7 Temmuz 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9

7 Temmuz 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yor muydu? in, üzüntülerin te- iyi d orada (HAVA SEFERLERİ) Ankara » İstanbul dan maada hı e Sakarya ecza: Ege N Çankaya ” Şebat ve Yenişehir ",, İsta, pi in be : Ankara $ Yeni ve Cebeci eczaneleri a Cumartesi HA iri K ve YENİ SİNEMALAR saatleri HALK 1445 14.30 16.45 1630 1 Cumartesi Taği artesi günleri YENİ HALK 13 v 1445 14.30 1645 16.30 s8, e azar günle YENİ HALK 5 u Tİ 3 ii e 16.45 18,45 18.30 tı. o Ere te sarar irğiz: Nermin, on y kendi- Geceleri saat 21 de — Gemi ve bebek eyi e kapi Mir yaş küçük olmas na rağmı En inkişaf etmiş mi vücüğiyin Bisu terzi Çemal'in oğlu a m büyük görünürdü. Ara, fik, ile hemen hazırlığa girişti ve ara- in bir hafta geçince, Şe mi ni gilisinin evini bom boş işin hayrete düştü. Alelacele Me ya gittiklerini öğrendi, Bir kaç gün son- Lüzumlu e iz Num ara va Yangın (1521). — müra- saat Ml ilan ze Soler 81? Ey iekirik ve Havagazı ehir hibe ğ ey — Te şir MEEEBİMEE: Er ie cami civarı: (2645, 1050, 1196), — Samanpazarı civa- ; ANDAÇ Franko kendi hesabına bombardıman yapanlara söz geçirebiliyor mu? Enformasyon gazetesinde Faşist devletlerin verdikleri cevap- ta sela reel ğına ancak riâyet e- dildiği nisbette kendilerinin de riayet edeceğini ildirmiş, erdir. İsviçre'nin bee yet e ve bina: raflığa bi arı ,a bihakkın riay mey mezi ei bitarı etmesi lâzım geleceği ha Ni zlaştıracaktır? Bu hakem rolünü bittabi mütecavizler kendi üzerlerine ali Ne hag konferansı için mai? işe ei bitaraflık beyanı tecav | > ve ölmüşlerdi. vinden ” ; hareketi il üzü rd ma- Fernan dö Brinon yazıyor hiyett General Franko Taymis'in bi şöyle hulâsa edilebilir: Mütecaviz iri 1 ktir, Bunda h hald vi talini hazır- Valans fi d lamaktan ancak bir şartla vaz geçe Artık Ji cektir, 3 da bütün n Avrupa devletleri: eder ni değin Lr ığımı i ak ve mühim- Bi Tetiği bir zamanda, ingiliz mlm ll gemilere miami olmak Jâ- viği m müşteri a hareket etmesidir. mii tler ee olmaksızın ne Avru- ünya Mink kuv, e de tecavüzü duam eN azenesi te- Fakat bu ide dei bir sebep Meni harbının güç) mekte ve karışmı müşkillri isbat etmektedi r, Meşhur yüzücü kadın mi eh Ni in ehil olan korkunç anlaş- | Fakat banda İnn daf faik neden diskalifye edildi? E 5 zim take; (2828) — mazda nihayet vermenin umu- | menfaati vardır. i lerce yaman doğan ek e vaziyeti anlattı. Büreni gl dai O) in t için ne a faydalı ola- | den ocakları olmasa. Kardif sanay sapi Ae ciddi bir nı da göstermektedir. ik mutazarrır olur ve hattâ sönme! ii Şefi n delite sevgisine rağ:| Otobüslerin ilK ve so» Na kaç aydan beri diplomatlar ve | tehlikesine bile düşe: Ma a maz ci DE iz rinin İn. e 5 y hayalperesttiler, Kirin men, Norm o er diyarlarda ta- Se er ilim arı, Londra'da başka | Şu halde Bilbao ağ e ir ai me #,dı Elenor Joret İon EN çi tipe İğ clün üiyilsiici kalsin Amelie 3) idi ba sela völek z sor ki ba e Avrupa arasındaki deniz yolculuğun- sının eline bakı li Hem, ailenin — ane | e emeğe sr emi ali La im e ili Hükümetinin |da fazla içki içmiş olması sporculuği is . dere'ş v4 irki: ü evi erla; > lm Enn | KR SAR | ğa haram mmm bale ln re er in i : ki aziydi. Şefik, acz içinde | Ulu M. dan Çankaya'ya 725 2500 ,İmuştu. 740 2320 5 kendisini d Ulus M. dan Dikm 630 2000 i tarafdan her birisi, kem- İngiltere im tmm tr ork €r8- | Ulus M. dan ente | 6 ir ta, ev ri iki genç ipe kökleri. in verdi. Fakat Nermin Dikmen'den Ulus M.na ( 700 2030 işe pi kemlik olsun diye, : im i defi e ale şantörü olan kocası Ar- daha derinlere götür unutamadı. Nermin'in ailesi, bi biz dören 00 2100 © | Fransa Bankasındaki İspanyol |tur Joret'den a; ilya Boşanma “Biki di tam bi zur P: Koçlerenden Ula Mi na 480 2130 silâh kuvvetiyle elde edemedikleri | - olukları kini vi > 'düvasi z Los Ai mi 05'de görülmekte Ginde devam etti mii oraya. yerleymişlerdi. 480 zıpp | mpuvaffakiyeti m tlıkla elde etmeğe bunları ir, — e Nermin'in yaşı on dokuzu | Gençki Haka in ile GR ğişn | uğraşmaktadır! General Franko Saragos Artur, karısının Nevyor vin itraldı i le berabı ni Ulus M. dan Cebeci'ye o 700 —— Serbest antakalar tesis edilmesi gazetesinin bir liz il Roze adında bir lig ile kı vi ni irdenbi endirim xx kpa | Gebe ARL Meşe YAY tekli£ edildi mülâl sine ihanet ettiğini İleri sürmektedir. vi « Genç sevdalılar, macerala- er ezen ve aradan iki) Cebeci'den As. fabl.ra (o 700 —— i ispanyol altınlarının İspanyol devle - Ayrılma sebebleri arasında, pa a Az, fabl, dan Cebeci'ye . ——. 3700 | riplerin aral galışıldr. | tine değil, dex impiyadlardan diskalifiye (edilmiş ydi Sırası gelmiş olduğunu o | Şefik'e yazdığı son möltubünda, sefa- 400 2300 iy İması da vardır. ek min anladılar. V. t üçü Ulus M, dan Yenişehir'e (o 7.10 23.00 söylemiştir. Daha geçenlerde Jeni Mipemii “ ikisinin de en büyük emeli | olduğunu bildirerek bu sadakatsi Bugün F; me m rran gey ile birlikte bayalarım ” Dirleştirmiye karşı | ginden dolayı kendisini af vimesini Kalmak e SADİ UMAR İantikeii've bie memleketlerden | 78 Fransa banlkasındaki depo > lü almış olan Elenor, bu ayrılma dâ- K olan o altınlara ip amamıştır. dar müt: mi e içyan eml m pan | ba Ge | e m ac Ş ” a v mir oğlun uma verir Eee dini mahrum GK m dei daha sıktır, katarındadır. il iBalmayardl ER niyeti: sir e de siya ar- ua ın aile e ait bulu; ir ni bn mai y iz Oy. | General Prank özlerine şöyle e-|imak üzereir ni Pe İimadıklarını Belin 'di. E- | saade ediyord en 20 ye kadar vasati her beş dakika- tmiştir Ameriki fed yordu. ye ka: le zannetmek hatâ olur, Acaba Fran- | VA” a merika e 'ederasyonu iyi i, komşularını bir yak mensele Şefik, bu beklenmedik darbeden lime a e yeşli re ği > Bu par hissedarlara ve idare mec- yüzücü olduğ hiç süphe lm görerek kendil kadar heri ve ; Halle si an Elenor'u kiye etmekte | ni gm d verir p Se olark #EMİAMİCRİNE lendi kizin; Mim ndan saat RE ÇE A e b e e i milliyetcilerin topraklarında» dei mi gi 2 van hallerinde ve Şefil'e mi nı, genç er halâ kendisini | * dağa dele si lurMen | Franko tarafı için yapılacak fer ELAN iğ ke iindeki i aya far. | sevdiğine bir delil sayarak teselli ve ii sam Kn emalarn dağılış | kuvetini ve ispanyol kanını fazla har. il i bakan MİŞ ve onu sıkıştı. | buldu. Fakat onu asla hatırından çi — z GS köşke ki bağrından Bee iner, | püre Mpa e Posta Saatleri verecek olursa : kesi, ri Bir haddini ml bu m Teahhütlü 18 e : Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine mektub kabul eder, millicilere e bulunacaktır. Sovyetler birliği Küçük rn bitaraflığı ve So rim ya Hari Komis. eri vinof bir kaç gün —İ anlara da pi yediği nüt- ku ve bu nutkun hariçteki akislerini bahis mevzuu eden Jurnal dö M 1 un nutkunda — bitaraflık sönen emr imi > çok etle- HALKEVLERİ DERGİSİ Temmuz ii çıktı Başvekilin 29.6. e sre nutuk, zaman > İsli Dünyada Li ni 2. Çev.), “Cemal Köprülü”, vi e r Irklarının Etnoloji beli: mından tarihi metodla tasni: © ü- zerinde bazı görüşler (Prof, Ş. A. Kansu), ii “ir kA Akozan! M. Meclisinde ekle e i ev. (Z gi Blyin. bir ğ i Tren sell : Haydarpaşa'ya sabah 8:20. Her çi Ne renin, an ierik aşk gn 188 ve 1080 vi şkını ğa a kalkışmadı a beraber, bir melankoli hasmde ya gerber zam ki ld iğ tehdit. | şamakta devam etti, ie b üzerine Kist e e ei ke a yi Ni b rna Ye ler : ledi gibi e döndüğü 2 yerindedir.) ii - a > halar, hanı, a gin baş Şır- | man, » kene çe çok iyi bime sie Diyarbakır hatt 5 Heran Gö, ve kararı iş Karlie ye raşotoble 2 © GBP i. Bilâkis, di Kurul e Ge it yeni kurulmuş olan bir fabrikanın | G0 NDELİK isi z a ğa ası ya- | nin oraaa yerleştiğini oğrendi. Ona Hicri 2481. 5 Ram 1354 mazil'evel; laziran: 24 tün bu takyidlere ra; -ağmen, Şefik, du. Ni 8. 8.D. in kalbinin ateşini ei N kadan” Ye Güney: 4 34 Akşam: 19 44 Ve muztarip mektup) - iğini çine geşmesin Sak yam in KUŞU bir İrmcaya kadar zihninde canlanı a Bali Ondan cevap da | gı vaki değildi. Yeniden seneler geç- İ zi Kat artık bütün goği dürüstlüğü, kabi eğ : i na gizli mı klan z me nı düşünerek, almıştı i il ieağhini eltele'b ma, iye Nadiren, uzaktan bır | servet ki rı mektupla, rdaki iv ahidle- Şetik,. ilk bim GÜN ye tiye Nihayet tren geld Şefik, yaa ür kat bu zaruri ay, le yl iş şını bir uçtan : e Şöyle dursun, bilâ- | gu kısa bir haberden 6 endamiyl ierldğ vakdaş emekteri Dopla iradi yağ bütan ağam ik U ykacağını bekliyordu. Biden ya, ali la Şe Elya Yirmi LE #a bin. de taşı dığı A el — ndisini ismiyle çağıran le haya in ; ek döndü. Yedi sekiz Yaş onu her an yalan hep berber ya Give am erd er lâhza zihninde | nu sevindirdi. Eski Like a tmuş, igili şe ve saçlarıma etli. bi inektup yazarak, sevgisini kime düşmüş ie Mall bu. gari hiye" göni epi z Mu mizi I Paşanın edince Z e, fendi, br b e get e vE abi işin kendisine kolları pe eman arel küçük bir Mei kızına lân, ii i yek olm ve Meler oku | dav za eserde, gilisinden arta kalanı yegöne sey bu etti, ve eşe Pratik bi iğ biraz şeki telgrafı kr ei kadın, bir yabancı kadına doğru a yir- şi bap Arup hatine in ye ek in daya m olacağını dü düşündü. e efik, o gün, da ikinci kâtip olan deşi, ei Ke lilerini dâvet etmi- tisinin ti, arpaşa'd e kadar bl bekledi, Ber hayali, en ufak çizgilerine Soldan sağa » Yukarıdan aşağıya: i a gok kullanılır, sarı bir mad- e. 2- Ütüleme âleti - Tabaka 3 m toprağı aktarır - Bir nevi göz Se- adındı Finlanı dali gâzete Sübieleki esasına hiç ri Lit- e masum küçük etleri tecavüzden mesul tut ala diyor. Halin i den u memleketleri teca mesul tutmak bahis mevzuu a değil, katle kle kâfidi; Fuarına hazırlanınız 20 ağustos 20 eylül 1938 3—7041 Rİ: ri kız enstitüleri ve ze Bi sergisi ÇK. U). HALKEVLERİ HABERLERİ: Halkevinde çalışmalar (B. Ke- mal Çağlar), Halkevleri neşri yatı. FİKİR HAYATI: Bir okuyucunun notları (An- ra'daki son resim ve heykel sergisi hakkında — Genç Nes- lin Hikâye Eserleri — Yalemp ve Ötekiler). (Nahid Sırrı) BİBLİYOGRAFYA: (John Kingsley Birge The Bektashi ii ii p

Bu sayıdan diğer sayfalar: