23 Mayıs 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

23 Mayıs 1949 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ i Şehrimizde misafir bulunan O. P. Ranasra dün İkinci Mim yin saat de Gençlerbirliği yl ” Bu süretle gililer; maçlara tam ilân edilen dale "başl yası golünde haklı ve çok yerin açta tat ci maçta vE olsa tolerans kabul etmişlerdir. emi ne Wilts, sihire, yan hakem de Faik Gökay ve Refik Gü: pmu lardır. Misafir İngiliz takimı dün mo: ve beyaz renkte forma ve çorap giymişlerdi. Sahaya çıkar çakmaz halkı gene Türkçe olarak “sağol, sağol, sağol” diyerek selâmladı- Jar, “gene halk tarafından uzun Yü alkışlandılar. İngilizler sem patik İnsani saha- sında. Takımlar gu kadro ile yerlerini aldıla: o Ranger: çize > 0- ip rl Dim - ii Punean, Stewrat, Addinali, Ward. eyin — Bur- çarlamdi, ii İlk dakikalarda karşılıklı akın- Jar görüyoru: Misafirlerimiz. çok azimli | ve bir gün evveline sazaran daha İyi oynuyorlar. Bu- geviriyor.. Tribünler Gençlerbirliği 1 — ei al Ya #esyonel İngiliz takan karina karısık müdafan taktiğini hayret- Je karşılıyor, Golden sonrâ İngilizleri gene akın yaparken. görmekteyiz. mol pa çıkışları, stopları, top, arı ve İle havadan topa hükimiz yetleri mükemmel... İngiliz takımı kuvvetli bir eki Maçın 18 inci dakikasındayız. gm inkişaf eden bir Rangers unda sıkı gollerini yapı- yor ei duruma geçi- yorlar.. Bu arada gerek hâkemin, ge- reksi inarecimi zin tipik karar ve jestlerini not edi #tankaf kellesini b rak kullanmaktadır. rinci a son kilarmda Gençlerbirliği müdafi si içinde İzde korner çekerken. topu Lİ öğe gönderinden kale önüne âdet ve gelenektir. rumda olan s0 o da bütün a çekmiş- gol olacak- edi saat 19.04 d elk ği gotik hâkimi e bu tazyik dafaasını bu- nalttı, Rangers ühüeimler yer. den ve havadan, lüzuma göre ki- Maçın fafsilâtı isafir takım üzelbir oyun çıkardı Rangers üçüncü galibiyet golünü oyunun bitmesine birkaç dakika kala yaptı ve uzun paslarla ve mütemadi- yan Gençlerbirliği kalesini tehdit ler, la Rangers defansı Genç- lerbirliği hacimlerini gayet gü- süratinden Gençlerbirliği oyuncularında yor- gunluk alâmeti görülüyord. M üdağakinin ileri gördü Ee larla bazan tesirsiz Gençierbirli hücumları görüyoruz. İngilizlerin Biimiyeli me sea devam edi; i güzel o Siz" takam oyunu Güzel lar bank ema hata gözden kaçmıyo: şut atmıyorlar veya atam Oyunun ba dövtesi tâztaneni Gençlerbirliği müdafaasiyler yere mmubacimleri arasında müca- dele ile geçmiştir. Bu arada Genç lerbirliği müda! ze canla, baş- İk galmalarıma ml Te nd katiyi m bitmesine birkaç dak: ers sağiçi sakının maç üçüncü golünü yaptı suretle ; misafirlerimizin 3 — x galibiyetiyle sona erdi. ünkü maçın bilhassa ikinci ilede Rangers ekibi göz dolduran ve tatmin eden bir oz ye Bu cry yi ları e haklı idi. dir Bize üzel ve imiz bir ie dilerim bu sportmen ran er GE ta Ankarı lâmlamak İsteriz agizdan ör pe için bir apmal vasıta olarak kullanıyor- akım olmala- ii sare EZ lar. Profesyonel bir ti gi ibiyeti ai Tiğe ban vurmamaları Ankaralılar üzerinde derin bir intiba bırak- uştar. Gençlerbirliğine gelince, ferd He: ve oühiyetim mev 7 kudreti tatl ai ini ölçm iin ve vasıtalı Deli dlnkü ta Gençlerbirliği hücüh h e. Üz devrede “ “mevcut ei sek mübalâga etmemiş ola- * evimli ve sempatik hakem bize bilgili, di yapılan bibikidi Siler. şu üç sebepten muvaffak ol 1 ivenmek, oto- e temiz bir 0 itin m alı yun “için kullahıak, Oyuncularının güvenleri- temin eti Bu üç sa yerli hakemleri- asip olmasını diler ve kanın bize örmek bir içi ve teb- işler, Metespor. — 2 berabere kalmışlardır. Akdeniz inle Dünkü maçtan evvel takımlar arasındaki bayrak teatisinde bizzat Dünkü maçlan heyecanlıbir an hazır bulunan İngiliz. Büyükelçisi , İtalya Mısır'a 2-1 galip, Atina, 22 a.a. (Afp) — deniz pütek Kupası m larında İtalyan B. takımı bu- e A kalas e m“ “İlalyan B. iyle Yunan — ekipi arasında tar, Dün mili at yarışları Ankara ilkbahar at rışlarının üçüncüsü dün Şehir Hipodromun- da yapılmıştır. Koşülar kalabalik bir he el Kik ta | kip edilmi sürprizle 7 lem incil. . koşunun anı 27 lira 90 kuruş, çiftebe- his 124 lira 40 iştir. kurüş ei Koşuların neticelerini veriyoruz: BİRİNCİ KOŞU Üç yaşında ve #ene zarfında ko- şu in safkan İngiliz er kek ve dişi taylara mahsus olup “2000 lira, mesafesi inişi. yay ia mi yapılar koşuyu © bir boy Dendemnna kuzantrak biiaei, 7 net, St del üçüncü oldular, Müstereki Zam bahis ganyan 265 kuruş İKİNCİ KOŞ Dört ve daha yukari yaştaki (A) rupuna dahil safkan Arap at ve Kralları mahsus. olup ikramiye. 2000 Ti fesi 220 di ya ka güne “oldular. px idi, Müşterek pan güriyan 255 eler sırasiy) r kurur vermiştir. ÜCÜNC Dört ve daha ei e) rayinna, dük sada Am kısraklara mahsus olup si 1800 iza, mesafesi dn PN idi. Koşuya kayıtlı atlardan Sek- koşunun ganyanı 27 lira 90 kuruş, ei bahis 124 lira 40 kuruş verdi lavi, Seyhan, Yunt koşuya iştirak etmediğinden ondört at arasında kinci, içüncü ol e as. dakika idi, bahi m 16 lira 15 kuruş, güzele sirasi 300, 190 ve-280 vermişti DÖRDÜN: ke yaşındaki lak Arap erkek e dişi taylara mal mahsus olup ikra- mesafesi 1000 i kayıtlı dokuz anamda Japılan kofuyu Ye rım boy ra ile Selçuk kazanarak n ikinci, Keramet ü- man b gizaniyis 210, ve itin, m Nel Koş SU Üç karı yatındal ii ii lar tarı 8000 lirayı geçmiyen safkan İngiliz at ve kısraklara mahsus olup rami yeni 1000 He, üreafari MMO mat re idi... Koş lardan Desdemon: bie Ml simi diğinderi altı at arası mene inilir keyi saparak, biriniz -Ladp ine çab, üçüne; aldmlar Li eek idi. Müşterek ali gan- 625, plâseler sırasiyle 235 ve 148 kutu vermiştir, bei br ikili bahis Mehtap - içki binezonu 9 lira 25 ku- e keşinci koşular arasındaki giftebahis Lia - —— ya kombinezomu 124 lira 40 kuru: vermiştir. Charlton Athletick'e Galatasaray dün 2-1 yl oldu İstanbul, 22 a.a. — Şehrimizde misafir. bulunan öharite iek futbol iin ikinci k: idi bugün İnönü Stadın'da İs- şampiyonu Galatasaray il Saat 17.30: evvelâ İngilizler sa- haya çikarak” Talk sellirladılar. Ahkndaz da Sarıkırmızılılar , sa- haya gelerek şu se dizildiler urgut - Naci, gile eşi ln Yl üz, Hakem Mr. Greenwo! una Galatasarayın aim bağlam dı. Hemen topu kapan İngil il ğı bulunan Naci'nin kafa. ber rağ men Ghasiton'ün ilk gölünü kay- detti, Gol üzerine canlanarak akına geçen altan topu “avta kadar, götürdü İlk anlarda Ti daha nz im oynuy: ten giymlark eki yat Targa in eline ve ia direğe çarpa- ikikada Necmi'nin iyi yürüüktaşi Gan beard i pere İstenir kötü“bir vole; Galatasarayın kaçırdığı bu fır- sattan sonra Charlton gene ağı! bağmağa işledi. Galmtüserey mb dafaasında Musa ve Adna abi Gerikeli oğaamalinna makabil & ci vE inde male bi kaç gollük vaziyeti unal oldu. ncı dakikadan sonra Galat sarp nelik ardı ardı yaptıkları bücumlarla Gharlton k esini em ö kurtarmağ da ie temin gömer ve ilk devre 1 - O Cha-lton'un ie mpi sapı nd ray sah iki oyuncünun emire gi Sol hafa Doğan, sol açı taya da Muhtar dan saray ilk anlar si atlı ve anlı bir oyun tutturdu, fakat mu- hacimler fırsatları iyi kullanamı- 4 nci dakikada sol haf çektiği fril kas bileğini tu fakat bu ye sakatlanarak çıktı, yerine Ahmet girdi. Galatasaray'ın hâkimiyeti de- yam ederken 17 Bel, m e tar'ın güzel bir diği pası Gündüz önü bop olm sına 2 çalmen kalamama dakikada top Galatasa- ray kalinine sirenler Doğan yeti- Şerek kafayla kurtardı. yapmak üzere iken ö İngiliz leyince paltı ile | cezalandırdı. Sağ bekin utu köşeden ağlarda, Charlto galip. Golden sonra Galatasaray büs- bütün açılarak fevkalâde bir oyun taturdu.. mila akınları zor- Jukla İsfen- çalımlariyle ihayet 34 ncü dakikada diyar o mükemmel Çark linen çileler atlattıktan son: yu Musa'ya oyuncu da kale önüre ihtar da güselibir ke- fayla topu ağlara 2 charilon J Galatasaray golden sonra büsbi le“ Ckarikan © kalesini kikada Galatasi kesen bigi | ei ke; "ratulaak deği latasaraylıl kalarda” Ch e izi “ebeler biz aziyet aldı. 43'üncü dakikada Reha'ran siki şutu e ger meri 21 mnlebiyetisin. gözle vel dürlüğü yanında Kedi 4 No. hire, 22 a.a. (Afp) pa Basketbol şampiyanosi mı in yapılan karşılaşma- da Türk“ takımı Lübnan — ekibini 41 yenmiştir. * Kahi (Afp) — Avru- pa aski irinli karşılat malarında dün gali- bel ayi tar, İlk devrede, oyunlarını © derhal Hollandallara kabul ettiren gz 3 ve takımlarında sıksık değişikler yaparak — mukabı ışmışlarsa da Türk'lerin ii akalin iii bel kurtalamamışlardır. Birinci üzrünlüği ile 22-10 bitmletir. Jikinci devrede, 6 dakika sonra ettiklerine ka- m kler savuhma ile mışlar ve ara Sira karşı, ayal ikna giieiemin. Da suretle Türkler bu ikinci zaferleri- glasacaklardır Bu maçın metice- şimdiden taayyün etmiş sayıla- bilir. ale ea ürkiye, av müra imeğe ürun Kai aki. Teli lezz din düncüsü olmuştur denilebilir. Harp Okulu Hentbol birincisi Düh yapılan hendb. da Barbor: miaçlarin. Gençli mili 10 Busuretle nihayetle- bol birincilik mü- sabakalarında > Harbokulu birinci, Havagücü ikinci olmuşlar» Harbokulu Gü önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak olan ürkiye, Herbal Birincilik Müsa- bakaları” » it caktır. Tebrikle- şii v bas dilekler »*rimizi suna- Kiralık daire oda, kaloriferli ve her on for. Bankalar caddesi, Zira “san kası çivarı, Ankara Tekel Başı Seven sokak İu apartman. Tel: 10059, 3044 irin güreşleri sona erdi İstanbul, 22 aa. (Edirne Özel Muhabirizden) > Tarihi zekpi nar güreşlerin son günü olan DR gün Saray İçi Meydanını İstan bul'dan ve civarından gelen 35-40 bine yakın seyirci kütlesi dek direği. Güreşe sabah saat 9.30 da de 8 pehlivanlarının finale alanla iyle başlandı. çat 12 de Mil Taki tak edildi e alisesiz resi Yİ başpehlivaı güreşe, Günel Kaç yi lanlar: Ali Yıldırım (İst) birinci, Ha? sân yim e) ikinci, A seyin Can (Babaeski) üçüncü e orta boyunda deretf alani Yaa a lerim rinci, (Mani: ikinci, Aki Tani ücüncü ei büyük boyunda del ce alani Burhan Gür birinci, Fahrettin Kanal “ez Büke çen ün ortanı vera Ea derece alanlar: Hasan Uçar (! gi elin ülke (Biran) ii Mehmet Gamsız (Mandır a cü. Küçük ortanın büyük boyun! Mehmet Altay, ar bi Me (Kurklar” eli) Ükinel Ahmet Topçu e eski) üçüncü. Büyük ortada der İrfan Alan mi)” Hüseyin Bostancı , (Kararı ikinci, e Avcı 'Pehliva8 kö; m ie ise) la derece alanlari 5 ğ Abdal Çöp ndan) rin yiz iye LAdaparil iel anisil © Başpatiiğanlardağ derece * lanlar: Sındırgalı Serif birinci, GÖ nenli Kara ulen ME Babi" eskili İbral mugla” dır. Güreşlerden sonra derece 3l48 pohlivanlara ölme Valisi Kök inn Nasuhioğh e ". mi larını vermişti küçük Tekin lsnar TEKİ a gözteren 7 pekilivana da biref kisbet ir 9 Kırkpmar, sürenler böy iş bulunmaktadır. Emekliler maçı sa pal Gençlerbirliği — 4 Demirspor — O Dün karşılaşan” Gençlerbirliği Demirspor emeklileri maçı 4-0 b lerin galibiyetiyle sona ermis a baker Zeni gin şi haya cıkmalarna akl mekte devem etmek Evvelce de:yazdığ mekli diya sabaya Pir devrin zleleri o ipler çıkmadan bu maçların Zal limen biz yıla yakip le böyle bir maça bir mat li il ün bir zaman ayırmal tamamen sıkma ak

Bu sayıdan diğer sayfalar: