28 Ağustos 1948 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

28 Ağustos 1948 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EE ms Soldan çağa ve Bir Boluk bir duygu hal — Noksansız 6:-—*Haliı — Bir yaza. Tin soyadı 7 — Bazı “okullarda tam'mu imara — Alnı dar olup gözleri saçlarının litiği yere” pek görüğeni ih Tyne — yukardan, aşağıya doğ- — Unsur lar hani Dir Şeye İçe inanma'4 — Yeki yakın lak 5 ia ik» Kapana Hüyülter kei diy anlamına Kullğikliri— YARMANLLUKta çgehir 10 — Müceddet — ersi”cle: NE BUTMACAMIZIN 07 ge dan ağa. ve yukardan asafiya. do 1 — Yesari Asım'2 ora va <a A aya, - Iz Ea c .N TA e). Sat Allen Koği orkesteasiilan . parçalar GR zg, Gesi hafif müzik (PL) 300 Kapasişi lo çal rek hepi Kal rika Şara bi 4 vinc loo orkaytrsyın- Pi eş 4 168 Aleve pikgram — 1700 mağ ya GA Rİ en li m ane Kikltnp sani Hari, şarkilar > 2200 bana yl Ani Dans müzik EA) İZ a kapanığ.. Oyun 3 eylül cuma GH.P, Abe İl İdare K. Başkanlığından : 126.877 lira 89 kı Doğan Bahçesinde MIM. BAKİ Revüsü ARŞIN MALALAN Biletler; Sabah 9,dan akşam,19, a'kadar) Ulus anda, 19 dan meydan ERLER. ami mafaza iübaren bahçemi: Tel: ERLER sini, Bl dhçe TATLI dan sonra her semte otobüs vardır. MİŞEL COŞAR GECESİ ve keşif bedeli Malalya Halkevi Temsil Salonu inşaalı ihâle müddeti zarfını ki şartlar dalilide, muştur. İnalşi: 20048 p kurul zu edenlerin idare kı vele teati edilemedi mukav iğinden rar ee miimaye” kamal. e günü saat: 18 de DAR za Ekmel ilin otu. ZAM Sayın Elekirik ve Havagazı hiyeti belgeleri verilmiş ol nildiğinde bunları ibraz. Tenzilâflı fiyatlarla keresle salışı abonelerine inkara Elektrik epi İşletme HMüessesesinden: ugulünde tanzim edilen makbuz ve fatw. Surgtiyle para iin yeli verilmi e etmekle ödevli bulundukları tiân olunur 1179 ULUR 25/8/18: | Türkiye Avcılar Yeptnlarakkayakeviinals Kulübünden Terbiyesi Ankara Beden Bölge Başkanlı m imadağ lacak sapi aklı xBu İrimizin Ken, adar" kulüp idat İline müracaatları Haa: okta Büyük dans müsabakası BOMONTİ BAHÇESİNDE “Tekmil program ve numaraları ile 8 den itiharen yalan Muülamınen bedel 49850 lira ve ge bn ATM Eksiltme, 19 mayis Stad palunan bölge b ndar6 Tep Bİ3İpazertesi güni army Ydsiya- İs İste içek Sinemasında w e beraber perşembe 2.0948 sagti en güzel dans eden çiftler FEVKALÂDE HEDİYELER HARİKULADE Cebeci açık hava ZENCİ ik M mü Akı eri ve görülmemiş lmalari ve'ihale sâat robat artistleri ve görülmemiş heyecanlı İİ ole esi MaBiie ikin Bağlam ğer © ve geçlel teminatı yatırımaarı Tzu ÖLÜM. DANSLARI Yerli Türk filmlerinin en dır. Mağamamanl oldi Postada vaki gecikmeler kabul e- v HÜRRİYET APARTMANI ĞI| lez. ! Bi ait şartnameyi £ " Şarkılar; Müzeyyen Senar ışıl enleri. ne gü e liği 128 4m : Oynyanlar: £. Galip Arcan - Şaziye Moral - Suavi Ted m gey m Kiralik daireler. * Havidar ve man Sar: ER | anda Edl neti 6 ELikPkasn Öğrenenler AMERİKAN Bn sele DANSLARI &- 5 5 odalı hen tesisatı havi da. iç. Görmek: ki m e A me çe okullarından | Yağeloğlu Apartmanı No. 4 e müra- Meşhur İsviçreli komik KAHKAHALAR KIRALI ime pi e 11619. 4495 üret daşların elefon umarasına £ alfa ei. eri e p SWİNG - CAZ ORKESTRA refakatiyle Kiralık dükkânlar ; bodrumlariyle , F ANKARA İmei iziyEz... HER AKŞAM BOMONTİ'de r Okulunda - e NOT: amk vE ve sami havalar kapak Ko salanumuz | ge ilen Daire aranıyor erales banlanyar 28 ağustos 1948 cumartesi iAfelymizde perakende olarak #vuhfelir Mei kapaktaki delimi Bil gp pelin döğrsmalâriyle çe Viz, maun ve limon kaplı yaktadı, in Vm İntkilerin pazardan tı üzerind 2k ebat ve kalitede ke. ei e ae el ergün. saat 8-12 ve 14-18 arasın- e Birli ak tiye irndlgE 1208 Kaloriferli, otobüse yakın, güzel AVULAR yalar male ya meri | gm bi amı sn olmaca ire aranıyor. K. 2005 Bi yazılması. Av mevsimi geldi. İhtiyacınız olan av malzemesini Satılık Kamspor'da iyii ağir ki e sk bakkaliye 1 Sala” ekmek erileilireez. 5 a ön a eğe pir alüyeci ki aklen DİM fak, bir hol ufak bahçesi dahil satı: por Ulus meydanı Bankalar caddesi Parki : lir i Per tali: #nüakalıyeya; Andre altında Yurt Sok. No, 4 Tel: 146301Ankara ; ni 582 Mahmut Zencirkara li, Direksiyon talimlerine Ki li k d Eylül başında başlanıyor ira ! aire Kayıtlarım yaptırarak bi Yenişehir'de Şürayi Devlet ci im karı ini al. “ salon, 5 sin il li, lam ve Sümerbank Filyos Afeş Tuğlası ŞE İSTANBUL BORSASININ 21 ağustos 1948 fiyatları: Bulgur alınacak Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden : Kapalı zarfla 400 ton bulgur satın alınacaktır. Fabrikası Müdürlüğünden : ina abrikası Müdürlüğünden : yaşmı ikmal edenler 4529 leykoz'dan fabrikamıza ikibin ton e kabul olunmaktadır. kili nakil ve taliliye İsteklilerin şartnamesini almak üzere en g Fihine kadar Fabrika Müdürlüğüne müracaatlar: KAPLANLI SUYU azar hariç hergün. saat 18 ten 18'e bella Selânik, caddesi 38/2 ye miirsonat iie, 649. li esya 10- eylül 1948 18 b 1209 mi, Alan, 2 koltuk. puf, İon Şi kya nd Sakık Ayrupamalı ir Se ee Şartname: Ker * Sok Zonguldak'ta: Ereğli kömürleri İşletmesi Ticaret 'Grup”Mü: Muhterem müşterilerimizin Eskişehir Far sözünden. kontrolâ Ki ralık ev yeninin hantol altnda: Gurur e üze grürlerek e ii e Anka arzedilmiştir. Lokanta, gazino v erlerden 1sra) m trplâk Prag ç ürlüğünden alına. On Etlik - İncirlik'te otobüs durağında 1518 Siziholm Saat 16 da yapılacağın Boğa ye sil Fk su Yizbon özne e e dl pire havi zar n en, geç, 60 ,katemetre, Necatipey Cad. Lâle air. Mü rack: adi kü ai adar İşletmemiz! Başkâtiğliğ rerilmişi Kem pare ğe “Âdil Çakı RAN — çi Gemi için ay mem PER alın Satılıyor z mezun bir Bal iii irani e İzleme ares ihaleyi dileğine iismen'veya tamam yapıp : afılık ev İle meye e > Yy 'apmamı ir, (1081) 7460 Si MDF 1. , Teliplerin itiyece RL A e N vi Sirri eri Kocak Fmlak'f ir e yin Se Keşien'de Ahmet Çavuş durağında | Bakir Tletmeleri Müdürlüğü, MEn oçak Emlak 1€ ner me 1936 mevrekare meyva Bahçesi bulman | adresine müracaat sim leri ln olu. ebesi Aile Bahçesi divar 2 aker hı vi katl YA Bur, 168: da iki'daireli ve Bahçeliev e e iğ Hususi mii <i Adliye karşısında İsa apartmanında dört daireli binalarla, Demir “ il kkabıları 278. İerişimci "Süleymen Ke ASKERLİK ŞUBESİ de imani la an Şaklar we a biker pare araları e Çankaya Askerlik Şubesi Başkanlır ordarlık karşısında Ni ela andan: (1754) ton: 13740. > TİM nar va İngilizce öğ Şubemizde işlem görerek li dagi sa ngilizce öğretmeni || ai: olardan mezun bulundukları Gülden 3838 salman işitip olayı tam aliya ve ku bi Küle 4 Ber 285 eba deni take dan dolayı tam ehlleyi ve kun hizmet R ame e alınış 0 Mm gri İİ O Ti Kİ ” , y zih mamanın. e Şİ) Osman Ziya Jena zara | Mralik ya P > h tırlatmayı borc bilirim, Ib k lik kıtasında bulunmak üzere sevkedile- iyango tehir ii znalbantçı | ve e. lar, polis merkezi ya- “İli masya İç arihi dlliyerek bilir LP, Amasya İç İlce İdare Kurulu ———— — Fen Fakültesi ——— sitesi Fen Fakül. Ankara “Üniv: tesi Dekamlığından: Fakültemizde 1 Sınal ep ıktır. Siteklilerin Bir dilekçe ie 4 Kimya Asis. güni saat 9da Fekiifede yapılaca” ndan üğlilerin burn göre hareket Stzmeleri ân olun (10 Ankara men iri ZN film birden 17.30 gece 21 de r Es z > Ollmpiyadı iz knelafonaüz > Dikmen satılıktır. Cereyan kesilecek Ankara Elektrik ve Havagazı:işletme Mü Şebekede yapılacak (tamirat dolayısiyle “günü saat 14 ten 18 e silecektir. Satılık arsalar 2 “Olimpiyat kahramanları arslan güreşgilerimizin nüşleri ve şampi Mind Bugün mailden ifibai a halkına, rl Asfaltı Kuyubaşı dur: Ulus meydanı Mühendis hanı: No, parseli ucuz fiyatla getirtmeğe muvaffak oldu- iz filmi a be sesleriyle ri iş görece- i i) an etmekle -simemamız büyük şeref'du. AABAN ANAMA 2881948 cumartesi kadar Bahçelievler bölgesinde elektrik a No:3 Nizami Afacan-Tel: 13235 Ankara Sineması Mü, e ii Müjde. fedakârlıklarla ve MEAESNZİ ast roğlan bayi verişi 2 a ee bir ii Taa iyor, 104 posta, Kutumuna, Zalaagi Anafa: nında Adliye sokak No. 6 bahçe Ne alla kesme evinizde ders verir; (Gramatik ve pratik. usulü ile 1920 de Gülcemal caatları ilân olunur. — (6915) | 7361 ANKARA TİCARET ODASI ; vapariyle nbul'd: itmiş ve 1944 Keryarktan İz 581 İN me ara Tiranö e Senay Odam- Noterliğinden mu- in dani Neoğağ Ankara'da Yenişehir. mem ra Üçüş iş 19417 4 tarih ve 742 rig ai a Ferda ve batimi haiyarı LE mmmarak inde A- vekilelmine'e me me evde dt le kület 211048 ei en itibara İlmi kalmadığını ilan ederim Otaişi sahibi Arslan Veli İbi Koçak Emlâk vr e lerinin arzuları! Tine “getirmek Sa Etmeli Kiran. ve 7. C, tabasından olup An ei > yeri ninde iceri iin paei ih Haydar'a, miraca 1198 Sin da eli eni 218108 tarihinde ve edildiği ilân olunur, 4533 kutusu 268 İzmir. —— 4 gün evvel Hacettepesi civarın. da kaman" oladamımı zayi ettim. 1. günde Ankara Dikimevinden aldığım, e ikası ile bir miktar ğıdaki adresime cil Erol Piya — Olin de Kavi land 16 ve 19.30 matinelerinde Yol, işlerinde çalışmak üzere 15-20| matbaa bıça) kamyon şoförü ve makinist alme-| usuliyle man veri ir. İş devamlıdır. Görmek istiyeni ikleri yevmiyeyi Daire Âmirliğine etm. ve alna iaiyonlarl slip epi tuplarını 15. eylül 1948 tarihine ka- dar Bankamız Satınalma Servisine önermeleri ii olunur. (072) Ormanlar hâkimi (The Desperadoes) m Scott 'amamen renkli Gece 21 05 Kağit alayı MARA e 2 para vard ğa gimeeğiieie geindeki para lie ece gbi aycan merk es: Cebeci Ağkeri Dikimevinde M3 O le em 4542 keep aranıy Taliplerin is- bonservislerine| 7459 ( Sinemasında SI da — 1840 - İİB seanslarında Bugün ve bugece iy! ER “Türkçe sözlü ve şarlalı ii # lretensiye i bir TE a k 11.30 — 1515 el Tee de Oyni Ab area vi mani ii SARI BÜLBÜLLER uyanlar; leymani İp» 13:15 - 16 . 1845 seanelarında e e TESİSA Yeniii iy yi ABD a YAMAN DEDEKTİF — z Ni İn çekime. e rardan Ulus eğme | SİN Telefon: inni ens ilk al ie Gb aklar 14 ve 1730. matineler z e ii e Eğ Kayıp Cüzdan Şoför ve yol makinisti — ve Genel Müdür KESİF ALAYI erüree) sa anamız Betiy Grabie Toh Payne A30leelie, Gece 20.30 da iki ilm bilsdap Beres om EE #3 as w y ed İİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: