22 Haziran 1948 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

22 Haziran 1948 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

unus © Yıllardır yer yüzünde kisi oğlu. doğruyu iyiyi esizden (fenadan) gyrleimek boyunlarına 2 da ln bu emi di nürler. eylem vel a irdiler Süme miller inler, saltık Ça göbeklerin yl yi erine bakan, “lakclarına (münzevilerine). ben. zelilerek az mi alaya alındı! Günü- yeis ölçimicleri; Hin ii eğe, seklermiş. rumla? dürümü Sam tiksiniyor, eylem. a özlüyorlar. Fransiz ozanı z Bayi Ba al. eötürürmn: Dur Şünürleri de il . acanlarla birlikte savaşlara gitmeğe özeniyorlar, an- cak onlara” öğretmek ola, değil, ME Peemne ayalni dat Dününüriürin eylem kişilerine ayranı, Bileme SEeilare ekil de yalnız gerçeğe bağlanması günü. ağ yavuzlu- lima Pali mere ğin ra ua en e kin için yavuzl övüyorlar, İyi letiim b Taneklıktar. çık tan daha da kei. Salan sö irk aa Dimi İrivakizhk) ie dile, örd bulduğunun bir lela me MEDİ me me de ve da vertu). Yan zluğu, ge- yak alkışlar mak, övmek 156 e büsbütün ee ak, doğru ile eğri ar; mada, ii bir ay etmömektir. Çinin tutularak bunlara katlanılır. Ap- cak iki türlüdür. Kurunun yanımı da yaşın da yanması, Yaşı kuru sanarak ocağa atı başkadır, Yaşın yaş olup olmadığım arama: dan, yaş olduğunu bile bi le ocağa atmak gene (başkadır. Bugün daha çok ikinci türlüsü o- luyor. İşte buna katlananları, bu- ona götürecek yolda ne yapılırsa yapılsın, doğru imi; Erek kutsaldır da kişi oğlu kutsal suçluya da eğriyi doğrolmm; elin iriden ayardetmezsek, böyle menler (şey. Mer) alpina yari 94 o gunu söylersek, onda oğru- e lane vlan SOLDA? Biz kendimiz erdemi gözümüzde 254 mi göremiyecei aim Kimlerin. in şöndüğümüze mam Söylediklerine göre bizler, va- liker, fasnelei) ei mak istemi dilimizi yek a Töre yer- lr Gla Doya Tal SÖYLEŞİ dan ELENİ a se öhimiz Dik Tuk 1 Bilmiyorum kim, m ne. gözeli bir yazısında okuduğuma göre Saz an Sen Baya da mek kem be gpüşahid'in. kalkması bir sür yozmu: a gönlü Mi > ie ği anlamıyacağı, — boğaltına de; ölür cm bağ B e işi kul da istemez, Tanrı da Bilirim, gelmedik Yar kii oğlunmn elinden. gene de ,SOZDEN SOZE nen vok- alina: 5. Badum © şu tahliye ülciğinin arkasından lp Bave bi MURİSİN akılabileceğini san azdım. Ya banda biri çıkıp iyah, at tu m hani Türk görse duysa zamir San da sö ilciğinin mileahld yerine kullandı. mann hen da öç imiş; vap ©, daha çok, mbassır karşılığı İzak alani. gözlemen, gözlemci, El demek boyca Sahi değe lar, : Nurullah ATAÇ de dilimi tahliye kler kinin mii olmasına iz ii ek işin nd Doğ çin hamit me deni a ağlayıp ağıtlar © yorsunuz bu dil mz söylüyorsunuz, ne söyliye çekiniz de dilde bulunmasını düne bugün, yarın, in , dü indecileri yüz elli, üç tar bile; ne karısı- e verine sünbek, deri ik yerine haare diyez Midye na tra on A iye yi VA ” a a a vnmayer rl gühd müdür, şehd mi. gihd mi- öylesi Ba yürekli de- dür be dad İni o bl ie ban Bide "mülşahidi. özlese bile falı kisile, bilmiyorum, bu toplumda onu bi. irin çalmana katlanır. lll 8 al de gÜnden güne azalıyor; hir yol sörmiyeceğim dedi yol bili de an nd m, artık star, Kösteremezsiniz: öz dizine ğ lümzin yoksullastığı geoylarının. büs bütün zeri. ike ilet — bol bol ti a? işine? | > ; Ateşie ey N beni anlar yanlara Yapılan ıl İkdam Erme tesi Başımı akk alemi ie GM bağlamıştır “Ey Bulgar w in on büy Alim kat ey müm. varlığı. , âdil olan Allah! Sen bütün bu 2 e ami en bundan bu hain, namert kam eledim almak izl bir volkan tutuştuğunu ne zaman göslere- çeksin?” © Mensur bir başmal aleni lelerini © zaman musiki pall nini> Sakallı Kâzım Bey bestelemiş e bi imiş. Bahabetin gibi Kalay be. ve ekinleri duyguları e daha çok zekâsimn in içi ölçen bir air azdığı bir manzu- il zillet aldı — » n kusan oyundan: Olaya 5 a4 far Cellâdına yi ge pi Mehmet Âkil aşkın çoğunu Bizim evin, büyük bir çayıra aa ll Rak lena me çe ei Nereden başladı yülmelmeğe, bak, e ak çala, Dal b alen ee ki van “yirminci asrın Mn gönde mini mini Türk bıçal , Türk anaları yanda yazili, al arlanmış di rnekleri Mek a öğrendi e Sünger ermli örülmez imi bir sahile kullanmaktan çekin Günün konuları : En büyük dâvamız Safaeddin Karanakçı Aşırı mahiyette soleü rfeşriyat ve ha- etlerle mücadele esaslarını tesbit ve güzelini soral emek. dere mler ilinden moüeek ep bir: kamlyda ii rulduğunu ve bu ai galışmala. giyin teşekkülleele alâkaları bül dalan imermurla, yetkili Bakanla tar m devlet vak ilundukları İariyi 1 olm. in irdiğini > gazetelerden “öğrenmiz İn e deliller çok kuvvetli olduğu bulunuyoruz. takdirde bu gibi memurlara istila etmek Bir cemiyetin milli tarihine, milli şu- | imkânı verilecek veya bunl le ucuna ye gemilerine vekasil m di ye ve varlığı ın olan Mayıs 948 içinde Amerika Temsil. mücsseteeri benimmiyerek diğerlerini, | iler Metinin ehemmiyeti dağı ie irapayaktsr. işer mili vicdan ve ii | dar dikkate değer bir kanun kabul eti birlikten doğan bir vepk Bini hatırlıyoruz. e ken »msilciler. Meclisinde 58 oya “karşı 319 oyla kabul olunan Munde Kanunu rissisteler dilci e e lo ulm isi olmasına | ağ bulmaktayız. © | ra ce: ür ve yürük milleri 2 mat. e ml il i birer ifadeleri ol Birleşik göre, hi dahilindeki bütün komünislerle abe Bakanl m Devletler buda ai anam ükimlerine u ihlâle “yapan Amerikan yalla: vapis, 10.000 dolar da pa- zaya gazgnlacaklardır. tere gibi amerika üstakil diğe e hükümetlerinin şeklini tayinde ta- | mı muhafazı zaya ve eme en vicdanlarını hâkim ve detbeni | zaman alak” taraflarını girme olmaları ve bu iradenin Izharinda mil | matuf şulrlu tedbir ve hareket delin ber hangi Dir eezden | mekteyiz.. e bulunmaları, bugün mmüna- | 19 mayıstan bugüne kadar, memle- kaşa kabul etmez bir ikale. Bir | ketimiz beş ee yilknindan kur dçmaktasiinin değişmez, bölünmez bir | tarlmakla kalmamıştır zar, ha > handa Tük Yundünum ve e tin sanda" se bu İanzarleyi abakkuk ettir. i fi ep demokrasinin bu deği | kişalını mâni is umdesini yerine çtirmek içind ki, | ve Türk yard ii düze mile İsa Calm | yal sie eşini kaydetmediği mi eveenn | slışlmş ve bülâ vaki e ei aya | Memi mlekerte başarıımş ühim ii V di koymuşlar ve gene aymı gaye i imdi Miri Meler sab ve Bkü. ardı tam na rağmen harp fiilen b at dünya milletirinin ük uklarıni iddia edebilecek ve Vr nınan yaza seviyesi anı | birçok iş ge iseleri sahası, ev, kul ayan art velhakl her yerle; Bİ el kafalara ve kalblere e imeğe düşman, bütün insanları eek iinde te kavalturmak 1d anda” ve bu saadete kavuşmak yi yerine ni çalışan etmek lâ: esi demokenal prletenlk insanların hâkimiyetini temin sand Yukarıda da işaret ettiğimiz gpleler için en, mükemmel idare m hiç şüphesiz ki, bütün vatandaşları Bu ve iradelerine lahak olan ida alandaşın aran ve iradesi hilaf bul ettirilen hükümet ve devlet şekli, mn vatandaşları ıstırap ve ükler, müstakil milletlerin asırlara uyanan Lal hramanlık ve fedakârlıkları paha si yin ve cebir etmi arı rejimlerinin muhafazası İçin gerel idiler almak mma an < işahede, etmekteyiz. Bu Siarcte Hür si d misal vermeği ye: yaz. İns i. bulmakta vr ida de İk Fak lar dinde: bü erle alâka ve müna- umadıklarını idin göreni ımlarını işi tahkika iri m üç Kişiden ip vi ie Si Se iğne siner le rig ıkta İl devlet dali Di bel e Bakan tarafından da dir. Müşavirler tarafından yapılan tahki- kat sonunda komünist oldukları veya fa- in ye duklar İleşim dgezek RyER : EEE İİ BERERERERES zi BEŞ pi iğ tehlike Da unda Vize Devlet ürk iyle, Düm das Trk yara kafa veriyle uzdaki tah seviyesine, gönlümmüzdeki medeniyet varmi k ve beni ti çek, li ela imkân si “Türk a imi içel alya a toplknnn, e ku) ahrilere “Türk vatanda, ait olmıya: fe bize Sağı olmamak, bizden Reisi İz meşhur rı li Ban çakal iz vardr Devlet, pılaca) iyi amıştır. Yaz yon İnsan bisi bağ ii İn DAM olsun kötü ruhlu, zayıf ahlâkIr, geçtin gayelerinin tahal rin ihti larının temini için kend e yal anan ayal vatansız bedbahtlar, İi— bütünlüğümüz huzursuzluk W Devlet tekil bu göbileri gi lee olun her yerde ve ek zam ve kuvvetlidir. Fakat hasi gunu kabul ve irak etmek e yiz ki, bu büyük ve milli dâvada; aşlarına düşen vazi n Kleoleilerin oyun kre önü İde verm tarihi nutuklarında le İzmirlilere hitaben be kimbele Deni yiada) ban Ve saklar Hile Bolefler derli piçleri idiler. Onlar da nefretle bes Jenmiş. düşmanlıkla, kin duygulari. müş olacaklardı. Ondan da e e e bürüt e basla da uğursuz TE meri ayn çe elele Ml Bir si Kocücli Miletvekili B. Sedat Pek ye vel gi are yüzümden sar — Ürn Deyi Tündye Glmhüziyeli Zirant Bani Sene va yarım Salı Komperallerlk olan borçları hakkında Şicarek Bökanlllasdan ali soru sormuştur. Sözlü soru ilgili Bü: | heyet ir. kaninklara' gönderimiştr ÇAĞRI EE ANAYASA KONUSKONE; e eri İRİ Kanlnun esine GE İm a ri eğişlirilimenine gir kanun şasayım İstanbul Miltervekiii #und. Kğülüsi Dönlrelil ve ayi. arkadaşın. killeri Boçimi Kanununun bazi mada de $ — “Ayan Karahişar Milletvekili mu ZA, 26 eEietirimenine dale İleri Seçimi Kan inc © eddelerimin kl” görüşmek Üzere bugün b yi KOMASYONU: şgldak,. Milebeklik Himla Er a Rücer in “çetlere hafta Tale Yündelik bdcümen bakman Kanun tk ini görüşmek “üzer 3. 29 çarem ba günü sami 10 daj “TİCARET KOMİSYO) A çaieliye Bakanlı ia mürkitve Gu ürü Bankası, arasında 270805 dn aldedier sö epin. anma erin > Hiz nam ve harama NT ile, ENİ Yur: Bili Kör kan nh 0 Tail kanunla dekisirilen - elm (Vm cakma umarak Den: di nlar hakkımdaki one Üzere buğün 4 de YON: Kurumlar ve Unu kas görüşmek zer Kü orlayan. bun saat 10 sir Falan eğiti Meclis Kitap BAYINDIRLIK KOMİSY sriindan de: Yaplırla0ak meeikekler hak yandaki kanun tasarısını > görüşmele Üzere bümün saat (10) da ör TEKEL KOMİSYONU: İnrdr © Bietkekili > Rimel lg nar'ın, umum! ihtiyacat icin herieten gi Ürülecek imadeni su borulariyle tefarrustndan gümrük. Smm ir olan 2388 inel maddesinin değiştirilmesi Mrk “kanun il gürlme 28. 0, 1888 carsamba | Bakana a arel rel Der zn kazan vereli ödenmiş rahlar zerinden ir. detay hs mak üzel ve tahsil” * onune temini Yara halndni kanu tekfir Gürün re ii E 0AR earrembn g- t (10) da toplanacaklardır. izi, Türk Grupu Ge Şir e imi Kil ETO YONU, GÜNDEMİ Ee RE Ba an ar akar Ünveren uruluz roları akin Tesan, mani heel gönde gek Böreneiler hakkindaki 1416 sayılı Kaz amın ta mi irkekikeyriyenin satın alınması dalı gla sözleşmenin “Olamam Tül İnfak 4 ayal kamunun. 5 el mad ir fıkra, mesine Hizm ad- e dair kanun iç kler | ve kakapamın siçak, yerlerde 5 bga m gene işirimesin? dair çin Sekli | tarin ve sebze bahçelerini ist1lâ et. Zİ Evimiz tarı zat *İ bitirme kursunu .İsaat 18 de 1 v m) Tahviller satışa . çıkarıldı Halkımız daha ilk günden büyük ör ilgi gösteriyor faizli Birinci Tertip stile Mi apan eme e ee mlmuştar. Bilindiği gibi bu yüzde © neinin pirinci ter. Si malikin e 30 haz çarşamba günü davamı tecr. 100, “500, 1000. ve 5000 ral Küpürler halinde satışa m bu tahvilerin yüz irahkları ti 05 iyon gevrilmesi "bulunmatadır. Yaizini kupon bedelleri kuponları verilmesi karşılığında altı ayda bir ibidir ve 20 yılda itfa tamamla dür, Mu taheliler de diğer iç istikraz ahilik” olduğu göni Ez. te e ak i, katma lacak a: ilde rini olam dikene kıy. yelleri Üzerinden başbaşa, kabul e Çesitli haberler İncir standardı için İzmir'den yalar, Je £ gibi a : . siye esi bir heyet geldi yi Bm & an ai meselesi için Tica- an am ak e Yirminci asrın kırk sekizinci yılın» :ohrimize va da çe bir geçenin kdar Tam nun oil e ik Türk topra <n | ilk bir heyet eşi Heyete ir ape B. Şeri zl Al de ün ininde, bayrak e ei iri rü dahi Göleli aa m alar ladi Tariş Genel Müdürü ie sep dügümmiyen, bi yatasdaş: | Balâtin Çalımlı da: bugün şeh. ze İrlnlm lapalı a lm e okuyunca ee ığumda eb eden |cir tadan için Ticaret m - duygularım, saçlı başınida ye” | ğınca hazırlamp Sea tat miden coş muş lenen tüzük, Başbakanlığa 8 bulunmaktadır. Binek ot Ji için akrı editif aç açılamıyor 100 otomobil ilhi otomobil Ahalâtçılarının Piar Bakan la racaatl bahseden bir yaz ae ke a öğ sitlğlmiz. yetkili maakmlar bize $u malümatı yermişlerdir: »n dolar durumu müisalt ol- ler için olan» n bir e in kz GM e Çanı kar telif işler üzerinde şehrimizde temas Jarda bulunmak ül 8 kişilik bir şehrimize gelmiştir. Heyet, Belediye, SHE ve e Ea YER ları ile Belediye üyelerinden şekildir. Sellerin tahribatı Şehrimize gelen bilgiye göre dün çilesine | Sinop, Avancık ve Gerzede bardak. gi tan Başamıze dan hasıl şehir bu“ ozeh Vo, iki arkadaşın. Mölişivekl. | miştir. Sigortacılar heyeti a tanbul'dan gelinimize dün 8 kişi Kigtimanlar ba li, yangın e İrcalel Beka ği Ile temaslarda bulunacakır, Dış Bal e Teşkilât e ın müteşekkil bir si için, bu yapılmıyacaktır. Üniversle. Bakr. üzümün sesimi ise gelec pılaci Halkevi: İlkokul kursunu bitirenleri sağrı ninni ski, çeşni İlkokulu beşariyle Ditirenle. Deri rin diplomalarını almak üzere Evimizde bulunmaları Ulus Kunası Tenis Karşılaşmala ik 21 Paj ies Kazanan o kaybedeı Sayıla; Çihat Özgenel Gelâsip Lal isel Erer - Yıldız Akın İnle” Pİ - Beria (W. Abut - L. ou (Nur Taster) Erol Bolel . Vevsel Versan 22 Salı Saat > 1700 Fethi Yücel a 1745 Şefik Fenmen 1830 na - LE a) bnn 4.) mundan endüktri için önemli görü- meni güne ii . 22/6/1948 d ie > sarpa izan aipx İ isviçRE'DE | & : Z Resmi enstitülerin özel endüstri ile , Her| i— /3 > Bu | münasebetier ir değer şal mlm baml a a - İz bir İsviçre'de üniversite ve en haklı yüksek öğretim müessesele- — dei de bön an L başka Tinin araştırına. Kİ ee an ee yılan”? İsviçre endüstrisi ügü e rlanma münasebetin. şekil bei ri inle iu ab det ol re, Federal Yüksek Teknik O- Teknik ki kulunun. İsviçre endüstrisiyli ğü, p olan münasebeti hakim. enstitüleri içi Elir. kanının hazırladığı notun ter- $$. gitim rada anl okudun. yel enleri ii a enstitülerine aittir. Vokat Prof. Dr. Hikmet il kanı etler ir eyi rlerim Başığından da ü B) Endüstri firmalarından res. sr da, zere bu notun Kanu erişme mi Ler mali yardım. me ve. Yenmt Snstttülerle, öze Resmi bilim enstitileriyle özel . Bul rasındaki malayani, tenini endüstri arasındaki bu nevi mü- önlü enstitiller denince de federasyonun o masebelin de çeşitleri vardır... * v ve: kantonlaı bir yüksel kula 1 — Mali yardım, bilim enstitü- ei veya iteye bağlı olan ens. — lerini maddi olarak koruyan der- titüleriyle böyle bir bağıntısı oi- nek ve birlikler kurmak suretiyle imuyan serbest ensütüler anlaş 5 olur tipik bir misal ol sek Teki Dirulaman eki tüleri arasındaki münasebetler hak © zik Wnstitüsünde ni Gk e ii ve işleten çin, b niz İsviçre “Yüksek Teknik Oklu Bilim: pini Tederal yüksek töknik ok sel Araştırmaları Teşvik Birliği” andaki münasebetler Fiksedilebil.. Birliğin bugün özel teak irmalardan ricilerden Bilim enatitüleriyle öze üzün Tama üye erki De düstri aranndaki münasebeti İarın ödedikleri yıllık aidat tuta- Hevine göre muhtelif gruplara ay. — vi 100000 irani aşmaktadır. Bu. ruabilir, a ayrıca şehir meclisinin verdiği A) personelden faydalanma, ir tahsisafı da ellemek lâzımdır. Bu faydalanma şeklinin de çeşit. — Bu birlik, yalnız endüstri araştır - leri vardır. maları şubesini himaye etmekle kal — An firmaları mamış, birküç sene önce üyeleri ağa kendi bilim uzmanlarını özel oir © kendi aralarında bir milyon frank Bağ a toplamışlar ve bu paradan Yüksek. < endüstzi gübeleri için büyük . Tekulk Okulumda, Cekmik #iikle bir değeri olan bir araştırmaya © yakınlığı Çan çmuhtal anettilere yardım etmek için resmi enstitü- £ araştırmalar İçin İerde çalıştırırlar, ir. — Aksi de olabilir. Resmi iksek 7 da. İşlet. — | 'nstitülerde .kendi bilim adamları- ilik Bilimli ei replik Bizi e eni İşletmecilik Enstitüsünü him: Tır. Bu, öndüstriyel az , ge. eler, Birliğin bugün hepsi eni Jişme ve bir yeniliğin uygulanma. düstrlei ve endüstri firması olmak 8 işlerinde istişare, öğüt ve teknik © üzere 270 Üyesi vardır. Yılık al yardım için yapıldığı gibi bilim £ dat tutanı 52:000 #franktır. Bunun i enstitülerindeki araştırma sonuç- © 36.000-37000 frankı ik, larının pratiğe intikal ettirilmesi *itüaine verilir. i için de olabilir. pon. Araştırmak Bizi — Özel endüstri firmalarının O nin de a lâzımdır. ( eml. enstikilerden ençok Sayda Bu bike” üzüğüme göre > mali iamdikdarı Dir tatile, firme li konan araştır. gnatiklere eslem 8 ari yi araş , 3 tırmalarinı e. larını der; kendi ham ve hesabına Yük. e meli ilen lere gi delirir sek Teknik Okulunun “Ekonomik | manlarına, lgilendikleri” p Araştırmalar Enatitüsünde incele- Teri işletebilirler, meler. yaptırır. Birliğin 181 üyesi Bu bakımdan Federal vardır. Yıllık aldat tutarı 85.000 nil frankı aşmaktadır. Bunun 75.000 #rankı veya hepsi Yüksek Teknik Okulundaki Ekonamik “Araştırma- e he nün ayrıca federasyondan, leh kanton ve şehrinden de yi maları için, mevcut endilstri şu. o 60000 franklık bir kredisi de belerinin gelişmesi veya yeni bi dır. ehdüstri şubesinin doğmasma Ya” O 2 — Resmi Enstitüler, bilim ac Pw acak yeni fikirlerin teşvik ve © rağlı la eleği isin firma an Vpn e ların cilerin özel azla Teknik Okulun maları — ve e e yardım göl aştı deye pirliği. üyelerinin ve Bütün vir endtatrlilerinin dedir. Teknik fizik ve Böyle kesir ve bağışların Sk ve rinden bağiları senladrı e) dallardan araştırma, e ve yenilikleri uygulama ba etmek imkânın, Heheri geniş içe faydalanırlar. İnceleme ve araştırmalar icin ya pılan mantarı firmalar öder, Si- rine Bariş veren firma, Yüksek Teknik «BOĞDU örn imdi BTOOU ai Araştimalar Teşvil an Elinin üyesi değilse, inceleme larından başka ondan ayrı. va ir Ücret de alınır, e — enstitü de İsviçre ikti lüzumlu. bilim. araştır. e NE MZ demeleri istihael v analize- nl beri Gale e ak enetitülerin İsviçre iu irmalariyle | istişare V onlara öğüt vermek için küçük er. 104 da omelerini deneme müesse- in de bürada anılması lâzım» ür Bu mücasano organlzrayonunl ti yapıcılık, teknik fi- zik 8 klmyeı dnlkumacılik ve de: ler ığraştığı riyle gül lili vi baş bilim yapı na araştırmaları mağ da yetki Bundan goliy 5 dre ei ez enstitüdür. Mile Al Tie ni yayımladığı ii A neme siparişlerini sonuçlarıyla birlikte İsviçre endüstrisinin yâ. al var te tarıma sunar si Kantonların da araştırma vede. © Gn me emi yz ie ayni e a MOL ra dan başka firmalar enstitilere e b ar. Tasız alet ve edevat verdi Nİ ii (Sonu 5 ili ği

Bu sayıdan diğer sayfalar: