26 Aralık 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

26 Aralık 1939 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26-12-1939 Tane önlemi 25 20 Kuruş 50 35 30 Sipahi (Madeni kutu) Sipahi Tane Samsun 25 Samsun 20 Kuruş 45 (Madeni kutu) 35 145 VİLÂYETLER BİDON SATIN ALINACAKTIR Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları müessese müdürlüğüden 1 - Benzol - Kreozot koymağa elverişli mü üstamel ve izli hid. — Müessesemiz sahasında tesl ve şartiyle m Kaz bük'te Müldiaşini Müdürlüğ cele mürat a vermeğe talip oldukları miktar imleri ilin olunur, MEZHDUNARODNATAKNİIGA - Moskova REVUE DE MOSCOU S.S.C.İ Mületernin bayat, soeyafini vüllmlğr ır. Her nüsha külünü hakkında Ee ul * REVUE DM COU ER muharrirlerinin basılmamış Birliğinde mü, Seneliği Altı aylığı “URSS EN CONSTRUCTILON,, ik formada “ Mezzo - Tinto ,, olarak intişar eden resimli ay- lık e “ URSS EN CONSTRUCTION ,, Sovyetler Birliğinin her saha- i ii 2 i i ig ini 2. — Lira 1. — Lira Aboneman bedeli : cedi bali inşada bulunan devâsa sanayi müesseselerini ve EN CONSTRUCTION ,, ve faaliyette bulunan muazzam ön b çiftlik ve kolhozlarını canlı bir halde teressüm ettirir ve$.5.C. türünü ve yeni bir hayat yaratan faâl fertlerini na- farm ir ssen Construetilan” Mü Tl GERME Bİ bedel, 3.60 Lira 180 Lira lidir? . - vrss a in Müfelamkrmdisi Kniga - Moskova, me Most 18 LIBRAİRİE İstanbul, Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 469 HAC H ETTE Bona kutusuz Fail, 2219 ee a üzerine meccanen gönderilir 7319 | Bir ayar memuru alınacak Trabzon Belediye Riya: Şehri (75) a beş lira ücretli Trabzon Grup markezi RR ayar | eya setinden: münhal Yü zamnamesini in (46) ana ayar memurluğu emu! lerin sikala- iile bn belediyemize mü m i ilân olunur. - (6408) 16434 Kapalı“ zeri “usuliyle eksilime ilânı Elâzığ Nafia Müdürlüğün kapalı LE ibali rd Bayık genel şartnamesi, Fenni İmei yeşci ik name ve aa Bi rü yapı ve imar re ai görebilirler. Ek 3— Eksiltme 12/1/940 cüma gi saat Elazığ nasa müdürlü - günde müteşekkil artırma eksiltme ii in caktır. ndan başka aşağıdaki sikaları gönlermeleri lâzımdır Ves lin A— 15000 lira keymetinde elekti - rik isi yaptığına di B— ME vi deilmi ii müddetince iş bapnda diplomalı “bir mühendis veya fen muru bulunduracağına dair & name, 5— Teklif e yukarıda ü- güncü maddede yazılı saattan bir sa- sahit. - makbuz mukabilinde verilecektir. “| Satılık sel caddesi, pinli yem fiyat, TI: 218 Satılık : r) Satılık — se işehi sine — vi 8000 Lira irde Seli cadde: iradı Sia emi rtman, Sanayi Cad; 1953 Tel, İ 4678 — Meşrutiyet caddesi ile yük- gramda. Özenli - sokağında Biz tn Yaz İİ 2 hür arsa yam yatla Devren satılık bakkal dükkân — eşyasiyle beraber Yenisehir Em , 50 İzmir ucuzluk bakkaliye, > İdeki caddesi Na 'ne müraci 4725 Satılık dükkân — Çankırı asfaltı imei ve EMİ yen tiyalla. Yat Si- ma üze , 2181, 4728 buh nazır Tük Ni yürük Tae için 729 35 Mi esi Acele satılık arsa — Demirtepe P. Çak ii M- yüzlü 631 M2 arsa ebe ve is Sarıl — Bahçeli evler yanında en hm yerde 914 M-2 arsa uygun 5 $İ yatla verilecek, Tel; 1538 Satılık arsa — Bağlık Bakanlığı arka * sanda 310 içğ arsa ehven fiyatla verile satılık alman piyanosu — Hergün öğleye ' il ue e m Yenişehir Koç apartıma 265 Sati m e meki satılık a Bakal ve İm berzihanesi yi Cudiye müracaat arsa — earkasmda köye başında 3 öl "apartımana müsallir cephesi geniş Di ara yi end, 82 mo, Tl: 153 Satılık — Ünceşu Naimoğlu değirmeni karşısın» & yön bağ Veü isk pey ağaşlar a fiyatla verilecek, Sanayi cad. 82 no. Tiz 1953 21 cü maddede yazılı saatta gelmiş) banal. e olacak gecik - er kabul edilmi 16492 Bo; mazof fenekesi satılacak Çankırı Belediyesinden: Altı bin boş mazot tenekesi lıkla satılacaktır, lari sus tarihine Ri sadi: Posta ile gönderilecek mektuplar pi şifahen Şarkın iliysne m müraca- atları ilân 16558 Dir bayana kiralık de “ İ20 lireya Bakanlıklar kai , Te önüm mahtelif la emi elek rik suya KR s bin iaşe sanayi cad. No. 82 Ti: 1953 Kiralık : Kiralık daire — Yenişehir Der kak 4 nemaralı evin yedi oda şambalı ve yağlı boyalı kandı oda Mür, Telefon 6440 Hüs Kirahk — Polis enstitüsü nda Dikmen asfaltında Bakanlıklara VE akin pesafede yeni Turayay Ap. Ucuz dalreler İçindekiler: nat, 4642 Kiralık — Sint Bakanlığı karşısında 1. kiz sok, 18 No, da üç oda, hir hol, basyo kirairktir Kiralık apaı an — yo ve saire Even Tüyat YE Sehir Bram 4 ca kak No, 6 Çatı katında ev Teli Kiralık verilir, İlya a ylamamda Gazi Üyesi kar. Möbleli veya möblesiz sısında No. — Polis da Özür va emel ei oda bir hol balkon be lira, racaat. Kıralık ev — enler Orduevi arka - unda Arman s ak 12 No, evin ön katı WE oda kiral 4135 el Mekan iye El kağin 2 biz bol nel No: e e çindekileri eri ii at pon taliplerin va yu 413: konforlu daire Y. Şekle Büy e Teen born Taha a az m. alar e No, 3 Kam: No. lik oda — Şürayı Devlet bi Türk e ik $ de bini aralı aliyi Bir bayan için 7 alık möbleli oda — Kaloriler, sicak Kin ai > iam kontür, Yeniashle Atatürk hulyarı mige Ap. 4774 yRilk — e meydanı Kurtuluş Ap. ei e e me müracı evleri — NE zir biri revdicele ki dan : ir Gez için bik eve, örüşmek e in bahçeli evlerden 110 No.ya müracaat. 4786 Devren kiralık — İsmet İnönü — caddesinde 4 bü. yük 2 küçük oda, kaloriterli, 80 lira. Tel: 2850 4791 Kiralık — Sağlık bakanlığı karşmı, Çağatay sok No, 24 Akkaya Ap, Üç oda, geniş bir hol, ferah bir daire Kiralık daire — 3 oda lektrik, su hayaga- s1, Cebeci Masiki Muallim "keki — polis ka vekela yanımda, Küçük ilân şartları Dört satırlık küçük eriy : Bir defa için m Fİ Ke a için 70 Kuruş Dia ere Ligi 80 Devamir küçük #lânlardan her dı fasr için 10 alınır, M. 1üdeia nepredilecek biz ilân isin ış almaçaktır. Bir kolay « lık olmak Üzere her satır, kelime aralarındaki 30 harf itibar edilmiştir. Bir kü 4 çe) pis, 120 harften ibaret olma « ee nar, Küçük İlânların 120 harfi gı mesi m Bu miktarı" pul tari —— ve banya 35 liraya akal | ind “mi sübi öp hak Abat aş Kiralık oda — Mobilyeli mobilyesiz konforlu havadar aile yanımda, vi ln ya a a yle Kiralık — Evkaf apartmanmda kaloriferli kon. forlu, güzel | manzarlı kiralık odalar, Mürneaeti, Kapı 4 daire 6 4524 “Aranıyor : Kasiyer aranıyor — Bayan ve bay tecril- beliler ak olunur. Ücret liyakatına göre verilecektir. Bankalar caddesi İpekiş ma gazası Tel: 4081 ranıyor — ak kaloriferli iki veya üç yi iza apartıman aranıyor müracaatı pin Ki- ümıyor — 4 yaşımda bi wi Le. 0055 e ae in 4516 İş verenler : As lise ia Bir bayan tergöhtan aranıyor — Yenişehir Ata» ir baar Hek Be timda, in m yerbanesi gabesine Cebeci Hastanesi Cilt, Saç ve Zühreviye mütehassisi Dr. Kemal Arıcan Berlin Kıliniğinden mezun. Cocuk Sarayı karşısında Hahcı İbrahim Ap. Tel: 3101, MENEM

Bu sayıdan diğer sayfalar: