16 Nisan 1945 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

16 Nisan 1945 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

onix 6 HER PAZARTESİ ÇIKAR ANKARA, MEMLEKET VE DÜNYA SPOR - HABERLERİNDE!| BAHSED EN HUSUSİ SAYFA 16 NİSAN 1945 PAZARTESİ #4* | Stadyumlarda Roosevelt için ihtiram El yapıldı | Mr. Roosevelt'in | ölümü dolağisiyle Yazan: İNDE | bulunduğumuz ni Sa ayının va ei günü eşik rika radyoları yal- : . alar için deği, alk iç durma çalışan büyük bir devlet adamının ölüm haberini yayınladı. Dost ve müttefik Amerika'nın sportmen başkam gencliğinde atletizm ve deniz sporlarına & derece meri s5 ii ma rağmen kuvvetli iradesi sa- Sa goğunlağın dik zarar yesinde, tabiatın elinden zorla vr al sağlığını almağa muvaffak olan o “ÜN. z elan Röcepvelela mabisila bi: home ni yüzü sine siyasi tin ze dü a apolar Görme da raya ayle temin etmeğe Si yaramış, manda herkesin barde e e op İle asan. Türkiye 'yi ziyaret dl Başkan iporu ve sporcuları çok seven v bu Yy adamın ide gücünü vi miştir. içindeyiz. in İle aporonları Hüyük ö Türke | bir gün | simizde alakaya - | madığımızdan dolayı ayrı bir i in | ben, DÜR Hefidi aram sportmenin ölümünde, içli .bir acı ve sızı dı gi ek İçin çen atıyorlardı. faka bu sırada ikinci dünya harbi pat- 1 ai kalesi önünde im Mü kölatı Fa Futiol Müsabakaları İzmir-Ankara ii e (U: Savar: 6 - Karşıyaka: 1 hakkında düşünceler İstanbul'da İ Ankama - İzmir futbol karşılaşma: e | han hiküyesn tata ga | unda ben lucas” 0 iv. “|Vedat Abu t Di 19. May di kalamindar Stadyumunda in Beli e ik kasi | anin angislm mpukafaşı #ütbal em a heyacan inilti gecelik Uy i < ) sabakalarma devam edildi. kudan sonra geçmiş bulunuyor. İs faça beklenir. ayaklarına çok larda sayın Başbakanı #ersenlz beraberce, srin ve aakin bir) ymm, kın Marek ii olan | rü Saracoğlu, Mil Pk inde, bağı 'kafa ile bu maçları objektif olarak | Demi saian iz el e v Ali R ele durulak ve kücün hattımın soyircile- | konomi Bakanı B ein yn vahları aranında bir sürü göl | © AE Miamlal Ör e satiz kaçırmalarını katiyen acem'liklerin- | kili B .Ali Rânâ Ta A yene ee bla ve yorrunluklarnda değil pp mam ezgimliğe dayanır ömllerde a e ee dene ÇA al e e e karan mame nine | al gün her ki malımı kazanma | e yapi eki magları ne A e amadan evvel her iki timin ettiğini söylemek lizlmdar..| çalan Başlıy yarak 1 DR O mapa maal günü Aarayakaın De.) serilerinde müspet netice almak im iy e si si wii m1, VE ES | herhalde başka türlü oynamaları lâ- | ” MG görünen Demirspor'a | zın olduğunu iie Ve adir — Mü- Hee Kihperdu laaan Yİ b ğe Seyi, Hü oyununu bir ölçü olarak alamayız Tamodar Eri Burada, amirlerin atılgan ve Ted hr oynu Karar Demiseporun uzun DE > ec Gelelim işin tatsız ta m yer ye yörucu br nn geçirmiş tax). gezelim Ak t “Cemal, Hulki, a bei unları, maun bezgin. tempozu &- e iletle hakem emi, Cahi Ki i | in. kote Lemi, Cahit, Semsi. K. ve fulbol İügatinde (hasta). diy Te vin seyre yazar a zen mel haftayunda alaya lemanlar | ei idare etmekten imtina ek çalışnınlarına rağmen her ne pahası-| esin tir kanmati, bhasen fükbold a e Kalpaklı ai a olürsu olsun akin kesmek ve topu, | Kesin vr Kanaat uzaklaştırmak gayesi ile topa giri- yorar e mmağele yaruyorlardı. Bu.| Bircok güzel İdareleri, seyreli sira uri “netideni plhmson Demiyepor “© | Simin ve tl heyakiida temiz ve | yaz e gerleerağina mağ yünlü kanı. aval Kusan Ma e Şa ai sak E m Ya bebeksi ve rakip oyun. | dürüst tanınmış ve iyi sportmen, iyen Ucakan fin e ek inde niyle kas hakâm notunu almış ayn velisi gün Gİ b öm g er iy inen at, Adil, kadaşlarının göz dolduran güzel o-| mesi üzerine yunlarını aradık. Üstelik evelisi gün | olmadığı, üzel ve enerjik oyununu gördüğü -| eci olur z | meler. Bir pe alez taca n top Kek iaraften: görüümiyenliir. ve, ba. a kemin de nihayet bir insan olduğunu | küyor. yenii takımları. Uçanaa-| ve bilhaseu stattakı ö-10000 seyir. devam ettirmeleri arzusuna uymak moc- var, İhsan Eayrı'nın da söylediği gib EİD iyetimde olduğusu düşünelim Iyi, göz dolduran herkesin vazifesini dördüncü dakikadı dan atılan kormerde Abdül il edir t0- başardığı bir takım olarak allı Ve) Kisaca İzmir - Ankara maçında | pu yumrukla sağa ge Hüseyin e eksik hir kadro ile gelen ve tatnin den İbrahim'i bulan top ikinci defa ri e maçlarda | sr nlyini bir oyun çıkaran İzmirli | Karsıyaka ağlarını. buldu. Bu 40 ve &1 Uçaksnyarın daha kuvvetli ve kendi, sayıdan sonra daha iyi b kazandığı Tük maj mke * gecen hatla 9 1 takıma, normal | Uönküvürllar ücunelarnı Tübiyet'ni (top yuvarlaktır) Me luğunu sporcu kafa- ç Ee atmak akıldan geçiyor. le kabul edelim ve hakemlere kür savara © frenkçe | tabiriyle! şı daha efendice davranalım. e (homojen) bir büküm diyeceğiz. Bel vi Yi sanirhat Seyfi ve iki gün mikem dn mel oynıyan sağ: üne, | Bölge hentbol : ale birincilikleri ii El Er aman Karaya (Hernokulu :15 - o Gücü: ie uzaktan çektiği şörle H tema takımda (as) ece a da a m isi Eğ yi bulamadan devre niha nu v dalar har topu köye nee m İdi tiyanı Ertuğrul, lakamları içip aym | dino lğönü yan faydalı elemanlardır Dün 15 Mağ nurla hpig A e ği eN ça an e Karşiyaka hü- gt Müt) pan çimen yağ | int mn Harp Olun e ha İlan sonra Uzar to- ta giden bu takım yukarda söyledi-| Gücü arasında; oynandı. Enerjik ve | pu sola geçirdiler. Necmü'nin ini- iy ve Ağan onlan gn mma | een ür yun a akartan Harbiyeli | simi “Nebil. yerinde ik epin ile emye a İ kesti. Beşinci dakikada korner at olarak yanftan sürantrenmana giden e Gender bir. manzara. gösterdi. Daha (5) çetin müsabakası olan ae por Bi arasında — oynam Kıymetli slam Si rn Di yakındı le ant idareetleri daha ilik den kurulu De terine göre herhalde ru B-8 yi yuvaffak. oldı yesim çk yavaşlatacakları “ba Hari | Mamkempor gelmediğinden darı katiyen kale oyunu yaptır-İ Subay da hükmen galip geldi. D. Spor : 1- Altınordu i: pi Saray: 1- Beşiktaş : F.Bahçe: 5-Be ykoz Demirs, » Or Günün ikinci karşılaşması D- mlapor ile Altınordu. arasında Ya pıldı, Demirspor: Nevzat — Mehmet, Nuri — İskender, Fetni, Kâmil — İsmail, Niyazi. İsmail, Mustafa, Murat, Altınordu: — İskender — Cahit, se Nurullah, Hü yin — Cemal, Ali, Kemal, Hamdi, Her iki takım da cumartı nazaran en en aldılar. O; ae tel po ile kurtarı rae Ba > ediyor. Açık bir sai yi Mya eğ ei e aç hattında dolaşıy ayı, 5-0. Uçaksavar üstün bir oyun çıkartıyor. Arada yapılan Karşıya" ka hücumlarında uziktan sütleri ai ani tat iu. Farklı eden mem edeli ae rağmen yirmi yedinci dakikada gene İbrahimin. ayağiyi, inen asyılarını yaptılar Muhakkak k için Da Kar- yord devrenin niha- Sp ida liği or idareciliği Sp: ir nevi şahsına münhasır bir iş kulüpleri iş gençlik yur ki Pali ii lura teş ve yecan kaynağı dersek, e varali aplari m olan; spor vaz ön: şeylerle vakit e yatıyor Sie zifelerindeki mu, içkiye ve selahi ai ein ed — ilgili sağlık durumu nasıldır, bir de e sekbeniçe gireli bir ihtiyacı var md arasında el. bütün bunları azbut olmıyan- ve Lean b Kulüp. kapılarının. herkese açık © dir, ecilik, terbi kari Wi Sli biminiic tekrar iz *dareciliği,. Devi e özellikleri — Spor Salonu meseles Yukarıdaki resi en güzel kapalı salonlarından biri Kadıköy Halkeyinin Klik Gönretmsiii Geçen hala İatanbul'da yapılan (bahar kupası) basketbol m dan lab Ankara'da ve İstanbul'da büyük müsabakalara ve bölge lp KEY pa alanin e di son müsabakalarda geçiriy: zamaninda. ie İda iyecilik; ter- Miyan si aldığı genci bedenen Hak & ai i gizi aralar yet ve e Lin ve böraberliğe önem” vetiri A Mn imi, eda iliği, ağır başlı dağ alcak e iğ Van a biyik, küçük herkesi alkali lirliğiyle genç- edebiliriz; şahsına mlinbasır bir ihtisas işidir. Ko- takipçilik kulüp reiğinin ii £ ve tevazulariyle şında gelir. Spo: tesmi ve dilerini yetiştirmi: hususi her bale zaman zaman © surlardır. Kulüp alâkadar olmak lâzımdır. Vazi. o rimli hale koymal e amman ZE SİK manda see yor mu, idmanlarını disiplinli o- O zorundayız. Buna larak yapıyor mu, iyi yiyor iyi O mazı hiç kimse inkâr edemez. Bu- içiyor. mr verile anleri dayi $ e hep birden ve şimdiden çare da nerede, kimlerle ve ne gibi o düşünmeliyiz. olan müsabs enis birincili e a e imizdeki diğer salonların seyircilere ay- ninkinden daha da mahdut olduğuna gör. Faaliyebiarien | göze çarpmış ! “Saka: basketbol; tenin. güreş gibi kıp ve yağışlı mevsimlerde kapalı | saçlara meri öğeteren sporlari larına büyük bir benle ecek ve gençlere faydalı bir kış faaliyeti temin edecek böyle saha- Yüze yala da Yayaların İşlerin başga yi inşaat malzemesinin temini ve ucuzlamasiyle ilk plân- ak nihayet son dakikada ekine kalir icini oo birak. | biricik sayılarını çıkardılar madan çalıştılar. Bed vi 5 i sona erdi. vre Uçaksayarlılar birinci devrede wreyi birinci devrede yan ağı ant vee EA EM oram ir el dulular üstün devrede birinci devrede çıkarmış TYl€ İlk dakikaları Demirspor ka- oldukları fazla göllerin rahatlığı lesi önünde geçirdiler. Kemalin nda kaleye girişin ile asıl oyunlarının altında bir oyu çıkardılar. yu set ve lü oluyor. Mei e Seğmen | hücum hatları sayı-yapamıyı beş dakika süren bu oyu topu sahalarından , Filcam sırası De eğ ok faası yla iyi bi al em a akra. Altına raberliği dulular ia baska sayı yapamadılar a yama 1-0 galip olarak bitirdi - İstan daki m imihafani münabak eyi kalabalığı 5 ildi. İlk karşılaşmayı Fe- elbar ie EA al le tılar. Fenerliler üstün bir oyunla! mla abadan Mi e yi Sabri, sg e Kaleci — nişanlandı e Beşiktai va v ve m ie | iiyan yi aldık. Genç ni İto, Yavuz — yin — Fark. Şeref, Haklı, Kemal, Galatasaray: Erdoğan — Bülent, Faruk — Mustafa, Ari, Orhan — Reha, , Gündüz, Sehap, Muzaffer, Puvan cetveli Mehmet Ali. Mag'G. B. ME, we 2 di. Galatasaray» | D. Spor 86 2 5 ip 3 e ie lklikia yana hâkim | m Bahçe B “6 8 (5 0 oldular. Yirmi beşine dakikadan | G Sarev 8 4 8 18 a iki taraf müsavi bir oyun b A Or Sel 0 ir uncu İz Yaka ın 1 3 6 10 29 dakikada. Galatasaray sol acığı ME | Dentaş & 2 3 118 Eş Ali'den pas alan Şehap oyunun ilk | Beykoz pa İM. 10, ci 'D: yüna in vid ekimi daki kada soldan gelen akını kesemiyen Bulam; yazilan Bar Beşik. taş'ın beraberlik sayısını yaptı 1-1 Bu golden sonra Beşiktaş oyuna hâkim oldu ise de başka bir sayı çıkartamadılar, Ve ayn bermterlik. | İe sona er i nişan | e bandetler di Yurttaki Spor hareketlerini takibetmek için B. 7 2 1 u 4 4 13 7 a |

Bu sayıdan diğer sayfalar: