1 Kasım 1940 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

1 Kasım 1940 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(UMA Ulus Basımevi | Çankırı Caddesi, Ankara 1 Telgrat: ULUS Ankara | TELEFON "' TEŞRIN Başmuharrirlik ısnı 1940 — | Yüzı tşleri Müdürü — tos ——— I Mücssese Müdürü 1144 J R Yazı İşleri 1062 5 KLRUŞ ı İdare 1064 ADIMIZ NDIMIZDIR En marul başmuharrirler Her münevv tırasından bi kapak, İktisadi yürüy , nelis bi üş umhuriy v » bir arada Y inci yılın bu yegüne ha tane edinmelidi kâğıt, 36 sayfa, Tafsilât iç sayfalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te toplanıyor Milli Sefimiz bugün senelik nufuklarını irad buyuracaklar Bundan sonra Meclis Riyaseti ve Riyaset divanı seçimi yapılacak Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de altıncı intihap devresinin inkinci içtima yılma başlıyacak- tır. Bu münasebetle Reisicümhur İsmet İnönü'nün irad buyuracakları nutku müteakip Meclis riyaseti ve riyaset divanı intihabatı yapılacaktır. Tatilde gelen evrak Son yaz tatil kararını verdiği tarihtenberi hükü- metten Büyük Millet Meclisi'ne birçok kanun lâyi. haları ve tezkereler gelmiş, bunlar teklifler ve maz- batalarla birlikte ait oldukları Encümenlere sevko- lunmuşlardır. Gelen evrakın listesini yazıyoruz : Lâyihalar |— Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâ- tına dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilâvesi hak- kında kanun lâyihası, Zem 1940 mali yılı muvazenei umumüye kanı « nuna bağlı daire bütçelerinde ve (D) ve (L) cet- vellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi . hasi, 3.— Devlet demiryolları ve limanları umumi ida- resinin teşkilât ve vazaifine dair olan 1042 sayılr kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası, 4— Devlet demiryolları ve limanları işletme u- a kanun lâyihası, N 5— Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cümhur filârmonik orkestrası tarafından verilecek temsil ve (Sonu © üncü savyfada) Milli Şefimiz, Cümhurreisimiz geçen sene nutuklarını irat ederlerken 10 İKİNCİTEŞRİNDE L (_ı'ımhurreislmiı General Arfhur Smilh'i kabul buyurdular Ebedi Şef'in hatırası Yunanistana tecavüzün akisleri Falih Rıfkı ATAY | Nerede ise tecavüz meşrü bir anılacak hak, an ve hüriyet müdaf, ı ise cürüm sıranma geçecek: eğer| Ebedi Şef ATATÜRK'ün ölümü - Yunanistan, — topraklarından bir|'nün yıldönümü günü olan 10 İkinci. kızmını doğrudan doğruya İtal- | teşrin pazar günü Halkevlerinde ve ya'ya terketseydi, eğer adalarını, | Odalarında Parti merkezlerinde — ve rını ve tayyare meydan- mekteplerde ihtifal toplantı » üs olarak kullanılmak ü-|ları yapılarak Ebedi Şef'in aziz hatı zere italyan deniz, hava ve kara | Tasi anılacaktır. O günü radyo, neşri: kuvetlerinin emrine bıraksaydı, bir | Yatında yalnız Anadolu Ajansı haber- taraftan parçalanmağa, diğer taraf- | İerini verecek ve bu haberlerin aka- tan İngiltere aleyhine harbi kolay- binde sabah neşriyatında Milli Şef laştırmağa hizmet etseydi, harp me- İismet faönü'nün türk milletine beyan- sulü olmak günahından kurtulmuş |Nâmesi ve akşam neşriyatında ATA - olacaktı. Geçen haziran'da İtalya | TÜRK'ün Cümhuriyetin onuncu yıl - bharbe girdiği vakit, Yunanistan'ın dönümü münasebetiyle türk milletine vazifesi bitaraf kalmaktı; — şimdiki | Yapmış oldukları hitabesi okunacak - vazilesi ise hayat sahası haracı ver- U” J toprak bütünlüğünü ve hüri-| O günü Ankarada Halkevinde yapı- yetini tehdit eden bir taksim ve ta- İ&cak merasimi takiben Ebedi Şef'in | & hakküm plânının tatbik edilmesine Muvakkat — kahirlerinin — bulunduğu bizzat yardım etmektir. Yunanis- | bİRa umumun ziyaretine açık bulun - tan'dan istenen şey şeref ve namuas | dürulacaktır. (aa.) yan hiç bir millet tarafın- dan verilemez; onu almak lâzımdır. Kendi silâhını kendi hayat ve yurdu Şark Orduları Erkâmı Harbiye Reisi |General Arthur Smith'i dün saat 16.30 da Çankaya köşkünde kabul bu- yurmuşlardır. Kabul esnasında İngiltere Büyü! Elçisi Sir Knatehbull Hugessen ile Hariciye Umumt Kâtibi Numan Me - nemencioğlu bazır bulunmuşlardır. (aa.) A a AŞ Lefi Bazı şayialara göre için kullanmak yerine, onu, korku- dan kendi göğsü ip intihar . gae — Amerika mihvere z ge karşı hiç bir suyniyeti - olmadığı M k muhakkak idi. İtalyan tecavüzü bu artınık 1 İngiltere ile doğrudan doğruya ve nihayete kadar harpte | a sevketmiştir. Malümdur kiî işgal edecek bir kıta dev- edilemez. se - bile billerinin bir kı - . n Ziliz hava va deniz. hücumlarına | Müteaddit cüzütamlar yardım eder. İtalya'nın, bilhassa de- niz hücumlarına mâruz bir cephe Filorida'dan YO'G çıktılar genişleten hareketinde ne faydalar tasavvur ettiğine ancak mütehassıs- — Vaşington, 31 — Florida'daki lar cevap verebilir. Bazı radyo riva- | Keywest'dan beş destroyerle 17 bom- yetlerine göre Almanya Avrupa ; bardıman tayyaresi ve deniz tayyare- garbinde hir teskin politikası takip | lerine mahsus iaşe gemilerinin hare- ederken. İtalva'nın sarkta bir harp | keti burada bazı faraziyelere yol aç- aafhasına haslaması, eğer umumi ve | mıs ve bahriye nazırı B. Knox'un bu (Sozu J üncü saytada) (Sonu J üncü sayfada) İstanbul'da Cümhüuriyet Bayramı bu yıl harekâtı, mahdut olmuştur. #ğtr ve halif topçu İle kuvetli cüzütam- g lTT harekete geçirmiştir. tesbit edilmiş olan piâa-mücibince yapıl- Yukarıdaki resimlerde deniz talebelerinin ve izci kızlarımızın geçişleri görülüyor. Maarif Vekilimiz. Başvekilimiz Dr. Refik Saydam'ı teşyi ediyar Harp hakkında Yunan güzetelerine gelen haberlere göre

VAZİYET memnuniyet VERİCİ İtalyan tayyareleri siyilleri ve açık şehirleri merhametsizce bombalıyor Atina, 31 aa. — Elen orduları başku- mandanlığının, 29 teşrinlevel akşamı neş- Reisicümhür İsmet İnönü İngiltere |""dilen 3 numaralı tebliği 28/29 teşrinlevel gecesi, mahalli temas 20 teşrinievel günü, düşman, — Epir'de, Harekâtımız, maktadır, Garbt Makedenya'da, vaziyette değişik. lik yoktur. (Sonu 3 üncü sayfada) müstesna bir parlaklıkla — kutlanmuştır. Resim sergisinden bir köşe İkinci devlet resim sergisi d ün açıldı Maarif Vekili serginin açılışında çok güzel bir nutuk söyledi İkinci Devlet Resim ve Heykel sergisi, dün saat 15 te Sergievinde Ma- arif Vekilimiz B. Hasan - Âli Yücel'in güzel bir vekilimiz Dr. Refik Saydam, C. H. kordiplomatiğe mensup bazı zevat, ku ile açılmıştır. Bap- P. Genel Sekreter Dr. Fikri Tuzer, Maarif Vekâleti ileri gelenleri ve bire çok 'güzide zevat açılışta hazır bulunmuşlardır. y Elen başvekili B. Metaksas (Saip tarafından) Mak edonya'da Elen mevzileri kırılmadı Elen seferberliği sürat ve mükemmeliyetle ilerliyor Reuter muhabirinin müşahedeleri Londra, 31 aa, — Reuter'in Selâ- nik'teki hususi muhabirinden: Arnavutluk cephesinde Makedonya mıntakasında bulunan yunan hatla- rınin, bir iki mevziin geri alınmış ol- masına rağmen — kırılmamış — olduğu son haberlerden anlaşılmaktadır. İtalyan alp avcı kıtaatı, bu mınta- kada bulunmaktadır. Fakat yunanlıla- rın hakiki mevzilerini tayin etmek i- Çİn italyan topçusu tarafından yapıl- mış olan bir endaht müstesna olmak üzere italyanlar şimdiye kadar mü- him bir askeri hareket yapmamışl, dır. Cephedeki yunan kumandanlığı, her ne bahasına olursa olsun mevzile rin muhafaza ve her taarruzun tarde- dilmesini, ancak mevzil muvaffaki - ( Sonu 3. üncü sayfada » Bayramda gazetemiz çıkmıyacak ve üç gün müddelle Kızılay gazetlesi inlişar edecektir Maarif Vekilimizin nutku Maacif Vekilimiz şu nutku söylemiştiri “Muhterem Başvekilimiz, Aziz misa miz, Bir sene sayın Başvekil Dr. Refile Saydam'ın teşvik ve iltifat edici — eliyle €t resim ve heye süyaret bu- tam in ikincisini gin Cümhuriyet hükümeti, bir ruhla, yuracaksıntz demokrat ve sanatkârındaki Mebette alika'ı € slemanlarını bir araya getirmek si, devlet sergisin n oana £ Liyakatleri, sanatın etine haabilikle belirtmek, başlıca hedetidi erletici de tahakkuk yen kalmamal Bu ruh Cümhuriyet Halk Partisinin sa« teşvik ve himaye bususunda —almış ağu tedbirlerde görülür. Parti tarafından gönderilen ressamlarımı. bölgelerindeki devlet sergisinin Devletin koruyucu ve p anat vadisin- tirmiye çalıştığımızı bile olarak zın, memleketin muhtelil hayat ışığım canlandıran eserleri bu dü- şünüş ve anlayışın renkli ve ahankli de- ülleridir. Sergiye, bunlardan başka Müz- takil Ressamlar Birliği, D grupu ve hiç girmemiş sanatkârlarımız, çen yıldan daha geniş mikyasta işi mişlerdir. Mükâfat kazanan eserler | Talimatnamesi w Cümhuriyot İHalk Partisinin, Manrif vekilliğinin, st- matkâr gruplarının mümessillerinden mü- rekkep jüri heyeti, sergide teşhir olunam (Somu 2. incı sayfada) Amerika'da seçim mücadelesi hararetli bir safhaya girdi 'B. Ruzvelt ordu için yapılan nca, gayretleri anlattı 'B. Wilkie de yatıştırma siyasetinin aleyhinde ! Boston, 31 aa. — Dün B. Ruzvelt Böston'da bir nutuk vermiştir. B. Ruzvelt donanmamın takviyesi için yapılan gayretleri anlatarak 1933 &e- nesine nazaran deniz inşaat tezgühla- rında altı misli işçi çalıştığını söyle » miş, Birleşik Amerika'dan uzak yer- lerdeki üslerin kuvetlendirildiğini ve İngiltere'den mütcaddit üsler alındı- ğanı ilâve etmişti B. Ruzvelt o! için de muazzam gayzetler yapıldığını kaydederek, Po- lonya istilâsındanberi ordu tmevcudu- nun bir misli arttı. . |bulduğunu, bu miktarın 1941 de 930.000 | bulacağını ve ordu. ya en mükemmel teçhizatır verilmek- te olduğunu söylemiştir. Amerika cümhurreisi B. Ruznelt

Aynı gün çıkan diğer gazeteler