1 Ocak 1941 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

p * C TMECDUS ; namzetleri (H P. boş o'an mebusluk'ar için namzellerini fespit etti Ti Ovalarıkaplıyansular — çekilmeğe başlad Boş ölan Afyon Mebusluğuna U. kabe Heyeti âzasından Siyasal Bilyiler Okulu İktisat Pro- fesörü Sevket Raşit Hatipoğlu, An- | talyı Sümer Pank sab Nurullah E- hai aölüre sanbe | Httt Gediz nehrinin suları saalte |
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUŞ Çarşamba [ 4 TELEFO!| IL. KANUN | Basmuharrirlik 9 ışn Yazı İlleri Müdürü — 1001 1944 Küette Küdürü — iea viir t SKURUŞ — İydere "" vi Ege Mıntakasınd Dvalğırıkaplıyansuhrg çekilmeğe başlad | Gediz nehrinin suları saate yedi-sekiz santimetre iniypr İamir, SI aa — #lüptan oruları kap- yan sular çekiimiy ve Gedis nehri de sa- ite altı, yedi santfetre inmiye başlamış - r. İsmir - Bergam Yosasının 89 uncu kilo- #tresindeki meera/ Üzerinde bulunan köp- inün her ild tarafdaki üç, dört metrelik mtnları sular göftmüş oldullundan küz- kalmıştıfYeni meera yikılı uğundan Gedle ngtinin sularından mühli Si eski meerada akmakta ve İznir kör- izine dökülmekted. Su barması tehlikdel- * imaruz bulunan İlinabey ve Çovuş küyle- bu mecra değişiitinden dolayı tehlikeden artulmuşlardır. Fkat bu yüzden öva köy- Tiyle Menemen Asında murasala kesli - Pamuk mâsulü elân sular dtında de güb gelmek kabil olama « Yeni vıl | başlarken.. Falih Rıfks ATAY Bugün yirninci asrm kırk birin- İ yılına ayakbasıyoruz. Harp ise, n altıncı ay ıımıınlıınılmdı_r. İa müddet ifüde 1939 senesinin ört, 1940 settsinin 12 aylık, ve eni yılım yiütm günlük hissesi ar, 'müz ona tihan harbi demekte ııı::d it edifruz. Halbuki mihver pvletleri ileİâpon emperyalizmi rasında ittilik ve tesanül vardır. uzvelt, AmiTİka'nım, nihayeta ka- ar, hüriyetPtini müdafaa eden | dilletlerin yöğında kalacağını söy . smiştir. At cephesi Avrüpa, Af İka, Asya Wtâlarında ve de- izlerdedir; Birleşik - devletler sa- ayü, bu mfkina ve malzeme har. inde, yalnt cephenin bir tarafı Şin çalışıyor: Gerçi birçok devlet - ir harbin Jişında izeler de, cihan tukadderati onun neticesine bağlı- ır: bir cihât harbinin vasfı da an- ık bu olabilir. Asıl muharebe, — Cermenl inglo-saksonlar arasında Seçiyor. ermenler, Büyük Britanyâ İmpa- Atorluğunun lâfin müttefikini yen. diştir; buna karşı İngiltere ilea Yu. anistan, Almanya'nın lâtin mütte- ikini folce Uğratmıştır.. 1940 alman zaferi, bir kalabalık » ileri sanayi memleketinin, tek. Hl tâkati, tekmil vasıtâ Ve cihaz- irı, tekmil İrade, ilim V© tekniği D sekiz senelik hazırlığ! kullanı: irak kazanılmıştır. AyT? topyekün Azırlık, Anglo-sakson — âleminde bçen senenin ortalarındanberi baş- imıştır. Tarihi misaller tunu gös- ifmiştir ki mahpus Bit Avrupa yvleti, deniz hikiı;!l'.'l'hi elinde #an, diğer bütün kitâların insan » madde kaynaklarından serbest- stifade eden bir devlet veya ka- lsyona karşt uzun Müddetli bir “arbi kazanmamıştır. A kara ve kati evletinin harbi, süratli i * dırbclğlıuhi olmalıdır; belki * bu harp, kıtanm i: 1 varmakla, vazifesin “malıdır. Fransa, taril ik hezimetine uğramakla beraber, 'zlu sular ötesinde toslim _dıılıdı; Wttâ yeniden kendi harbini devam tirecek haldedir. Yeni harpte tayyare, donanmala. h müessir rellerinden yalnız birini smen tâdil slekldii Şı':ı:lf. vu- İşurken, söon derece faydalı, bazan ati hizmetler gören bu silâh, tek işma kaldığı zaman, cephe geri. hin şehir ve nakliyatına zarar ve- Yorsa da yı__ılıı.k ğ irpışmak, yahut iki ta kenamokle sona erecektir. 1941 e işte bu muamma ile giri- (Sonu * üneğ Köğtadı ) —— Düzeltaği Dünkü yazımıın ilk cilmilele - "deki * | (yet bakımından” süsü “ehe » yet bi — dan” olacaktı. Çankırı Caddesi, Ankara Telzraf: ULUS Ankara zi amaa maktadır. Sular Çiöğli - Tusla çosan bu mecraya İsabet edem kısmı tizerinderkmak- tadır. Menemes kasahanının garp İminda lar elân kilme- ufak Seydi - Barrani'de esir edilen İtalyan askerlerine ll İlk fotoğraflar (Bu resimler, Mısır'dan sonra bütün dünya matbuatında defa olarak “Ulus"”ta noşre: Ki mahalleye dolmuş olan miştir. Menemen - Rergama çoranı bir kasma harap olmuştur. Pamukla: altındadır. Sürekli yağmurlar vi ünden koşlık seriyat Curmuşt b o yü Sir çe kilmediğinden pamakların marut kab ha- sar hentiz tesbit edilememektedir. M dan alman haberlerde suların mahtülere - eede çekildiği bildürümektedir. Havikçıld. r klmie te- ğ mektedi dandan ovalardaki külelerde arama yliye Yukarda: Ven bucağı gelmiyen — esir. ti başlamışan da gümdiye ka, ler kafllesinden bir grup Musr da- sadlif edilmemiştür. Torbalı'da da bönprü seylâptan yıkılmıştar. Eosirilem ye aratındaki demiryolunu teh: alçaldığından ve yolun tamiri e münesi | de İkmal edildiğinden normal tren #rleri başlamıştır. lirken, min biraktıkları — mal- semeler İngilizler hesabına italyan esirleri tarafından italyan kumyon- larına yükleniyor. Aşaldar İğtinem edilen itulyan kam- yonları italyanlar tarafından Tan yolda Misiz'n doğru yöol alıyor.

lar, I Diğer resimlerinila B inci sayfada, ) Yandar İtalyü: Necali'nin ölün | yıldönümü Arnavutluk'ta Bir İtalyan taburu esir edildi İtalya münferit | sulh yapacak mı ? Bugün ateşli inkilâpçın kabri ziyaret oluna& Yunan gazeteleri buna dair Atina, S1 a.m. — Resmt tebliğe göre muh- |telif noktalarda mesat bir şekilde netlcele - nen mahalli hazekit olmuştür. Kurmayı ve sabayları ile birlikte bir tabur İtalyan aske- vi esir edilmiş, bir çok ganlinetler elde olum muştür. S Bir italyan kayakçı müfreresinin hare - Merkuam Necati ket teşehibüst akim — birakılmığtır. - İtalyan dolaşan şayialara inanmıyor İ —— Yurttaş : kuvetli Türkiye, hava- da kuvetli Türkiye demektir. Ve bu hakikati biran evel gerçekleş- tirmek her yurttaşın vazifecaldir. ) Yeni mebus | namzetleri CH.P. boş olan mebusluk!ar ı için namzeflerini fespit etti | Boş Afyon Mobusluğuna U. mumi Mürakabe Heyeti âzasından Siyasal Bilgyiler Okulu İktisat Pro- fesörü Sevket Raşit Hatipoğlu, Ane |talya Mebusluğuna Sümer Pank ürü Nurullah E- Mebusluğuna Ma- kit İsleri Umum Müdürü Celâl Sxit Siren, Mebusluğuna Samsun V. Doğan, Diyarbakır Mebusluğuna Cerrahpaşa hastanesi emrazı akli- ye ve asabiye mütehassısı Dr. Ah-e met Şükrü Emed ve Kars Mebuslu: ğuna da Sontelgraf gazetesi sahibi Etem İzzet Benice Genel Başkan - lık Divanınca Parti namzedi olarak seçilmişlerdir. Sayın ikinci müntehiplere bildirir ve ilân ederim. , C. H. P. Genel Başkan Vekili Başvekil Dr. REFİK SAYDAM —. | — Bazı Vaşington diplomatik | mahfilleri B. Ruzvelt'in nutkunu MANEVİ BİR İLÂNI HARP mahiyetinde addediyorlar Nuluk;er_taıafla | derin akisler bıraktı Vaşingtoa; gı. aa. — B, Ruzvelt'in nute ku hakkında bazı mütalâalar * Ayan meelisinde demokrat ekseriyeti şe- PLB. Allen : “ Bu nütuk, takip etmekte ole Suğumuz hedeflerin partak bir tacifidir. , Ayan meeli cümhuriyetçi ekalliyet sefi B. Azstli Bu nutuk, vaziyeti pok güzel gösteren bir natuktur. ,, (Nevyork Herald Tribune ) : * Bu, pek mükemmel bir reslitm ve cesaret âbidesie dir. Amerika Birleşik Devletlerinin emals yeti, herhangi bir teskin fikrinin vücut bule mamasını âmirdir. Ba nutuk, hakikf bir fa. aliyete düvettir, (Nevyork Times) : " B. Ruzvelt, Berlia paktının bilhasta Amerika Birleşik Dev « letlerini letihdaf ettiğini sarih surette söye lemekle bu paktı imzalıyan Almanya; İtale £ (Sosu 6. 1mer sayladı) 'Dün miilli piyangonun İyılboşı keşidesi yapıldı B. HİTLER Yeni yıl dolayısiyle bir beyannme neşretti ikânun, törk inkilap bafatı İçi tayFareleri Yunarılatan'da dört muhtelif ye- t gtaa SD P ve akınlar yapmışlardır. yetişen ve türk kültürüne en hüyük bizdir Akınlar yapmışlardır. Ma yolunda İken kuyata güslefini YEN Acına g1 aa. — Atina matbuatı İtalya. Necati'nin ölümünün yıldön gapödür. Not v münlerit sulh yapacağı hakkında do- yi bundan 19 sene evel, 1 ilgedi kânun a lan yaylalara inanmamaktadır, da Hat TOç10 da kaybetmiştik. Hem de | “katimerlin diyor ki: ol bir inkalâp düvaamin ük temelini attki — feaiya'mın İngillere ve “Yunasistan'la kama. yazma - bilenlerin saşıtını müyOnİ, v müzekerelerine girişmesi için ilk e- çıktırmıya azmettiği bir w gaslı gert olarak Arnavutluğu tahliye et - 1 ikinci kânun 18ge, Türkiye'de yenil Ünest ve Aükdenizde teminet vermesi lkam. harflerini memlekete yayacak, yerleştirek, , bir hareketin başlamçıç günü olarak Seçie çi oA yazetesi aha İleri Biderek di- ©. Maazif Vektli Xecaşi bir gün evel ma, » ,,, sanın başında milli kağtürümüzüü ceşstm Ü Pallae rejimin ortadan DÜsbütün kalk Kdi edecek Du, faafiyetik tatbik plAnları bani Ve italyan dış siyasetinin öğikür bir möhtülken birdenbire Tahataslandı. O Elrette've tam ölarak değlşmiş buluaması Mihver dünyayı İslilâ niyetinde değildir, diyor B. Hitler demokrasilere gene şiddetle hücum etti Berlia, 8l a&. — D.N.B. ajansı bildiri. yorı | $ Yılbaşı dolayisiyle B. Hitler aşağıdaki beyandameyi neşrelmiştir: Nasyonal sosyaliatler, Tarihi inkişaflarla dolü bir yıl nihâye- te ermiştir. HAdiselerin enisalsiz mahiyet- leri beşeriyetin müstakbel Inkipafı huzu- #uudaki İnkılâpkâr manaları ancak müs- takbel gesillerce tamamen anlaşılabilecek. tir. Bugünkü hüdiselere seyirci olan biz- Ter, yalnız gu tesir 4ltında — bulunuyoruz, Rubbani kudret fertlefin azmine daima te- kaddüm etmektedir. Cenabi hak, yalnız mahvolmuya namzet olanları kür yapmak- Ta Iktifa ötmemekte ve aymı zamanıda ken. di intihapgerdesi olanları bazan kendi ar- milârının bile harlcirde kalan gayelere Goğru hedef tayinine meebur tutmaktadır, Vaktâki, iktısaden erilmiş Ve manevi - yatı kıztlmış olap alman milleti senelerce #üren bu inhidam devresinden #omra nas - Yonal Sosyaltümin çoryevesi içinde birleş- mip olarak Afayaya ikinel defe — gelmek yolunu bulmuştur. Sıhat Yurdunda ü ameliyat geçird PeİGAy uf temim edebilir. Yunanistan'ın aat bir tecavüze karşı lakırdı ile değil fi. Bir gekilde temlnat istemek hakkıdır. € Sonu ) Berü saytada ) |& — sunda büylük bir kalabalık hu 100.000 liralık ikramiyeyi 159.739numaralıbiletkazandı Milli Piyango döner kürelerre çekilirken Milli Piyangonun yılbaşı keşidesi!ları takip etmişlerdir. dür gece yarısına bir aat kala başla- | — Milit Piyango idaresi, dün geceki mış ve 1940 yılının bittiği ve 1941 yı- | feykalâde keşidesiyle bugüne kadar h. - başladığı dakikada nihayet bul- | y; tığı plânların en senginini tertip Müştur. Keşide İstanbul'da Taksim (etmiş ve talihini bir bilet iülstünde de- |nemek istiyen vatandaşlardan müm- turunda yapılmış Ve tüanamisyon Sü-|kün olduğu kadar çoğunu - sevindir. Tetiyle Ankara'ya verilerek, Ankara mek için büyük fedakârlık yapmış bü- Tadyosiyle her tarafa neşrolunmuştur lünuyordu. 1941 yılındaki talihlerini, bu yılın ilk | Almanya'ya yapılan boykotaj BU sr a—

Aynı gün çıkan diğer gazeteler