6 Mart 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11

6 Mart 1939 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8-3. 1839 ULUS YOLCULUĞUNUN - KATA ii İNDİE nu verilecektir. Teklif mektupları : İsteklilerin 32, 33 ve 34 ün başkanlığına makbuz mukabilinde ve Kiralık: İbul edilmeyecektir. — (586/666). 10690 ii mia alınacak ın Belediyesinden Bele, ediyemizin 108 ira ücretli ve iri ilân olunur. İstanbul Nafa Müdürl iğünde 25.3. 939 rl müsadi si günü öğleden evel saat Ni 8 ilkak No: 8 Ust — mage) a ei beğ se- hari ri a büyük e e al e ği 2 in kapıcıya mü- Ee “si Kiralık — Y. şehir Yüksel Cad. Mi- mar Kemal okulu karşısı Okula 80- kat 4 oda ve konfor, 2 inci kata müracaat, Tl: 3362 Kalöriferli daire — konfor. Azimet ünye irk. | ia postane karşı: itme komisyonu odasında (102871) hira (04) va bedelli eli hava istas, k yolu asfalt :siltme lly uşt Mukavele, eksiltme, nafıa işleri u- mumi, hususi ve fenni şartnameleri, tepede Kiralık Ucuz Daire ai yakın iki odalı müstakil pi sn e Maltepe Bakkalı 646 hçeli evlerde 4 odi Safa Gürelli'ye mürâcaat e de Nafra dairesinde verilecektir. Muvakkat teminat (6393) lira (60) kuruştur, eteklerin teklif mektuplarını ve z (60.000) liralık bu işe benzer iş Yenişehir ai Inönü ale son re ie lik — ir ev m Zirmat Banlama | lg as Küçük İlân Şartları Dört yatırlık içlik ilinlardan « Bir defa için Kuruş Kuruş Kuruş 80 Kuruş in e el alınır. Meselâ 10 "itibar edilmiştir. Bİ 120 harften ibaret olmal et satırdan fazla her i er seferine ayrıca on kuruş al Küçük ilânların 120 hari imesi lâzımdır. Bu miktarı geçen. lânlar ayrıca pul tarifesine tâbi: atılık — Heybeli Adada, Çamlar- a kei Kö: Di ir Köşke mü- aat, zara, muntazam e pe bol su, elel ii 8 eld. utbah, 2 ye tak- kabil. Ankara TI: 3126 Satılık — ai ie yanın- da Cebec olmağa rr ia a bir hol ayrıca hizmetçi pl ki- " u bahçeli ev satılıktır. 699 pie la tam yeti bir da lâyetinden almış Şi ehliyet ve > ye e aret KR eman e 10a ii vermeleri de zi (1241/677) 10710 İlk mekfep binası yaplırılacak lalatya Valiliğinden — 28000 lira ii bedelini ir yi olup Besni inde ir Kiralık — Yenişehir İsmet İnönü Cad. 15-20 liralık iki oda. 78 numara, da birinci kat öğleye kadar müracaat | edilmesi. 692 Keçiörende devren. kiralık ev — 98 B, Sü i. Keçiören bakkalına veya z z Epesünde Doçent De il i Kurala Şaatı 27-2-939 tarihinden itibaren 15 ii eksiltmeye konu! Kiralık odalar — Y. şehir İsmet 1. önü cad. Ap, lk — Merakla al 1 ötücü sarı ve a male de 1938 yavru Mi e İnönü Caddesi ği — 400 liraya eyi kullanıl ş 922 No. lu enli OTO. Atıf mahallesi dış kapı telsiz sokak 17 N: lu eve müracaat. 707 ö diye karşısında ve kooperatif, ra m etfal arkalarında, Işıklar le yüksek iratlı Tel 2406 Satılık — Etlik Aşağı Eğlence'de asfalt ü ireli bir ev gün müddetle ve kapalı zarf asliye ni ulmeiştur, 1.ci Çamaşır, ütü rapralac: aktar. a ii pazartesi "günü sa at 15 te ihalesi dahil 35 lira 713 Kiralık daire — Y. Şehir Ataç s0- Kak Ni i atik — an Ankara Havagazı T, A. Ş. Umumi Heyet toplantısı Ankara hava aazı T A Sirketi Ji 1 den (8) gün evel ze hareli Elkon müracaat ederek bu e 2490 sayılı kanun muci- EE verilmesi ea li ğikemi aile GN iz E Hissedarları Umumi Heyeti Si ili Ta İçinde- Muvakkat teminat 2100 Yira. | kilere müracaat, fiyatla satılıktır, Öncebeci Bin s0- ür teklierin aliden bir hafta e- ralık — 2 oda bir mi e gi kak 33 No. üst kata müracaat. 722 ipi et e su İLE eh- kil Bol oy 4 numara-| Sürk — 93 eli CHEVRO- esi e ke: va ime | ya mü edilmesi 75 İLET. 4 ay takside Ke boya Mİ e ileri tte Taksi Tl: 3848 736 i İLMİ il — 1 veya 2 oda balkonlu. ” tör eyi vaziyet âyet mafıa müdürlüğüne müracaat | ar cad. Yükcek Ap, Se cü as : ime Bi dar. ksilti eli nafra müdürli Parke kaldırım sinin > ve 53 üncü maddeleri hükümleri mucibince, 30 kere âde iş aşağıdaki ruznamede yazılı işleri müza- edec ie ar a- ir hüküm s mukaveleni İdare Meclisinin ibra 2.) Idare Meclisi intihabı 39 hesap yı! 301 vu tesbiti, e Salâhiyetname şekl umaradan bariz, MESyİ kıymeti kür Şirketi ikad ri a Umumi deriz sile Bay . beyan ederim. lı için İdare Meclisi âzaları huzur hak- — 1939 hesap yılı için Mürakip tayini ve ücretinin Ankara Havagazı Türk Anonim et sahibi bulun- du; numi in isse mez- 0 Mart 1939 tarihinde Ankarada ale ki in- a kadar senedini, eti içtimaıda namıma k evkil ve m aldığımı Talibi zuhur etmemesine binaen m gi ve ani ram yaptırılacak wi ili, inden ya hükümet alarmda yap- m ol 15808 lira 64 kuruş ke-| Kiralık — Yenişehir Selânik cadde. pe ve Kavaklıderede kelepir Tel 2406 ddesi 1 738 odalı bir dairesi, Aylığı 50 liradır. 8 numaraya müracaat, 733 Kiralık oda — Bir alman ailesi ya- nında möble iler antrlu bir |si fazı palı zarf usuliyle cksilt- inşaalına aif eksiltme tin İzmir Vilâyeti Daimi Encüm ni meye leyla 2 — Eksiltme 20-3-939 pazartesi gü- pı mb. Kiralık dükkân — Yenişehir Dik- Satılık — Ankaranın her yeğ irat ia beton ve ahşaj a partmanlar, Tel: 2406 bayram e daa siNo.1 739 tılık otomobil — 7 YE Hud- yl EE a RASI taksitle, (83) numaralı ir m sil odasmda yapılacaktır. je, eksiltme şartnamesi, hususi ve "ten men ei e üğ 3 Nr. aci a eh el bip ağa hukuk i No. 69 745 Kelepir arsalar — Tstasyon. arka- yerde metresi 2 liradan parsellenmiş. Koç Ap. Ti: 2181 748 Satılık ankaz Ankara Belediyesinden : i Mahallesi Ada Cinsi Ahşap hane ve m 1300 il il yazılı ahşap hanenin enkazı artırma lesi 20:3-039 pazartesi günü saa Yukarda siyle satılacaktır, İhal 039 Parsel Muhammen bedel: Mu, bedeli 2 zo.m 15. T. EMİ su t 15'de yapılacakır ir, vi Esilemeye kanuları iş - 000 feri fi Gi e Güzelyalı — İnciraltı ve Ilıca branşa- izi tmeye girebilmek için se ani Gan ae ra : az İn ilin » 01 3 X kurul m mü) Satılık bağ — Dikmen'de otobü Hamis yellğei emiş Katla er iltme- | durağı an asfalt cadde ve kısmen parke, 1 -- 283 Pei vel ellerinde bulunan bütün vesika. er ini pk peşi haç nın e aliş 4 * 850 kilometro. e ie Konya gi luk Mi Jâyetine müracaat ederek bir ehliyet Satılık kârgir ev — 4Tı: Acele satılık arsalar — Mah faltı üzerinde 20 metre beli yen üz bi > e Karaoğlan EM falt kaplamalı ş05€ inşaatı. Keşif bedeli : ( 1.194.090 ) lira (76) kuruştur, Bu işe alt eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır £ A — Kapalı eli e şartnamesi, ga Mukevele projesi, C — Bayındırlık İsleri genel şart namesi, — Şose ve sinaf imalât yapısına ait umumi fenni şartname, asfalt be - von Gürtinni — Husi Vi — eşi kel silsilei tak cetvelleri ile malzeme grafikleri # Bu eksiltme evrakını İz. e stanbul nafia müdür - ra mukabilinde teda. Satılık A Satılık kelepir — li en ri vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. — Mektupların m maddede İğ ihale saatinden ne kadar makbuz mul yon İm e tevdi edilme: dır. Posta Eveikmliri 7 bea (1292-1729) Parke mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap. No: 4 Tİ: 2181 649 Satı — Sihhiye Vekâlet mi sağlık e 490 M. Selin Cad. 1073 M. Ti: Acele satılık arsa — Cebeci ie yük evi ile bağ yeri. Koç Ap: 4 Ti: 2181 754 Satılık — Jandarma okulu yanın en üzerinde ve arkasında Timi ra hazır. Koç e 4T:2) Satlık apartman — yaptırılacak 'alili; onya Valiliğinden Konya» TanLarp yoluna” 118 - 0 “kr 606 mer Km. arasındaki 488 metrelik kısmın parke kaldırım dö- işi eğ ii 1 zari bedeli as a 4) 1 EN iltme 20-3-039 pazartesi gü |? iltmenin yapılacağı tarih, gün, saat, ve yeri : 16 Mart 939 e günü saat 11 de Emi vilâyeti daimi ni amda yapılacaktır. M2 arsa uygun fiyatla yn Tel; 1538 Satılık arsalar — Yenişehir Karan- fil sokak 550 M2, Selânik gidlesinde “423” M2. arsa acele satılık Tel: 1538 ılık arsa — Maltepenin en hi ii adi 540 E jandarma Teni 640 ME uygun i 7 rilecek, Tel; Satılık otomobil — 510 modeli, biri iğeri kapalı, 2 adet fil k stiyenler bu işe ait keşif, pro- si i ve fen (61) 10748 Vilâyetler Hükümet konağı yaptırılacak Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 10. 3. 1939 cuma günü saat (15) te Kırklarelinde Nafıa Müdürl sındaki inşaat eksiltme komi dasında (30910) lira 21 e kesil bedelli Kırklareli hükümet konağın- nın birinci kısım temel bodrum ve e ni şartnamelerle müteferriği fenni lt müstamel otomobil satılıktı: Yacaktır. Arzu edenler Yenişehirde Menek- İstek. sokağında 14 numaralı evde Bay lilerin bu gibi in: bili a Güner'e müracaat etmeleri tin edecek m ei olunur. 673 ifa ve ikmal ettiklerini tevsik İzi ile İzmir valiliğine müracaatla Eksiltme - eye girebilmek için ta- ni kübik en eyi kira iye yerlalz renin yüzde kırkı borç rak devredilecek, Koç Ap. 4 Ti: sa İş arıyanlar: Türkçe, İngilizce ta ve muhasebeye vakıf akşamları 6 dan sonra çalışmak i yor. Ulusta Es rumuzuna müracaat 706 İş verenler: sip aranıyor — Ücreti 100-130 di Anonim limited şir - ir da 939 Hiplerin (1307) Ti nişehir senesinde tediye Klin SA e rae ila o Ki De nim lc İri oki Kizilay et kai kahve kuru kin Aİ mi vahidi fiat esas üzerinden kapalı ez ee teminat 5 (48423). Tiradır nin. yapılacağı inli en az sekiz rl zari seviliyie öieilimeği | yakacak tın i müracaat, 933 senesi ii ek 10000) li- es rieileeeköe, sikalarla birlikte bir istida ile Kon- ralık iş lâz Tediye şartları hhidi yazılı ihale saatinden bir z z Me rti yün ve ii il line kadar makbuz mukabilinde ie z Pek yakında z er si kre Nafi inde dörder yüz bin lira öd â isyon riyasetine tevdi edilmesi Mİ O MAN o N« 5 dairesine vi ktir, bı d > i zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil İZ z akkat GEN (2318) liradır. * kalan istihkaklar için 9; 6,5 faizli bo. $ — Mektuplarm ikinci maddede 'mez. (1293-30) 107: Aaaa BANA A

Bu sayıdan diğer sayfalar: