20 Eylül 1945 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

20 Eylül 1945 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ticaret Ofisi Umum Mütürlüyünce tenzilâtl fıyatla salışa çıkarılan mallar Yahidi Kuruş St. Kilos 20 — : ime 2 180 2 > 1880 8 > s0 ; no i 20 2 im M3 2 Toprak boya “ z e Öl boya mis e Korniş civi saire “68 se i, vida, fırtına çengeli ve ndık” parti onenk Askı çengeli dadaş Demir testere “800 43 URU ni düzinesi v 2 . adedi lm düzinesi, sv — Gironasa : adedi ı Kilosu 20 m — 19 Dem. 10 metresi “. > 100 i ? 85 * ” M4 » z Bosi, v z ik “dedi Baltalı kazma Kürek “6 A” 000 Gr, 5 w , Kilosu » s0 ,, » " s0 |, < , 100, n sivri dig > » yuvarlak ğ » yuvarlak — Balta Gr, » . yp pa r » » ö ”. 10 » Bi 10 ,, . .. 1000 İN » » * r " ” | »» r " » .» 150 ” .. 1400 » » a 150 , . » » 1 - » “w “ ” “. " » .. » p »» ” » »». ” " ». » , »» » » » ön ” » >. ” ” ” 0 ” Kazma No, 1 2200 ,, bir ucu sivri kilosu 122. 84 e İn Ma 2 8 alak 250, bir ucu kazı m. 18 89 ün 2300 |, bir ucu kari "184 39 m mi 4250 ,, iki ucu siyri 181 s9 Mi 8000 |, iki ucu sivri 181 39 Pa 2500 © |,” bir ucu kazma bir ucu balta, 131. #9 7 280 | 181 39 Ekraft kâğıdı mal, kava ei « Tox400—40Gr. 0, 0 rengi 288X000 0 — mamış kahve cengi w Tolm—s0 rengi “ > 8 « 100 — - ii 100 > die a ig Bi arlak göniş çizgili - : i00 — Yeni Valdekarı 5'inci kat İstanbul Telgr.: Tarfo. Telf: 24234, 2 (12276) cisim AMAÇ “XiR ve SANAT DERGİSİ Yakında ç kıyor Ocak kongresi GC. H. P, Altındağ Ocağı Başkan Göz. Hastalıkları Mütehassısı seyahatten ME AAA emrinize amadedir. ELÂZIZ BÜROSU. e yapılacağı ilân ol Mala olayı Tecrübeli ve ders vermeğe m nie Dir öğretmen kaş ilkokul öğrenel ak yetiştirmeği Tel: 2031 1513 Cihanpalas karşısı ğlan Köy Enstitüsi 20/9/1945 ünde misafirimiz bir sınıfta dersi takibediyorlar Altes Naip Abdülilâh HASANOĞLAN KOY ADIM UMULDE ZAZ misafirimiz 4 re, dü e ik ileri gelenleri, ları aziz dı ona geler. Ve e t Aze misafirimiz. istasyon. dok mi ie al nunuz tâkdp, toplanan halkın selâmladılar, e ESME Ve otomobile b rae ME) düllük, hazırlanan Eze üzeri & Tamam : a ki kü > e Bai basın mensup bılsafirimizi. hekliyorar balik ke alkışları arasın rmuştu, nden güler yüzle Ve Hasan“) nd Day e di ARİ sen yal ağ Altes Naip Ab. raya; aa iyle a snat tar akk > tin ai Si e e e kn kazma alkışlaındılar. zin misafirimiz la biraz İstirehat yang yine nar. kült unu. gösteren yordu. mal Halk Enstitii. Sam de hazırlanan mütevazi koltuklar. ettiler #e hi le gerili muşta, Ales Nİ ve Mili i eni tirten Sayın ile bie il” alaramiski önemli çalışma ir a gö- iz suat tiz ile e i. CELÂL KENT | TOR — JİNEKOLCG m Ancak böyle biz aile hastalıkları ve doğum peniinde iki ve ya Sp odali kitehik Ata: sokağı Ne aramaktadır. Mürsenit telefon: | Kocatepe otobüs son "2 şehir. Muayene - saatleri: esinde kadın mütehassıs, 111. Telefon R483 durağı, Ye i, Yeni. 15.19. v iyor, kucukları. sia larak; bay e bir Mi teriyorlardı, Misafirin mimi e) 1 orada cidden çok mütehassis çize. sahnedeki gösteriler şu mısra - larla bitiyordu e fendisi köy! zi ön aa eği m Bal muz Hasan Ali Yücel, sayın döğer Mi nisa meimmnlulela rma belirterek, Altes Naibin iktisisla- ve ettiğini anlat Kendileri “dediler kiz Türk Kiril, arta, şer e pi şecek olan evli görmekle pek mı kaldı Say Altes'in bu değerli İltifat. e en 2 larla karşılandı. snf yz mar baka Bi Me rayoğlumun. Mületi,, hiz şakanın. Yaşasın. Trak tabı tâklp etti, Ve Başi zan Du bilal eren gone ağız tarafından kum ve hey mir pi ei Otomobillere binilmek fizere 4. ken gene bir öğrenci Altes'in hu- e yaptığı sayın misafirimizin resmi. ni amzalamalarımı rlen etti, aziz göni Kem MERA ük bir tevazule Misafirimiz dün sabahki gezileri sırasında İRAZ sonra Enstitünün acık bava tiyatrosuna geçildi Bin an le laç ği del e değerli meisafiri- zl terinin altını üm. öğrenci sonsuz bir eme mara şti, Hasanoğlan aylı kun ve heyecanlı sal mm le Mi k bir yakı eri; ELİE ve şarki Bu aziz misafirimiz. gene öğrencileri er ei eek et bir ilgi ile din arada küçük yav. gezisi bu suretle bi Altes Naip ve beraberindeki zatler Hasanoğlan Enstitüsünde öğrencilerin bir toplantısında Sanayileşme pm Mey Mevlüt fade etim diğini ilk ren Erir gös. sü ya hattin termiş olmakla. evvelce çıkarılan mare kanunlarla erişmek tene sa deflere daha mücesir ve daha 80- gününe te ulaştıracak 'esaslari | bugün kamunun Kva GL kab ii mar ölmek bu çay | irkiye Sahayi ve o Maadın | tam nd 8 w Bankamıdan ye Beylik Sanayı 0. | meni m ii eye ini May Meal | Hal denli eyl a kasından . elde edilen tecrlibelere | yurmaları rica olu dayanılarak 2982 sayılı kanunla e ailesi iialtş al, teşk elle şu ya n n eler. verilmektedir: Me e fisindeni ile »tmek ve 8 — Devlet Sanayi devralacağı fabrikaları İnegöl tüccarlarından müteveffa hususi o sanayi müesseselerindeki r Türkel kızı Devlet iştirak hisselerini Ticaret ZAHRA TÜRKEL Kanım hükümlerine göre idare | ile Devlet Demiryolları Yol Dairesi etmek, Şube şeflerinden b — Hususi kanunlarla verilmiş HÜSEYİN MAVİŞ salâhiyetlere istinaden — yapılacak ye. 16.9.1945. fabrikalar hariç olmak üzere Dev- e e e : smal Mevlüt Hacı Ali Kuli'nin vuku eri — veyn tevsileri İna ar £ edilmek Üzere bugün ikindi, emme mare, 1 | | iekekin Hambersem e MİNE een okumacağından ar dessssslerin et “Tesisler ii için n sanayi işlerine, sermayesinin nüsaadesi nisbetini edenlerin teşriflerini rica ederiz, rna sa Oğulları İleri, öazmanlişlei. | tasnife tâbi tutulmuştur l fi kkü 1 — Ana iptidai eşekkuür lekette yetişen ve henüz İstihsal mabkdarı İsti Ikarşılamıyan sa. |, Biüzmin bir apandisit tehikeli yi durumunu çok mahirane bü ameli» 2- Ham ihracat mallarını mn yatla bertaraf edip beni yeniden har mal v ya kismen mamul hale ko. a EK Deyin mec Ge ÜR aaa veri SE iie ri ilen Bolühattin ie Şişi Sıhhat Yurdu A0 ii e şükranlarımın. iblağım rica ederim, Türk Basın Birliği Kesmi İlânlar Kac mamlakı Ge İso ir şikel an deceği faydalar. ehemmiyetli. mil tara balk olan sapiyi de i eti “Teknik eleman yetiştir- mek, sanayi mülesseselerine kredi temin etmek ve alelümüm banka- ik muamelâtı yapınak ve mili in inkişafı tedbirlerini ara- hususlar, Silmerbank bu esaslar dahi Açık teşekkür Eşimin doğumunu teşhis mülünü büyük bir itina ve le takip ve tedavi mütehassısı, teki zakat, eden Tap Eakülisi profesör Albay ilin. le, memleket sanayileşn areke- | NİS: ii Ri il liz erk Ali Bend'a ve onun kiymetli muavin ami ve asistanları Yarbay Şerif ve asis hemmiyetii b tan yüzbaşı Pahr tad ailen Teşvik! Sanayi Ka dn tl len Teşrik derin teşekkürlerimi hürmetle 5 namiyle de gelşi güzel fabrika Np <E ipe mak imkânları bırakılmadığı ck | YM ON, hetle, sanayileşme hareketimiz en el nihayet bir düzene girmekte oldu- Bu mahiyetini göstermektedir. D ve Muzaffere em una AÇIK TEŞEKKÜR Haye rünnisa ve ahi Kimi Tarlanın b şanayi plânında silin dabrikalerın Wi esaslara göre kurulup işietilmeleri ususlariyle yazifelendritmiş olan a Halam e operatörü Yar» ik Kutvari DE Hanan Ümer et Bir iin t sonra Hükümetin sene- | ve sunarım. ie. atmak ve muayyen b da TEŞEKKÜ LAM ORDAN agre. erik ma Türki ye'nin yarınki . sanayileşme har etimrinden Benimdekepiz | Birinci yazı 17 eylül ta- pulnan iL yihli Uluta gukmıştar, a çek del ia dür ve yavrumuzun sev. di Mp ei Ziraat Bankası Umum Mü ani çer Mir Ma, İ vini Neşet Özgürel Ailesi Ji inin yatı “gu GECB alm le İİ kire ve Veniyekie Yazan: 'T İİİ eezaneteri nöbeteidi Renkli bir cap, tei sathı bir poıka ymazlam isi 20.9.1945 PERŞEMBE 7.28. Açılış ve program, 780 M. 8, Ayam, Müzik; hafif müzik (PL) Haberler. Mic Ceşitli hafif müzik a ve program. Açılış ve program. Ayarı. semai ve şarkılar, Haberler. ik: sâlon orkestrası, Ayarı, Dans orkestrası. Hafif şarkılar (PL) em bugün) Re Majör Ke rine, (PİY BAE Tini Violonsel ani (PU), 20 e di ans müziği (PU) 3245 1. Ayaz j2245 Yam 23.00 Kapalış vs programı

Bu sayıdan diğer sayfalar: