23 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

23 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

en TAN ; — Şehirde güzel çalışmalar Hacet tepesi ağaçlanıyor - Koca tepenin ağaçlanması bitmek üzeredir - Hacı bayram parkı açılıyor - Golf yerinin de tanzimi başlıyor-stadda tenisyeri açılacak şehrin imar bir çalışma ile tatbi- nişehi da hâkim nokta ime esinin ağaç Janmasına başlanmışt Sazimi arr semtinin en sik w sıhi ke- halleri k Gaal Ha- Koca tepe Yenişehirde, a İnönü Ör a mun luğu Ke rn me bit üzeredir. Ağaçlanmasna üç seneden beri ş olduğu için esa- vel ia Ki ihti; tatmin etmekte olan Kocatepe, yeni di kilen kle in Ee bir park halini Hacı üyeli Ankaranın, Pugün H lan ve ULUS Kamufay Encümenlerinde Kamutay encümenleri dün aşağıda il mevzuları müzakere etmişler- ŞEHİR HAYATI Elçiliklerde : Japon elçiliğinin suvaresi Dün akşam Japon büyük elçiliği An- Kültür hayalı Arzuhal 2) inde ; b gelmiş hur japon ses sal atki B. imi in edilen arzuhaller- Yale Pucivala da dinlenmiştir. |rmmameye olanlar hakkında | Süvarede şehrimizin tanınmış sima-| vekâlet! müdürler MM ve encümene İlin edildiler İncili elmlğind | a encümeninde: | tan sonra bu arzuhaller karara bağlan- | nmıştır. Şurayı Devlet kanunu lâyihasının Yarın öğle üzeri wi Büyük El çiliğinde bir yemek va: Ss Iciliğind. 1 Vali ve Belediye Reisi B. Nevzad Tandoğan Bugün Sovyet elçiliğinde bir akşam pl r P, TME (Pittard) Avrupa <oj en Avrupa- rinde beşeri, afınd. bir hulâsasinı “Profesör Pitar kıtasının ai ya bitişik o asırlar: da ir iğ lunan 23-3-1938 Profesör Pitar'ın konferansı sunuyoru: İşte binlerce sene insanın Mi şartları > ie € ojBu hal Avrı ın böyle İvam edip abad ver lerde mev terdi. Akdeniz bugünkü Tunusu Sicilya- ya ağlayan bir köprü ile tâli iki de- nize ayr, ii ye Karadeniz üçüktü. ya li ie ayrıl i Anadolunun ilk olarak oldu vakayi beşerin hayat le il yıkıp altüst etmemiş ü hayvan mecmuası beşe. Mi, olduğu ha; uasının bir ba- Kamutayda |... vene li kii ii ii nehirlerin kudret ve tesir. ; Bugün 'Fransız elçiliğinde bir öğle e O de üç nevi değilse Si İecigol dilay. Dener döküldükler| çı toplanacaktır. R yemeği vardır. İbile mi ela iki meri fili avladı. nie Daf ni Sİ AİR evkilerinden Gök | Bunlar antik fil ve Mamuttur. uz insan su a ani ipopota- ifilik bir i ii denizden oldukça uzak olan ygırını yani ipop: e MD Giilik bira fabrikasının Elm KE iler MR ele ep veli 8 i i i tındaydı. > Ni 1 — Subaylar heyetine mahsus terti| genişlemesi tamamlanıyor | “"ze,.r tarihinin b piya sie may rmtomn ted değişti- ira Pransadaki Masif Santralda Artık bugün ortada cinsleri diken Çittliği oda) indifalar hep de iş olan ha; lar arasında ezcümle i ii işine de-| vam pek ii Agi, Mağazlar iğ Hulâsa rdunu, Mağralar sırtlanı- batası, | zarfında tamamlanmış olacaktır. Ku- | langıcında eli samim. m pr nı ve azı yerin müs Ni bir canavar BİRİNCİ OE sz) Ankara birasını EN yonal İki amiri bir coğrafya olan Maşe: 3 YAPILACAK MA ira enstitüsünde tahlil ettirmiştir b dai ei di 1 — Demiryolları ei eşya çek il Si ir Ankara çiftliğinde hu işinde yaşıyar ğer medeniyet tarihine dair bazı rından da İrlanda riyle m bl em eki rl tr an ittihaz olunacak kararların mer Mi kredim. Kurum bundan bagi biranın memleketin her tarafın- tedarik edilebilmesi için e işve fiziki hâdiselere iyice nüfuz et meliyiz. Oz Dpi -amanki iklim vaziyeti bi çi lin uz iklime nik bir halde bulunan ve çok niz ni yük boynuzlu geyik Şimal GN MD rma göçetmi arasında Ren. eriği o b ve teşkilâtı esasiye encümenleri bataları. adı. Bun- |: kara ye rap — Haş vergisi hakkındaki ce muhtelif derde layvanlar D my e bazı ma: yle ve re ide, maliye ve ziraat en- lekeli Mm il fedbir Ve, ilki r tarihi iie bu iklim vaziy! Dlinnn çok büyük tesir. leri e .cümen mazbataları . İkli iyi veya kd oluşuna sö apre bark ön sit yerlere mevcudi; rülmektedi; göre toplanıyorlar veya iyetlerini ramak | 8' y ÇAĞRI ia öemieniğ. el çi: Öikani tekeyi ve Mib si SER dağ faresini saya- biliriz, Binaenaleyh coğrafik değişiklikle» rin aynı derecede ehemiyetli biyolo - jik a müterafık olduğu göri ral bu kadar çok değişen vasatı ğa başlamıştır. Mabedin bir dr mam edi â oil Sea Ee ya baştan başa işgal eden ve şimdi hal - ae icadel vi i Gi özek k vzun de bir kamı görünen Ogüst'ün vasiyet- soğana lacağı hakkında laci olr Bamesi, yıkılan evlerin sıvaları i Dere dan yavaş, ye yin çıkmaktadır. | umumiyeden sonra toplanacaktır, | buişlesikr sıkıya uğraşılmaktadır. Yirmi kadar evin yıkılması ile gerek izm e ü ü d i ö Vilâyetl ral i gere) B. ea Üzer bileşti ilâyetler ve zira ii artık gizli kalmaktan kurtulacak Çimen İken tedbirleri almıştır, e in ba kiyes si tarihi anıtları ğ kisi , otel lümata göre ü- kalkınma e güzel acaktır. l i öğle eklerle ticaret |» i i Ziraat bakanlığı, vilâyetlerin büyük > ” | : ii Golf yeri konuşması başlıyor | ikarın yapimesında büyük bir #mi 0 Kam Uzer hane lezlerin temin ii Bi e Geniş bir spor merkezi halini vii v i iy ta aim j m Ankara'nın bir golf meyda- bi ri ” İresinin tetkikine de arzedilecek — nı ile de teçhizine kar: erine ve bu ö İ proje, vilâyet hususi idarelerinin kül- husustaki ihtisası. i olun izan z ii e üm #üir ve bayındırlık işlerine muayyen nl zere İgiierenfa tama geli > i eml yezi İuge A ir bir nisbet içinde iştirâkleri gibi tilerinden Bay Makensi Roş geçen se 5 edib : Z ee-) Hava saldırımlarına |/:.. baytar işlerine de tesbit edilen € Ankaraya davet edilmişti. olabil isbet dahilinde iştirâklerini sağ- Mütehassıs, Ankara içinde ve civa- -abdeshanelerin AL karşı korunma yani va nsl a e günlerce tetkiklerde bulunduk - 'dihetle- “korunma | baytar i tahsis edecekleri para- tan sonra Ankara - Çubuk Va e - f Heyet mürakabe altında b pi i di h i rinde, tel telg istasyonu ci Ri i i b / etmektedir. da bulduğu geniş araziyi golf içn en o Ofüst mabedinin bulunduğu | anlaşması etrafındaki bugün iç bakanlıkta topla: mü çi yi olarak Mi e 2 saha açılıyor başlı e redir. aşi e devam edecektir. ii buna müi ler son günlere e kadar devam ki Tekirdağlı Hüseyin İstanbula döndü . ” muharebe oyununu, lâzım gelir- ğrendiğimize gi di - z İstanbul, 22 (A.A.) — Pehlivan Te- yet, bugün, belediyeyi bu araziye el Şiire yirmi beş yılın .. Ma oynarız, sen de seyreder. | yırdağlı Hüseyi ş ama at 14.40 da koyduracak şekli alı getirdiği değişiklik! * — Romanya yla Daçya vapu- Alli golf yerinin tanzimine de AİR UR wii iz z yi siyle şehrimize gelmiş ve rıhtımda Edebiyat hocası rahmetli Ş. kârları tarafından karşılanmı ıştır, “Sonda tenis koriları dağ hm ia girne vt npoli, 20 (A.A.) — Italyayı ii dn ve erkek, bütün sporculai 4 li ri izgi olan 500 eski al- iki bil ! üyü bi çamdan ri ln | Yar ME Fal iki genç yele iyor İn EM 2 ei Trakya mandıralarında kontrol Oyunu için Ankara stadyomunda, M: erp atla man epi atifeye içer imiş buraya gelmişl, e Tâton kulesi arkasında, üç kort hazır Akşam ses veriyor de ve şairini zam sadrâzamı: dir, Ep Eski alman muhariblerine bir iii mi yo ya Dn mari » Bu kortlar inşa edildik - - İki kıtayı birbirile EE şikâyet leke in sempati nümayişi yapılmıştır.,, ken alar ekâleti teşkilât , seslerin, manzaraların, İstanbulda açılan jam Dir ekme | siegi ai ene ie Defne yapmak Viz iki kulübün Yi a ee hayallerin, yani şiire ilham veren (o bu beyit kadar bile niye yak te 24 punto harflerleşu başlığı | zamanı gelmek tzere olduğundan. korlarna ka pe menin pirimi baş senede “hin ilgil tarafı olmasa © koymuş: “Eski alman muharible. | ere başlar dan kurtulaca e kadar değiştiğini görürsünüz: gerektir iri hel e m eseri ii icred l ş > Şikleri ve peykeler yerine loş bir z i Im İç bakanlıkta memur | zi Sea id mü divenleiz ei imtihanları yi yo gıkan belde yerine o merdiven- İlânlı veya ilânsız harb; sahici kpa kl ei yer imtihanla mamış, “ilham perisi, nin eteklerin. — fer, a Sağ Sie kald e mek güç değildir: Yeni mahalli idareler teşkilât in e ayrılmamıştıt: Yazdı, Li ilki ie sa olsun, İsviçre, Aş ada dalma lerinde bulu- gençliğinde ir mi- Sb el ie e kide is e sasyedilikle hayalini Çil Miri mm Yeni vaziyet, bu sulh mem- Çekoslovakya snırında | H cak fi esi i leketini de silâhmı omuzlamağa, Kii sıcak fakat bulutlu çr urlsabaka imtikanı açıcı | zacaktır pa Mi li ai ü. Artist Naşid ! in iç bal lik dersirmektedir!. öl şü röklemiziir Eairst silihi, ei imi bbala m, şehrimizde hava bulutlu geç- rinde edebi şöhret merdiveninin il/ ii — i b minin Günün in en düşük asır sefiri “ i , üstü: basamaklı m gökle Pi bir. Bir miras davam | ve ei alk ola dü m dün tr da hor görülen artist Neşidin | edir İsviçrenin a ii Camlarda şafak söktü, eşiklerde duranlar, habar, büyük büyük şir İz Abdüak iz Hr Fak ölgüdebir mi Açık si pölgelrinde bulutlu” ge Kirala koşan, peykede, bağdaş o oturanlar, es gülüyor, ince acem şalları belde; e düğün var çıkıyor göklere belde, iateyişi bil şinci yıldönümü münasebetile bir Sion bazi ikta, bu müna, ras davası açıldığını rene İşin hul uk tarafına aklımı: gen lk A yaş gi bu aK diren son iz Ne a dan ,, adını vermiştir. Bi lm Gidi irinin büyük hi emin Hâmid üslübunu ii ederek yazdığı bir beyit hatırımıza geldi: Benden bu cihanda eski üslüp Bir Faik'a yadigâr kaldı « iel il gli Sözün kısa: MR Tebin orunlarıma kendi Ge eN 24 sâat içinde hiç bir İleri ya- erlerde b ış olmamıştır. Kari da örtü yapıl 30, Va ında , konu komşuları Oo maktadır. metredir. byme ısılar Bütün bu takdirler Naşidin hak- yin a olmak üzere Çorumda a Da ve Kastamonuda 4 e Ra , cwnda Vanda 9, 9, Erzurumda 11, Karsta samimi çehre hatırlıyorsunuz ki | 14 decedir. En yüksek ısılar da Diyar sevilmemiştir: İşte hakiki Naşid, e 18, Adanada 21, işte hayali Karagöz | 22 derecedir. ol yi al : dliziğy

Bu sayıdan diğer sayfalar: