hükümetini $ müsteşarımıza - karşı tünde, dostluk ve kar- gösteren bir hâdise ol- tüin yol boyunca geç- emsil eden &i; et icablarının deşlik bağlarının kuvvetini ar. Halk mümessilimizi tasyonlarda toplanarak alkışlamışlardır. program prog Ti İstanbul gazete- kedkaran Ku İi hakkında türlü €irlü haberler çıkz maktadır. Bu vergiler için Büyük Re- Birkaç gündenb Komiser namına Trablusşam delegesi tarafından ka: şılanmış ve yolda Suriye hükümet! namına Kurtdağı ve Azez kaymakam- namı. gim — huşuşlardır licie vadetliklerimi Ben milletle be- ! programımın nok- | | isin glâl y Dış İşler Bakan- lığı Siyasi Müs- teşarı B. Mene- mencioğlu Suri- ye Başbakanı B. Cemil Mürdüm- le beraber. B. Delbosun leceği bildirili Paris, 10 (A.A.) — Dış işler bakanı

B. Delbos yakında orta Avrupa ve bal kanlarda bir seyahate çıkacaktır. Bu seyahat ilk kânunun onu ile yirmisi (arasında vuku bulacaktır. Bakanın, |ilk ziyaret edeceği hükümet merkezi Varşova olduğu bildirilmekle beraber bundan sonra nerelere uğrayacağı henliz tesbit edilmemiştir . Yapılan davetlere icabetle Prağ, Bükreş ve Belgrada gidecek ve bu su b retle Romanya kıralı ile General Smig | Ne dikkat edimiz: bunların iyi bir y Ritz, BB. Beck, Krofta, Stoyadino- | Zevk seviyesine delâlet etmedikleri- viç ve Antonesko tarafından geçenler- | Di görürsünüz. Garb musikisinden türk de Parise yapılan ziyaretleri iade et-| #ğzına almnabilir tercümeler de ya miş olacaktır pılmamıştır. Onun için bugünkü ne- Pöti Parisiy si! odasında, sokakta ve kırda susu- Diş işler bakanı , Polon-(Y9r. AA e yaya ve cenubu şarki Avrupasına ya-| | İSTİkİRİ marşımuzın göftesi, güir pacağı seyahate pek muhtemel olarak | Ve fikir değerini ha buma, örbrlleer 10 ilk kânunda başlıyacaktır. B. Del-| &/e değildir: bugünkü çocuk, bu güf- bos, Varşova, Bükreş. ve Belgradtan| “in Birçok musralarımı, SAA başka Atina ve Ankarayr da ziyaret| Svdüt dolusu, haykıramaz. 4 slüdektle Hulâsa, fakiriz. Ve ilk zenginleş- : meye, şairlerle musikişinasları bire leştirerek, ve muayyen usullere dik- kat ettirerek, sokuğa kadar sirayet edecek tercümeler ve bir de güzel türkülerle başlamalıyız. Şimdiye ka- ma kumandanları yolculuk esnasında B. Me. lunu götüren hususl va- g0: dakika boş kalmamış ve ge- ce geç vakte kadar samimi hasbihal. lere sahne olmuştur. Kardeş hatayirlar namına Müslis miyeye gelen halk partisi erkânından mürekkeb on kişilik heyet azası müs- teşarımıza Halebe kadar refakat et- mişlerdir. Siyasi müsteşar, Haleb'e muvasa- latında manda hükümeti namına $i- mal ordusu kumandanı ile askeri he« yet ve vilâyet erkânı karşılamış, mu- vasalat ve hareketinde bir müfreze | polis tarafından selüm - resmi ifa e- dilmiştir. B. Numan Menemencioğlu Haleb- (Sonu 8. inci sayfada) Bütü: nemenci vermiyecek | Atatürk, şimdi teessü ilerlemesinde gayenizin de ne olduğunu çok adamım, arkadaşlarım da böyle. * Size, affedersiniz, beni mazur görünüz, yalnız size değil, bütün türk milletine benimle çalışan arkadaşla- rımla hemfikir olarak söz veriyorum ki Büyük Millet Meelisi huzurunda aldığımız teahhüdleri muvaffakiyet- le yapacağımıza kanaatımız vardır.” Bunun üzerine Reisicümhur Atatürk Celâl Bayar'a ve bütün hazır bulunan hükümet erkânıma teşekkür ve on- Tar için muvaffakiyet tememni etti. Fıkra Marş ve türkü Dünkü nüshamızı okuyanlar, “U- Jus” un on beşinci yıldönümü - için bir marş güfte ve bestesi müsabaka- sı açmak üzere olduğunu görmüşler. rçekten bir marş ve türkü kıte içindeyiz. Geçitlerdeki askeri dara, sokaklardaki türkü sesleri ancak dahilde müttehit, mütesanit ve | küfi derecede kuvvetli olmakla ve| böyle kalmakla temin etmek mümkün olduğunu bilen bir öz Aşağıya tercümesini naklettiğimiz Makale, Almanya'nın en ciddi mecmu- alarından Leipziger — illustrirte Zei tung'un 21 ilk teşrin 1937 tarihli nüs- da intişar etmiştir: * Ramsey Makdonald, 15 ilkteşrk tarihinde İskoçyada Narayehl- lursa bu kurtuluş muh şimalinde Lossiemouth köyün: “Müdafaasızlık şerefsizlikti de doğmuştur. Kendisi çok fakir bir zü zamanın ebedi cereyanında dalma | aileye mensubtu. Küçük Ramsey'in bir hakikat ifade etmiştir. Bunun i-|okumasına annesi ve büyük anmesi çiı:'ı;ı ki kuvvetli ve modern harb| nezaret etmiş ve Ramsey, sonradan f n ize bil.| YSulünün bütün vasrtalariyle müceh- ür seviye- GDN AA e b M irerde Yi aN GS |e d üit Yi ge siyat ve kudcetlerini ahlâki. ve ma-| S r-_ıı;ycııı bir kumandan ve kahra-| $ o Ramsey, İskoçya'yı terk nevi kuvvetlerini zayi ettikçe dama| MA bir asker olan Atatürk'ün riya- | ile cebinde bir tek penni İktısadi inhilâl ve izmihlâle de düş-| "€! ve idaresi altındaki genç türk Londraya gelmiştir. Makdonalâ Bürerde Mel yarmlik. salea ve ş,um:unyc:m:u baş hedefi olmuştur. , işçilerin çetin hayatını ni e NSK Zenilaik fad| Ve üuu.ırk bu işi şayanı hayret bir toplantılarına iştirak etmiş oS ki en müş-| 8zda on w bi kısa bir zamanda | ve onlarla düşüp kalkmıştır. Yavaş kül zemanlarında bile o mületi mârus | (©?.CUSER mauvaflak - olmuştur. Bu | YEYdE SCeyalizme doğra meylüdea bulunduğu ıstırab ve tehlikenin en L’ud“ y değildi ve ancak müdafaa| Makdonald, işçi hareketine iltihak derin uçurumlarından kurtarır. Hele | TOLUE, * kabiliyetinin - millet ve KA DA LA *“Tüdk milletine nasib olduğu, gibi - şnezı:l et :çınden doğması lüzumunu | söz almıştır. Hi ae Ki perez Ve Bersiyetini | isal ;l“ıd !Iııdu'ıîîx-llc başarıla! İlk mebusluğu harice karşı muhafaza için kendi Tü- | L0 V rln” '":;"Y"- haiz bütün| — Birçok — muvaffakıyetsi hunu ve ihtiyaçlarını iyice ıınıyım*nh",. Serüke aesalası olan ordu |sonra 1906 ila müstakil işçi partit t itlbariyle milletin reisliğine ve biraz sonra da Layçes- Aynr zamanda sulhun feyiz ve ıeme-l k Telerini, vatanın refah ve saadetini (Sonu 8. inci sayfada) (Sonu 8. inci sayfada) Milli Müdafaanın temeli mukadderatı- Bir milletin tâli ve ir takım manevi ür her şeyden evel B. Ramsey Makdonald İki alman kurmay subayı Ankaraya İCumartesi tü balamııyz. Şimdiye b bunlar ya besteyi dikkate almıyan şairler, veya gülteye ehemiyet ver- miyen musikişinaslar tarafından ya- pıldıkları için, söylenmezliğe mah- | kümdurlar, “Ulus” müsabakası göz önünde tutacağı ve uzun bir ça- Sayfalık ayrı Tişma müddeti brrakacağı için, bize Ankara ilâvesi mesud birkaç eser kazandırabilir. GG RELERRERERO U n ) cöclim - Fatay geliyor İstanbul, 10 (Telefonlay — Alman ordusu kurmaylarndan albay Fretter - Piko ve topçu binbaşı Hepper, bu sabah, Semplon treniyle İstanbula gelmişlerdir. Kendilerini istasyonda, İstanbul garnizon kumandanı, bir kur. (Sonu 8. inci sayfada) 12 fen şartlarını

Aynı gün çıkan diğer gazeteler