23 Aralık 1947 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

23 Aralık 1947 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | YT Çankırı Caddesi Başyazarlık Yazı İşleri Müdürlü; Ankara Telgraf adresi: Ulus Ankara 1871 gü 1061 1062 1 ye ğ Lj L. LU e ULUS 8 SAYFA İ EEE BUGÜN Yazı İşleri 1947 | Müessese ün. Muhasebe, İşletm f- 10 KURUŞ | iki, ve kbone işleri Çankaya Gunhur Başkanı ve Bn, İnönü dün akşam sant “ e da: Çanka. Ya'daki o köşklerinde Cumhuri- ik em Gonebi büyük ve ort içler ie eğen bi akşam yemeği er ette * kılem sirnsiyle Algan, Fransa, Birleşik A2 an Karabekir, © nin ile Bayan Saka, Dışişleri Bakaniyle on 'da dün geceki ziyafet Cumhur Başkanımız ve Bayan İnönü bütün kordiplomatiğe bir akşam yemeği verdiler i Bayan Sadak, Demokrat Başkanı B. Celi Bayar, Cumhu. Halk P: Mmaslaliatgüzarlar ve | refil ları Me iin Grup Muavini ziyafette hazır bulunmuşlardır. B.M. Meclisi'nin dünkü Dış siyasetimiz bir daha açıklandı Parti Cumhuriyet. B. Tevfik Kemahlı da Dışişleri Bakanımızın nutku Dışişleri Bakanımız Bay Nec. mettin Sadak, Demokrat Mille Fe lerinden e y Enis Akay ğu soruyu mini muş > Cumhuriyet Hükümetinin Dı- Kileri ie başına geçtik. ten sonra, B.M.M, kürsüsünden ği, ik nutuk, milletve- sahi e müsait te- sirleri yaral Bay Sadak, yazdığı kadar günl konuştuğu. Mu ispat eli Bay Eni: ka yg! imdiy: kadar GILP, Meclis Ürupunda sik sık yerin özhan, BML.M, Din açık veya kapalı oturumla. nda da verilmesini istemiştir. i Demokrat Earti, baştan beri diş yazı üne, sürmekte idi. işleri Bakanımız bm Aka; Termit enj” ecliste partinin lan. her ki bık olm sip tik memleketi mili LAR ter taşiya kalan, muhal partilerin Testli poliikalandir. Bun. e dolayı, Bay Sadak, bu. duru. Menbirikam Çumhur politikasının açık Yuşu bahsinde, Bay söyled iğ sözler Ki dik kate yoktur. an ve sayın lann sunlerine açık © cevap V lm Ec zi imzalı olan antla rin mahiyeti hakkında bilgi İS. İiven soruya cevap veren Bay dak; ushsta, yazımlar er galümat daş mir azla Bir) ilgiye sahip Sonu 6 iner e 6 ner bii unda | Mi a aydınlanmak ALMIŞ şişi dünkü |s1 ile yükü ie, mahallin yzaşunu İz etmi v Enis) Dünkü Meclis- Üç üniversitemizin bütçeleri kabul edildi Bayındırlık Bakanı bir sözlü soruya bütçesi de Müdürlüğü Büyük Millet Meclisi dün B. Cevdet Kerim İncodayı'nın be toplanmızlr. antıda Bi memleke dünya Karşısındaki. Sayma aüikir De- İstan B. Ke Gülek'in izahı Oturum açıldığı Ahmet Al Çinar taralndakı vereni 7 İve Seyhan ırmağının taşması ile meydan» gel dair olan önergesi kte Gn Bayındır Bakanı Güle “Saş elen hasar ve zararlara okunmuş, kürsüye E, Kasım bulunmuştu arkadaşımızı Çınar in hakkın- esi sel hâdisesi a $ inci S, 7 inci sütunda |Ö ii mi C.H.P. Meclis Grupu| nu SE bugün toplanıyor |* 'Ç.H.P. Meclis Grupu Genel Küru- İlu bugün saat (15) te toplanacaktır. Dün Meciste hatiplerin sözlerini ce Dün Mecliste © Üniversiteler bütçesi dolayısiyle * demeçte bulunan Mili Eğitim Bakanı B, Reşat Şemsettin Sirer yaplan aym Bakanı Gülek cevap “İk İkinci Türk Kooperatifçilik Kongresi dün komisyonlar halinde çi — iiioivelı ve ödeneği arttı ukala s dü Koceli Sadak, lr dün görüşüldü alışma paşa ir Mühen ie A ELA igorta Komlayar toplantısında Dış Bakanımız diyor ki Siyasetimiz, sulh safında ulunmak, barısseverlerin tabii müttefiki olmaktır Biz blok siyasetine taraftar değiliz, karşılıklı bloklar teşekkül etmesini ne dünya sulhuna ne de menfaatimize uygun bulmayız Bir a cevap olarak Mec- iste "dün m olm “e açıklıyan Her şeyden önce | e AİLE e # N | Kendi kendimize güvenmeyi i, maddi ve eml m ie toprak ünlüğüm! elimizin ilk şartı biliy NN 'ürkiye'ni nun rem hakkındı s Akaygen t latddz m W or a vermiştir. Ez ki inin tek lüzum gördükçe C. ni mi dış yanak VE einlekdii v saktan ilgilendiren siy li BRE Hiz malar Ya) * tu ilerek, millet le time odidiği günden: İZ Dörtler konferansı meticesiz. sa Rusların, müttefikleri yy çıkarmak için gayret sarfettiği bildirilmektedir. Haberimiz. e iki Tesimdö GL. Marshall aa sırasında ralikta M. Attlee ile beraber bir ziyafi ei : bütün varlığımı şartları sağlamak ve daha zi " : kuvvetlendirmek o yolundaki dış si- imetle beraberliğini her n etmiş olan in mevcudiyetinden teami e- ıklamalardan ha- iel TA öle i, Evkaf Genel — verd > alanında et cephesinde > komisyon raporu bala : işlerinin | Sürü idi i > iliği, 1 : bütün demokratik rejimlerde olduğu re 8 > dal “ * * . .. Me üzerindeki menfi tesirinin devam elinekte ol ret kei 11 kasım:1947 tarihinden 20 Hin e zarihine Zi enabiliyeti e İsabelı bie amlayız gelip olduğ ar Tea kani Ke ka A ız olarak 89 gün Sm Sn Di mali yek Devlet Bütçesi örüşmeler e Bütçe Komisyonu raporu Sonu 3 inci sayfa 'x inci sütunda İŞÇİLER İÇİN Sakallık. Baremi Dalım önce de yazdiğımız &i meli yılı Devlet Bütçesinin Sr esine çarşamba veya perşembe anla mılıaktır. Bi amli yonu! fem mm ve Fakültedeki tahkikat Mig ki kanuni anun , pak A za havale Ni 29İE gene ine Tül ve ( h saim num: meselesi e asarısı İaZIR (8 sanan ini akan tekler 20 ara Kadar m e 7 : miş bülçe bölüm ve maddeler ise | Meclis Komisyonu günde olduğu kadar umumi ve mali iktisadi vüziyet üzerinde de durul- mağ Tasarı 3 bin çeşit ei maddenin tefsirine lüzum görmüyor iliği yolluk mesleği ga * Sonu 4. sayfa 5. sütunda Çalışmı ığında işçilerimizin k : . EE vs pnieğe ii | Sıkıyönetim | pie men eray mi çaları Kap - almak üzeredir. e baml rig bazı menfi * Gi DU rada, işçilerimizi yı 1 d gandalara vamta ettikleri iddiasiğle Zam teklifleri hayli uzun süren gemin akal pare Kanunu un gece haklarında ahkika açılmış bulunan sarısı e Başbakanlığa su- : öğretim üyelerinin durumuyla Geri uştur. “Tasarı 8000 çeşit mesle- d ilgili olarak Üni opr kabi edildi ie Mt madeni Miva #nersir | sona erdi alk le Dak İşlerde. kazaları ve tal İstanbul, a2 Telefonla) — 1940 bu KOR, El kanallardan geçerek Yukun gelen ahatlkler. a) — z erişin bie ent | yalanda ilin edilip yedi yl bir av leyli e Kada e Büyük Millet Meclisinin dün. kü ai unda milletvekilleri bezel milebvekdilerili ah: ve aleyti. la tie şmalarından sonta ka- mast. İstanbul yo mm 1948 yılı büt nunun kabılün ye gel mi 5 İküammer rip Carkara), danberi yi Komisyonuna. tanbul | Cuma güni nü e ye 3 İşler Tü- e ermiş bulunmaktadır. Sıkıyâneti. mi kanun teklifinin genel ln he gl te, Sa e e eş ml bulunduğunu, M akar | bağlanmaktadır bu en Hile s0“ | mu İnceleme zere hiz tal koni ğer taraftan "Tehlikel pi Gİ züğü de Bakanlıklararası Karma Ko | min kalkmasiyle 1, 2 ve 3 Nolu sı, | yon Kurulmuş ve Karar b misyonunda incelenerek son şeklini aynen keneler. Çe faaliyet- yele Pan - ik üzeredir. Tüzlk'te yapılabi- | erine son vererek el mevcut ği Eş sk ii siler ea lecek işe göre yaş nisbetleri, çocuk | D€$ yüze yakın Slm doelamnı HİZİ girme ip üne mon ri Ydadımların yapabilecekleri iel | pebkemelere devcedeceklerdir. Si:| bunu kabul bul e 2 a Na im lar | madde madde tesbit edilmiştir. Her | kiyöneti eş il vi | Sahışmz birliğinde işci işa alınmadan vr yn pi karara yö ilme Üniversite İnci sayfa y üneü sütunda Sonu 1 inelseyde $ ae Ze İneiee N üne

Bu sayıdan diğer sayfalar: