27 Eylül 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

27 Eylül 1939 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; : İ : a e a ge A ULUS 27-9 - 1939 Kiralık — İsmetpaşa mahallesi pal Krabi daire — Y. şehir Belçika Cümhuriyet Merkez Bankasının 23 Eylül 1939 vaziyeti kre arkasını Karan 5. Ne, 19 Hala hol, Banyo wa elsi Bt We DE 3odalhol konforlu, Kapıcıya 8516 katan. 3582 AKTİF: PASİF: i Kiralık — Yenişehir Tuna Cad. Yi-| Kiralik oda — V. gehir Bolçila ör Kasa : Lira Lira ye 1 Lim Lira — | ğit Kogun sokak No. 5 Ap. 4 der oda| fareti arkasında Karanfil S. il 15.00,35$ 15.000.000,— ie a ii Şeri lie Cad. No.| Ap. altkatta bbeker bir bayan Zn eee kilogram , İhtiyat akçesi : 3517. | pıcıya müracaat. akla 32.731.212,58 hai ve fevkalâde 4217.134,25 Kiralık daireler — e De- ir alık ğü arasında m takla £ usust 6.000.000, il . İmiidürl 'kasındaki köşede yapı Dehildeki e * — 10.217,134,25 mirtepe Urunç sokak No. 2/1 apart m & iye A e Yan ep nl Göt el Tedavüldeki Banknotlar 1 — il Her E e adyo ve Telefonu » 1 ii : | ldak ll yada şak lke 5g Hariçteki e 5 Kanın © ine maddelerine ii em $ Tenmiilndni ailesi 37 iralık — Kavaklıdere e koo- Ayin sai kilopram £ JODl0Z8, Moene0ole fiken:bazine tntakından. vaki: tediyai bie müstakil vili inin ö i y Alma tahvili kabil serbest dövizli 18.831, er ie ğ Diğer dö Ereb ır ve borçlu kliring İ Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 141.520.536,— büro üç y bakiyel 2.685.446, 16,783.977,88. Karşılığı tamamen altın olarak ilâve N yatak odası iki hi ii ten tedavüle vazedilen — 17.000.000,— odası şamil ön raj - | fonu ve her türlü konforu havi ot oi iii o illeri e le ae re ag İiiee tarzı inşa - ömine - se bir dakika mesafede bir numaralı ei. örmek mektiye Yar 158.748.563,— ME — 282.520.538— || parke - büyük e pencrlr - zil - |ev müsait şeraitle kiralıktır. Taliple - Kinamun ba > il lerim er emme) ke Türk Lirasr Mevduatı : 26.670.424,57 Tele tetani mteri Glee sai: Fonlar i 2733 - 3767 numaraya m - Ea ei va Trk PE yin © 3519 z Evi Senedat Cüzdanı : Döviz Taahhüdatı : — Yenişehir, Mimar Kemal |, Kira!£ ü p— eme Yüksel Ticari senetler 185.301 815,96 185,301.815,96 Altına tahvili kabil dövizler 2.793,69 Mei Kel e Kn Okula sokağı No. Cad; Mimar Kemal mektebi karşısı, Mi etikleeireğeze 1.058.839,79 18'de konforlu (5) oda bir'hol. Tel; | baS€ içinde büyük salon. 4 biyü a Esham ve Tahvilât Cüzdanı akiyeleci > : 38,061.63348 |, <0 küçük cı Parke, konfor, 2 ci > (Deruhte edilen © zile Ni > İ n racaat. Tel: 3362 ye Maral e ve Tahvil Çİtİ- © (e saya Muhtelif : 98.246.80316 | Kiralık daire — Yenişehir Bakan-| ank a — Aile yanında ia " le TAS. OBA, Serbi ilde 7.562.974,81 ai iklar karşısı Konur sokak No: 9 orta İçercih edilir. Mobil e) mobilyasız A MERİ EŞ bir si Yenişehirde Orduevi arkası Sirinler : En illesd ca lan A Svg zil kı deli 919.000,— pi » An ve siyle eri Deli Özalp i Kirk — 4 oda. Hol Karaoğlan Tahvilât üzerine 1.837 .421,65 15.768.008,40 m X bir ai er ve ei Cad. z Ap.2ci oem > ele . spanya sefaret iii irk Ps haneye eriş Kapısında! Hissedarlar £ EO r. İzmir Cd. si 24/2 yı aat. ciden 00 Muhtelif » 16.497.061,79 m 15520 Kiralık ei zl Kavak Tunali Yekün : Yakün : 470.716.531,46 İ — an I Temmuz 1938 tarihinden itibaren * müdürlüğünden : Harita ve proje işleri Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ta- il ih di ir şebekesi tesisi! İskonto haddi 944 Alı Küre 20 1 #iat, Y. şehir Mimar Kemal ke e Tür, GN: # LE her konforu olan bir e u- ralıktır. 3598 3538 — Fiat müsait yer merkeğ ii ii daire teşkilâtı fevkalâde - ei oda — Mile nezdinde bir bayan için konforlu 1 oda 25 Hraya, Yenişehir Kâzım Özalp Cad. Kemah k üracamt. 3600 PAŞAKAY apartmanına müracaat, ak alık — Ankaranın en güzel ye- il Kinay tg hele cad Kiralık daire — Yeni İnönü caddesi son eN Sene 28) Demğenh Sunel Apa rtmani e : ralık daireler. iralık odalar — Aile ani ye niz > Bayan için Bakanlıklara yakın İş arayanlar: TECRÜBELİ yüksek Mühendis (Su. Yol. Köprü) iş arı- yor. Her nevi hesapları, projeleri ya- par. İstanbul Beyoğlu, Alip vi de Mühendis WOLF, usulü ile ŞaiR konulmuştur. Anka den, ri Sümer Ban da Sür ik Şub. a Sİ ikaları Müessesesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alı- | ini 29.9.1939 cuma günü saat 16 da Karabük'te Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 3398. idle ve Karabük'te b r tarafı par- tünde köylüler Jira iratli Raşidin kârgır içindeki sahibine müracaat satılık bakkal dükkânı — İsmet paşa zun yala Uğur bak- kaliyesine müracaat, TI: 2147. 3492 Satılık bağ ve Villa — Etlik otobüs Pi 3311 Devren satilii lüğün: Dökümcü alınacaktır sğ Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdür- Mücssescmiz Boru Fabrikası için Döküm işçileri alınacaktır. San alman Lil. MÜ ii iü Olunur. ferruatı, Tl: 3563 Satılık apartman — Yenişehir bul- e da > garaj kiralıktır. Kapıcıya mü- caat 3409 Kiralık Ucuz Daireler — Malte- ER de 5, 2 ve 1 oda ve hollü 2 küçük 1 büyük daire. Görmek için Mal yn Göri Bakkal Rüştüye fiat için TI: 1444 347! i Kiralık — e e cad - desi 1/2 No. hi Kuğu sanda 3 yedi daireli Satılık arsa — İstasyı istimlâk haricinde imarca parsellen- miş inşaata hazır metresi il Hire sa Satılık apartman — yedi daire iki dükkânlı 350 e GE be- Wi e m e borç tel li Ri Kaput yaptırılacak Emniyet Umum Müdürlüğün- 3 ZAYİLER Zayi — «Satılık apartman — Şehrin merke- 480 lira iradlı okaziyon tel 2406. bay-) mü ram caddesi No. 1. 353 on arkasında | yo, acaat, PT Kiralık Büyük Ev 2 ban- parke döşeme, garaj, ve Mi desinde: 8 Telefon: 3997. 3543 Kiralık — 3 oda suyu dahil 43 Yira a İn ağir Koşun sok. N i kinci kat. daire — Halkevi e yartmanda beş odalı bir daire suyu Telefon ENAM Göle sile asfalta yakın elektrik ve Buyu a yağlı boyalı evin birinci kati. D: ye Vekâleti mutemedi Ahmet Yağcı | pepee : or — sak ve saire Bi e ia e lar depo 3515 Si ği güzel, hesabi kuvetli bir ba; nıyor. rr | Anafartalar caddesinde Kambiyo Sasında Borsa acentası Fuat ilem 1547 b cl GA Mesai zamanı, mat 2 mi olup Ia- İsmet İnönü caddesi No. 65 Telefon 3474 - Emniyet â- at 3552 RL — Belediye civarında kon- kal bir Tar ii Ücret indiri 20-30 Tir olup ecnebi lisanı bilenler için 40-50 liradır. Mü- bidesi civarı üst kat, oda bir hol, muşamba döşeli ayrıca hizmetçi oda- sı, Balkonlu, Su, hav: agi ai ik Havuzbaşı İzmir cad. No. 2: 2260 ii yana ucuz fiyatla salik e İkem Bn. Nim Kiralık apartman — Yenişehirde şam 4-5 kadarı Kızılay Yel Ünyazıcı 1 manı No, 4 AVN , Bir Bayan tezgâhtar a caddesi le EN a — Yenişe- reli bedelinin 7 kırkı borç 220 ia iratlı tel 2406 bayram Gi ie 1 — Zabıta memurları için yaptırı « iie ye ZOĞ! ie ari in ui - in müz anda ekli da Ty ii iyik görülmemiş olduğun. rim, — İstanbul lisesinden 15 Ağus EE aeiamei kaybettiğimi ilân ede -| Satılık — Ehven fiatla satılık şık bir çocuk arabası telefon “3411” de “Ölü: Ahı i ok öt tn dilmesi, Namık Hani 3566 3536 hir, İzmi . 10; 5 oda, ay- rica büyük DR ki ve sandik odaları ve ofis; kapıcıya mür. o 3481 — ay ei oda bir on dul da beşe: r oda birer holü mı b e iki Kiralık daire — Fişek m is Gi yaka ğe müstakil iv oda la aranı; başında veya dr ba ee üzere aile mi - $ bir r. Mesai saatle- ri dalin 2 2883 Teelodan Enere 3 bal bi vi rak'a - kıncılar No. Kiralık — Kovaklı pe Güven ifi evlerinden çarşı yanında j 28 — iy şsa | 4 üncü sınıfından almış olduğum 822 ve otobü 939 a saat — e alen apar ait 'ulenak'i steyenlerin em- a müdü ürlüğü levazım şube- müracaatları. ya İştirak e muvakkat ti bulvarında ayda 0200) lira icar geti- » durağında 15 Ne, hanenin |x tim. Yenisini alacağımdan İaskiziniri asi cad. No. 82 Tel: 1953 (o 3554) lıktır. İçindekilere müracaat. Tele - fon; 6447 3484 pi m > Suni Düz, Satılık bina — Havuzbaşında Mali- e şubesi binası (600) metre e | Kiralık — Miilyal ia Yenkeki e kılâj alt kan rine kapı. — Ank diy: maş ee 29 e Vi ev isli cüz- ilan yeke im. Yeni al lacağımdan rafı akal ödenecektir. Sarayi cad. No, 82 TL 1953 3555 Kiralık daire — ai su depo- ede ir i- lanışlı Tel: 1 Kiralık ai Bay: e Kanda Kü. ii e Y. şehi Kiralık oda — Bayan için nında eşyalı eşyasız ba caddesi Öktü sok İsirası No. 16 Halile apartman alık — 2w iki w « konlayaa ii et leri, 48 77) 14825 Müsabaka imtihanı iksek Mühendis Mektebi min : 0 Ders yılı için mektebe — Çankaya da mii . ğım nüfus kiç kaybettim. nisini çıkartı mü yoktur, 593 irhan Conker Zayi — Ankara jandarma harici b Ye- acağımdan kinin hük- Kiri konforu haiz. Yenir 2 Tuna sdü K Kiralık : ş lerinde Tel, 6099 dan 23 müracaat. 3510 i DER Bi alık — Şehrin iyi bir sn için nez-| yalı müstâkil bir daire. Tel: er Aranıyor — Temiz “e dolabi ve bir de Radyo klein) bir — e m ya ziy tezgâhtar e te iz ek şehir Gazi bulvarı Var- apartman No, 31-33. 3595 PE YENİŞEHİRDEKİ 9mm Okul çocuklarına müjde İlk - Orta - Lise kitaplar € bütün mektep yaşlarımı Kebir Bulvarı AN! Haymana kazası altı ir ii Kenzülirfan mektebinden hadetnameyi zayi etim. Kartakağımdak. taklainin Hissi iyok” tı E 2112 Safet Yücel miğiği Yenisini çı- manzarası güzel ve konforlu vi Kiralık Ap. — 4 an hol Maltepe | Kiralık oda — Aile nezdinde bi iç an için ki - Fare Evi) Yaltrık caddesi asfalt köprünün bi içi iferli ü 271 3577 e bae 37 No. gö örmek e Mr takil bir e ii gün 10-12 - 3-6 ara- üçük daireler — ks ıköşk ie ? hediye i veriliyor. Hp ei ni ek Tel N: sı Telefon: 3513 sında 57 Nolu Mecdi apartmanı, Kiralık Daireler — Ersoy apart-İ Kaloriferli daireler — Yenişehirde | müstakil iki küçük muşamb; air merek Yenişehir. otobüs. garajı |Lozan meydanı yakınında İsmet İn | kiralıktır. Banyo, mutbak. «2880 Ka büyük ev E arşı sı Bankalar caddesi a e. 25 Nu-| önü caddesi dstünde 27 numaralı Li ik ev — Yenişehir Selânik gd e m. e Rip banyo, parke dö- er ğ e me. çe, Garaj, Koca de AR 37 5 için her gün 5 ten sonra, aynı e-| 7 ocobile düzeğmdn m t mede Sie an ie tihanları va ün 2 Ew mn e ve nl saat 9,00 da başla il 2—Buh la mali mak üzere her gün saat 9 - dar mektep İdaresine müracaatları! (4648) 14593 “7309” 3 İl sine maker olan dâvanın yapılan duruş- maları ri Al adının Al adı ile de- İlmesine ve ol se “nüüsn demeli U 8 — 20. inci yıl, — No: 6521 Eş Sahibi İskender Artun BE Neşriyatı İdare Eden zn e Müdürü az Faik FENİK Ve si Naşit ULUĞ ULUS Basımevi ANKARA lima 25-9.939 tarihinde kare” veril. diği ilan olunur, 3587 inci ve ikinci katları eller asın: vi bir ve 2698 telefon — 514 ü i 65. Müracaat: Teleen, Sa ofis banyo su elektrik ya vağazı Mal- YENİ *.Ş tepe bakkalı Abdullaha müracaat, 3437 Kiralık — Bahçe içinde müstakil ev. İki oda bir hol, sudahil 37 lira. Yenişehir son durak Adakale cadde- si 18/1 Telefon 3753 3438 iralık Daireler — Bakanlıklar şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö- e deki apartmı er türlü kon- BU GECE ŞAHANE TANGO Gündüz iki film 5 — Herkül — Şahane Tango SEANSLAR 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de ru havi dakelari Kapıcıya müraca- 3440 nik meli elimi Kiralık kahve ocağı — Ulus mey- ve, ye için Tel: 2350 ye müra-| “9. 2 a Koçak hanının kahve ocağı Saat, 3581 kirik. 435 Kiralık — Konforlu 4 geniş oda hol İ N E M A L A R ilik matinesi 12.15 de PER GÜNT BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında SUS Yeni mevsim Hazırlığı Dalyan Bir müddet kapalıdır Hint Mezarı Türkçe söz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: