21 Eylül 1945 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

21 Eylül 1945 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

de. biçin yaşı öğret. ımdır. iloma- r.Bu sekle» in ik- avet- Telgraf ndresi; ULUS Ankara EYLÜL Tm mea TL 1945 ni UNU a 5 kuruş | ği, an ve Abone İşleri 1061 | ii Altes Naip Abdülilâh'ın hava istasyonunda Cumhurbaşkanımız Milli Şef İni Sayın Misafirimiz Altes Prens Abdülilâh aşka İnönü ” tarafından uğurlandılar Sayın Altes dediler ki: birinde N e. 5 eyi > “Gördüğüm hüsnü istikbal bende unutulmaz intibalar bıraktı, BRİ . " " A EE eçmenleri önünde imtihandan geçer ve ye- Mi : in : ni meclislerin çoğunluğu “hüki meti kurar, ya — Irak Kıral Naibi Altes Prens Abdülilâk sira makie idari a gitmek üzere hususi bir uçakla An- Gerçek barış kurulabilecek mi? ji ya sol olmasın- da Ne ra irâdelerin ifa- EŞE tidahaleciliği adını a sı tam şik. bir tllrmaya mi olduğ şüp! ir. İlk bunun kadar. VE ies bir e İĞ hair ge Ti Ee a li mışlar ımburbaşkanı sr İnönü maiyetlerinde Cumh aşkan- vi eme Rtn Kemal e Başyaveri Binbai Cevdet y, Hususi Kalem ürleri ve Yaverleri oldu. e An- yu aip As alma ve e teşrif eylemişlerdi Kıral Naibi 1 e aş” nz uçak si Da si Bakan Şe İzmir Fuarı (sinen anl eeneral Kâzım Orbay, I İzak ve min, Dişlileri | dün örenle İlt ies -ikalın, “ankara Vali e Tandoğ: kapandı mii a gelerek büyük misafirleri Etimesğut a askeri uçak alanına berabe akkı pe? Yen cesaret di; “esrar - iş oldu-| 'zeneral Hüseyin ay lerimi rini kıraci kb İç e ee e bu ülkene Jeti bie El bal, Reşat Leblebicioğlu Başta ie Sancağı olduk hale, in im EE bur aa sr izan venin a e ğer tu mddahaleelizin e izmir Fuarının tem iş yi ban Ta bi Yeni milelrarası tesklit “| başarılarını anlatti : anmaya itimat etmiyerek husi- İamır; 20, a, — Mr rim sgn, gk Barak ale ie mü ae Pu ba gece yarımı | har bulunanlara veda eslem geçe kapanıyor. Bu münasebet | “Gamhurbaşkanı İsmet İnönü a lediye Başkanı Reşat Leblebi: çyç minarieleriyle velalaş 230 da» FuAFNİ Prcnse, “Selâmer. temenni ederim gazinosunda, ekspozanlar ş€- | menim. şeref verdiniz demiş ve hepsi yeni| refine e yi bir Naip Abdüllün va memleketi bir harbe engel olmak İ ki zorsn. | yeti ve ji si güvenlik eni ve bölgeleri elde etmek arzusundan ileri & Yiyorsa, karşılıklı itimadın s iam esasları aranabilir ve bulu- Ma ik devlet | büyük mizi ziyaretten duydukları bahtiyar- mesele bundan ibaretse, bunu sayalilğ NX, ii iyi dileklerini ifade eyle çaresi vardır. kani Sar Hazel yaa ile Vol | mişlerdir. Sant tam sekizi iki geçi rada bulunmakta olan Manis taya düve Gözülmedikce, | De Ayd, Muğla Valileri Kor | götürceck olan hüsüsi uçak Eümes m uzlaşmalar geçici ve inan- | anı, Parti Vilâyet İdare He- | gut askeri uçak alanından havalan. urmayıcı olacaktır. Londra Dıs- hnm gehrmizdeki “mile | bulumuyozdu, İM Konferansından şimdi-| Yekiieri basin ve ağam ve Altes Prensin başkent raNSI adar gel ni Kayi bu bi Tanal | mi sen m Ül ear ED Pahöniki ME niş gi e Kiymet- a amimi ai a. — Irak Kı vam ettikçe de, Bünyan hiç bir 1948 ın son kapı günü mümaseii izi huzur ve rahat olmu eni bu sofraya şeref Fal b Ge İngiltere ra etrafında Fuara iştirak 1 e biri günleriyle Devl sanayl ve kültür milessöz daye. yliyelerimiz İlcaret ya odalarımızın mü e & 4 üncü Sa, 8 önel ei ga görmesine vaz olacaklar m İ mili d inci ein ikinci Yarından ifbaren et 10 Sü İsı mümes ini dünya harbinden önceki şartlar! kuruş daha ucuzluyor ; megte bulunun rtadan kalkmadık a ki — ö "Türkiye'yi im. i 20 aa, — Brit Mini MD leri Bakanları anı İnönü, mektedir. Müzakerelerin" zaman | vi pek muhtemel kadar imkân- | ız göl e kazanılınca İn - İşim diğ arr ie alinin değiştireceği p nılan bu zafer dahi boşa git Te kile: ig demektir. tr. İstan Sa, 2 inci tüsundaİ min Sie Yukardaki ve pi e misafii Abdi © Dışişleri Bakanları Konseyinde |” Sovyet istekleri | etrafında tefsirler Kuslar Leros'ta da a da tri İN islemişler dev li ndan a illerine bi ırakılacağı *S a. tarafından uğ aşağıdaki ilâ” m Japon İmparatorunun zamir çekileceği söyleniyor Maipliğe Prens Ghichibu getirilecek Mibver servetleri bloke edildi, eri a 7 di terhis olun e-Press Ajansının özel mai ri bili Memi İmei makka nildiğine gö n İmpa»- vi ONE tahttan feragat edecek ve Prenc Ghiekibu naip- getirilecektir. Kyo, 20 an — Prance muhasi iiriyor Güvenilir kaynakları göre Japon Kmparatorunun tahttan © ferağ pek yakma tahakkuk» edebilecek ân n gin ross Prens Chichibu Tekel Bakanımızın -İİzmir'deki Me İzmir, 20 ve Güm- ş İmpara- İrük Bakanı Sint siyer, ” Üreüplü, ein e Jbugün gümrükleri ve yeni o şarap aikası e da klerine devam etmişi zilin e . meli şi eri günde ku anal ilecek i hâdi: Londra: 20, — Parlâmento il j sma, GÜ- | mi komitesi inden Lord Strar i zusumu BÖS | bolgi'nin dün bildirdiğine gi tahttan | enerjisinin endüstride kullan ul (ente el. olarak e kas İve oru kü ola ve. ktan kısmının. İmpa, dai suçlular al şekile ge e si dayan Li ir yapacaktır. okyo: | batırılmıyacak z , — Japon harp öm der türülecek ve evvelce bildirilmi; bu gel bonbesiyla batırık. ktır. 1? z gâhı duru mez sütunda | 5 Sonu 3 üncü Sa, 3 üncü rütundalma

Bu sayıdan diğer sayfalar: