25 Ağustos 1948 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

25 Ağustos 1948 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| e iz er Yukaraan çal ve pig pan ab inberler 00 Yı ye Polalar. ei) — 815 # 7 Fake inkar ei) — loca: 5 müziği (PL) — 8,00 Program ve kapanı yeller 5 ralara, imza ki "Türkiye İş Bankası A. $. Ankara Merkez Müdürlüğünden : « — Bankamızın kuruluş yıldönümüne rastlıyan 26 kak 1948 perşembe kez Çini a arzedi mu hil (125) kuruş fiyatla satılmaktadır, de görerek 28.8.948 tarihine astlıyan, — Açık arttırmaya iştirak etmeleri ilân olu Sayın Elektrik ve Havagazı ve e kapalı bulunacağını YOK — Bit, pire, tahtakurusu, sinek ve benzeri Bütün haşaralı öldürür Tekel bayilerinde yarım İitreli ik şişesi, şişe depozitosu da- 2001-31 Hurda Bakır fel parçaları ve kullanılmış çuval satılacak Ankara Eekirik ie çini İşletme, ri ies 1 — Takribe bakır tel parçaları ve çuvalları yerin- iri e da 3196 abonelerine nkara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesinden: e adına “usulünde tanzim çin ini KE ve Mi e a imiş. wn ru, Mi iii yazmodar, Ulus bros yama naemizla lr. rm tahsile yeti Kalmdıkları parla, ami miktarların gösteren fotograflı kimlik ve tahsil salâ- hiyeti Gölgeli çlkimle olap; Sa aikimizlan, abemelerce Miele. e m İSTANBUL BORSASI M ağustos 1948 fiyat Yönden . Ke, * York 200 0— 100 Pranmı 1.8000 Geneve | O 100 İlme 657210 Ararterdam 100 Terin 106/5488| (00 Belçika Pe. 100 Çekos. Kr. 5 Biholm 10 Tere m Yizbon Esc 498) Demiryol Mi Mila NE, 1041 yolu VE, Yüzde 6 falı 1046 çalınma İalkran inma, İetikrazı 1. a 101 oda Kalorifer, konfor, vantilâsyon YENİ BİNA 9 Tem betonarme sağlam, ozayik alel 14108 vişteşma. lim. birden TLITSD gece 21 de 1 - Unutulan yıllar Greer Garson - Ronald Colman 16.20 - 1950 de 2 - Kumarbazlar yurdu Manş; lame beli yrıca: goy eri inma İatikrazı TEL 3885 M— e nn 2 — Sinemasinda e, 125.87 ihale müddeti, edilecektir. na tâbi CH.P. Malatya İl ia Başkanlığından : lira 89 kuruş keşi Malatya Halkevi Temsil Salonu inşaalı zarfında mukavele teati edilemediğinden dolayı, es- - ai dükülünde, İni Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden : (Karabük) zl alınacak| İstek rını ür ir belleri nike en uz 10 ize başvu Tahmil ve Tahliye işi Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Mirğinde en : sseseniizin bir senelik tahmil ve tahliye işlerinin ae açık eksiltme suretiyle bir müteahhide “hale Şefi inde BE se 28 ağusi Tai iki; te Mücessesemiz Satınalma rnein er öt Gel temihat T.L, 10.000,— dir. tskrar, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul- ni im peryembe günü sant: 16 da yapılacaktır. rulumuza müracaatları ilân olunur. — 1194 iz Özel serpil bir fransızca, bir de ktu; i okutmağa yetkili oldukla- eylül 1948 tari- rı ilân olunur. 1192 Eksiltme a e projesi ee inde, Sri ve ara cumartesi günü isabet isiz bir mubaysa kula Gelişi güzel bir soğuk h olabı almaktansa, sb daa in kaya ei ie m Bal emin 'bir mala bağlamak - may bir soğuk hava dolabi alı- mniyeti size cak hakiki mi temin edebilir. FRIGIDAJRE'in senelerce arı: SIZ ça- ışması.ve cereyan arya inn em salinden ç. aha olması ininal e tüze eler mükemmelen tatmin etmiş! oğuk ha szlavi Kala gp” eğildir. FRIGIDAIRE ancak in markasını taşıyanıdır. Ze ginaD ri”? , dolabını sak FANGADAME verel Daima arızasız e bir soğuk havi #tiği Fim size an- düğümüzün Samanpaza- a Bir banamının birinci ve ielnci eni ame bildirili Rize'deki Çay Fabrikamızda tarılmak Üzere İstekli > 1948 e) ayı inde Kur gayesi Müşterilerini memnun et- rşısında No, 11. 'Tel: Makine ustabaşısı alınaca Fabrikamıza bir makine alınacaktır. Ücret 280. bi akin Sümerbank Kala Keramik şehir - Ankara, Telefan Alâka kesme Dükkânım. yanımdan ayrı sen verdiğim. dan böyle vekilim olmadığı ilân nur, “ o Çelik - Salih Okyay evlet Um ie velilmerieler göndermeleri ilân oilunur. (67029 ikra Lee e ved Lei an ei Bölge Başmüdür. 1ş “— Sayın halka 1304 İlân ei graf ekliyelnz- Si Gari | Orman Çift. Zirast m Müd ine rin asıl veya tas” yası oda takımları ocuk ki , gardrop Beele lar. uraz Cebeci Caddesi, o e rany Ayi Dere bağtıstası Ee Cebeci. açık le fabrikamıza a çi brikası Lü yecanlı. casus 2 nci film: 21653: le hikâyesi çalışan Mizrahi Pepo ldığı için kendisine Te- vekâletimi aldım, Bun. olü:' <4p2 gap ai kimi Yenişehir: Sıhhiye otobüs durağı, Necatibey. Can. Özbay. gk anında: Telefon: 24844, 1053 <İ? Golttak Radyoskopi dan yeni mabel çarı se ea y lakliy: teşkilâtınca e istimal edilmekte. Safılık eşya Seyahat dolayısiyle yemek odası, m Sühiye, garajı karşı: di at Çiçek Sinemasında ece saat 9,15 te ii im BİRDEN ici film ari si dir inn e rm ağ Çi akay ia ze Sözl Bir besin zel âşk .K Sinemasında... 45 — ir. gi SARIŞIN BÜLBÜLLER 1215 balk matinesinde ÖHRET DELİSİ a Salılık ve az kullamılmış Amerikan Kavaklıderede tareti ise Amerikan Yardım he- mi yanındaki apartmanın 4 cü daire- e çarşamba, perşembe, cuma ve cu- mani üz saat 14 le 17 arasında Mira Çal 3238/4475 . Acele salılık sadır yapılmış mah ir Çadır a alınır. e Adres: Ankara .Sanayi C: at Ambarı Tel? 14005 Bir apariman kalı aranıyor veye Bulgari oranin 2 4 eya 8 SR ve GRİ e yi agazı bulu U. rumuzuna mektupla lena 18 Salılık arsalar parmtifinden inin imar Da: verisi da var. sabahları sa- uğa ve akşamları on se- Kel sonra (23845) e telefenla mi. Salik tam $ bamurlu parsel Esat yolu mlsde bar e) A top- tan. Koçak Ez ime 18.8.9- 48 ta keri mezuniyet ki ağn namına, daki adrese geti avrat evleri eğ ve nhielif salı Ankara, Recep oğlu İbrahim, a SUS Si ni Bügün ve bugece Türkçe sözlü ve şarkılı KAİ ALBI Oyniyanlar: Süleymani Necip - Emine Razıl Benneleri Mü — İtalyan Se-|re ai e 300 cektir, Maltepe Bindağ Sok, No, 12-1 ei 149RRV telefona müraot Bentderesi asfaltı » ven YLDİZSbensi li akşam 930 da Kahkahalar programı ŞEN —.. i ye Karyoka Vi Öyiki “Tah ; AY Bea Mİ ip Kiralık oda Fransız ailesi nezdinde tam Ko” onlu Sağl Birl Kiral, ğ Bahçelievler 47 sokak No, li , Yapım - - Onarım. tadili ve at ave Kİer apar. 4462 ” e 14186 ————— —— Kiralık daireler ve lokanlâ Cebeci asfaltı üzerinde ve e Ank ra'da Necati Bey Mektebi “yanı Ve Işıklad caddesi. üzerinde tek ol x banyolu daireler, Tel: 18235 G* e. TE 4398 i Vas Sinemasında Randolph Scott Tamamen renkli Gece 21 de Keşit alayı ER Tarz aas 11. IKİ li GANAYAR 13.15 - 168. seanslarındı YAMAN DEDEKTİF ki fi Vb e 1 e ADİ Ai 00 1 : 2 i : | j |

Bu sayıdan diğer sayfalar: