23 Kasım 1937 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 12

23 Kasım 1937 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-—12— , MEULUS Baş ve diş ağrısı ıstırabların Dr. m Gök'er sölhane e iri: en müthişidir. Günde yalnız bir defa HASAN DANTOS Dişmacunulile dişlerini- zi temizlerseniz, ömrü- nüz müddetince dişleri - niz sağlam veinci gibi > Di van alel ve mütehassısı a öğleden sonra Postahaneğ | enddesi Devrim ilk okulu karşıl çer Esen apartımanında 7 numa: a hası le başlamış- ik Telefon 3-6190 En şiddetli diş ağrılarnı dindirir. GRIPIN Bütün ağrı, sızı ve parlak ve beyaz kalır. meyva tuzudur. İnkibazı sancıları keser elli m ir e reliiei ği i lari EN ; | ken vellit rahatsızlıkları önler. Haz- 0 Sn e eriye Dişleriniz çürümez, diş yn ayla ştrir. lie dl etleriniz ki İngiliz Kanzuk eczanesi Bilhassa ASM Tüp 75, dört — 128, go İcabında günde 3 en büyük 20 kuru: Kİ T kaşe alınabilir. eek “Anafartalar caddesinde evel- PN ö 1 dikkat Taklitlerind. V lunduğu lek. e kaloriferi bul 150- Hic kente sop öbeye sesli UY cektir. Gerek mevkii, gerekse ei ii Serveti fünun v dahili taksimat itibâtiyle sepmt ANI 1891 4 müessesata ve şirketlere çok el- Başyazarı: A. İhsan verişli olan bu katı kiralamağa 47 senedir durmadan çıkmakta mi bu karli resimli ga- talib olanların lütfen Vehbi Koç *enin Ankara'da satış yeri 1 e BA Kitabevidir. Se- Ticaret Evine müracaatları Rica melik obane 10 lira, Sayısı 20 kı olunur. Telefon: 3450 3—6434 2 Güzel diş istiyenlerin macunudur. Saçları Sömikok kömürü satış yerleri Eg Telefon dökülenler Ankara memurlar kooperatil şirketi 1428 - 1466 Vehbi Kaç ticaret evi 3450 Mahmud Kara Eğe oğlu deposu İstasyon 2743 Hüseyin Orak Mahrukat deposu Istasyon 2791 Zonguldak Pazarı Refik Halid Istasyon 1911 Mustafa Dural Mahrukat deposu İstasyon Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU İkinci Keşide 11 Birincikânun 937 dedir. Büyük İkramiye 40. 000 Liradır me ir vardı ar. 000 ve DYE lir, edi iki a Sicikiyü kadar Bilki ii zengin eden bu piyangoya iştirâk ediniz... KOMOJEN KANZUK 3 eksiri ecni n dökülmesine ve kepeklen-

— NIHAT BAŞARTAN sine mani alur. Komojen saçların — z ileri Line > besler. E . .. “ : : — saçlarım Tabii — Bilumum gümrük işleri yapar Z| li Kam, e vylm SB © Anafartalar H. Bayram caddesi No:1 Tel:3977 E | anztik Wa esiri e — Ki zle ıtriyat o mağazala- rında bulun zamla zc KANZUK Bree ii KATI Bayramda yalnız Kızılay Gazetesi çıkacaktır Müracaat edecek olan memura ilânlarınızı vermekle nl i kl. tum (El d y pm Kad terzisi CEMAL BÜRÜN me ve yarın ANKARA PA. sayın © müşterilerini ga ei 3—6574 etmiş olacaksınız. i lan i için ayrıca Keli Se Merkezi Muhasebe Mü- dürlüğüne de müracaat olunabili: 2 TÜRKİYE Kızılay Genel Merkezi Telefon: 1250 KO CUMHU RİYETİ X ZIRAAT.BANKASI İmtiyaz sahibi ve De ri Falih Rıfkı Dr.M. Sezer e talıklı Develi mi Ke sldiğn Boğum m ven en Umumi Neşriyatı idare eden Yazı İşleri Müdürü (Sakarya eczane) sinden yaptırmız. Her istediği: askerlik tezker Yenisi- kimin e e EL Ee Mümtaz Faik FENİK ğ re ii ik ni; i ve Avrupa ilaçlı h VA in in ak iin hemi yk e Se m sn Aaliya ç Ulus Basrmevi: Ankara ki gösterilir Ulus, Kar ital m | z sarayı hizasını med Şahin AŞ Çullarından Süleyman oğlu Mehmet |f Çaramannıda hastalarını yerli YN iy üdür- |$ başlamıştır. in 2022 Y ii i il ğinde liği e sy İkamet & ; e ek N V| | YENİ SİNEMALAR HALK isinin i i ma kelek ge e Kiralık Ev di e BEÜ NEUGECİ, BUGÜN BUGECE ” Zayi — Ziraat Bankası Umuru zi | Nİ (İİ Pransez artistlerinden Maurice Chevalier tarafından temsil rTaiye mümeyyizi adresi ile namıma Y: Yenişehirde Kızılayın ar- | ayara dl NİTA RAYA ve FERNANDEL edilen mevsimin en güzel şarkılı zil bulunan Ankara Memurlar kov. kasında İzmir caddesinde 1 1) 3) tarafından temsil edilen kömedilerinden peratit Şirketine aid 4255 numaralıİ Bükreş elçisi B. Subhi Tn- ON kalp Gn SEVİMLİ SER 30 Heine see kaybettim. İğ növertin evi kiralıktır. Gör. Gör — Işit— Söyleme SERİ Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. İİ mek isti 3 pey İM : iyenler evin pek ya: Fransızca sözlü yrrca: Dünya haberleri Zirmi Bankasında Nim 3-570 kınında bulunan Balkan Ce. iz Oy İ Seanslar: 2,454, Ayrıca : öğretici film ve canlı resimler BAN KASI Seansları 2,45-4,45-6,45. Gece 9'da Halk Matinesi: 12,15 de Ea z BİR GÜN SANA e Halil Naci Mıhçroğlu 938 PHILCO radyoları geldi 5 Si. Bankalar caddesi Tel. 2619 kar- al kaybettim. Yenin iie. dan eskisinin hükmü yoktur. inci orta okuldan Melâhat Öge 3—65 na müracaat edebilirler.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler