December 20, 1939 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 4

December 20, 1939 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS ( HAYAT VE SIHAT Erzurum yolunda : Suyun nâmusu Karalarda akan yahut yerin al-Jı tından çıkan si ıd. larin göğü 8-İde süzgeçten erce çinlinin A türlü ifrazlariyle irlenen nehri. yi usul. geçirip çeşmelere ver- meyi pek pratik bulmuşla ardar. Şim | ie bal bakımında: a |hesiz £. iği şüp- & namusu ek süpheli o- bir elek kaldi tulurdu. Bir zamandanberi, bazı yerlerde temizlik kullanılan, hattâ içilen lâzmm geliyor. Bir su b mekte: al tabii dediğimiz berrak pı- nerelerd yer relerden gecip Onlar da bel yer iL © pinar'sülarmı keyifle içeriz. Bir Ke yerlerden geçip geldiği i i Hatti yal da bili. İlk temaslar 20-12-1939 Milli Şefimiz Aşkale istasyonunda a az E çala presle üzge: eşlerden. geçirdikten sonra ye- mai için kullanmak pek güç olsa ei Be: o versin ki suyun namusu- a na hâlel getirenler hekimler değil- dir. va GA İzmir'de muhtekir Hirmelea Pi epdele âr komisyonu eç-| İzmi: — ihti iki ilekteile | ikin ihtikâr suçu ır |ile tahkikata başlamı ek hatırına gelir. Bir takım in- e mühendis hesaplarından ve t rübelerden sonra o kirli mecralar- ki suyun on defaya kadar tekrai * süzgeçten geçirilerek y den ama bileseğini anlar. Şu Ral bir akik umlu suyun yal da mülkeme em “Yin e kle samslu su denilem şehrii tğımdan bir ie 8 iki yüz elli bin metre mikâbr öylece kirli mecralardan tedarik e- P Bugün ve bu gece son olarak ULUS Sinemasında 2 film birden 1 - YENİÇERİ HASAN Türkçe sözlü ve türk musikili 2-KADRİL Baş Rellerde: GABY MORLAY - SHA Ayrıca: 16 mc H iç şüphesiz Erzurum'dayız. | ğı. Resmi ziyaretler. Cümhurreisi- i kit | mize soruyo pelei vakit gözlerimize ilişip kaybolur - — Kahve em misiniz ken Mel e altında gi - — Hayır. Bir erir evinde cırdıyan gay İçmek isterim. Fakat, önce yeni |manda Polonya'dan gelen sleeciler Deminki, “nasılsınız” sualine, binaları görelim. İlme bi şe be a lr İdi ekle > arzu edildiği takdirde ben ia me mai ei Taya girilmiş Eşi de muhtelif kabrine çalışma Eski toprak & e arasındaki | olan resmi yarıresmi ğa âmade oldukları bildirilmiştir. köyden geçiş; etgâhlardır a Gİ iiallen teş Dini lediğimiz şöyle GE e m yorlar: “umumi müfet eN y kiş yüzünden muvakkat surette imar faaliye- | BİBLİYOGRAFYA | Eğitmen kurslarında beden terbiyesi aarif Vekilliğince hı kuralarında üç üenedenber! | ikatiyle İştigal etm. oyun Hide rehber ve proğrh Yüz ecek çok faydalı bir kitap vü et veri ca kitabın yasıhba > çuldeleri, va ka Salar bimde yapılleak Yardim Şakl ilâve edilmiştir. 140 sayfalık bu kitabın atı 50 kuruştur. İstanbul Leh Konsolosunun yaplığı bir müracaat haberi gelir gelmez Bi aş sevincin: pâyan olmazdı: Aldığımız son havadis: Milli Şe- Ta karargâhı, vali PN ağ, mekte! we m e wki ko- tuta, zi ti, ve bir erzurum! miye giden selek reji fi diy maksadiyle yola gön bei halkevi ve b ikimiriz Mi dük, Ve istikbalde görmek istedik- rabzon heyeti, karlı dağlar Mali mak üzere bi vermediği için, Bayburt'ta kalmış - | hir oteli i tır, (8 binalarda neden mahalli üslübun ye- | vasıta ve imkânlara, en geç, Şi Ve, p ini tutmuştur? Düz hatlar ve geniş 2” cıvıldaşan kuşlar gibi lk ilipadi A kelle ii pençereler nasıl bir imtihan vere- imi okudukları neşidelerini Palandöken sirtlari. ceklerdir? Bunları zamanla öğrenece Güle bu yavrularla Evet, büt e bunlar şüphe birâk- | giz. Fakat, ilk intibamız ei ki yağlar yirenisini bul mi iyor ki Erzurum'dayız. bir ER göre, zevkle ve bariz bir k ki, malik olacağı Lâkin bi ölün byte | sara in ibini niçin dü, büyük harpta Ulukış- rinin derhal taklit edilecek öz ör - üşi 'dan a 'ya kırk üç günde azifesi görmeseler bile bir | Serbest tavırlı, güler yüzlü, zeki na- debilmiş olduğumu unutamıyoru mi iddet Bıpta, ve sonra, yapıcılıkta | zarlı yavrular muhterem İnönü'ye Çünkü, Sakarya muharebeleri esna- | teşvik ve tergip mevzuu olacaklar. | kitaplarını, defterlerini getirip gös- sında bir tümen in Kars'tan Polati dir. teriyor, kırık dökük sözle; e ve ii günülergele a Yeni inişalar vakur tavırlarından yarına matuf miş olduğunu biliyorum. Halbuki | değildir. itmi ici bin bi ii bizinimicari' lann tren abii müiğimiz belediyesinin işt o nafiz bakışlar altında sakin ve sald? ka bir saat sonra, işte, Er. | miş olan imar birliği de bir mezba- | memnun, yılsonu nana imişce- mercii ildiiniilkmerni blazer tü ii ba, altı daireli bir apartıman, iki Er e la üncü, ii beşinci sınıfındadır. mizi ee | Metro nin dünya Seanslar Yeniçer 4,30 Kadril, dü Yeniçeri Gece 9 da YENİÇERİ HASAN amaaa, el: 6294 i dilmekte: dir. o şehirdeki su da kim- di i lu bir su sayılamı İkinci makallit ida Çin'de Lingan ULUS Sinemasında EE AM DUGLAS Jr. birleşerek ” eridiği en güzel filmi YAŞAMAK ZEVKTİR in bie rak a, erzurumlular ar: - tunuyor. Şehirliler büyük yapıcı'nın etrafını kuşatmış coşkun, minnet - bağrı miğyii — Sağol ini apt ve dimağda olan hi bağlılı doğru ve ve iyi iner il “sağol” hi- band, Şi imdi, uzun otomobil dizisi, elektrik geen çi şeh- re doğru, hizla İle çarşı, Cümhuriyet caddesi, ei kona- r telgraf erer ile inhisarlar ise İren- dilerine birer ili Şef'imiz bunları birer bi - rer rengisiree ve fiyaltarı, ne kadar a kuruldukları, hangi fay - li elin e gibi mahzurları rastlandığı m izahat alıyo; dıvarlarına merdivei abi bakı; tetkik ediyor, parkelere lambrile rin maliyetini soruyorlar zzurum, evine gidelim. Ci yet la İm ge

ne seri çaki sokaklarda ilerli - rum: demiryolu, elektrik, otomobil, sine, okuyor ve izah e ir 3 rihten ve coğrafyadan bahsediy: ei vi iz ia yi kara. gözleri ı, yüzünün dü (e gön in çil her saman mindir i halılarla si da ğini saçları, ve irfana teşne Ali kendile- rine hepimizi e eden bu, iki küçük erzurumlu kızı dinleyip er şıyan devlet reisi riyal metin esaslar üzerine En is” tikbali seyretmek için gelmiş de - gil midir > © Nasuhi BAYDAR (*) Kurban olayım sana. Fakat sen- deki Gi yi ve barfizin sesine yaklaşacak e yumuşak ol vE, Febyir ilya Gemi zon'u da yakında dahile bağlıyacaktır. RADYO 5 v RADYO DİFÜZYON POSTALARI TÜRKİYE ANKARA Radyosu 1648: m. 182 kcs/120 Kw. 31.70 m. ki e 2 Ex A.P, JAŞAMBA:; 20.12.1939 Program, ve memleket saat ayı 1235 Ajans ve meteoroloji haberleri. a 3.30 - 14,00 eş ik » küçüle orkestra (Şefi zip Mei Mi 3: Seyahat şarkıları (fantet - ai Brancucci: El » Brahms: - Spero 0 Pro; şkım (vals) MA Ri) ochmann; Ebedi arkadaş. rar, 13.05 Memlel eat, Avar aleni Pimi aoroloji haberler Türk müziği, Galanlar” Veçilk; Büz Fersan, Refik Fersan, Cevdet Çağ Okuyan: Radife Erten, Sel. Pnar - hüzzam şarkı: (Seviyor- etik Fersan « hicaz sarkı: (Göğsüm- en a gittin.) — Okuyan: Mustafa Çağlar, 1 - Udi e - karciğar şarkr: bigâne mi sandı dö, ir). — Okuyan: Müzeyyen Senar, - Cevdet Çağla: keman taksimi. «Udi Mehmet - hicazkâr şarkı: (Sen! andan severim). - Arif bey - hicazkâr şarkı; eşmi ahu). hicazkâr şarkı: (Bir bahçevsn), 5 hicaz şarki; (Bir bakışta beni hicaz türkü; (Sürmelimin göz” ve 19.25 (Dış politika İz 1840. Türk mü müziği: 20.20 aha düşmanı, 20,50 önle” Gküftalık posta kutesı): 21, 0. Müzik; giyenler «banda : İhsan er). un; als'lerden potpuri ş ral Varii leme Hamle operasından! Cho- Şir dez Comediensi Prologue; March an — i Amıca öperasından mün- tehip parçalar, 22.00 Memleket saat ayarı, ajans hab: Jerii gizem, saham - tahvil, kambiyo > Bulut a yat). 2220 Serbest sa 2230, Müzik; Mendelemstn Keman ken rtosu KP). 1 1425-2380 Yarmki progra vi kapanış Muhasibin kitabı Yazan: Divanı Muhasebatta Murakıp Yusı uf Kenan Ünsal Res vee ve hüsüsü bilumum muhasip) ies ikinci derece âmiri itaları ve ması hakkuk, ise berap, lovasımı mesmrlerri MN RE ei anunlarını. ve izlmame ie tediyeyi ie lendiren bütün asal kanunları vereierin ardi çimi hakkinda #ABIKİ tekaüd, dul ve yeti Te & erer, gürdelik, muhtelii kr Ele ve ve azar hakkı ve müteai İnlete yağla rl aidatı De e va aireyi iva eden ve evel Biyeni Mu hası ebat reisliği tarafından bastırılıp Heyeti Mürakabeye tevzi olunan UMUMİ TEVKİFAT .CETVE, neşredilmiştir 7 sayfa. Fiatı 3 liradır. Feat Kutusu NO. 366 ya müracaat Ognis “Thomas MANN YAZAN rada, salonda, bir balo nede ir m tanrı SE rını versin. Gözümüzü yummıy: Demek güzel bir vakit SEA dedi. To- Otel sahibesi MEN par- aklarını e koydu, balık tüccarı sağ ilan deliğinden, biraz hava almak için, üfledi, ikalılar, sıcak suları- ssnada; anacım, şöyle — Beyi Hans Hansen. e ye oran Tonio Krö; ra at — rg işinde miri yaslan- Lime alamura yayın balı- Mehmet KARASAN No: 21 ram ei RE kollarından bi- üzeri! gıcırdıyarak kımıldandılar ve tekerlene smaştı. n biraz Kak Ek ee ekşime uzaklaştılar... iti Tişmişti ve ei başmın e emek geri gelecekler?” diye sordu Tonio SE edi güsü vardı; fakat Hans Hansen hiç işmı de N 0, m baktığı koridör. pis Altun düğmeli geni gömleğini taşıyordu, ve bu- dedi balık taciri, Tanrı bana acısm. Or. sna, yan ln ri sil ve inn da; nun üstüne sırt ve omuzları örten ve mavi yaka kestra m aa ettiler, göreceksiniz, aksine o Bir odndatı varılabilirdi, düşüyordu, ve sie elinde, iki yana kaygusuz (tam salon ld amk Baçiyanmtıy 2028 sallanan, kısa şeridli denizci beresini . tutuyordu. “Güz: al b bir sğlemcs tekrarladı. Tonio Kröger, < göz. gizlice, karanlıkta dikkatle el yordamma il ike m ri Yiyenle in kendini süzmesin- ra kalktı, uzaklaştı. liyerek, nağmeleri açık ve seçik kendine kadar ge- i F Gününü dr günler gibi pl len bu basit, manâsız ve nefis bir tarzda gaşyedici imi zi e sufraya doğru dik dik bakıyor, manda, dizleri üstünde bir sapi m eme edilmez cazibesine kapılarak ML Siri br viai bi Tek bi bü Yl taki tel Seki rleri pe Hattâ leri in elini, b En ve, ne biçim adam olduğunu daha *k için, beresini di al vetle iki tara- i göstermi fa > dı. Böylece, sift, Tenio Krözer'in sözleri &- maş, rmış el ğı iri — di du — ve birden kapa pe ve işi bii e du, acele etmeden, başı boş bi In; öç borg, sarışın İn yaba Me ri. iü ik in derslerinde girindiği i m a Sie yar Şise klerle ça yuk kemi KN rl Ve trafmı de beyaz tül ünde sivrice yenii ai ta- şıyordu, Mi narin ve oynak boynunu gösteriyordu. tün e katederek, geçti. Ve e m dan, piyanonun bulunduğu odaya doğru, kaybol- du. aat yarımdı, ve yandaki odada ve ein da- lıyordu: geri gelecekler, ve tedaisi ile, uzak bir ile ert'i aşlanmıştı, bü dere: olmuştu. Sonra, etraf karardı, Tonio Kröger elec: salond ei "bal tüccarın vadettiği gibi; v a EE ei erece eşya alt üst odası e bu esnada yol ve İN ii ve karanlıktı, fakat parlak reflek- rol Bi sd n sunra, keyi ve ökk otele dönmüşler (Sonu var)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler