9 Mart 1948 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

9 Mart 1948 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3/194€ AZIK attığı GeL E Ukum MUDGMNESE Çankırı caddesi lr süresi. Çak. Anl GRE MART Beam Umumi Yazı Murakıbı 13080 Yazı İşleri Müdürlüğü 11289 İşleri 11210 1948 emekle Müdürlüğü © 11275 dommaşi Muhasebe, İşleme Ş Şef 10 KURUŞ Ju, iin ve abone işleri 11242 ANDIM Onaltılıar f Konferansı yk görüşüne“ Ea ırlanan donneleri siliniz WE müdafaa edecek Avrupalı devletin. işti kyk 15 api pezabtei günl PER te ikinci defe, toplanması kararları inş ola konferansta memleketimizi RE ia ii Cumhur Başkanımız İnönt dün Ankara, mönü Ankara'da Cumhurbaşkanımız son geziden müsait intibalarla döndü Umumi durum çek iyidir, Partiler arası f ; B. Necmettin Sadak e İ Asılsız bir iddia Bağkağinalılığa garında vagondan indikten sonra, iş ire o Bakam B. Neri in em e ek VE çalışmalar normal bir haldedir nl Raman petrolü Güney ve Güney Doğu bölgeleri, dolayısiyle, bir bayram sevinci içinde İİ Seçimlerde dün bir tebliğ di toplant sinda Mi Meclisine yayınlanarak e durum ii dı ün tasarıları arasında & MALARI İstanbul'da, iki m Yenisabah gazeli 7 mart 1948 tar sayısında, İstanbul a. e geldiğini, sleni rın son yemeni kesin olaral ağ. Dâhi Keman Virtüozu V. PİRNMODA 22, 23 Mart pazartesi ve salı saat 21 de B. Uran n geldi pi dbrinadi -İldüzi Ilgaz'a uğrayan C.H.P. Genel ik Vekilimiz ileede hararetle karşılandı -41B. Uran'ın Ilgazlılarla yaptığı KanıŞaalar Sekiz gündenberi Kastaı rinde «partililer. tamnalar ağ Uran beraberinde Kast İetvelelrinden . Bak Tümüne ve Re nat İ0 do şehrimize ür sabah dan haraket eden 3. Bilimi Uzm sa ai 1L30 da İm gelmiştir. o 'dan, Ki m kile eri bulunan. Pari aşlanı; Ayuknt Z. Hüzeyin Yazıcı, parli ice Mare lu üye- eri, parLililer ve köylüler tarafında karşılanmıştı. B, Hil ran şose üzer n ve kahvehanesi bulu- iin o rleası üzerine kö: kahvesine e a İlerle konu Uran # Sonu a pi B. £ taci süteidü CLE. Genel Başkan Vekilimiz son gezisinde halkla > Marshall'in planını > köstekleme gayreti Yirmi üyesinin geciktirme manevrasına rağmen tasarı Nisan nda elden çıkarılacak Me — Marsi ha illne, giz Amerikan ml meööelller hedi 10 2 en rüya Giz plânı üst ünd le faaliyete > geyeğokir i İ Marshali'a “mümessiller arkin an ber ziy: rupu'ya, e man başlanacağı meselesini nmüza- re Muhalif üyelerin manevrası Yaşington. 8 an —. Temeli Med cini Başkanı il göre, e roza bir sıla tail Bir ce kabul edilmesi imkânsız olacaktır. konuşürken 6 mer sütunda ii hedefi "gizli oy, tifü: öttiğine nir 'yaymı if” $ de toplan: eri parti i i â urucuların Rp e an ale rülü'nüm ” (Cumharzelei “ Sayin sağlamaktır. Bunun isin. yn İnönü son seyahatinde bir köylümüzle konuşurken İsmet İni tekrar Halk Par lüke olar Seçim ty e Güney Doğu Miele. valileri. Not Ona, mr || il Geri Mep ge bugüne kadarki tecrübele a da, nk Dİ aklar İncelen | aranan Uma ARİ. e lem GLAM ve

mark emokradik sas. | gesi yapmak. olan, amuda | mal yep hanayar gele Ta Fl elle el ikdlikler | kanımız İsmet İnönü dün saat 12,48 | ve diğer Ke e gli lili mein) x Ni e Mer e en un | gu halde dün İl li Dada ve ölç Önen or | daneler. vi Köprülü'nün Gum- gi oluğu halde şehrimize dözmüş. 'alisi B. Ayni Doğan. e e e ee rbaşkanımızın refakat han Bale DEN Da lırlık Bakanı B. Kasım surbaşkaanımıza My Yk mn ae ei B. duğu Me mış ol tebliğ olunur. (aa.) Başbakan 1. Has 8 in iel ayında YA” | Nihat Erim; Demokrat Parti millet Kahve ulu Yüce Divan dün sabah da k haklar kulanarak ola ci Meclisin, aşi dlek ve iradesini, olduğu kii sekili Meri seçimlerin erıniyet. Telde idir. Bu yanına bağlı emniy sin teknik kanuni en eşit vi yasıtasız yani tek derec3li mak hakkı, gizli oy, açık tanif esas- # kl di l b 1 di larında topl ört pen. ru anıları diniemeye başladi ln er sayim kanan ve siz : teminin asla eği : liz vi esaslardır. | Tarım Bakanı ile Gümrük ve Tekel Müsteşarı ve Maliye partili bir murakabe si: Teftiş Heyeti Başkanı da bildiklerini anlattılar ücö Divan, dünkll toplüntismda yan yolun a üz öilimeke ban iş e tekel murakıplar: MTA: Genel Müdürü geldi “Raman petrolünün bulunması iktisadiyatımıza yeni bir veçhe verecektir diyor ,, diya ALT.A. Genel Müdürü B. Ihsan Ruhi Berent Üniversiteli delegelerin yeni kararı ürkiye Üniversitek Talebe Birlikleri Milk Federasyonu kuruluyor Ankara ve İstanbul Ünivei Vi ebe görkler lela. e er. izde üç gündenberi devam Dün gehrimize dönen M, . A, U- | toplamdıncnr dün she, eedirmişice mum Müdürü İm gz B. müşterek bir beyanname neşri İhsan Ruhi Hi muharriri- | mişlerdir. Bu be) e rimize şu eydi ime nilmektedir: “Raman ni Gemi EE ri Üniversitelerimi be yuda ın petrolün ehemmiye- eğme z Mya ğe suretle petrol iş- İd bitirerek “Tür iliğini bir. iz geleğeleri, çalışmaz niye miz, bir çığır açılmış ve jp kat halimle to Sonu 5 inci 8. 5 inci sütunda onu 4 üncü 8, 6d sütunda Finlandiya dün ei mizakereye karar verdi rine liğine göre e a muŞ- andan E Bast Şibayin maldmatına. mü edildi. K yu dün toprağa verdik Erzurum Milletvekili ve Anadolu o- ri Alana müeesislerinden B. Komalat İmadığını s6; >) riğini, “Vivako firması ile bir mü geli yamtamiyle deği do doğrudan eee ai edilenlerden. B; Esat Şibay (solda) ve B. Mehmet JOĞrUYa tema: Bi Rifat Tatarağası (sağla), vee im lm el o) tin töreni dün lacıbayram ca- Bay- m rn nala burada cenaze arabası Yeni Mera ğa nakledilm Cenaze töreninde: başta Byk Mil let Meclisi Başkan Vekilleri olmak Sonu s üncü sayfa 7. sö; Moskova'da yapılmasını arzu ediyo: ut askeri bir E ıma da mı yapı- la inmiyor. mi bir babe ie re, ko- nuşma, Ma im ve dostluk esasına üstenittir maların sadece bir dostluk p: bin mı inhisar edeceği, e 8 (AP; - İtinde ve eller zerinde çi r De Ezan Asia Eres a cağı hakkında ise henüz bir Yann. Kinlandiya vk dostluk paktı üzerindeki müza'terele- yan Fin ükümeti Ruslarla müzake |re girmeye mi kârar © vermiyir? reye girişmeyi kabul etmiştir. Fin- | Yokun askeri bir adılaşma imzası hu- Jandiya, o müzakerelerin Morkova'da İsumunda vâki Tue teklifini de görüş. pılmasını arzu D. bu husus, eh pa m m mal e Sonu ün cü 8. 4 ühcü sütunda e Re

Aynı gün çıkan diğer gazeteler