11 Şubat 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

B AUKAKAAKANUK UKU KAUU UK AA KU KUKDKU KU KAKAKAR KUKU YAK KKK VO KUKU RRULU Balkan Antantı ve Saadabat bi paktı hükümet reisleriyle samimi telgraflar teati etti | Esas deffterler bugün | yurdun her tarafında | asılmış bulunacak — Evelce haber verdiğimiz gibi, dün bütün yurdda mebus seçi-| — Pomanya Hariciye Nazırı mine ait kanuni müuamelenin ikinci safhası sona ermiştir. Teftiş B. Gafenko Doktor Refik Saydam hükümetinin teşekkülü münasebetiyle, | heyetleri esas defterlere geçirilen, intihap hakkını haiz yurddaş- B.,:ılıilrimiıle BılkınmAnl:ı:tT:emğgıdîıt paktı hükümet r:i:- ların isimleri üzerinde son tetkiklerini yapmışlardır. B. GO fenko Bnlkan leri arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: (T0Ne ? ei sarikde) . || Kİ Biv aa ö —— Tei Gmer l Hü konseyi Reisliğini | Başvekil / d W— çayg Asılsız — aN : | Hiaavekâlet vazilesini deruhsa adar. l ebamn ni M la ifaya başladı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ulus Basımevi Çankırı Caddesi, Ankara Telgraf: Ulus - Ankara ŞUBAT TELEFON 1939 iyaz sahibi 1144 L Başmabarnir 1371 azı işleri — 1062-1063 5 KURUŞ. | Süicbaz masurü " lai 'a ADIMIZ ANDIMIZDIR Balkan Antantı ve Saadabat paktı hükümet reisleriyle samimi telgraflar teati etti Doktor Refik Saydam hükümetinin teşekkülü münasebetiyle, Başvekilimizle Balkan Antantı leri arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: Asılsız şayialar ... F.R. ATAY| Sofya'da çıkan Mir gazetesi, Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın dış | bakanlıktan ayrılması ile, Tür- kiye'nin bazı harici taahhüt lerinde gevşeklik olacağını ve bilhassa Türk - Yunan dostluğu- nun zayıflıyacağını yazmıştır. Mir gazetesinin kendi — sütunla- rında böyle bir rivayete nasıl yer wermiş olduğuna hayret etme- mek imkânı var mıdır? Geçen ilkteşrindenberi, Kamutay hu- zurunda iki hükümet beyanna- mesi okunmuştur. Bu beyanna- Türkiye'nin dış politi- ıluır, hiç bir. izah esasları, türk milleti- nin tam bir ittifakla kendi şef tanıdığı İsmet İnönü'nün iyet rejimi ile yaşıt olan yüksok mesuliyet devrinde atıl- mıştır, Bugünkü dış bakanımız, İsmet İnönü — hükümetlerinde Milli Şef'e, daima yakın fikir ar- kadaşlığı etmiştir. Kaldı ki bizim dıı polılıkn'ıuxm hâkim ve rlcgış— Kımulıy m malıdır. Dl'(knlle. ğer bir nokta olarak dostlarımız tarafından bilinmek lâzımdır ki ikamızın de- inde müle- madi bir hassaslık göstermiştir. Sayın İnönü mesul Başvekil fatiyle Balkan memleketi mer- kezlerini dolaştı. Kendisini komşu ve dost Bulgaristan da i- çinde olmak üzere, Balkanlar dü- vası hakkındaki kanaatleri Sof- ya'da dahi bütün samii açıklığı ile tanınmıştı Mmünasebetlerimiz, geçici menfa- atlere değil, değişmez olan milli Ve siyasi zaruretlere göre ayar e- dilmiştir. Zaman ve tecrübe, bi- ze hareket düsturlarımızın an- cak isabet ve sağılığını isbat et. 8 Milli Şef'imizin, mesul hükü- Metlerimizin sarih beyanatlarına ilâve edecek hiçbir sözümüz yok- tur: dostluklarımıza, ittifakları- muıza, beynelmilel münasebetler hususundaki esas prensiplerimi- Ze tamamen ve katiyen bağlıyız. “Ulus” un bu nüshasında Başba- kanımız Doktor Refik Saydam'- n Balkan Antantı ve Sâdabat paktı Başvekillerine göndermiş oOlduğu telgraflardaki lisan, bu türlü şayialara karşı en taze bir tekzip teşkil eder. Biz Balkan milletlerinin hi Yet, huzur ve emniyet dâvaları- | nn menfaatini, dostluk ve — itti- fakların gevşeyişinde değil, bilâ- İs takviyelerde görenlerdeniz. izzat dost Bulgaristan'ın dahi Mmenfaati bunda olduğu asla şüp- götürmez. Kıtamızın müstes. a buhran ve kargaşalığı sene- '"me tesadüf eden uzun bir ta- görüşümüzün — doğruluğunu ubıc etti; . cöktir. i; bundan böyle de ede- D Tövetkoviç kabinesi — kurulduktani sonra Yugoslavya'da siyasi hava sa- kinleşmeğe Başlamıştır. Muhalifler de Hırvat meselesinin halli için yeni hükümete yardıma — hazırlanıyorlar. (Haberlerimiz 3. üncü sayfadı Vda nuşulduğu söylenmektedi: 1064 efik Saydam ve Sâadabat paktı hükümet reiz. Ekselâns General Metaksa: | Başvekil ! Atina Başvekâlet vazifesini deruhte eder- ken, ekselanslarına samimi sempati ve dostluk hissiyatımı atz ve, umumi ba- ıışın takviyesi eserine çok derin bir ürette merbut bulunan Balkan atitantı lı—ırmlrkrclc.ım birleştiren dostluk ve ittifak bağlarının pakt ruhu dairesin- de inkişafı için kendileriyle sıkt bir şekilde teşriki —mesi m mütevellit büyük memnuniyetimi teyid eylemek- © |le bilhassa zevk duymaktayım. Refik Saydam Ekselâns B. Refik Saydam Başvekil Ankara Başvekâleti deruhte ederken - irsal (Sonu 5 inci sayfada) | Devlet gelirinde büyük arlış var Alâkalı makamlar, memleketin ik - sadi inkişafının en büyük vesikası olarak, büdçe tahminleri ve tahsilâtı. na ait çok enteresan bir istatistik ha- zırlamışlardır. Bu rakamlar, aynı za « mandâ İş hacminin ve hayat standar- dının devamlı olarak yükseldiğini ve devlet gelirlerinin her türlü tah leri aştığını göstermektedir. 936 mali senesinde bütçe tahmini | 210.834.000; —bütçe — tahsilâtı — ise 233,982.562 lira olmuştu. 937 mali senesinde ise - ki, 937 ha | #iranından 938 mayısı sonuna kadar olan — müddettir. - Bütçe tahminleri 231.020,000, bütçe tahsilâtı ise 260 milyon 814 bin 219lira olmuştur.. 936 mali sonesinde tahsilâtın tah - minlere göre fazlalığı yüzde 110.97; |937 senesinde ise yüzde 112.89 dur. 937 mali yılında İrat ve servet ver. gileri 36 milyon tahmin edilmiş iken 40; istihlâk ve muamele vergisi 100 milyon tahmin edilmişken 113, inhi - sarlar safi hasrlatı 37 milyon tahmin edilmişken 30; devlete âit emlâk hasılatı 1 milyon tahmin edil - mişken müteferrik gelir ve ceza- lar 10 milyon tahmin edilmişken 15; iktısadi bulhran, muvazene, hava kti - vetlerine yardım ve buğdayı koruma vergileri 42 milyon tahmin edilmiş - ken 48 milyon Jira tahsil edilmiştir. Pdpa Pi XI Papa Pi XI dün öldü Hastalığının yeniden arttığını dün - kü sayımızda haber verdiğimiz Papa !'ı XI, dün sabah saat 5.30 da ölmüş - | tür. Papa'nın ölümü ve bu ölüm otra fından bütün dünyada uyanan âkisler Ankara valisi B. Nevzat Tandoğan Vilâyet Umumi Medlisi dün ilk foplanlısını yaplı Ankara vilâyeti umum? meclisi dün 16,30 da vali B. Nevzat Tandağan'ın reisliğinde bu senenin ilk toplantısı ne yapmıştır. mdoğan, kürsüye gelerek bir açış nutku söylemiş ve geçen senenin faaliyetini kısaca hülâsa ettikten son- ra, umumi mecliş âzalıklar çilenlere başarlar temenni etmiş ve kendileriyle beraber çalışmaktan zevk duyacağını söylemiştir.

Bundan sonra ruznamenin müzake- resine geçilmiş ve ilk olarak ikinci re- isle kâtiplerin seçimine başlanmıştır. Reylerin tasnifi neticesinde B. Ziya Sıdal'ın ikinci reisliğe ve BR. Hilmi Atlıoğlu ile B. Halis Koçak'ın kâtip - (Somu 6 1ncr sayfada) a yeni se- Hainon adasının mevküni gösterir bir harita Mebus seçimi hazırlıklari bitti Esas defterler bugün yurdun her tarafında asılmış bulunacak Evelce haber verdiğimiz gıbı, dün bütün yurdda mebus seçi- mine ait kanuni muamelenin ikinci safhası sona ermiştir. Teftiş heyetleri esas defterlere geçirilen, intihap hakkını haiz yurddaş- ların isimleri üzerinde son tetkiklerini yapmışlardır. (Sonu 5 inci sayfada) Çin sularındaki filoya kumanda eden Japon amiralları bir taplantı esnasında Uzak Şark'ta bir baskın. Japonlar dün Hainan adasını işgal effiler Ada, Fransız ve İngiliz sömürgelerine çok yakın mühim bir deniz üssüdür | Fransa ve İ Franko'yu Minorka adası teslim olurken Majorka'dan gelen tayyareler adayı şiddetle bombardıman ettiler Paris, 10 aa. — Fourı jansı, Paris ile Londra'nın, pazartesi günü, ispanyol nasyonalist hükümetini tafı- yan bir tebliğ neşretmeyi kararlaştır- dıklarmı bildirmektedir. General Miaja'nın tasavvurları anlaşılınca, Londra, 10 aa. — Londra ile Pari Burgos hükümetini hukukan tanıma-| ğa hazırlanmaktadırlar, Öğrenildiğine göre bu tanıma Negrin ile Niaja'nın niyet ve tasavvurları iyice anlaşıldık- | tan sonra - yapılacaktır. Hattâ ingiliz | (Sonu J üncü sayfada) Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin tetkikleri —| İstanbul, 10 (Telefonla) — Şehri- mizde bulunan Gümrük 've İnhisarlar Vekili B, Rânâ Tarhan tetkiklerine devam etmektedir. Bugün Vekil öğle- mra inhisarlar umum müdürlü - asında bütün şubeler müdürleri- nin yaptıkları toplantıya - reislik etti. Bu toplantıda dereceleri »indirilmek istenilen içkiler meselesiyle bazı siga- İ hakkındaki haberlerimiz 6 rmcı sayfa - ra fiyatlarının ucuzlatılması işinin ko hu sabah baskır şeklinde asker çıkar -| mqur Japon kuvetleri bütün adayı iş- gâl etmek üzere ilerlemektedir. Adaya asker çıkarılmış olması ce - nubi Çin sahilleri ablukasının şiddet- lendirilmesi için umumi karargâhın son kararına atfedilmektedir. Hainan adasının işgal müddeti hak-| kında resmi mahfillerde tam kotumi - yet muhafaza edilmektedir. Hususi surette davet edilen yaban- €t gazetecilerin konferansında, bir mu- habir bahriye bakanlığının salâhiyet- tar memuruna şu suali sormuştur- “Askeri icaplar zail olanca, İşgal mihayet bulacak mıdır?” bu memur: “Muhtemeldir,, cevabanı vermiştir. (Sonu 5 inci sayfada) ). Tokyo, 10 aa. — Japonlar Tönkin li (körfezine hâkim olan Hainan adasına f İtalya bir taraftan Libya'ya asker gönderirken, Almanya da iki sınılı talim için silâh altına almak suretiyle ilkbaharda yeniden 600.000 - kişiyi | silâh altına elacaktır. Bu husustaki haberlerimiz $ inci sayfadadır. Yu- karıda Alman ordusuna mensup bir topçu müfrezesi görülüyor. |tün kuvetiyle çalışacağı: | sokak başına konulacak ve | konması münasebetiyle merasim yapı- lacaktır. VasIa ve vesikaya day İhassa, bu şahsın sadece ve münhası- BUGÜN YURD Köylü için ilâvemiz Romanya Hariciye Nazırı B. Gafenko B. Gafenko Balkan konseyi Reisliğini ifaya başladı Bükreş, 10 aa. — Rador Ajansı teb- Hiğ ediyor : Balkan Antantı daimi konseyi 20 şubatta toplanacağından, Balkan An « tantının nizamnamesi mucibince Ro « manya hariciye nazırı 9 şubattan iti - | bacen konsey reisliğini ifaye başlamış.. tur Bu münasebetle eski reis Metaksas ile Romanya bariciye nazırı Gafenko. arasında telgraflar teati olunmuştur. Metaksas, gönderdiği — telgrafta, Balkan Antantının Gafenko'nun riya» seti altında, sulha hizmet etmek üzere daha ziyade inkişaf edeceği kanaatini izhar eylemiştir. Gafenko verdiği cevapta, teşekkür Üşterek eseri inkişafa bü - 1 temin eyle- etmiş ve n miştir. Selânik'te “Atatürk sokağı,, Selânik, 10 a.a, — Anadolu Ajansı « nın hususi muhabiri bildiriyor : Ebedi Şef Atatürk'ün elim ziyar dolayısiyle türklük âleminin geçir « miş olduğu kara günde, Selânik bele- diye meclisinin toplanarak Atatürk e- vinin kâin bulunduğu Apostolopavlo sokağının 450 metre — uzunluğundaki kısmına Atatürk sokağı isminin ve- rilmesi hakkında bir karar almış ol « duğunu evelce bildirmiştim. Atatürk adını taşıyan levha yakında levhanın FIKRA Bir ölçü meselesi Bir müddettenberi Avam Kamara- sında “Zem vu Kadih” kanunu hak- kında mühim bir münakaşa. geçiyor. Movzu şudur: eski kanun yapıldığın- denberi, matbuat ve neşriyat büyük |bir ehemiyet almıştır. İngiltere için fikit hüriyetini her hangi suretle ka- yet altına almak bahis mevzuu ola- Maz. Fakat vatandaşların “hususi ba- yat" ve “şahsi şeref” lerini de yazı yazanların hüriyetleri kadar — müda- iyete alışkın- İrğını ve siyasi terbiye olgunluğunu göz Önüne getiriniz. Orada dahi şah. İsiyat, revaç ve sürüm ticaretinin câ- zip mevzun olmaktan — kurtulamıyor ve devlet, ferdin hususi hayat ve şe- refini yeni kanun kayıtları ile mü- dafaa etmek zaruretinde kalıyor. Mesuliyetlerin başında kuklalar de- Şil, şahıslar vardır. Her hangi — bir tenkidin hedefinde, ister istemez, bir şahıs bulunacaktır. Mesele bu şahsın kansat ve vazifelerine 2id tenkitlerde değildir; mesele bu tenkitlerin bir asında, ve bil. ran, yaptığı işten ve söylediği fikir- den mesul tutulmasındadır. Abdülhak Hâmid eski şiir ile yeni şür arasındaki farkı “sen” demekle “siz” demek arasındaki fark ile izah etmek istemişti. Divan gazeli ve yeni şiir arasındaki farkı belki de biç izah etmiyen bu mukayese, gazete tenkit- ciliğinde tutulmak lâzım gelen yolu bilâkis pekeyi gösterir: sen yerine siz, küfür yerine tenkit, iyma yerine vuzuh! Ve evindeki vatandaş yerine dairesindeki memur veya âmir!. ütunlarımızda bazan yazıştığımız gibi, salonlarımızda konuşabilit mi- Yiz? En bazit muaşeret âdabına riz yetten başlıyarak, türk — matbuatının |cümhuriyet devrindeki hür hayatını, çocuklarımız. için, bu nesle şeref verecek bir anane hâline getire- lim, — Fatay

Aynı gün çıkan diğer gazeteler