6 Kasım 1945 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 5

6 Kasım 1945 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ba . ihel saptama | (Diyarbakır), Mâhmüt Nedim Gün- du), Kemalettin Kamü (Rize), Sahi- A ör (Mardin), lehçet ı Protesüı yin Cahit oOğuzoğlu | ve diğer ari 'kadaşlarıı mânevi ahenkli düzalp Ga vi uz Abadan (Es- | ha Erbay dip Nail Öztuzdü | T 2 al Rahmi Ayak dir gündenbe! ber mini ae is vir e yaparak Faktii. | huzurunda hürmetle eğilir, hepsinla iamesij şehir), kkaya (Giresun), | (Sâmsun), Semsa İş (Seyh), ağ. gi bri Çelikkel (Tök: da bulman m öğün Başvekil Büyük | tehin Kisa bir tarihini anlatımı hatırasını tâzizi gerekli bir ödev. yet üni anna), Hamdi, Bal | Ekrem Pekel Dun w Hüseyin Cahit Oğuzoğlu Yakan sayarım. itmiz yabancı - istilâsına | cuk ln ar). Mükerrem Karaağaç | Trak (Tekirdağ), Daniş Sağlık v elele Yardım — İlk talebe ve mesun Ma İk vene dayan vesüre bö: | yar Hünnü »tel (İstanbul), | (Trabzon), Ahmet için © günlere ali Atatürk: “Bu müessesenin küşâ sım Sİ ime neme inizin dalma hülr- | Fakihe ame detanbu), İsmail | (Urfa), Celâl Ars A mış, Fakültenin damda a m ehir e Sleek 0 üi çi ii leşilerek ad şetbüsi , demişti, A m ön e nana a Tanin lam | m men öne 3 a'nın teslimi dolayısiyle bize Birsel a hs o Muhlis Suner (Bilecek), pe» 7 miz: b iz kalan bi ftir, Ni nü İİ Bndermek tüttunda bul bulunduğunu vi (Kayseri) — Ahmet Ruhi rt (Bur | gemi pek büyüktü Çanki büyük i e. İçen ri he İmei o iii de , İbrik telgrafından çok mütehassis | Ha: can aa), A dur), Dr. M. Talâ ran), | Türke alli hukuk di seni > giz ük, Bundan ötürü, bu mekbbu- Kez (Ki ), Fal ramili Berkman" (Dene), | > oem, bn dizenin İce cuları bayi | vir zi v9 iran, b tat Arkadaşlar, hepimiz höyecanla azla teşekkürlerimizi iblâğ ediyo- |lü (dainisa), Rıza Erte hçet Uz (Denimi iy tiştirilecektir. Uzun şülipiler karla 1ât- aramında; mi Şef Atatürice ve görülerimiz e ve yan dolu ola AN YO İ alk Kapan (örağla), Taha ren (Bur Tüzün | ytemik Çildirne), Dr. M | klar ire brain ve demde Vİ meç me iz İnönü'ye ait ©-| kak yolumuza, devam edip çalışana dazimlerimizi kabul bu- | kir Balta (ize), Mtahmek Ali Yörü- | (Görut), Sebit Sağı "e mi Bilrk hi zekânina, hüriyetili a dirler ve aöl gi dah, İstedi yıllar. mağ bie Başl ederiz, Bay Başkan ,. (Samsun), Halit Naz ir |ihsar Se e e BN detanbul), zi ve - — püyül bir ilgi ile dinlen. | yikte şerefle ve iv Site yakmilaz Çin Cumhuriyeti Halk | O at), Refik yar Ya danla v Ve liman Me monu), Dr. F Bürge | rilecer ir ini ön Oğuz el mizin kuruluş gününü beniz yıl vi d kat), M. Süteyya Anamu lek (Gaziantep), Necmi Osten e Kocaeli); Bi iu üseyin Cal izoğlu bundan ri vE a Reva, 70n), Esat Tekeli sun), Recai Güreli o (Gümüşane), e? sie Dr Ali Süha Delilbaşı | G2k Hifirl, £ köürt sölerine şöyle devam etini i Şefimizin geçen Şi ae İsör Yonga), Ahmet etik Koraltan İçel), Muhittin Üs- SİA) (le | Yerln tir ime. gözlerim gara yene peşte Pİ İn; vi yi k) ati ei vE alen Özelçi (Ma -| varlar, tarihi imi sindi m katlı. si Erişirgi zonguldak). tüm ni (İstanbul), MR -Olnaran iye ye Katılar | etin, — er taneli caktık. gelen telgraflar Atıf Kayak e şel imi pi Özel m Ah- Mani in Ps çan e Cafa. | mânevi ei çi eya el — il yi baha ln Hil laç ei ye e m şa a yi im? ei nlar Gi huni Japonya'nın mi yon | Maki met Hilmi Kalaç, "Dr. Zeki Mesut Sener (Ordu), | kuvvetli 1le lhaslanacaktır. e vereceğim: “re akil Sinrai$ eee n olma del | or iknel inik Ee ye s), Dr. Zeki sai ener (Ordu), Okuduğumuz. yaktığımız. yediğimiz | yaşıy cal ve er İnanlar gin ilen” İri igin vir İNed m GUN alp, sözül lüge Halit sakli kalka; Selale Barlar ia a mr Dr. Ba-| Gerçek, ma e ve ektebi anna 4 lak Tak li di DK lstam Kamara, | Nazmi Keşmir ve kEHipiğe “lalatya), Rasih Kaplan« (Maraş), yepyeni e ae, shake ABLAN ça otur - e taranan Büyük | ÖZ en seçilmişlerdir. Cavit Oral (Seyhan), alan San yıştay Komisyönü prensipleriyle iş bağl, 228 eyl cak bir yer bulamıyorduk, Fakat mu sözleri dalma hatır İN an Maşalı» gönde (Siran). Biret Didar > ünde İstanbul'da Adalet Sarayı Ki- gönüle apn ateş ve he uyız. Ve demeliyiz ki eli ör BE bleraflar 0 ön topla Dişişleri Komis; şbalın > (Tekirdağ), | Ali Kemal Yiğitoğlu (Amasya), | taplığında m dolu bir ülkümüz vardı, kuk Fakültesine olmanın m ü k Pasin AE ii yalm Gü, Pakel çika), Salise Aba: | Halil Naci hğlu Çankara), | Kanın Kon ği i. Okutinuş iyi sürekli olan Rıfkı Refi ip iemleketi Kurtaranlar da Mtılarımıştır. Bu telgraflar şun: | Rafa A ty (Ankara), Zişa Yörük) mozoğlu (Trabzon), Salim Kork - kipa a (Antalya), Hulusi | da Adeta vüyli, > skıntı va mahrmiyer i (Ankara), Dr. Cemal Tunca (Anta |maz, nt, Rifat Vardar (Zon- > kler (Bahkesir), Cemil Özçağ-| ile İsvi yatlar fakat azim ve ima Rendi ya), Hasan Cemil Çambel geldi eyi amet Sanlı (Burdur), cümesini si ii adele) Kel M JAsım Us lm Fazl Ahm Maliye Komis uhi Bulayırlı (Çanakkale), Edip | da zekâ yük- cisi E " . is K Veli Baka deri ile elime), Gi sak em lamatl Halkı Balkanağlu CAK Ain Si pi amd bn ivan Sal ve ksa iin kararım | ane), E dip” (Gü ne); Gl. Re-|yen. Kd — . Tamaç (Kastamonu), | bitmez Ankara'y Metil hehü iş n mesa amdan dolan Lordlar | et Bele (İsi Mela “shmet Şiileri | YORK: ee me (Anla ik Ter) Büyür. yi ii i Kamarası namı 1 te- | Esmer gistanban, Nihat ii ii Ki İri kana Karaman em Ma, | yurulütamuş. öla Medent Kanun e : ii sürerim eaeli), İbrahim Süreyya Y 'Koca- | (Antalya), Dr. delip Kahvala tuğla) imar resinde bu mektepte Me " Memlük, ilerisi i Arı a n (Antalya), Adnan Menderes (A - Gğüğdey, | deni Hukuk okutmağa maşlarmıştı. imlaketlerimizin ken ai), $ di aklı Gabe, Niğde), okutma n r Mihiyetin #nadet ve saata "hh, İnn anisa), Cemil Subs), Atıf Be |78İ lee e iri vray sulh senelrini kör Bü (same), G Mc” iken rl ei imi mecelele düzensiz. suret dak İ| *Wiyeeöklerini ümideder ve en (Seyhan), > ii Sadak (Sivas), Çelen e mi), lü se makarşık ei Zargı8 | Vi temenni iri ta idi ie eylerim, | Nâzım Poroj at), sattet | Öner ll (kayseri), Ni : hukuku bizim. b at düzenimiz. e w ğinde “İ owit Lord Chancelor,, Ke Bakana iks e | Baydar (Malatya), Mahmut m (Aydın), Aziz Dur ir okutmak bahtszlığını. düş il da Yi *k Geber Arıl ui Zap (Malatya), iii ein ri DEAN “Snlabadtin Batu (Ça - e taraftan miekinler, Burafsjit râ im Kamarasının telgrafında Menteşeoğlu (Müğle saffet Tun- | hakkale), Hasan Akdoğan (Çorum), ir ta » vi “İl e denilmektedir: cay (Sürü), Cemal Sal ci Naim Atalay (Çorum), Abidin Ege neme dar lr yağlar yi > İbrahim Arvas ERE Yusuf Ziya | (Denizli), e Aslan “Tokat (De, | (er söndürü İn ... İl ie kili Millet Meclisi i nizi), Fikret Yüzati (Giresun), NN EE re “meşale olarak teslim edilecek, ğer 1 — Ankara “Bal Ali Reşat in (Hakkâri), Ali ai di s8 Te ya kendini tavsiye | bederse o meşalede Türk gençiiği: | a az Millet Mi na aim Ve Hikmet Onat (Balıke- m Şelhun Devrim (Hatay), Abdü nü yl O günün elimizde bu- yanacak, i Mina gönderdiğiniz, müz sir), Mustafa Fehmi Gerçeker, (Bür- ; Türkeri (Hatay), - Rahmi hunan ders n« ilk profesörlerimi u yönler h ak için hayı e teda 6 | gay, Faik Asal a Raif Dinç | Haydar zi an (zmir), Zühtü Akım (Kirklareli), Zin yeni hayatın, Cumhuriyet Huku- | taşı i önlere karşı hisseti alâ Akay (Erzurum), Mehmet Şahin (Gâzi Hilmi Ergeneli (ganakkale), laz İbrahim Turan (Kimşel Sedat | kunun ne kadar derin duygulu, bi- Bundan sonra genç bir öğrene, elük.vi e pri kati mağ“ | &ntep), | İhsan (Gürak), Gire it Kansu (Çoi Nafiz | Çumralı (Konya), Kü ii çi ve heyecanlı birer düşkünü, (-| ğa gayret ediyor şiir okumuş ve törene #on verilmiş. | ellerini katıyan | çelgratımzn sün), GE Şefik Türsan (içel), Gi Ulus | (Manisa), Yaşar Özey o (Mani olarak işe başladıklarını biz» m e ER İ emmi EE ve minnettat- | Kiyazi İsmet Gözcü (İstanbul), 7 İsa), (Abdullah Yağcıoğlu (Ma-|* güntermekie dire ER 2 iştirdiği bin- Sabri Şakir An | beyan. ir Hulki Cura (İzmir), Ce-| ta), Ahmet di Tanpınar (Ma- | raş), Lütfi Ülkümen (Mardin), Ri- kültemiz, açılışmdaki bu ülkü- ire rin amme profesör ve öğreneller &dına sa- j £ Dursun yağli kay, Zihni Or -| kaş), Ali Zırh *“itize), Zühtü Dü -| fat Dolunay (Niğde), Damar Arık. y asili ve in sün), Hulusu Oruçoğ- | oğlu (Sayhün), Ali Riza Esen et Daha sonra nir ça an samir h çeki ağlar a şöyle mekte “İzmir letvekiliğinden istifa ma- liğini arzeder, saygılarımı Sü Bü iyük Millet Meclisinde e ULUS Ankara Hukukunun yirminci yıldönümü esi etti “hoca olmu$- | Genç hukuk milet ve memieke. | da Shmmi Dir emeli yörşlrdir. © hiç bi vet Komisyon gül Fakül, uluğumu ve onun i Psat Uras (Amasy: ii vit Ça ) kle buken ak Kasım Güle k (Bi-/ için vi e kal EN ga çalışb ecik), Kemal Şedele (Diyarbakır), ve sünıyorüm ki ei kalmadı, ç Feyzi Kalfagil (Brzincan), Hilmi), Fakültenin hep kendi yağı il, ta-| larına Şüphe yoktur. İl orak, (kantamomu), Şevket Ödül) atı te olan bu Kaşarlar il de ; i (Kasilareli), Naim “Hazim Onat | kanın büyük rolü Olmuştu mi yal bir milletin hayatında İl yi o. mv zaman e saha- iz

ela işkan bu tezkereye ıttlâ hı K © İl Bdh gun e “e Meclis komlü i Bundan önceki İstanbul Jniver- | da büyük hamleler yapi izla 0 Miu ban ve Meme un), Gem zi yaza) | uman Otahya), Haldun Sar güzel lr girdi Sünüüm. ad | veri iin amca vibe dina i mi Aletin Görme sta bul han (Manisa), Kâmil Kotan (Muş), | etvekili ve Devletler Ördi- mlesinin semerelerini de id- Va ş Mecli omisyonları | zik), Emin CE : gi 9: | Hüseyin Ulusoy Niğde), Mruam Kayla Protemörümüz sayin Gönül Müdürü ie een ei il Sajt Barlas (Gaziantep); mer Yarımbiyik (Ordu), Hasan | Bilsel'in yorulmak ve yilmik vi e i ap, İni İner; ) n Ankara Hukuku her şeyden ni depolarında iu Mec iyonları YAPI - | Kareyi (Gaziantep), Şefik ) Cavit Belil (Rize), Emin Kılıçoğlu | azm! ve sarsılmaz sevgisiyle F* vel bir. aile ocağıdır. Buraya möh- i yi amda yların ayin dd İir. (Ge Gazinntep). “e a Sirt)ğ Lütfi uz — (Trabzon), | temize el esaslı ve pek değerli m olanlar, burada okuyanlar” ve hin k komisyonlar şöyle Kurulmuş” | Giresun),“T! ir S piri diler (Mani yal MR fm giğieenle: > utanlar bu ailenin üyeleridir. Bu. fik Tug e), Bi z dültemiz için yerine çi e Kis ti A ip Sen Kiş Kümeli | m m | ça yl nl Ali aşka (Afyon Kk), üm an ika yn nbul), Benal Arıman Mi Si ei Ni 4 Ulaştırma Komisyonu Dekan bundan sonrâ Fal eden derine bağlılıklarını birçok vesile- Akeoy (Antalya), Osman © Niyazi| (izmir), Sadettin ei (İzmir), ; loktepe, (Trab- ayın Miri saygı ile Burcu. e esir), Feridun Si Halil Menteşe (İzmir), Fuat Çoban: 20n), Suut Kemal. Yetkin (Urfa),| Dr. Rıza Levent (Aydın), Celil) ve yakültedin ihtiyacı bulunan be in. ei Düne ngöl), Atif © Akgüç) oğlu Kirsehir), Şevket Toyu (Kr | Milli Savunma omlayem ika yi) AL Em ilik umumun - | duğu gündenberi bire obalazılır (Bur ri Güner (De-| çehi Hamdi Dikmen ok Hüsi nı), Dr. Hu-| (Çoruh), Mehilet Ti Gr bahsetmiş | ayrılmışlardır. Bu değerli hocaları - mizi), N a (Denizli), Ab-| yay kay (Konya), Kemal | yaşi al. | Bal t Edip Ağtoğul -İve e ki bizim ailemizin, Ankara Hu. ik Firat maal ai Sit | ğayın Dr, Rasim ER 1 ei kl En Gir - dığım ilesinin biref” üyesi olmakta Kunt (Hatay), Dr. Kemal Cenap | gala el Göksel (Trah : lenk (EĞ Mei ee r Fevsl Phi berdevamdırlar. Onlara Kat z Menkeoy (İstanbul krem Oran zn), Hal mi | nen, Şi elan geyim şe büyük hizmetler sayi zmir), Abidin Binkaya (Kastamo- | Ai na” el roğlu sr i vi Dam il ÇA kalblerimiz şükran ve mitnetle do- tartma, m, Dr. Fahri e m dak), Ser (Zonguldak), | $ Behçet Yelin Karaali TERM). İİ ta anlığı « Yudur. — ye ee —— ii e o taşıt ve muhammedi dai a er mona), Rek ime çk vi ii Koni Kemal Çaği bela) rel. a e im kiş adi) e iyia. | Berli bası bedeli 14800) tiradır, | Rt Özmey (avseri) EY yi ie Sökmensiler (Ersinean), Aziz al ii YL yucu, | öğreniet ar dai um Kati teminat (945) lira: ayaeri), Sul vel (Koeneliy; | Nafiz Akn Ral sek rm), GL Zeki Soydemir kolaylaştırıcı bir yolda karşıladığı | tik. Mahmut Esat, Veli & “Sale Az di i Tiki Kkoragile ya), Seyma Şerket Benle Gölek, Aİ aram), Sevket Firdağan (Gü Bakalım | Eğl Ahır, Yaf Akoru, ân Kelin, ön a0 Ulu (Afanisa), Filip Brgin ie al gen Mama isen Derek ve yüksek | fe Şeref Fakül. tari den sora muteber olacak v8 ka- dn, Dr. e Dilemre il le ole ni um), N t |. Tüzemen diyara.) san 2 yiz (Tunceli), saygılarını sunduğunu söylemiştir. . | binde gir a Kanat Çelik (ğyhan), Cemil Avaz) irin. men (Bae Ozel (istanbul), GL. Büyük Millet Meclisi önümüzde ban büyüklerimiz, Kendilerine mi. — Bu işe alt şartname An Mem op), Faik Ahmet Barutçu (Trab | (Gaziantep), A! in ölalaiy wi in Durudoğan (Kars), Nazmi Se lek ği bek gli Prof. H. Cahit Gale num | net ve şükranla bağlı olduğumuz saral Otis Umum Müdürlüğün. b, Kiram Berke (Urla, Siyasi Sağıroğlu, ker (Kayseri), Korgi. Kemal Doğan | mak üzere oturumuna son verikiğ Konuşması mi ığdır. Böyle| den. n amam; win (Zonguldak), Komisyon Baş“ | Taner , Gİ. İİ kırklareli), Vehbi Bil ir günde önları da hatırlamak kâ- Hanağına epi Özmz ve, sözcülüğe | ren (Mardin), emdi Yalman n (0r-| (Kirklareli), Vehbi Bilgin (Konya), tir. Dekandan sonra Kürsüye gelen | dirşinaslık olur, Ölen elini evrin öeçilmişlerdir. hayasa Ko, GL, Kâzu ii (Bal ıkesir), e Firuze benini görür gibi m, öte vali bittin Baha Pars Kuma Dr. Müs- ize dedim ya, gidince bir kri lee ye ii ği (Çorum) De. bre içine düştüm diye, oemakovi İvanovna'dan im Tali Öngören bbir yarıbakır), sö : lu, Daha ni öyle; neçe e tuba okudunuzdü. — Şöyle; biz ikimiz. dülyadaki diğer e ni yanmar şe 2 ölüme Ayi» arylaysanı bez “insanlardan daha e zeki değiliz, biz. , ay yanı ri den daha zeki olanlar Mi Ataç (Gümüşüne), Dr. Hayra O Praskovi hayvahı ay. lâh Diker (İstanbul), GL. Kâzım andan başka hiç bir SEY değil oi DE GANİ giy Kara | İİ yartnce adnlinmı; icin meye şim mi Pu görünür çak ic ve kab Mursal (İsta a Hüseyin (o Calit Ni retler içinde yz len dl inle 20 Y bul), #uyorüu, Ne kadar MafTU len daha iyi ER (İstanbı il Fuat Umay yor un tahini eler ik v İm in Vi iş kini iyle bizler ti ir singer vi erim Ki ir etm DE Ga gö- 5 ama, Elizabet'le onun a ar? Kendini büyük adm diye sad ki ban de alani, dia), Örgü İzi yeşim ? Bu hilekâr Zemhke oturmuş ger- bu m talan AR kit Oğlanın kal Bir kurum, bir kurum! Lembke Getirin vie m vin iirriyetii al Fahri Bagin Samsun), Al pet şlyor, onun YAMAN ya anlıyor, Oğlün, 12 konuşan, kendini bil si ip. Kanla m id bain — al Fahri Engin (Samsun), Ali X — ve n oğla p “üç — ma aim — . ot Lt Yicnra (leb — keş ağar etehalağa “feng DE pl la ins m5 gina iğne sep ina elman 44 haki (İekirdağ), Resat Er pır sike rn Sonunda benimie £ Jemeli! Zannediy önü miş. Adam bir Ay yar m alp dönecek. Nİ 0 zöinnn adı Komisyon e adi amina, bi entrika bir Ve da fena imz er — sin si Yapa lal Kalay e zaalammiğe Sli dari gri cıkacnl MK m zan A e v miyor zavâllı, Her şey o İembi ii başın — re'de az kaldı diye eee resi, YA OR. temi am plus de âramursal seçilmişlerdiz. ie aramı ortaya çıkarınız. tabliz ilidan çiyan oğün Nikolü'nın gök tiâ- nie hoş bir şey olmıyacaktı, Ama her hal iin de rasion. Ben de tamamen bu Bayındırlık Komisyonu Ah, sizne ei e sayıy hyorsunuz ya, bütün O de beni asacak tenezeiilünde ar oi ağam ören. , çi a ie Eliza'nu gi tavra bağlı dü, yahnederim. Bir vakitler bana mekbuj asıl 9. Ne dediniz? m . nim eşekliği hi. > re dediniz? Ali Getinkaya, datyon ), Meb- — Bismai adan ia be yi yazarlı m z LE > adar aklım va , Dedi mekke) ve a m m me ra İh Kale .) , Z i , ni vâdetti, Şimdi ni m ie olacak Stepan Trofimovi günden YL — ra), Dr. kazan ğlu mi ere) ve e e gün taniamen ba kesre) um), Ekrem (Demiray (Edi yi kârliğiyle Praskovi'nin körlüğü könüinizi koyveriyorsümür, Sü G2 Diyarbarkır Asliye Hukuk bek yerâ Şi a naz, ai bill mizden ektiğini! Ne gibi şeyler ğer le bu cümle'sizin b bu. gıçlığından: << o Pak. Bn de ses sunuz şimdi vve Süme vadi olacaksın Diyartakırın Melik. ae ma- i ii hallerinden Hakla mt i aptallık sur ? — Şimdi... Ren mi? Pascah'u imlesi. den kosta” mim alim dan aha ann Aptal aa MAZ Ya yerim. Kıyame önünde . m eğ) | Fati m çal inle same sekline! eğör Nikola, zaman dostlar, her - olmadığını ünlemi nişi bi Gökmen (konya), en ” Şevi ini GER iş tag kötü kişi di şii sabi, hn öüimeseyd 0 yapedâ. — m See) Kimi bir de dinsiz- o Öyle üzün Uzun anlağılmaz nutuklar ves Ve oyWİ Özmazarbası ça kr azra Beni a Eliza, Gali ar MAMA 08MM ik şöhreti? receğinize siz de a dörl ev man - çi A ini ene (Niğde) sınız değil mi? Eliza'yı? yırmadan gelmiyecaktim, Nikola'yı araya yı Eu SİM beğenmiyorum. Stepan — tıklı laflar 9 ik hilal, Kutsi BrMe)r i koyup, Kont K./n yânaşmıya çalışıyor. #üatimevle. see dinsiz demeleri höşuma demin o, neydi mera Bi li m lari r (Urfa), Dr. Bebi irki Sali e enfanti yi a 0 solola! (Zonguldak di optik gocuk değil ya de aha İle oğulun arasım ağâcakü Akk a kei çi bu ir : Eskiden de Ne mi rn ondân bin defa daha güzel ye ME yanii ee a ım ya, çünkü bunların hepsi a birliği Bütçe Komi vir m gm. — bir “e, Çin ege ihtar yin Nihayet bunu açıkça söylemek esiri sar Bark Kai © e de anlaştık, Karmi imal ekibe si e ürk ME Refet iyi yl. Sürey- isil tesirinde e duk ok musunuz? z — Ama, niçin azizöm?.. Evvelâ, her pi a zen (alikeşi Dm biri in halle ben bir Paöeni değilim, sonca, kani. iziği ( y öne - “ vi esir), Dr. ii alı LAN kalsın kuzen lam b m. Lembke'nin karısı mi? Me Ülgü OR p Engineri (Buf- udalanın. ei . Dk Stepan kre ilmi Kuslar, kendi dilimizle sey * e. Sadik Aral GE ak- mil —re m i meselelerde elbette &i?8 , Gahil © söylemesini beceremeyiz. Tahut hip de, A ——— — azinof, romancı bir , Ama i dönerken kadar söylemiş Gi? in b Ka a ağ (8) sevimli çöcuki, — fvet, evet, müharrir. gaşacak ne (da bir hayli «ii rma e bir Da e if “ m |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler